Vakcíny očima chemika: Co se dostává do dětského organismu při očkování?

Nejpoužívanější dětská vakcína Infanrix Hexa, která kombinuje 6 různých vakcín v jedné, má deklarovaný obsah hliníku až 820 μg. Podává se souběžně s vakcínou Prevenar 13, která přidá dalších 125 μg hliníku, nebo Synflorix, který přidá až 500 μg hliníku. Takže celkově dostane kojenec do svalu 945-1320 mikrogramů hliníku v jeden den.

Hranice otravy hliníkem pro 5 kg vážící miminko je na úrovni 35 až 50 mikrogramů hliníku v krvi.

 

Mesačník Dieťa — V.2013 — pýta sa Ing. Renáta Krausová, odpovedá doc. Ing. Josef Prousek, CSc.

„Vakcínu si vy ako laik musíte predstavovať ako polievku. To znamená, že ja nebudem skúmať, čo všetko je v tej polievke. Dôležité je, že to posúdila medicínska autorita a výstup z toho posúdenia bol, že je to pre človeka neškodné,“ povedal už dávnejšie v Markíze v relácii Reflex, zameranej na očkovanie, všeobecný lekár MUDr. Peter Lipták, ktorý sa často vyjadruje k povinnému očkovaniu u detí.

Ak by ste predsa len boli zvedaví, z čoho „uvarili polievku“, ktorú ponúkajú vášmu dieťaťu vo forme vakcíny, možno vás zaujme náš rozhovor s environmentálnym chemikom doc. Ing. Josefom Prouskom, CSc., z Oddelenia environmentálneho inžinierstva Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, v ktorom sa zameriavame na niektoré prídavné látky, nachádzajúce sa vo vakcínach.

 

Týmto rozhovorom otvárame nový seriál, venovaný súčasným problémom životného prostredia vo vzťahu k nášmu zdraviu, ktorý vám prinášame v spolupráci s doc. Prouskom. Rozhovor je azda trošku náročnejší pre laického čitateľa, ale veríme, že prináša množstvo dôležitých informácií, ktoré privítajú nielen rodičia, ale aj odborníci. Preto sme sa nesnažili o zjednodušovanie tejto témy. Doc. Prousek sa zaoberá v rámci predmetu Rizikové vlastnosti látok toxickými účinkami cudzorodých látok v ľudskom organizme, čo ho oprávňuje vyjadrovať sa k problematike obsahu chemických látok vo vakcínach. Rodičia sa v pediatrických ambulanciách pred očkovaním dieťaťa dozvedajú, že očkovanie je bezpečné a vyvoláva len málo a najčastejšie úplne mierne nežiaduce účinky. Pýtajú sa nás však, či je to naozaj tak, keď medzi prídavnými látkami sa vyskytujú aj také, ktoré sú známe svojou toxicitou. Poďme sa teda pozrieť na niektoré prídavné látky obsiahnuté vo vakcínach. Napríklad hliník. Vo vakcínach sa vyskytuje hydroxid hlinitý a fosforečnan hlinitý. Aká je úloha týchto látok vo vakcínach a ako pôsobia na ľudský organizmus?

Najväčšiu záťaž hliníkom predstavuje súčasné podanie vakcín Infanrix Hexa a Prevenar 13 alebo Synflorix v 3. – 4., 5. – 6. a 11. – 12. mesiaci života bábätka. Hliník sa do vakcín pridáva vo forme hydroxidu hlinitého Al(OH)3 a fosforečnanu hlinitého AlPO4. Výrobca tvrdí, že hliník je iba adjuvans – teda látka, ktorá v tomto prípade zosilňuje účinok očkovacej látky. Na tomto mieste sa vynárajú, samozrejme, ďalšie otázky. Prvá z nich je, či to sú už všetky úlohy a účinky hliníka použitého vo vakcíne, a teda po injekčnej aplikácii aj v organizme? Pri intramuskulárnom podaní (do svalu) sa v tele dospelých zadrží až 40% hliníka a u novorodencov až 75%. Aké sú teda dôsledky použitia týchto vakcín, ktoré spolu obsahujú najmenej 945 – 1320 μg hliníka ako jednodňovú záťaž, pričom hranica otravy hliníkom je pre bábätko s hmotnosťou 5 kg na úrovni 35 až 50 μg hliníka v krvi celkovo?

V organizme hliník nepatrí medzi esenciálne prvky (nevyhnutné pre život), ako napríklad železo a meď. Ale jeho hromadenie v organizme môže ovplyvňovať rôzne biologické funkcie. V dôsledku prítomnosti vysokých koncentrácií hliníka môžu vzniknúť rozličné choroby, ako sú napríklad encefalopatia (psychické poruchy spôsobené poškodením mozgového tkaniva), Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba a iné. Presný mechanizmus toxicity hliníka nie je doteraz úplne známy. Expozícia nadmerným množstvom hliníka môže ale vyvolať oxidačné poškodenie buniek a orgánov, čo je zapríčinené nadprodukciou reaktívnych kyslíkových intermediátov (prechodných medziproduktov) ROS (Reactive Oxygen Species). Hliníkom vyvolaný oxidačný stres (čo je v podstate nadprodukcia ROS) je zviazaný s inými esenciálnymi kovmi, predovšetkým so železom. Úloha hliníka v tomto prípade spočíva v ovplyvnení homeostázy (stav dynamickej funkčnej rovnováhy v živom organizme) železa, keď pri jej porušení nastáva nadprodukcia ROS, a teda oxidačné poškodenie buniek a orgánov.

Toxické účinky kovov sú závislé od veľkosti expozície, od vstupu a rýchlosti tejto expozície, ďalej od ich distribúcie, ako aj od dosahovanej orgánovej koncentračnej úrovne (napríklad akumulácia kovu v mozgu) a, samozrejme, od rýchlosti ich vylučovania z organizmu. Vo svojich toxických účinkoch zahŕňajú kovy inhibíciu (potlačenie) aktivity enzýmov a syntézy proteínov, menia funkciu DNA a menia aj priepustnosť bunkovej membrány. V zdravom organizme sa iba veľmi malé množstvo orálne (ústami) prijímaného hliníka absorbuje tráviacou sústavou. Z tohto dôvodu je podstatne významnejšia expozícia hliníkom pri intramuskulárnom injekčnom podaní vo vakcíne, keď je jeho hlavným transportérom v organizme krv. Pri transporte krvou sa hliník viaže na transferín a albumín a taktiež na erytrocyty (červené krvinky). Výsledky rôznych štúdií ukázali, že Al3+ ióny akumulované v ľudských erytrocytoch vyvolávajú závažné zmeny v membránach červených krviniek. Nastáva peroxidácia lipidov membrány (oxidácia membrány), čo len potvrdzuje, že hliník indukuje produkciu ROS. Navyše sa potvrdilo, že zvyšujúca sa koncentrácia hliníka spôsobuje väčší oxidačný stres, a teda hlbšie poškodenie bunkových membrán. Prooxidačné vlastnosti hliníka potvrdzujú aj experimenty, pri ktorých podanie rôznych antioxidantov (látky, ktoré potláčajú účinky ROS) zapríčinilo zníženie toxického účinku hliníka. Potvrdilo sa aj, že hliník oslabuje funkciu mitochondrií, v dôsledku čoho sa zvyšuje produkcia ROS týmito bunkovými organelami. Je všeobecne známe, že ióny kovov môžu znásobovať aj železom katalyzovanú produkciu ROS, ktoré následne ovplyvňujú početné bunkové komponenty vrátane lipidov, proteínov a nukleových kyselín, a tak prispievajú k vzniku neurodegeneratívnych chorôb. Biologické membrány predstavujú významnú bunkovú ochranu, ale súčasne aj miesto napádania ROS. Porušením membrány sa môže významne zmeniť funkcia bunky (napríklad v prípade neurónu). Samozrejme, že organizmus má aj veľmi účinné ochranné systémy proti účinkom ROS. Sú to najmä superoxiddismutáza (SOD, enzým, ktorý katalyzuje premenu superoxidu O2 na peroxid vodíka), ďalej enzým kataláza (katalyzuje premenu peroxidu vodíka na vodu a kyslík) a glutatiónperoxidáza (je schopná metabolicky rozkladať peroxid vodíka a lipidické peroxidy). Zo štúdií vplyvu hliníka vyplynulo, že aktivita uvedených ochranných enzýmov sa v prítomnosti hliníka znížila, najviac v prípade katalázy. V dôsledku tohto vplyvu sa môže kumulovať peroxid vodíka v mieste jeho vzniku, a tým sa aj zvyšuje produkcia ROS. Preukázalo sa tiež, že hliník preniká mozgovou krvnou bariérou (hemato-encefalická bariéra, z angl. Blood-Brain Barrier = BBB) a že sa dostáva do mozgu plodov alebo dojčiat transplacentálnou cestou alebo materským mliekom.

Hliník je prvok s vysokými neurotoxickými vlastnosťami, ktoré v konečnom dôsledku zohrávajú významnú úlohu pri degenerácii ľudských nervových buniek.

 

V jednej rozhlasovej debate zaznelo aj povzdychnutie z úst odborníka, že nevie, prečo sa ľudia stále boja hliníka vo vakcínach, však je to podobné, ako keby sme oblizovali hliníkový príbor. Ďalší odborníci vravia, že potravinami i v materskom mlieku dieťa príjme viac hliníka ako vo vakcíne. Má teda hliník prijatý v potrave rovnaký účinok na organizmus, ako keď sa do tela dostane injekčne?

Táto otázka významne súvisí s pojmom toxicita látky. Toxicita predstavuje jedovatosť, škodlivosť danej látky pre živý organizmus alebo jeho časti. Toxický účinok závisí od doby expozície toxickej látke, od druhu a veľkosti organizmu (teda od jeho hmotnosti). Je ďalej významne závislá od zdravotného stavu organizmu. Okrem toxicity pre celý organizmus rozlišujeme toxicitu pre jednotlivé orgány, bunky a podľa výsledku toxického pôsobenia napríklad karcinogénny (rakovinotvorný), mutagénny (spôsobujúci zmenu dedičných vlastností, génov) alebo teratogénny (vyvolávajúci znetvorenie vyvíjajúceho sa zárodku) toxický účinok.

Toxicita látky ďalej závisí od exponovaného objektu a od spôsobu podania látky a od jej charakteru. To je nesmierne dôležité napríklad aj pri riešení nášho problému. Je podstatný rozdiel, či je látka podaná ústami (perorálne), alebo je aplikovaná do žily (i. v., intravenózne) či do svalu (i. m., intramuskulárne). Totiž hliník prijatý potravou sa účinne vylučuje tráviacim systémom, zatiaľ čo injekčne prijatý hliník organizmus vo vysokej miere zadržiava a distribuuje krvou do jednotlivých orgánov. V tomto prípade treba upozorniť aj na formu, v akej sa hliník nachádza (platí všeobecne prakticky pre všetky kovy). Najmenej toxická je kovová forma, to znamená hliník ako kov – teda napríklad v otázke spomínaný príbor. Podstatne iná je situácia v prípade iónovej formy, čo je náš prípad, keď sa hliník aplikuje vakcínou vo forme iónovej zlúčeniny ako Al3+. Podobne ako v prípade ortuti a jej zlúčenín sa potom významne menia nielen toxické účinky, ale najmä distribúcia danej formy a jej ukladanie v jednotlivých orgánoch (napríklad jej bioakumulačné vlastnosti). V prípade ortuti, ktorá sa ešte stále používa pri niektorých vakcínach ako konzervačný prostriedok, sa toxicita zvyšuje od jej anorganických zlúčenín k organickým, ktoré vznikajú aj v tráviacom systéme rôznymi transformačnými reakciami za vzniku metylortuti a dimetylortuti (ide o dve najtoxickejšie formy výskytu ortuti). Tieto formy majú veľmi vysoké bioakumulačné vlastnosti a v organizme sa kumulujú najmä v mozgu, a tým nastáva poškodzovanie centrálneho nervového systému (CNS).

 

Možno teda jednoznačne povedať, že koncentrácia hliníka, podaného vakcínami, dosahuje nebezpečnú úroveň? Vy ste už vysvetlili, že najväčšiu záťaž hliníkom predstavuje súčasné podanie vakcín Infanrix Hexa a Prevenar 13 alebo Synflorix. V diskusii o očkovaní, ktorá sa konala minulý mesiac v Senci, jedna mamička uviedla, že podala na Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ SR) informáciu o tom, že súbežné podanie týchto vakcín prekračuje spolu limit hliníka vo vakcíne. ÚVZ SR jej odpovedal, že predmetné očkovacie látky sa môžu aplikovať v rovnakom čase, ale na rôzne časti tela. Čo znamená podanie dvoch ľudských dávok. Podľa odpovede ide o simultánne, teda súbežné podanie očkovacích látok, nie spoločné. Pri súbežnom podaní dvoch očkovacích látok vraj nie je prekročená povolená hranica hliníka ani pri jednej z očkovacích látok. Vraj sa množstvo hliníka aplikované z dvoch vakcín na rôzne časti tela nesčítava...

Ako som už uviedol, podávaná dávka hliníka vakcínou významne prekračuje povolenú úroveň hranice otravy hliníkom, a to je nebezpečné najmä pre bábätká. Dôsledky takejto expozície sú všeobecne známe ako rôzne neurotoxické poruchy vyúsťujúce do neurodegeneratívnych chorôb. Teda koncentračná úroveň hliníka vo vakcíne, injekčne aplikovanej dojčatám a batoľatám, v žiadnom prípade nepredstavuje bezpečnú úroveň. Množstvo hliníka aplikované injekčne v rovnakom čase na rôzne časti tela sa, samozrejme, sčítava. Tvrdenie, že pri súbežnom podaní dvoch očkovacích látok, obsahujúcich hliník, nie je prekročená povolená hranica hliníka, je preto nezmyselné. Keby nás napríklad dva razy uhryzla vretenica, raz do ruky a vzápätí do nohy, nebezpečenstvo otravy je, samozrejme, dva razy väčšie ako v prípade jedného uhryznutia.

 

Lekári vravia, že hliník obsiahnutý vo vakcíne je neškodný, lebo ho dieťa vyciká. Je to naozaj také jednoduché? Vôbec to nie je až také jednoduché.

Dieťa skutočne hliník vyciká, ale iba hliník prijatý potravou, teda orálnou cestou. Obličky veľmi účinne vylučujú takto prijatý hliník. Ale hliník, podaný injekčne, sa v organizme zadržiava v prevažnej miere vo forme rôznych stabilných komplexných zlúčenín, a to významne ovplyvňuje možnosť jeho vylúčenia z organizmu a na druhej strane, naopak, zvyšuje jeho toxické účinky.

 

Rodičia si navzájom radia, že hliník z vakcín sa dá z organizmu dieťaťa rýchlejšie vylúčiť dodaním kremíka, napríklad pitím prasličkového čaju. Môžete odporučiť takýto postup? Dokáže si kremík takto poradiť s hliníkom z vakcíny?

Faktom je, že praslička skutočne obsahuje kremík, ktorý významným spôsobom ovplyvňuje absorpciu a prenos hliníka do organizmu. Ide ale o zabránenie prenosu hliníka z tráviacej sústavy. V tejto súvislosti sa uskutočnili viaceré štúdie, ktoré sa zaoberali nielen touto ochrannou úlohou kremíka, ale určili aj jeho potrebné dávky, a to vzhľadom na koncentračnú úroveň hliníka, napríklad v pitnej vode. Vysoké dávky kremíka (až do koncentračnej úrovne 118 mg.l-1) sa v tomto prípade ukázali ako veľmi efektívne pri zabraňovaní absorpcie hliníka v tráviacom trakte. Koncentrácia kremíka, považovaná za významnú pri znížení rizika demencie alebo Alzheimerovej choroby pre populáciu, ktorá dlhodobo konzumovala pitnú vodu s vysokým obsahom rozpusteného hliníka (> 0,1 mg.l-1), bola určená na ≥ 11,25 mg.l-1. V našom prípade však ide o hliník transportovaný krvou, takže ťažko povedať, ako bude fungovať kremíková ochrana.

 

Pozrime sa na formaldehyd. Ďalšia z látok obsiahnutých vo vakcínach, ktoré výrobcovia ani neuvádzajú v priložených letákoch k vakcíne. Dovoľuje im to legislatíva EÚ. Ak sa spýtame na formaldehyd, dozvedáme sa, že vraj je ho tam tak máličko, že nemôže škodiť. Je pravda, že stopové množstvo formaldehydu je naozaj neškodné? Aká je jeho púť ľudským organizmom? Môže spôsobiť nejaké závažné poškodenia?

Úvodom k tomuto problému treba povedať, že formaldehyd je známy karcinogén a z tohto dôvodu sa upúšťa od jeho používania ako konzervačnej látky vo vakcínach. V prípade karcinogénnych látok hovoríme, že ide o tzv. bezprahové látky. To znamená, že každá koncentrácia takejto látky môže vyvolať karcinogénny účinok.

Formaldehyd (F) ako genotoxická látka (poškodzujúca genetickú informáciu, uloženú v DNA) vytvára s molekulami DNA tzv. adukty. To znamená, že tento karcinogén sa nevratne viaže na makromolekulu DNA pevnou chemickou väzbou (F–DNA). Tým vzniká tzv. bodová mutácia. Z výskumov na potkanoch vyplynulo, že perorálna alebo inhalačná expozícia formaldehydom zapríčiňovala zvýšený výskyt leukémií a nárast tumorov v tráviacej sústave. Na základe týchto výsledkov autori charakterizujú formaldehyd ako multipotenciálny karcinogén.

Big Pharma ešte stále vyrába vakcíny konzervované formaldehydom, ktoré sú vo svete injekčne aplikované pri očkovaní bábätiek 24 hodín po ich narodení. Formaldehyd obsahuje napríklad aj Infanrix Hexa, ako uvádza podrobnejší austrálsky leták, pribalený k tejto vakcíne. Okrem uvedených toxických účinkov sa v iných prácach pozorovali aj tzv. krížové spoje, keď pomocou molekuly formaldehydu alebo pôsobením ROS sa spojili dve molekuly DNA (DNA–DNA) alebo bielkovina (B) a DNA (B–DNA). Pozorovali sa aj zlomy vlákien DNA. V tomto prípade hovoríme, že daná látka vykazuje epigenetické účinky, čo znamená, že prítomnosť cudzorodej látky v organizme v závislosti od jej koncentrácie vyvoláva produkciu až nadprodukciu ROS, ktoré nepriamo oxidačne poškodzujú biologicky významné molekuly, napríklad DNA. Tu sa vynára otázka, aká je súvislosť medzi formaldehydom, prítomným vo vakcínach, a rakovinou u detí? Odpoveďou môžu byť nasledujúce údaje. Medzi 12 najčastejšie sa vyskytujúcimi typmi rakoviny u detí tvoria leukémia, nádory mozgu a centrálnej nervovej sústavy viac ako polovicu nových prípadov.

Formaldehyd reaguje najrýchlejšie s organickými a anorganickými aniónmi, s aminoskupinou –NH2 a so sulfidickou –SH skupinou. Ďalej reaguje s elektrónovo bohatými molekulami, keď narúša metabolický proces, prípadne spôsobuje smrť organizmu. Z významných biologických molekúl sú to napríklad aminoskupiny v DNA, keď vzájomnými reakciami vznikajú hydroxymetylované aminoskupiny DNA-NH-CH2OH. To je prvý krok z hľadiska mutagénnych (spôsobujúcich mutáciu živých organizmov) a následne karcinogénnych účinkov formaldehydu. Formaldehyd je vysoko reaktívna látka, ktorá vzniká aj endogénne (vnútri tela) ako základný metabolický intermediát (prechodný medziprodukt) vo všetkých živých bunkách.

Napriek tomu, že sme vystavení expozícii formaldehydom zo znečisteného životného prostredia, posledné štúdie poukázali na rozdielny mechanizmus genotoxického pôsobenia inhalovaného (vdychovaného) alebo perorálne pôsobiaceho formaldehydu a formaldehydu aplikovaného injekčne do svalu. V práci[11] sa zistilo, že genotoxické pôsobenie formaldehydu sa zakladá na génovej expresii 66 génov, ktoré sa prevažne spájajú s procesmi apoptózy (programovanej bunkovej smrti) a s poškodením DNA. Génová expresia v genetike označuje aktivity génu a vyjadrenie informácie, ktorá je v danom géne obsiahnutá. Porucha génovej expresie je napríklad podkladom zhubného bujnenia. Zo všetkých testovaných aldehydov práve formaldehyd vyvolával najsilnejšiu génovú odozvu. Tieto zistenia sú v súlade so skutočnosťou, že formaldehyd je známy karcinogén pôsobiaci v in vivo systémoch. (In vivo alebo zaživa označuje v biológii procesy alebo pozorovanie správania sa systému v prostredí, v ktorom sa prirodzene nachádza.) Dôležité závery priniesla aj štúdia, zaoberajúca sa rizikami spojenými so zvyškovým formaldehydom, ktorý sa nachádza vo vakcínach určeným pre dojčatá.[12] Autori upozorňujú, že treba rozlíšiť riziká spojené s inhalačnou expozíciou formaldehydom z environmentálnych zdrojov znečistenia a expozíciou formaldehydom, aplikovaným vo vakcínach injekčne do svalu. Obidve štúdie jednoznačne potvrdzujú skutočnosť, že naše znalosti, spojené s genotoxickými účinkami formaldehydu v in vivo systémoch, sú stále iba čiastočné.

 

Možno teda konštatovať, že zákaz používania formaldehydu ako komponentu niektorých vakcín je viac ako nutný. Každou ďalšou vakcínou dieťa dostáva do organizmu znova opakovane prídavné látky. Nevzniká tak kumulácia týchto látok v organizme dieťaťa? Sú rodičia, ktorí upozorňujú, že až po opakovanom podávaní vakcín v rámci očkovacieho programu sa prejavili u detí vážne zdravotné ťažkosti.

Kumulácia, a to najmä prídavných látok, určite vzniká (napríklad v prípade hliníka, ale aj ďalších prídavných látok), čo môže byť jedna z hlavných príčin vznikajúcich ťažkostí po ďalšej aplikácii vakcíny. Treba si uvedomiť, že obranné systémy dieťaťa, prípadne iné systémy, napríklad vylučovacie, nie sú ešte úplne vyvinuté, a to môže spôsobiť veľmi vážne následky (napríklad vznik anafylaktického šoku, pozri ďalej), ktoré môžu zapríčiniť až smrť dieťaťa.

 

V súvislosti s vakcínami sa spomína aj termín neurotoxicita prídavných látok. Vy ste ju spomenuli v spojitosti s hliníkom. Čo to je a ako sa prejavuje?

Neurotoxické sú také xenobiotiká, ktoré významným spôsobom poškodzujú nervový systém, v našom prípade najmä centrálny nervový systém. Toto poškodenie potom veľmi často zapríčiňuje nevratné procesy, spojené s neurodegeneratívnymi pochodmi, ako je napríklad vznik Alzheimerovej choroby, autizmu a iných chorôb. Xenobiotiká sú látky, ktoré nevznikajú v ľudskom organizme, ale ho ovplyvňujú farmakologicky (lieky), endokrinologicky alebo toxikologicky (jedy). Xenobiotiká sa metabolizujú najmä v pečeni v rámci detoxikačných procesov. Týmito procesmi sa organizmus prirodzene zbavuje rôznych toxických látok alebo ich zneškodňuje. V tejto súvislosti uvediem jednu vážnu skutočnosť, ktorá sa pravdepodobne dotýka aj prídavných látok vo vakcínach. Totiž pri metabolickej degradácii xenobiotík vzniká často proces, ktorý nazývame metabolická aktivácia. Ide o to, že v rámci detoxikačných procesov vznikajú niekedy veľmi nebezpečné reaktívne intermediáty s významnými genotoxickými vlastnosťami. Tieto vlastnosti východiskové látky nevykazujú, objavujú sa iba po ich metabolickej aktivácii (napríklad genotoxicita polyaromatických uhľovodíkov).

 

Ako sa v ľudskom organizme správa fenoxyetanol? Jeho obsah uvádzal napríklad starší leták pribalený k hexavakcíne a austrálsky leták ho uvádza stále.

Fenoxyetanol je bezfarebná olejovitá kvapalina, ktorá sa používa kvôli svojim baktericídnym účinkom (schopnosti ničiť baktérie) na konzerváciu v kozmetike, vakcínach a liečivách. Považuje sa za bezpečnejšiu náhradu formaldehydu. Z hľadiska jeho účinkov môžeme konštatovať, že je toxický pre pečeň, obličky a nervovú sústavu. Opakované alebo predĺžené vystavenie fenoxyetanolu môže spôsobiť poškodenie cieľových orgánov. Môže znižovať činnosť centrálneho nervového systému a spôsobovať vracanie a hnačku. Z rôznych štúdií vyplýva, že fenoxyetanol vyvolával apoptózu u HeLa60 rakovinových buniek pri koncentráciách 0,01% – 0,5% a nekrózu (miestne odumretie živého tkaniva) pri koncentrácii 1%. Ďalej sa zistilo, že fenoxyetanol je schopný rozkladať membrány mikrobiálnych buniek a taktiež buniek červených krviniek – erytrocytov. Veľmi závažným zistením bolo odhalenie schopnosti fenoxyetanolu blokovať medzibunkové spoje, pomocou ktorých prebieha medzibunková komunikácia. Zablokovanie tohto mechanizmu sa považuje za jednu z príčin vzniku malígnych (zhubných) buniek. Tieto vlastnosti totiž vykazujú aj niektoré preukázané karcinogény, ako napríklad už uvedené polyaromatické uhľovodíky.[13][14][15]

 

A čo polysorbát 20 a polysorbát 80? Aká je ich úloha vo vakcínach. Sú pre naše deti neškodné?

Polysorbát 20 je stabilná a relatívne netoxická povrchovo aktívna látka. Používa sa ako detergent, emulzifikátor a stabilizátor v potravinárstve a farmácii. Využíva sa tiež ako nosič pre antigény. Pod pojmom antigén rozumieme látku, ktorú je organizmus schopný rozoznať na základe jej štruktúry ako cudziu a je schopný proti nej vyprodukovať protilátky. Ako antigény sa správajú mikroorganizmy, cudzorodé bielkoviny, podané do krvi, cudzie orgány, cudzie krvné skupiny a iné. Ak je v tele množstvo antigénov, ktoré ale vlastný imunitný systém nepovažuje za cudzie, potom proti nim nereaguje. Niektoré antigény sú spoločné všetkým ľuďom (ako biologickému druhu), iné sú jedinečné pre každého človeka. Tu možno tiež hľadať odpoveď na otázku, prečo každý organizmus reaguje napríklad na podanú vakcínu rozdielne. Úplne rovnaké antigény majú totiž iba jednovaječné dvojičky. Sem patrí aj problematika pyrogénov,[2] ktoré predstavujú produkty baktérií a zvyšky alebo rozkladné produkty bakteriálnych stien vznikajúce pri príprave vakcín.

Pyrogény už v minimálnom množstve vyvolávajú po injekčnom podaní zvýšenie telesnej teploty. Pyrogény sú termostabilné a neničia sa sterilizáciou. Znečistenie pyrogénmi môže byť vážnym problémom niektorých vakcín. Polysorbát 80 (Tween 80) používa vo svojich vakcínach napríklad firma GlaxoSmithKline (GSK). Ide o neiónovú povrchovo aktívnu látku. Na rozdiel od polysorbátu 20 obsahuje polysorbát 80 étericky viazanú molekulu kyseliny olejovej, čo určite významným spôsobom prispieva k jej biologickým vlastnostiam. V zdravotníctve sa používa ako emulgátor, na stabilizáciu vodných súčastí liečiv a ako nosič vo vakcínach. V Európe a USA sa predpokladá denná expozícia z potravy v množstve asi 0,1 g.

Polysorbát 80 sa vo všeobecnosti považuje za dobre tolerovateľný, aj keď niektorí ľudia sú naň alergickí. Po injekčnom podaní rýchlo metabolizuje na sorbitol (cukor) a etylénoxid (karcinogénna látka). Môžu sa vyskytnúť náhle zmeny srdcovej činnosti, oslabenie hematoencefalickej bariéry, čo môže spôsobiť záchvaty až smrť. Ďalej sa môžu vyskytnúť anafylaktické a iné reakcie. Na polysorbát 80 sú obzvlášť citlivé deti. S niektorými chemikáliami vykazuje aj synergickú toxicitu (zvýšenie toxicity spolupôsobením chemikálií).[1][13] Treba upozorniť, že detergenty a emulgátory vo všeobecnosti podporujú rast nádorov. Oslabujú bunkovú stenu, čo spôsobuje praskanie a zánik buniek. Nemeckí vedci zistili, že polysorbát 80 vyvoláva anafylaktickú reakciu v tom zmysle, že táto látka môže vyradiť imunitný systém z aktivity a zapríčiniť nebezpečnú alergickú reakciu, ktorá môže spôsobiť až smrť. K najzávažnejším toxickým prejavom polysorbátu 80 teda patrí schopnosť vyvolať anafylaktický šok, ktorý predstavuje stav vznikajúci v dôsledku precitlivenosti (alergie) na niektoré cudzorodé látky, obyčajne vnikajúce do organizmu mimo tráviace ústrojenstvo (napríklad bodnutie hmyzom, injekcia). Anafylaktická reakcia organizmu spočíva v tom, že sa do celého organizmu vyplavujú vysoké dávky látok ovplyvňujúcich najmä cievy a priedušky. Z tohto dôvodu sa anafylaktický šok prejavuje ťažkou dýchavičnosťou, poklesom krvného tlaku a zlyhaním obehového systému. Anafylaktický šok môže vzniknúť napríklad v dôsledku opakovaného injekčného podania niektorých liekov (antibiotika, antiséra) alebo opakovaného bodnutia hmyzom. Stav vyžaduje okamžitú liečbu.

Z uvedeného teda vyplýva, že použitie polysorbátu 80 vo farmaceutických prípravkoch nie je zďaleka také bezpečné, ako hlása leták, pribalený k lieku. Nakoľko je aj súčasťou vitamínových olejov a protirakovinových prípravkov, bude potrebné zistiť všetky toxické účinky tejto látky. Tieto látky sú pre deti škodlivé, a to najmä pri opakovanom očkovaní.

 

Spomínali ste dôvod, prečo každý organizmus reaguje napríklad na podanú vakcínu rozdielne. Prax potvrdzuje, že niektoré dieťa zvládne očkovanie bez problémov a iné má aj veľmi vážne ťažkosti. Skúste nám o tom, ktoré dieťa je ohrozenejšie, povedať trošku viac z pohľadu chemika.

Tento problém možno riešiť najmä z hľadiska farmakologického a fyziologického. Je samozrejmé, že na molekulárnej úrovni je to chémia, ktorá v konečnom hodnotení vakcinácie, podobne ako pri inej aplikácii liečiv, môže povedať posledné slovo. Poviem ale rovno, že to nie je jednoduchá záležitosť. Pretože chémia, ktorou môžeme objasniť toxické účinky, nie je vôbec triviálna (pre mňa je to síce najlepší nástroj na vysvetlenie toxicity chemických látok, ale už aj v prípade našich študentov je to často ťažko použiteľná forma výkladu, a to najmä z dôvodu obtiažnosti tejto chémie) a z tohto dôvodu na objasňovanie škodlivosti niektorých preparátov sú stanoviská farmakológie a fyziológie vhodnejšie a úplne dostatočné. Na úvod tejto odpovede treba zdôrazniť jeden základný fakt. Každý organizmus je iný, s inou imunologickou výbavou a odolnosťou. Vieme pochopiť tento problém napríklad v súvislosti s transplantáciami cudzích orgánov. Preto aj účinok rovnakého liečiva alebo vakcíny môže mať rozdielnu intenzitu a niekedy aj rozdielny charakter v závislosti od viacerých faktorov.

Účinok liečiva môže byť silne ovplyvnený veľkosťou dávky a aplikačnou cestou a je závislý od absorpcie, metabolizmu a vylučovania látky, prípadne od prídavných látok. Medzi dôležité faktory v súvislosti s odozvou na podané liečivo patrí už uvedená telesná hmotnosť tela, ďalej sú to vek, stupeň vývoja organizmu, pohlavie, zdravotný stav organizmu a choroby (napríklad aj prekonané choroby nielen dieťaťa, ale aj matky). U dojčiat a novorodencov sa výrazne uplatňujú ešte ďalšie faktory, a to predovšetkým nezrelosť niektorých orgánov a systémov. Napríklad najmenším deťom chýbajú niektoré dôležité enzýmy a detoxikačné mechanizmy, ďalej je to nezrelosť CNS a neschopnosť aktívneho vylučovania niektorých látok obličkami. Z nezrelých detoxikačných mechanizmov je to napríklad významný mechanizmus konjugácie s kyselinou glukurónovou. U dospelého človeka je to bežný a veľmi účinný detoxikačný pochod, ktorým sa detoxikujú mnohé látky, napríklad antibiotiká, vylúčením z organizmu. Pri kumulácii látky, napríklad opakovanou aplikáciou liečiva (vakcíny), v dôsledku nevylučovania z organizmu vzniká ťažká otrava s poruchami dychu a cyanózou (modranie kože a slizníc), ktorá môže skončiť až smrťou. Iným dôsledkom sú ťažké poruchy centrálnej nervovej sústavy (CNS).

Ďalej sa tu uplatňujú epigenetické vplyvy (epigenéza – vývoj organizmu na podklade génov pod vplyvom vonkajších činiteľov), ktoré si dieťa prináša nielen od svojich rodičov, ale aj od starých rodičov. V prenatálnom veku sa totiž dieťa pripravuje na isté existenčné podmienky, ktoré v prípadoch, keď sú tieto podmienky v skutočnosti iné, vytvárajú pre dieťa napríklad značnú náchylnosť na rôzne choroby, nižšiu imunitnú odolnosť a iné. Táto — doteraz málo preskúmaná — oblasť je niekedy rozhodujúca pre celú budúcnosť narodeného dieťaťa.

Tu by som si dovolil ešte malú poznámku. Život a jeho fungovanie predstavuje bez zveličovania skutočne „veľký zázrak“ a túto skutočnosť by sme mali rešpektovať. Dokonalosť fungovania organizmu, bohužiaľ, narúša najmä prostredie, v ktorom žili jeho predkovia, a prostredie, do ktorého sa malé dieťa narodí. K toxikologickej záťaži patria aj početné iné záťaže, ktoré zásadným spôsobom rovnako ovplyvňujú duševnú a duchovnú vybavenosť každého bábätka, dieťaťa alebo dospievajúcej mládeže. O týchto dosahoch, ktoré môžu byť ešte závažnejšie, než dosahy, o ktorých sme už hovorili, dnes viac tušíme, ako vieme.

 

Na záver mi dovoľte, prosím, položiť vám osobnú otázku. Viete si prestaviť, že by aj na Slovensku bola možnosť slobodne sa rozhodnúť, či rodič dá svoje dieťa zaočkovať a proti ktorým ochoreniam? Alebo je správne ponechať toto rozhodnutie štátu?

Na túto otázku je veľmi ľahká odpoveď. Viem si to predstaviť. Napríklad tým, že štát nariaďuje povinné očkovanie porušuje Listinu základných ľudských práv a slobôd. Problém je ale — ako vždy — v ľuďoch. Zoberte si, koľko nezmyselných nariadení musíme ako občania rešpektovať. Neviem si predstaviť právo štátu vlastniť deti. Potom sú tu rodičia čímsi iným, než za čo ich normálne považujeme. Lenže to už sme kdesi inde, kde spoločné deti a vôbec všetko spoločné bolo cieľom takto budovaného systému. A keď hlásame tú veľkú demokraciu a slobodu, ktorú je stále ťažšie a ťažšie niesť, mohla by občas táto obrovská demokracia skutočne zafungovať — napríklad v nepovinnom očkovaní detí. Dúfam, že to nie je až také nerealizovateľné želanie. Hlásame náboženskú slobodu. A čo v prípade, keď nám naše náboženské presvedčenie zakazuje očkovanie detí? Zakážeme príslušné náboženské vyznanie, alebo uznáme tento fakt? V tom prípade, keďže pred ústavou sme si všetci rovní, táto skutočnosť, ktorá, ako viem, naozaj funguje, nás rozdeľuje na rovných a niektorých potom zaraďuje do skupiny „rovnejších“. Často ide o životy našich najmenších, a preto si myslím, že by sa malo očkovanie, podobne ako v iných krajinách, stať dobrovoľným aj na Slovensku. Poznanie je totiž vždy poznaním danej doby. Myslím si, že nie je až tak vzdialená budúcnosť, keď sa budeme pýtať, ako je možné, že sme toto všetko dovolili, veď dnes predsa vieme...

 

Ďakujeme vám za rozhovor.

 

Zdroje:

1.  Prousek J., Rizikové vlastnosti látok. 2. vyd. Vydavateľstvo STU v Bratislave, 2005.

2.  Wenke M., Mráz M., Hynie S., Farmakologie pro lékaře, I. díl, Avicenum, Praha 1983.

3.  Exley C., The pro-oxidant activity of aluminum. Free Radical Biol. Med. 36(3) (2004) 380 - 387.

4.  Lukyanenko L.M., Skarabahatava A.S., Slobozhanina E.I., Kovaliova S.A., Falcioni M.L., Falcioni G., In vitro effect of AlCl3 on human erythrocytes: Changes in membrane morphology and functionality. J. Trace Elements Med. Biol. 27(2) (2013) 160 – 167.

5.  Chen L., Zhang B., Toborek M., Autophagy is involved in nanoalumina-induced cerebrovascular toxicity. Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine 9 (2013) 212 – 221.

6.  Berthon G., Aluminium speciation in relation to aluminium bioavailability, metabolism and toxicity. Coordination Chemistry Review 228 (2002) 319 – 341.

7.  Ayoub D., Aluminum, vaccines and autism: déjà vu ! National Autism Association Annual Conference, Atlanta, GA, USA (November 11, 2007).

8.  Filipp D., Dobeš J., Imunita a tolerancia. Jin a jang imunitného systému. Vesmír 92(4) (2013) 224 – 227.

9.  Prousek J., Fenton chemistry in biology and medicine. Pure Appl. Chem. 79(12) (2007) 2325 – 2338.

10. Starr T.B., Swenberg J.A., A novel bottom – up approach to bounding low – dose human cancer risks from chemical exposure. Regulatory Toxicology and Pharmacology 65(3) (2013) 311 – 315.

11. Cheah N.P., Pennings J.L.A., Vermeulen J.P., van Schooten F.J., Opperhuizen A., In vitro effects of aldehydes present in tabacco smoke on gene expression in human lung alveoral epithelial cells. Toxicology in Vitro 27(3) (2013) 1072 – 1081.

12. Mitkus R.J., Hess M.A., Schwartz S.L., A safety assessment of residual formaldehyde in infant vaccines. Vaccine (2013), http://dx.doi.org/10.1016/j.vaccine.2013.03.071.

13. Smart R.C., Hodgson E., Eds., Molecular and Biochemical Toxicology, 4th Ed., John Wiley and Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2008. ISBN 978-0-470-10211-4.

14. Voet D., Voet J.G., Biochemistry, 3rd Ed., John Wiley and Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2004. ISBN 0-471-19350-x.

15. Halliwell B., Gutteridge J.M.C., Free Radicals in Biology and Medicine. 4th Ed., Oxford University Press, New York 2007. ISBN 978-0-19-856868-1.

 

 

Více:

 

 

 


 

 

Nejúčinnější extrakty z

 

s    Certifikáty

 


ČESKO, SLOVENSKO,

 

 

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!
Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

l

100% Sibiřská Čaga

 

 

 VAKCÍNY   JSOU

ODHALUJÍ   TAJNÉ

článek

 

REZISTENTNÍ    BAKTÉRIE

USMRTÍ   UŽ    DENNĚ

článek

 

CHEMICKÉ     LÉKY

BRZDÍ

REGENERAČNÍ

 

 

LÉČIVÉ 

NEJEN K PREVENCI 

ANEB   ŽIVOT

příroda uzdravuje

 

Polysacharid Beta-glukan obsažený v léčivých houbách je látka, co současný člověk více než potřebuje. Můžeme ho pokládat za moderní kámen mudrců, který byl po dlouhém hledání nalezen

 Více 

 

 

 • Alzheimer
 • Parkinson
 • Mozková mrtvice
 • Roztroušená skleróza
 • Demence
 • Borélie v mozku
 • Ochrana mozku

 

 

 

 

PŘIROZENÁ

CESTA    NEJEN

 

harmonizátory

 

 

 

 

CHITOMAXTM

Superionherbs, Anglie

patentově chráněná látka

anglická farmaceutická kvalita

 

 

Složení Fenuprimu:

Obsah jedné tobolky:

Balení: 90 kapslí

 


Článek o Chitomaxu a Fenuprimu zde

 

-V

Zdraví velký černý pes Sorbon s paničkou I.H.

 

 

 

 

 

 

 

NOVÉ

 

Jak přestat úspěšně kouřit

O škodlivosti kouření naprostá většina kuřáků nepochybuje. Každoročně se více než třetina závislých na nikotinu pokouší nějakou formou přestat. Výsledky jsou velice špatné. Po roce od zahájení abstinence nekouří méně než 1 z 20, efektivnost je pod 5%.

Žvýkačky, náplasti s nikotinem, to odhaduji jako cestu pouze pro zbohatnutí výrobců. Osobně jsem je zkoušel před mnoha lety, účinek maximálně 3 dny.

Vyzkoušel jsem více metod, zaplatil tisíce korun, ale nic nezabralo trvale. Více méně jsem zkoušel všechny alternativní způsoby léčby, léčitele... Efekt - maximálně 2 měsíce.

 

Ale byl tu háček

Odjakživa jsem se vyhýbal užívání chemických léků. A jako dovozce a prodejce léčiv především z Francie jsem se jim vyhýbal obzvlášť...

 

Celý článek

 

 

Mozek a jeho spolehlivé poškozování 5 složkami potravin

V současnosti není na světě nouze o věci, ze kterých lidé šílí. Existuje, ale několik látek, ze kterých lidé šílí ve velmi krátké době.

Tyto látky poškozují nejen mozek, ale i střeva a játra. Přitom zodpovědnost za jejich přítomnost v potravinách nese člověk, jeho geniální mysl také jak rychle zbohatnout.

Pokud chcete, aby nedocházelo k poškozování Vašeho mozku a měli jste čistou mysl, buďte obezřetní na tyto složky potravin.

 

Celý článek

 

 

Další velká rána farmaceutickým firmám: Léky na cholesterol - statiny - jsou prý zcela bezcenné

Poslední doba byla pro farmaceutické firmy velmi těžká. Byly totiž publikovány 3 velké studie, které kompletně vyvrátily jakoukoli efektivnost více druhů nejpoužívanějších léků.

Následky těchto studii mohou být pro tyto společnosti zdrcující, protože se jedná o extrémně ziskové léky, které nejednou tvoří hlavní jádro jejich příjmů.

 

 

Celý článek

 

 

Očkovat nebo ponechat dětským infekcím volný průběh? O souvislostech vakcinací, srdečních onemocnění a rakoviny

I když po zavedení vakcín došlo ke snížení výskytu spalniček a příušnic, vědci nyní zjišťují, že tyto dětské infekce plní cennou funkci a možná jsou i nezbytné pro normální vývoj našeho imunitního systému. Jako příklad vědeckého bádání v této problematice lze uvést třeba rozsáhlou japonskou studii[1], která proběhla v roce 2015. V ní se došlo k závěru, že spalničky a příušnice, které děti prodělají, mají výrazně protektivní účinky před smrtelnými srdečními příhodami a mrtvicemi v dospělosti. V rámci této studie bylo několik let sledováno více než 100 000 mužů a žen ve veku 40-79 let, aby se u nich stanovila pravděpodobnost úmrtí na aterosklerotická kardiovaskulární onemocnění.

 

Celý článek

 

 

62-letý muž se vyléčil z diabetu 2.typu vyřazením těstovin a pečiva

Až vám příště bude někdo tvrdit, že diabetes 2.typu je neléčitelný, poukažte na zázračnou cestu za zdravím, kterou absolvoval Geoff Whitington - Angličan, jenž se definitivně vyléčil ze svých diabetických potíží. Podařilo se mu to díky úsilí jeho dvou milujících synů, kteří otce vyvedli z bludného kruhu, v němž se pohyboval už mnoho let.

Tento muž trpěl vysokou nadváhou, hormonální nevyvážeností a dokonce mu už hrozila i amputace nohy, takže se vzdával jakýchkoliv nadějí na svou zdravou budoucnost. Pracoval jako strážný v dlouhých 15-hodinových směnách a jeho zdravotní stav byl také důsledkem jeho špatné životosprávy.

 

Celý článek

 

 

Ib....... způsobuje tisíce úmrtí ročně: Přírodní náhrada je bezpečná

Nedávný článek publikovaný tiskovou agenturou Reuters odhalil zajímavá zjištění o lécích užívaných proti bolestem jako je ib......n (například účinná látka v přípravku Ib....n. Češi mají na hlavu nejvyšší spotřebu léků proti bolesti v EU, což cosi vypovídá o úrovni zdejší chemické medicíny).

Článek uvádí, že výše uvedená léčiva zvyšují riziko srdečního infarktu ve stejné míře jako léky, které byly v minulosti staženy z trhu kvůli jejich vysokým rizikům. Jeden z takto stažených léků,
byl příčinou až 30.000 úmrtí v důsledku srdečních infarktů a náhlých srdečních příhod.

 

Celý článek

 

 

Takto vyléčíte chronickou boreliózu, i když to už lékaři vzdali

Lymská bolerióza je infekce bakterií Borrelia burgdorferi (v Česku je tento typ poměrně vzácný, viz Lymská borelióza). Přenáší se hlavně klíšťaty, ale spekuluje se, že její možnými přenašeči mohou být i další druhy hmyzu jako jsou komáři či blechy.

Není přenosná z člověka na člověka, přestože nejnovější poznatky ukazují na to, že za jistých okolností k tomu může dojít, například při intimním styku.

Příznaky lymské boreliózy

Příznaky tohoto onemocnění se liší, ale ve většině případů se vyvíjejí podle následujícího scénáře.

Fáze 1 – den 3 až 30 po bodnutí

Někdy se tato fáze nazývá i „časná lokální infekce“.

U 70 až 75 % lidí se rozvine zarudnutí. Jde o charakteristické „býčí oko“ se středem v místě kousnutí klíštětem. Nesvědí ani nebolí, ale na dotek může vyvolávat pocit tepla. Rozvoj příznaků podobných chřipce: horečka, zimnice, zduření lymfatických...

 

Celý článek

 

 

Jak detoxikovat každý orgán a už nikdy nebýt nemocný ani unavený

Všimli jste si, že stále více a více lidí, dokonce i mladých, podléhá chronickým onemocněním, rakovině či autoimunitním chorobám? Naše tělo je sice za optimálních okolností dokonalé, ale má i svá slabá místa.

Jedním z takových slabých míst jsou
toxiny z prostředí, které mají schopnost poškozovat naše DNA, což pak způsobuje fyzické poškození. Ke genetickým změnám však může docházet nejen v důsledku vlivu toxinů.

Spouštěčem dokáží být i stres, duševní plytkost, hormonální a endokrinní nerovnováha, parazity, viry, bakterie, nadbytek cukru, pesticidy, těžké kovy a podobně. Totiž, tělo a duše jsou jedno. Skutečná medicína se proto musí zaměřit na obě oblasti.

 

Celý článek

 

 

Zásadní průlom v medicíně: cukrovku 2. typu lze vyléčit pouhou změnou jídelníčku - 700 kalorií denně po dobu pouhých 8 týdnů

Jeden z posledních výzkumů „objevil“ metodu léčby, kterou doporučoval Mike Adams - editor serveru NaturalNews už před deseti lety: vhodně sestavený jídelníček působí proti diabetu 2. typu a dokonce jej může i vyléčit.

 

Vědci došli k závěru, že speciální nárazová dieta trvající pouhých 8 týdnů může vyléčit tuto chorobu

 

A co víc, i lidé, kteří mají diabetes více než deset let, mohli po této dvouměsíční dietě zaznamenávat její ústup.

 

Celý článek

 

 

Mamografy způsobují více rakovin prsu, než ji detekují

Dr. Ben Johnson: Napsal jsem knihu pro ženy pod názvem Tajemství moudrosti o zdraví poprsí (The Secret of Health Breast Wisdom) protože my, lékařská komunita, způsobujeme ženám rakovinu tím, že od nich požadujeme vyšetření na mamografu.

Mamografy způsobují rakovinu. Tečka.

Přesto, když dnes žena navštíví svého gynekologa nebo rodinného lékaře, bude se jí toto vyšetření obrazně řečeno „tlačit do hlavy“.

Bude vystavena silnému nátlaku, aby šla na mamograf, který jí může přivodit rakovinu prsu.

Mamograf životy nezachrání. Pokud na něj půjdete, máte o 4% vyšší riziko úmrtí. Po každém mamografu! Tečka.

 

Celý článek

 

 

Tučnými a oteklými vás dělají toxiny v tukové tkáni. Ukažte jim STOPku!

Bohužel, všichni dnes žijeme v toxickém prostředí, kde jsme permanentně vystaveni potravinám, které jsou znečištěné chemikáliemi. Proto je toxinům téměř nemožné se vyhnout.

Pro nás to pak znamená, že náš trávicí systém a hlavně játra se mohou snadno přetížit. Jsme sice stavění tak, aby se z nás škodlivé látky neustále vyplavovaly, pokud jich je však příliš, tělo to pak nemusí zvládat a namísto vyplavování se v něm začnou usazovat.


Toxiny dělíme do dvou kategorií:

 • rozpustné ve vodě
 • rozpustné v tucích
 

Celý článek

 

 

Ohromení vědci konečně přiznali, že vysoká průměrná délka života Japonců souvisí se stravou a nikoliv s geny

Všichni sníme o dlouhém životě bez nemocí. Zatímco se průměrný věk v rozvinutých zemích pomalu zvyšuje, neplatí to tak docela o poklesu nemocnosti a zdravotních postiženích.

Jedna z posledních studií, publikovaných v časopise the British Medical Journal, ale možná odhalila klíč k té žádoucí dlouhověkosti. Není žádným tajemstvím, že
mezi nejzdravější lidi na světě patří Japonci. Vykazují druhý nejvyšší dosahovaný věk a také obezita se mezi nimi vyskytuje pouze s četností 3,5%. Američané naopak zaujímají až 43. místo u dlouhověkosti a jejich obezita se nyní pohybuje kolem 35%.

 

Celý článek

 

 

Upozornění

na

NOVÉ ČLÁNKY

na Váš mail

1x měsíčně

 

 


 

 

Reishi a Cordycepsu

 

kvality   COA   pro

 


NĚMECKO a RAKOUSKO

 

 

100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!
Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

l

Betaglucan MaxCell

k

k

 

 

Betaglucan MaxCell

 

 

k

 

TOTÁLNÍM   PODVODEM

VLÁDNÍ   DOKUMENTY

 

 

NA    ANTIBIOTIKA

1900    LIDÍ

 

 

PŘINEJMENŠÍM

PŘIROZENÉ

POCHODY

 

k

HOUBY

VŠECH CHOROB

BEZ NEMOCÍ

spolehlivě a jistě

 

Beta-glukan byl izolován a v následujících klinických studiích vykazoval značnou stimulační schopnost u onemocnění, která dlouhou dobu nemohla být zvládnuta jinými metodami

prof. Vilém Palisa DrSc, český špičkový onkolog

 

 

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!
100% Sibiřská Čaga
 • Cukrovka
 • Crohnova choroba
 • Lupénka
 • Ekzémy
 • Žaludek
 • Játra
 • Autoimunitní onemocnění

 

 

 

 

A    ÚČINNÁ

K    HUBNUTÍ

 

metabolismu

 

 

 

 

FENUPRIMTM

Superionherbs, Anglie

patentově chráněné složení

anglická farmaceutická kvalita

 

 

Jak učinkuje Fenuprim? - video

 

 

 

 

Přišel nám dopis jedné naší zákaznice i s fotografií z řad čtyřnohých přátel člověka - Superionherbs.cz 1.12.2015

Vážení dvojnožci, chci vám říci svůj příběh. Jsem jeden z “miláčků” českých rodin. Kříženec vlčáka z labradorem, kterého si vzali z útulku. Ve 12ti letech jsme dostal dle laboratoře rakovinu sliných žláz. Nádory na krku praskly a po určité době se rána zacelila. Dostal jsme lék a lék a na naději … před… Po léku a léku jsem nabíral na váze a tak byly váhou ohroženy klouby a můj pohyb. Pan veterinář lék a lék odstavil a měl jsem pouze včelí propolis. Panička si prostudovala dostupné knihy o čínské medicíně – našla Duanwood Reishi a Cordyceps – koupila mi tyto dvě houby, které jsem začal každý den v kapslích užívat. Dnes je tomu už 13 měsíců, jsem čiperný, plný života a zřejmě zdráv. Je mi 13 let. Ať žije čínská medicína a jako prevenci ji budu užívat celý zbytek života.

 

 

ČLÁNKY

 

Kdy budeme moci úplně zvrátit šedivění vlasů?

Příčina šedivění vlasů

Šedivění způsobuje nižší hladina enzymu kataláza v kombinaci s nižší úrovní enzymů MSR A a MSR B, které opravují poškození peroxidem vodíku. Lidem se šedinami se hromadí peroxid vodíku ve folikulech, tedy ve tkáních, které obalují vlasy a z nichž vlasy vyrůstají.

Metabolizmus peroxidu vodíku versus věk člověka

Tělo peroxid vodíku vytváří v malých dávkách v rámci metabolických procesů. Organismus mladých lidí jej dokáže rychle odbourávat. U starších lidí tento proces začne postupně probíhat pomaleji a nakonec neodbouraný peroxid napadne enzym tyrozin kynázy, který je zodpovědný za tvorbu melaninu, což je základní pigmentová složka vlasů.

Následkem toho vlasy začnou šedivět, přičemž se vlasy vybělují zevnitř.

 

Celý článek

 

 

Muži zírají, proč ženy potřebují více spánku

Experti z Duke univerzity provedli  studii, která potvrdila, že ženy potřebují  ke své regeneraci více spánku než muži.

Tento výzkum byl proveden na základě informací, že ženy těžko snáší následky mentální a fyzické vyčerpanosti pokud mají nedostatek spánku.

Výsledek muže nepotešil

Zjištěné poznatky vedou k novým zdravotním doporučením pro ženy, které mívají standardně vyšší riziko kardiovaskulárních onemocnění, depresí a psychologických problémů oproti svým polovičkám.

 

Celý článek

 

 

Varování: Pokud používáte Alobal, tak přestaňte. Hrozí vám vážné následky

Po dlouhou dobu je hliníková folie běžnou součástí kuchyně. Proč? Je velmi užitečná pro mnoho použití. Kromě pečení se používá i na prodlužování trvanlivosti potravin tím, že se do ní balí jídlo, zakrývají se kastroly a takto se potraviny uchovávají v ledničce.

Ale nyní poslední výzkumy potvrzují, že pokud tuto folii budete používat, budete se dále vystavovat závažným zdravotním rizikům.

g
 

Celý článek

 

 

Sedm důvodů, proč přírodní terapie nejsou někdy na rakovinu účinné 

Ortodoxní medicína má řadu způsobů, jimiž zakrývá fakt, že její léčebné metody na rakovinu většinou vedou k úmrtí onkologických pacientů. Je totiž jednodušší tvrdit, že pacient podlehl rakovině a ne otravě na chemoterapii nebo na poškození orgánů způsobených ozařováním.

Navzdory prohlášením o vysoké úspěšnosti standardní léčby, je
skutečná míra jejich vyléčení velmi nízká.


Jak konvenční onkologie manipuluje statistiky

Na oklamání veřejnosti a marketingovou propagaci svých terapií používá onkologie několik triků a slovních hříček.

 

 

Celý článek

 

 

11 příznaků toho, že jste energeticky vysáváni lidmi kolem vás

Základem bytí mnoha lidí je živení se energií jiných. K tomu, abyste byli schopni se pohybovat v jakékoliv dimenzi, potřebujete energii. Všechny lidské bytosti vyžadují energii, aby existovaly, aby dokázaly cokoli dělat. Když mluvíme o energetických upírech, nemyslíme tím klasické upírů z filmů, kteří sají krev.

Odkaz na upíry používáme jako výraz pro označení nedobrovolného odčerpávání životní energie ze živých bytostí a to buď ve fyzické nebo nefyzické rovině, tedy na všech úrovních – fyzické, emocionální, mentální a duševní. Někdy se to označuje i jako psychický útok. Nicméně psychický útok je trochu něco jiného a dokáže vyvolat ještě více mizérie než energetické upírství.

 

Jak dlouho žije pacient s chemoterapií a jak dlouho bez ní?

Dr. Hardin B. Jones, bývalý profesor medicínské fyziky a fyziologie na Kalifonské universitě v Barkley studoval délku přežití onkologických pacientů po dobu více než 25 let.
To, na co přišel, doslova vyvedlo z míry celou vědeckou komunitu, která se dodnes s jeho zjištěními nedokázala smířit. Na konci svého výzkumu totiž došel k závěru, že navzdory obecně rozšířené víře, chemoterapie prostě nefunguje.

Byl svědkem, jak mnozí pacienti s rakovinou, které léčili chemoterapií, umírali hroznou smrtí. Mnozí z nich podlehli svému osudu mnohem dříve, než ti, kteří si nezvolili žádnou léčbu.

 

Celý článek

 

 

Poloha akné na tváři prozradí co máte v těle nemocného

Obecně platí, že se lidé obracejí na medicínu, když čelí nějakým zdravotním problémům. Nicméně konvenční léčebné a diagnostické postupy ne vždy přinesou efektivní výsledky.

V mnoha případech se alternativní medicína ukázala být v léčbě různých zdravotních problémů úspěšnější než ta konvenční. Lidé na celém světě propagují všelijaké léčebné metody jako bylinářství, akupunktura, jóga, ayurvéda a mnoho dalších.

I když je dobré chodit na preventivní lékařské prohlídky, potenciální zdravotní problémy můžete také diagnostikovat s pomocí alternativních metod.

Diagnostika podle akné v obličeji

Následující metodou si můžete diagnostikovat potenciální zdravotní problémy a to jednoduše na základě polohy akné na obličeji. Budete potřebovat jen zrcadlo, abyste zjistili, zda máte na obličeji nějaké akné nebo vyrážky. Pak určíte přesnou polohu a podíváte na obrázek níže, který naznačuje daná místa.

 

Celý článek

 

 

O tomto musíte vědět: Primární příčiny rakoviny prsu

Vše, co potřebujete pro uskutečnění změn, které vás ochrání před rakovinou, jsou znalosti.

Příčina č.1: Antirespiranty obsahující hliník

Používání antirespirantů je pro většinu lidí běžnou denní rutinou, o které příliš nepřemýšlejí. Zde je důvod, proč byste o tom přemýšlet měli. Pokud používáte antirespirant obsahující hliník, zvyšujete si tím své riziko rakoviny prsu.

Princip antirespirantů spočívá v utěsňování, uzavírání a blokování pórů, které vylučují pot v podpaží. No a jejich nejčastější aktivní látkou je právě hliník. To způsobuje nejen zablokování jedné z cest, kterými se vaše tělo detoxikuje (vylučuje toxiny v potu), ale zároveň také zvyšuje obavy, kde tyto kovy nakonec skončí.

 

Celý článek

 

 

Pokud jsou vaše ledviny poškozené, tělo vám vyšle těchto 8 znamení

Ledviny jsou životně důležité orgány a nacházejí se přímo pod hrudním košem. Jsou zodpovědné za očistu a detoxikaci, denně filtrují 10 až 150 litrů krve. Jsou také důležité pro udržování všech tělesných funkcí a udržují vaši krev zdravou. Podílejí se na vylučování nadměrného množství tekutin a odpadu z vašeho organismu.

Regulují hladinu elektrolytů a udržují kosti silné a zdravé, podílejí se na tvorbě červených krvinek a stabilizují krevní tlak.

V případě, že vaše ledviny nemohou správně vykonávat svou funkci, vaše zdraví může být ohroženo. Pečlivě si přečtěte následující problémy, které jsou spojeny s poškozením či selháním ledvin.

 

 

Celý článek

 

 

12 citátů lékařů, které rakovinová lobby nechce, abyste četli

Léčba rakoviny je prostě jasný byznys. Právě proto nemají velké farmaceutické firmy o lék na rakovinu zájem. Pokud totiž vyléčíte pacienta, nevyděláte tolik peněz, než když ho budete v nemoci udržovat co nejdéle.

Ale neposlouchejte nás. Poslechněte si to raději od těchto známých lékařů medicíny.

1/ Dr. Otto Warburg, laureát Nobelovy ceny za medicínu

Nikdo dnes nemůže říci, že se neví, co je primární příčinou rakoviny. Naopak neexistuje onemocnění, jehož primární příčina by byla lépe prozkoumána. Proto již dnes ignorace není omluvou, aby se nedalo udělat víc pro prevenci. Pokud chce lidstvo přežít, tak prevence, bez pochyb jednou musí přijít.

 

 

 

Vyléčení Crohnovy nemoci v terminálním stádiu

Crohnova choroba ovlivňuje celé trávicí ústrojí a nikoliv jen střeva. Na rozdíl od jiné choroby - ulcerózní kolitidy (vředového zánětu tlustého střeva) tato ovlivňuje celou stěnu střev a nikoliv jen vnitřní výstelku.

A západní medicína začíná až teď objevovat to, co čínská medicína nebo ájurvéda věděly už celá staletí: že totiž veškeré zdraví začíná a končí ve střevech

Shona Banda - pacientka, které byla diagnostikována Crohnova choroba někdy v roce 2004, podstoupila už mnoho operací a musela užívat mnoho léků, ale její stav se postupně zhoršoval až natolik, že jej lékaři označili za terminální.

 

Celý článek

 

 

Jak pročistit lymfatický systém a předejít až 80 % chronických chorob

Umíte si představit, co to znamená být vystaven desetitisícům toxinům, zatížený umělými produkty a zpracovanými potravinami každý týden? Bohužel, to je moderní realita, které se nám všem v současnosti dostává.

Detoxikace v našem těle probíhá běžně každý den. Vyvádějí se z něj ven přírodní chemické látky, ale i ty vytvořené člověkem, jako jsou domácí čistící prostředky či přísady z kosmetiky.

Dokonce i metabolické zplodiny, jako výsledek činnosti našich vlastních buněk, jsou považovány za toxické.

Jak tělo detoxikuje škodlivé látky

 

Celý článek