Standardní verze

Právní manuál pro kontakt s policií ČR a obecní (městskou) policií

Vzhledem k množícím se případům agresivních a nepřiměřených zákroků ze strany strážníků obecních policií, dáváme k dispozici následující souhrn informací a postupů, které by Vám měly pomoci bezproblémově kontakt s příslušníkem přežít.

- Pokud Vás na ulici zastaví policista (příslušník Policie České republiky) nebo strážník obecní policie z důvodu nenasazené či „vadně“ nasazené roušky, v prvé řadě, a to zdůrazňujeme, zachovejte klid a zdržte se jakýchkoli náznaků agrese.

- Noste s sebou tento manuál, abyste v případě obavy z nepřiměřeného zákroku byli schopni přesně a výstižně reagovat na nastalou situaci.

- Příslušník Policie ČR může použít donucovacích prostředků pouze k ochraně své osoby, jiné osoby anebo k ochraně veřejného pořádku (viz § 53 zákona č.273/2008 Sb., o Policii České republiky).

- Oprávnění strážníka obecní policie k použití donucovacích prostředků je ještě omezenější. Může je použít výhradně v zájmu ochrany bezpečnosti jiné osoby nebo své vlastní, majetku nebo k zabránění výtržnosti, rvačce nebo jinému jednání, jímž je vážně narušován veřejný pořádek (viz § 18 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii).

- V případě náznaků agresivního jednání zejm. strážníků obecní (městské) policie citujte ustanovení § 18 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii (viz výše) a zdůrazněte, že použití donucovacích prostředků bez zákonného zmocnění je trestným činem zneužití pravomoci úřední osoby dle § 329 trestního zákoníku.

- Příslušníci Policie ČR i strážníci obecní policie mají právo od Vás požadovat prokázání totožnosti v případě podezření ze spáchání přestupku.

- Doporučujeme se na místě nesnažit vyvrátit tvrzení o spáchání přestupku a totožnost prokázat. Odmítnutí prokázání totožnosti na výzvu totiž mohou příslušníci/strážníci považovat za neuposlechnutí výzvy, což lze považovat za přestupek proti veřejnému pořádku a na základě toho následně použít donucovacích prostředků (bez ohledu na to, zda oprávněně).

- Prokázání totožnosti není bezpodmínečně nutné předložením občanského průkazu, příslušníci státní policie mívají zpravidla mobilní aplikaci s přístupem do evidence obyvatel a jsou schopni Vaši totožnost ověřit na místě na základě Vámi sdělených údajů. Předložení průkazu totožnosti Vám nelze uložit, není-li důvodných pochyb o tom, že informace, které sdělujete, jsou pravdivé. Totožnost lze prokázat například i svědecky.

S ohledem na to, že setkání spříslušníkem Policie ČR či strážníkem obecní policie dnes může být spojeno s poměrně velkým stresem na obou stranách, doporučujeme postupovat spíše zdrženlivě. Níže uvádíme základní rady, jak postupovat, pokud Vás zastaví příslušník Policie ČR nebo strážník obecní policie:

1. Žádejte sdělení důvodu zastavení

2. Na výzvu sdělte své jméno, příjmení a datum narození. Tyto údaje nejlépe prokažte občanským průkazem nebo jiným dokladem.  Nemáte-li žádný doklad a sdělené údaje nebudou strážníci obecní policie považovat za dostatečné a budou vyhrožovat předvedením, zavolejte na linku 158 a žádejte příjezd hlídky Policie ČR se zdůvodněním, že Vás mají v úmyslu strážníci nezákonně omezit na svobodě pouze za účelem zjištění totožnosti, ačkoli jste údaje o své osobě sdělili.

3. Pokud budete viněni ze spáchání přestupku, sdělte, že se spácháním přestupku nesouhlasíte a chcete, aby věc byla dále řešena ve správním řízení. Nic víc neříkejte. Pokud přijmete tzv. příkaz na místě (dříve „blokové řízení“, tj. zaplatíte-li na místě pokutu nebo přijmete jinou formu trestu), ztratíte právo následně se proti rozhodnutí o přestupku bránit. Zejména strážníci budou zřejmě zdůrazňovat riziko mnohem vyšší sankce ve správním řízení, než v rámci „příkazu na místě“. Pokud se ale chcete bránit, nemůžete příkaz na místě přijmout. V takovém případě bude věc předána k projednání v přestupkovém řízení.

4. Příslušník/strážník je povinen na místě sepsat oznámení o přestupku, které Vám je povinen následně předložit k vyjádření. Doporučujeme se do oznámení nevyjadřovat, místo pro vyjádření proškrtnout, popř. dopsat: „Nevypovídám“ a vyfotit.

5. V případě, že budete cítit ze strany kontrolujících strážníků obecní policie nebo příslušníků PČR jakýkoli náznak agrese, pokuste se požádat jakéhokoli kolemjdoucího, aby byl úkonu přítomen a případně Vám dosvědčil jeho průběh.  Doporučujeme celou situaci nahrávat, ovšem ideálně skrytě, neboť otevřenou informaci o nahrávání nebo okázalé pořizování nahrávky někdy policisté/strážníci ve stresové situaci nezvládnou a jednají vyhroceně. Každopádně svolení příslušníků PČR či strážníků MP není k nahrávání třeba, jak vyplývá z ustanovení § 88 občanského zákoníku.

6. Podezření z přestupku by následně mělo být předáno k řešení do správního řízení. Zde doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, nicméně i tak níže připojujeme stručnou právní analýzu.

Související právní úprava viz Právní stanovisko – pravomoci vypracované Mgr. Vladimírem Mrkvičkou, advokátem, ze kterého vyplývá, že:

PŘÍSLUŠNÍK POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY A STRÁŽNÍK OBECNÍ POLICIE MÁ SVĚŘENU PRAVOMOC VÝHRADNĚ K VYŘEŠENÍ PŘESTUPKU NA MÍSTĚ BLOKOVOU POKUTOU (PŘÍKAZEM NA MÍSTĚ). POUZE OVŠEM, POKUD S PŘESTUPKEM VYJÁDŘÍTE SOUHLAS

Orgán Policie České republiky a ani strážník obecní policie nemají zákonnou pravomoc kontrolovat dodržování povinností vyplývajících ze zákona o ochraně veřejného zdraví a předpisů vydaných k jeho provedení, jelikož tyto subjekty nejsou dle zákona o ochraně veřejného zdraví orgánem ochrany veřejného zdraví nadaným jakoukoli kontrolní pravomocí. Jedinou pravomocí, kterou tak orgán Policie České republiky či strážník obecní policie na poli zákona o ochraně veřejného zdraví (typicky nenošení roušky či respirátoru) disponují, je opět toliko pravomoc udělená zákonem, tedy projednat věc příkazem na místě včetně uložení pokuty.

Ve světle výše uvedeného pak lze rovněž přijmout závěr, že by PČR ani OP neměly mít pravomoc k vyzývání k nasazení roušky či respirátoru „jménem zákona“, a to právě z toho důvodu, že nemají zákonem o ochraně veřejného zdraví svěřenu kontrolní a tedy ani jakoukoli preventivní pravomoc. Je to tedy v daném případě podobné situaci, jakoby dotyčného k nasazení roušky či respirátoru vyzýval náhodný kolemjdoucí. K nasazení roušky či respirátoru „jménem zákona“ by tak měl být dle zákona o ochraně veřejného zdraví oprávněn typicky pouze příslušný pracovník krajské hygienické stanice, neboť krajská hygienická stanice je na rozdíl od PČR či OP orgánem ochrany veřejného zdraví nadaným kontrolní a dozorovou pravomocí.

Dle § 91 zákona o odpovědnosti za přestupky pak obecně platí, že správní orgán může příkazem na místě uložit pouze pokutu, pokud nestačí domluva, a obviněný nebo osoba jednající za obviněného, který je právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, souhlasí se zjištěným stavem věci, s právní kvalifikací skutku, s uložením pokuty a její výší a s vydáním příkazového bloku. Příkazem na místě lze uložit pokutu nejvýše 10 000 Kč. Mladistvému obviněnému lze příkazem na místě uložit pokutu nejvýše 2 500 Kč; to neplatí, je-li mladistvý podnikající fyzickou osobou.

Dle našeho názoru není ani Policie ČR ani strážník obecní policie oprávněn v dané věci zjišťovat jakékoli další údaje, vést vyšetřování apod. Jakékoli takto získané důkazy by tak bylo možno považovat za důkazy získané nezákonně a v případném následném správním řízení by k nim nemělo být přihlédnuto.

Za Zdravé fórum

 

Mgr. Ondřej Svoboda

Mgr. Vladimír Mrkvička

Mgr. Lenka Trkalová

Hamáčkova policie v akci

Jak poznáte, že je vláda v koncích a že ji lidé nerespektují? Že na ně pošle mocenské složky. Fyzický nátlak je to poslední, co vládě zbývá a narůstá.

Jedním z příkladů bylo dění na náplavce v centru Prahy poslední dva dny v březnu. Kolona pomalu jedoucích policejních aut vyháněla lidi z náplavky. Policista je z megafonu upozorňoval, že když neodejdou, policie proti nim použije donucovací prostředky.

Nelogické nařízení o nošení respirátorů, i když je člověk sám a daleko nikdo, vede k nedůvěrohodnosti, pocitu šikany,... Prostě bezpáteřná kukačka BLATNÝ v Čapím hnízdě. A na začátku dubna 2/3 lidí chce, aby BABIŠ skončil. BUREŠOVI zbývá oficiálně pár měsíců na ničení české ekonomiky, vzdělání, kultury a podnikání. Nakonec se mu nepovede ani MATOVIČŮV taktický krok, získat křeslo na financích a navíc s podporou komunistů.

Bezpáteřná KUKAČKA BLATNÝ v dalším kroku pojede podle Pandemického plánu ČR a tím Bureše dostane na skutečné dno, pokud jej nenahradí avizovaný, Petr Arenberger, ředitel FN Královské Vinohrady...

Komunisti a komunisti - BABIŠ, ZEMAN, RYCHETSKÝ a KSČM

Ještě se mohou pokusit o odložení voleb na neurčito z důvodu kronaviru.

Nejprve odsun termínu voleb v rámci pandemického zákona a posléze protlačení korespondenčního nebo elektronického hlasování. Ultralevičácí tímto způsobem sebrali Trumpovi vítězství ve volbách. Teď tam mají někoho pravděpodobně s neurodegenerativním onemocněním.

Každý takový pokus bude znamenat jediné – mají STRACH!

  • Buďme na to připraveni a v žádném případě změnu způsobu hlasování nepodporujme! Řvěme, volejme, dávejme najevo, že tento plán známe a každý, kdo ho bude podporovat, přijde o naši důvěru. Ukazujme na ty lidi, kteří by hrátky s volbami podporovali jako na skutečné škůdce demokracie. Ukazujme na ně jako na ty, kteří slouží finančním zájmům (vědomě či nevědomě) a chtějí tak škodit občanům.
  • Prozatím mohli být v klidu, protože se lidi v Česku po roce 1989 moc o politiku nezajímali a kdokoliv si tady mohl dělat, co chtěl. Lidé již v březnu 2021 začínají zvedat hlavy, někteří kteří nechodili dokonce v současnosti deklarují, že půjdou k volbám a budou volit skutečnou opozici - (SPD, Trikolóru, Přísahám - plk.Šlachtu), a to je globální moci nebezpečné a ta má z toho strach.
  • Jakmile padne první oficiální návrh na odložení voleb, je jasné, že výše popsané není konspirace. Sledujte, kdo něco takového bude prosazovat…

Politici nás dostali na takové dno, že už je lidem vše jedno

S nástupem teplého slunečného počasí můžeme pozorovat, jak si lidé začínají uvědomovat svou moc. Pokud se totiž všichni rozhodnou chodit venku bez roušek a pít pivo na zahrádkách, nikdo s tím nic neudělá. Ani Hamáčkova policie…  

Kéž by lidem došlo, že jejich moc ovládnout svou vlastní zemi a řídit politiky, které svými penězi platí, je fakt velká.

Stačí si projet diskuse na mainstreamových médiích. Podívat se na FB profily politiků. Nulový respekt, výsměch, slovní útoky. A hořký humor. Politici nás dostali na takové dno, že už je lidem vše jedno.

Když za této situace “slavná” koalice Spolu (ODS, KDU, TOP09) vyjde ven s podporou covid pasu, nemůže se divit těm reakcím. Na jejich Twitteru to schvalovalo tak promile diskutujících.

A tak si říkám – buď teď politikům a pitomým novinářům skončí jejich sladké časy, kdy mohli dělat prakticky cokoliv a lidi je stále volili – nebo je s námi amen.

Jestli teď politikům projde ta hrůza, co na nás denně valí, tak jako národ nestojíme za nic a tu šílenost, co nám chystá EU a jejich posluhovači, si fakt zasloužíme

Zřejmé je ale jedno – humor nám zůstane i v tom nejdrsnějším žaláři.

Bliká na konci tunelu světlo?

Vždycky je naděje. Platí totiž známá pravda – můžete celou společnost tahat za nos, ale jen na omezenou dobu (to jsme viděli loni na jaře, kdy šila roušky celá země). Ale nelze tahat za nos celou společnost pořád. Lidé si dávají do souvislostí to, co prožívají s tím, co je jim vtloukáno do hlav. A pochybnosti rostou. Lež prostě nelze vydávat za pravdu do nekonečna. Ostatně celá západní Evropa silně vře. Statisícové demonstrace jsou tam na denním pořádku. Je zajímavé, že zničující migrace lidi nezvedla, „podařilo“ se to až covid agendě. Jistě to je proto, že tato šílená zdravotnická agenda se dotýká opravdu každého. A možná to byla poslední z mnoha kapek, kterými vůdcové západní Evropy „zaplavují“ své občany. Mnozí odpovědní lékaři a vědci se začínají ozývat čím dál hlasitěji a je jich čím dál víc. Už nebude fungovat zastrašování a tlak. Časem se možná přidají i vědci z jiných oblastí – racionální přístup potřebuje gender agenda, klimatické šílenosti, ekonomika.

U nás je zatím klid, ale pramínky vzdoru začnou také sílit. Objevili se také politici, kteří netaktizují, ale konají. Poslanec Volný s kolegou Bojkem ukazují, že politik nemusí být líný a ustrašený a může aktivně konat v zájmu občanů. Jak se vše bude dál vyvíjet teprve uvidíme.

Evidentně nepřiměřený zásah psychopatů městské policie v Uherském Hradišti

  • dítě je nuceno sledovat zákrok policistů proti jeho otci (dítě může mít trauma do konce života, navíc ho zavřeli do cely společně s otcem)

NOVĚ O PSYCHOPATECH KNIŽNĚ

  

Andrej Babiš je posedlý str achem ze smrti. Vlastní strach promítá do řízení státu, přenáší na občany. Pod záminkou boje proti koronaviru odvádí pozornost od vlastní neschopnosti, ničí ekonomiku, vzdělání, kulturu, podnikání…

Vystrašení lidé mu stále věří, že je zachrání: před migranty, ekologickou krizí, koronavirem, před nimi samými.

Tvrdé jádro voličů ANO má ráz sekty. Říkám jim Svědci Babišovi. Pro vůdce jsou ochotní udělat cokoliv. Když řekne, že nejlepší ochranou proti koronaviru je, když skočí ze skály, tak skočí.

MUDr. Jan Hnízdil

PROČ SE ŠMEJDŮM STÁLE DAŘÍ

Dvě třetiny lidí mají sklon k poslušnosti a vedou nás charismatičtí psychopati.

Psychopat v politice se dokáže prolhat, vzrušuje ho moc.

psychiatr Radkin Honzák, 2017

 

/a také třeba ten v červeném svetru objednává pro policii vodní děla za 105 mil. korun, touží po šikaně lidí a po GULAZÍCH/

 

 

Práve ty dvě třetiny lidí nepřímo rozhodují svým chováním o lockdownech...

Jestli teď politikům projde ta hrůza, co na nás denně valí, tak jako národ nestojíme za nic a tu šílenost, co nám chystá EU a jejich posluhovači, si fakt zasloužíme

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

PROTOKOL PRO PREVENCI

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 UNIKÁTNÍ, BEZKONKURENČNÍ EXTRAKTY

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. Jelinek, dr. Wahls

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Nejúčinnější kloubní výživa, MUDr. Ladislav Šafránek

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

Porovnání AMERICKÉ a RUSKÉ vakcíny na Covid -19, mechanismy účinků všech i připravovaných vakcín

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

 

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

 

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

ZDE

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

JAREK NOHAVICA

ZADEK JAK ŽOK

A přece nakonec - ÚSPĚŠNÁ LÉČBA

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 29.4.2023 v souvislosti s "vakcinací"

Ú MRTÍ - 1291

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 1863

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

Stav k 23.11.2022

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

  • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
  • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

  • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

 

 

Standardní verze