Co dělat, když se dozvíte, že Vám vyšetření nebude poskytnuto v přiměřeném termínu?

Ing.Zdeněk Rozehnal

Obdržel jsem více dotazů na toto téma. Například zdravotní personál Vám řekl v září 2016: "Volný termín na magnetickou rezonanci je až v polovině roku 2017, dříve, pokud se něco náhodou neuvolní". A dále se s Vámi nebavili.

Toto je neznalost Nařízení vlády č. 307 z roku 2012, prosazené tehdejším ministrem Hegerem, které stanovuje limity místní a časové dostupnosti zdravotních služeb. Tyto limity zdravotní pojišťovny musí respektovat při zajišťování péče pro pojištěnce.

Mezi nimi je i vyšetření magnetickou resonancí, které musí být pojištěnci zajištěno do pěti týdnů! Lhůta se počítá ode dne, který následuje po dni, kdy ošetřující zdravotnický pracovník službu indikoval a potřebu této služby zapsal do zdravotnické dokumentace.

viz níže Příloha 2 "Plánované hrazené služby se lhůtou časové dostupnosti" Nařízení vlády č.307/2012

Správně lékař (sestra) měl Vám sdělit:

„Naše zařízení Vám nemůže zařídit vyšetření magnetickou resonancí do pěti týdnů, ale Vaše zdravotní pojišťovna musí tento limit splnit. Obraťte se prosím na ni a ona má povinnost Vás poslat na vyšetření v jiném zařízení, které tento termín zajistí“

Vážení čtenáři, zapamatujte si to a nenechte se odbýt. Ochota pracovníků zdravotních pojišťoven pomoci svým klientům může být důležitým vodítkem pro volbu té správné zdravotní pojišťovny, protože tu můžete velice jednoduše změnit.

 

A pokud Vás zdravotní pojišťovna pošle na vyšetření na druhý konec republiky, žádejte o proplacení přiměřených nákladů za dopravu a ušlou mzdu. V případě, že nedodrží termín dle Nařízení vlády č.307/2012 a Vám se zhorší zdravotní stav, žalujte ji (příbuzní) a v nejbližším možném termínu ji změnte

307/2012 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 29. srpna 2012

o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 167/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 47/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 340/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 57/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 137/2008 Sb., zákona č. 270/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 59/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb. a zákona č. 1/2012 Sb.:

§ 1
Místní dostupnost
Dojezdové doby vyjadřující místní dostupnost zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění (dále jen „hrazené služby“) jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Dojezdové doby stanovené pro jednotlivé obory nebo služby jsou stanoveny jako nejzazší možné.

§ 2
Časová dostupnost
(1) Plánovanými hrazenými službami se pro účely tohoto nařízení rozumí hrazené služby, jejichž poskytnutí je z důvodu veřejného zájmu1) třeba plánovat tak, aby pojištěncům k nim byl zajištěn dostatečný, trvalý a vyvážený přístup. Plánované hrazené služby jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
(2) Plánované hrazené služby se poskytují ve lhůtě, která je lékařsky odůvodnitelná a vychází z objektivního lékařského posouzení současného zdravotního stavu pojištěnce, anamnézy a pravděpodobného průběhu jeho nemoci, bolestivosti nebo povahy jeho onemocnění (dále jen „lhůta časové dostupnosti“). Lhůtu časové dostupnosti stanoví v rámci sestavení individuálního léčebného postupu2) ošetřující zdravotnický pracovník3), který plánovanou hrazenou službu indikoval, přičemž tato lhůta nesmí překročit lhůtu stanovenou pro tuto plánovanou hrazenou službu v příloze č. 2 k tomuto nařízení. Lhůta časové dostupnosti počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy ošetřující zdravotnický pracovník plánovanou hrazenou službu indikoval a potřebu této služby a lhůtu časové dostupnosti k jejímu poskytnutí zapsal do zdravotnické dokumentace pojištěnce. O nesplnění lhůty časové dostupnosti se nejedná v případě, kdy zdravotní pojišťovna poskytnutí plánované hrazené služby pojištěnci ve stanovené lhůtě časové dostupnosti zajistí, ale pojištěnec si sám zvolí jiného smluvního poskytovatele, který mu plánovanou hrazenou službu poskytne po uplynutí této lhůty.
(3) O plánované hrazené služby nejde a postup podle odstavců 1, 2 a přílohy č. 2 k tomuto nařízení se nepoužije, je-li třeba zdravotní službu uvedenou v této příloze poskytnout jako akutní nebo neodkladnou zdravotní péči.

§ 3
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.

Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.

Ministr:
doc. MUDr. Heger, CSc., v r.

 

Příloha 1

1. Dojezdová doba vyjadřující místní dostupnost hrazených služeb podle oborů nebo služeb poskytovaných poskytovateli ambulantní péče
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
skupina   dojezdová doba         Obor nebo služba
               (v minutách)  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1           35                           všeobecné praktické lékařství
                                              praktické lékařství pro děti a dorost
                                              gynekologie a porodnictví
                                              zubní lékař
                                              lékárna
------------------------------------------------------------------------------------------------
   2           45                           diabetologie
                                              chirurgie
                                              neurologie
                                              oftalmologie
                                              otorinolaryngologie
                                              ortopedie
                                              radiologie a zobrazovací metody (jen ultrazvukové a rentgenové a skiagrafické vyšetření)
                                              rehabilitační a fyzikální medicína
                                              fyzioterapie
                                              urologie
                                              vnitřní lékařství
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   3           60                           gastroenterologie
                                              kardiologie
                                              pneumologie a ftizeologie
                                              hematologie a transfúzní lékařství
                                              revmatologie
                                              hemodialýza
                                              psychiatrie
                                              psychologie
                                              logopedie
                                              dermatovenerologie
------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4           90                           alergologie a klinická imunologie
                                              angiologie
                                              endokrinologie
                                              nefrologie
                                              klinická onkologie
                                              dětská chirurgie
                                              dětská a dorostová psychiatrie
                                              dětská neurologie
                                              ortodoncie
                                              počítačová tomografie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5          120                          dětská gynekologie
                                              foniatrie a audiologie
                                              radiační onkologie
                                              magnetická rezonance
                                              nukleární medicína
                                              kardiochirurgie
                                              neurochirurgie
                                              cévní chirurgie
                                              infekční lékařství
                                              lékařská genetika
                                              plastická chirurgie
                                              geriatrie
                                              sexuologie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Dojezdová doba vyjadřující místní dostupnost hrazených služeb podle oborů nebo služeb poskytovaných poskytovateli lůžkové péče
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
skupina   dojezdová doba            Obor nebo služba
                (v minutách)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1           60                              anesteziologie a intenzivní medicína
                                                 gynekologie a porodnictví
                                                 neonatologie
                                                 dětské lékařství
                                                 chirurgie
                                                 vnitřní lékařství
                                                 dlouhodobá péče (ošetřovatelská péče)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2           75                              neurologie
                                                 ortopedie
                                                 pneumologie a ftizeologie
                                                 rehabilitační a fyzikální medicína (akutní lůžková péče)
                                                 urologie
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3          120                              traumatologie
                                                  klinická onkologie
                                                  dermatovenerologie
                                                  infekční lékařství
                                                  oftalmologie
                                                  otorinolaryngologie
                                                  psychiatrie
                                                  následná lůžková péče (léčebně rehabilitační péče)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4          180                              kardiochirurgie
                                                  neurochirurgie
                                                  cévní chirurgie
                                                  radiační onkologie
                                                  geriatrie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Příloha 2

Plánované hrazené služby se lhůtou časové dostupnosti
 
--------------------------------------------------------------------
Plánované hrazené služby  Lhůta časové dostupnosti, kterou nelze překročit                  

---------------------------------------------------------------------
Náhrada kyčelního kloubu                             52 týdnů

---------------------------------------------------------------------
Náhrada kolenního kloubu                             52 týdnů

---------------------------------------------------------------------
Artroskopie                                                    8 týdnů

---------------------------------------------------------------------
Angiografie nekoronárních tepen                      8 týdnů
a vaskulární intervenční výkony

---------------------------------------------------------------------
Echokardiografie                                            10 týdnů

---------------------------------------------------------------------
Operace katarakty                                          30 týdnů

---------------------------------------------------------------------
Endoskopické vyšetření                                     4 týdny

---------------------------------------------------------------------
Denzitometrie                                                 16 týdnů

---------------------------------------------------------------------
Skiagrafie a sonografie                                       2 týdny

---------------------------------------------------------------------
Počítačová tomografie                                        3 týdny

---------------------------------------------------------------------
Magnetická resonance                                        5 týdnů

---------------------------------------------------------------------
Mamografické vyšetření                                      6 týdnů     
                        
---------------------------------------------------------------------
Zahájení biologické léčby roztroušené sklerózy      4 týdny

---------------------------------------------------------------------


1) § 17 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 369/2011 Sb.
 
2) § 3 odst. 3 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).

3) § 3 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb.

 

JAK (NE)DOSTAT BORELIÓZU "2019"

 

 

 

NEJPRODÁVANĚJŠÍ ZA 7 DNŮ

  

 

 

NEJÚČINNĚJŠÍ LNĚNÝ OLEJ

 

 

 

KLOUBNÍ VÝŽIVA,

 

MUDr.Ladislav Šafránek, lékař pro zdravou dlouhověkost

 

KTERÁ JAKO JEDINÁ OBNOVUJE CHRUPAVKU

ČLÁNEK

Nejlepší kloubní výživa

 

s KAMZÍKEM A KLOKANEM daleko nedoskáčete

 

 

 

NEJÚČINNĚJŠÍ

PŘÍRODNÍ ANTIBIOTIKA

kvalitní české výrobky

OREGÁNOVÝ OLEJ          ECHINACEA

ideálně trvale v domácí lékárničce

prozdravi.cz

k

 

 

ČISTÝ VZDUCH ALESPOŇ DOMA

96% ÚČINNOST

NAPROSTO TICHÝ CHOD

DOMOV BEZ KARCINOGENNÍHO MIKROPRACHU

 

 

PROTOPAN

ideální také na atopický ekzém

 

 

YUCCA PREMIUM

ODSTRANĚNÍ USAZENIN Z TĚLA

ČLÁNEK


RECENZE

Obezřetně v případě transplantátu, implantátu, kardiostimulátoru...

 

(z 85+zkušeností)
"Po ročním užívání YUCCY jsem byl přeřazen z CHPN III. třídy (středně těžká plícni nemoc) do II. třídy (lehká plícní nemoc). Přestal jsem brát všechny léky co mně předepsal lékař a spolehl se na YUCCU. Jsem úplně nadšený a doktoři nechápou."

 

 

JAREK NOHAVICA

ZADEK JAK ŽOK

 

 

MLÁDÍ A DLOUHOVĚKOST

to jsou EXTRAKTY

z DUANWOOD RED  REISHI zkušenosti 

NEJÚČINNĚJŠÍ MEZI REISHI

Odtud je nejúčinnější Reishi - DUANWOOD RED REISHI

video z návštěvy pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně v horské oblasti Jiangshan

DUANWOOD RED

REISHI EXTRAKT   REISHI SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

DUAWOOD RED

REISHI TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!Triterpen MAx 20% triterpenů
Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!Cordyceps Extra Strong

JAK JE TO S KVALITOU CORDYCEPSU?

ČAGA  EXTRAKT

EXS CERTIFIKÁTEM KVALITY

100% Sibiřská ČagaDuanwood Red Reishi Extrakt 40% polysachardiu, 4% triterpenů

 

Jak funguje Fenuprim - video

ENDOGENNÍ DÝCHÁNÍ

FROLOVŮV DÝCHACÍ TRENAŽÉR

Frolovův dýchací trenažér  je určen k provádění dýchacích cvičení za účelem prevence a léčení různých onemocnění. Nácvik tzv. endogenního způsobu dýchání pozitivně ovlivňuje látkovou výměnu, činnost mozku a všech vnitřních orgánů, posiluje aktivitu imunitního systému, zlepšuje psychický a emociální stav. Přispívá k udržení dobrého zdraví a vysoké úrovně duševní aktivity.

Účinek:

  • normalizuje arteriální tlak,
  • zlepšuje krevní oběh,
  • zklidňuje nervovou soustavu,
  • zpomaluje proces stárnutí,
  • zlepšuje ventilaci plic,
  • zpevňuje dýchací svaly - předchází plicním a bronchiálním onemocněním,
  • příznivě ovlivňuje léčbu chronické bronchitidy, bronchiálního astmatu, vegetativní dystonie, hypertonického onemocnění a stenokardie,
  • zvyšuje účinnost léků a zkracuje dobu léčení.

 

SMRT ZAČÍNÁ V TLUSTÉM STŘEVU

Vyčištění střeva a syndrom propustného střeva

 

 

 

ČISTÉ STŘEVO

je doménou  ENTEROSGELU

český výrobek z Jeseníku pro celou EU

pro domácnost a uzdravení bez CHEMIE!