Srdeční arytmie a úspěšné zásahy metodami HearthMathMetody HearthMath vykazují až dramatická zlepšení stavu u pacientů se srdečními arytmiemi – dokládá to mnoho takovýchto případů i zpráv od profesionálních poskytovatelů zdravotní péče. Pacienti často popisují své schopnosti zastavit nebo zmírnit arytmické epizody již v okamžiku prvních příznaků, a to jen s použitím technik HearthMath. Mnoho pacientů navíc zaznamenává významná a dlouhodobá zlepšení vhledem k příznakům, potřebám léků nebo k celkové kvalitě života. Několik takovýchto příkladů je popsáno v následujícím textu.
 

Vývoj případu srdeční arytmie

Paní P.C. byla velmi aktivní ženou, která ráda lyžovala, potápěla se nebo skákala s padákem. V roce 1989 jí ale lékaři diagnostikovali srdeční arytmii a výhřez na srdeční chlopni. Její stav se zhoršoval natolik, že v roce 1993 jí naměřili během hodiny přes 700 nadbytečných stahů srdce a bylo jí řečeno, že může i náhle zemřít. V té době již užívala beta-blokátory, va.... a aspirin a trpěla už jejich vedlejšími účinky: bolestmi žaludku, hlavy a vypadáváním vlasů. V následujícím roce ji postihla téměř smrtelná epizoda ventrikulární tachykardie a proto podstoupila chirurgický zákrok se zavedením katetru do srdce. Její potíže však neustávaly, přestože v průběhu následujících devíti měsících byly u ní prováděny ještě další čtyři tyto chirurgické zákroky. V dubnu 1995 již lékaři konstatovali, že další pokusy jsou již příliš riskantní a mohly by jí způsobit perforaci v srdci s následkem smrti. To se už pacientka cítila jako invalida, byla v depresi a měla strach z dalšího života. Musela opustit svoji práci u počítačové firmy. Uvědomila si ale také, že svým přístupem i jednáním na vedoucí pozici si mohla i sama přispět ke svým potížím: „Byla jsem typem člověka, který se snažil být perfektní matkou, manželkou i manažerkou. Zvykla jsem si spát jen čtyři hodiny denně, protože jsem měla vždy hodně práce. Vyžívala jsem se v tom. Zvykla jsem si na všechen ten adrenalin až natolik, že jsem si už neuměla představit svůj život bez něj.“

Na podzim 1995 doporučil pacientce její kardiolog účast na semináři institutu HeartMath. Když se pak po nácviku nových metod vrátila za týden do práce, její spolupracovnice s u ní všimla ohromné změny. Bylo to díky provádění metody Freeze-Frame, kterou P.C. používala pravidelně každý den a také pokaždé, když se dostala do stresových situací. Poznamenává k tomu toto: „Po tom víkendovém semináři jsem dokázala reagovat pokaždé, když se můj adrenalin začínal zvedat. Teď už dokážu díky své vůlí získávat zpět potřebnou rovnováhu.“

Pro kolegy paní P.C. byla její proměna velice působivá: pozorovali u ní mnohem méně stresu, úzkosti nebo napětí a naopak mnohem více uvolněnosti – a to dokonce i v obdobích hektického zatížení. Její praktický lékař byl obdobně překvapen pokroky v jejím zdravotním stavu. Dík dennímu používání naučených technik bylo možné u pacientky už několik týdnů po semináři vysadit užívání Valia; po šesti měsících jí byly sníženy dávky beta-blokátorů na polovinu a později byly dále snižovány.
Na podzim dalšího roku už u ní přenosný záznamový přístroj (Holter ECG) nezaznamenal žádné nepravidelnosti srdečního rytmu.

Zásadní zlepšení funkcí autonomního nervového systému u paní P.C. bylo rovněž potvrzeno analýzou variability srdečního rytmu (HRV) v rozsahu 24 hodin. Před použitím technik HearthMath měla abnormálně nízké HRV, obzvláště v rozsahu nízkých frekvencí. Když je začala používat, dostaly se tyto ukazatele na normální úroveň a nyní už odpovídají hodnotám typickým pro její věkovou skupinu.

V průběhu následujících čtyř let se zdraví paní P.C. upevnilo a nevyskytly se už žádné epizody s tachykardií. Když se ujistila, že se jí skutečně navrátilo její zdraví a že už zase může žít jako dříve, konstatuje toto: „Cítím se naprosto skvěle.“ A protože neprováděla žádné změny ve svém stravovacím nebo cvičebním režimu, přičítá své vyléčení pouze metodám HearthMath, které se naučila.

 

Případ atriální fibrilace

V červenci 1985 byla L.F. přivezena do nemocnice se srdečním rytmem 30 tepů za minutu, přestože měla pracovní režim. Během několika minut její tepová frekvence klesala dokonce na hodnoty pod 20. Byla jí diagnostikována sinová dysfunkce a lékaři ji provedli implantaci kardiostimulátoru. V únoru 1990 byla převezena do nemocnice, protože měla pocity „srdce v krku“. Její kardiogram vykazoval atriální fibrilace s rychlými ventikulárními odezvami (frekvence v rozsahu 155-180 za minutu). Bylo u ní aplikováno ošetření elektrickým defibrilátorem a dostala k užívání lék Dogoxin. Už za pár dnů se její potíže znovu opakovaly. Znovu podstoupila ošetření defibrilátorem, avšak její fibrilace dál přetrvávaly – pouze nebyly už tak rychlé.

Po dobu následujících šesti let paní L.F. pronásledovaly vracející se epizody atriální fibrilace, které někdy trvaly jen pár vteřin a jindy třeba i několik dní. Lékaři vždy nasazovali defibrilátor a předepisovali jí mnoho různých léků (včetně Amiodaronu nebo Sotololu). Ty ale její potíže nijak neovlivnily. Kromě toho již pacientka měla výraznou hypertenzi a užívala kvůli ní ještě další léky. Její tepová frekvence se zvyšovala místy až na 220 za minutu, což se už stávalo životu nebezpečné. Toxické vedlejší účinky Amiodaronu už navíc začínaly ohrožovat její plíce. „Ten lék mě doslova pomalu zabíjel,“ vzpomíná dnes.

Jako poslední záchranu podstoupila v lednu 1996 radiofrekvenční katetrovou ablaci atrioventikulárních uzlíků a
stala se úplně závislou na svém kardiostimulátoru. I když se jí poněkud ulevilo od příznaků, výsledné zlepšení bylo jen minimální – stále se objevovaly fibrilace a v následných měsících se u ní rozvinula vážná ventrikulární tachykardie, jež si vyžádala další zákrok v podobě radiofrekvenční katetrové ablace. To bylo v srpnu 1996 a lékaři jí navíc předepsali ještě lék Coumadin na ředění krve a několik dalších.

Paní L.F. se pak v červenci 1998 na konferenci o kardiovaskulárním zdraví dozvěděla i výzkumu institutu HeartMath a jeho programech. Ještě tentýž měsíc se zúčastnila jejich víkendového semináře, zaměřeného právě na atriální fibrilace. Už když se začínala učit léčivým technikám, zažila „zásadní změnu“. Poznamenává k tomu toto: „Už můj první pokus s technikou Freeze-Frame se stal významnou a život měnící událostí. Nalezla jsem svůj vnitřní klid a pohodu a ujistila jsem se, že toto je pro mě ten nejsprávnější přístup. Cítila jsem, jak mé srdce znovu získává vlastní kontrolu a udržuje si zdravý rytmus i bez pomoci kardiostimulátoru. Když jsem prošla celým třídenním programem semináře a zvládla naučené techniky HeartMath, začala jsem se cítit ještě lépe. A po návratu do zaměstnání jsem už byla zase schopná se potýkat se stresem a moje výkonnost šla zase nahoru. Můj celkový náhled se změnil. A všimla si toho jak má rodina, tak i kolegové nebo ostatní pacienti.“

Paní L.F. své poznatky ze semináře HearthMath uplatňovala už jako integrální součást svého každodenního života. Při každé příležitosti zařazovala techniku Heart Lock-in s hudbou Heart Zones nebo techniku Freeze-Frame a především si hlídala situace, kdy začala cítit nástup stresové situace. Od doby, kdy se naučila těmto postupům, již nezaznamenala až na jednu výjimku žádnou atriální fibrilaci. Tou výjimkou byla epizoda, která se objevila v průběhu pětidenní periody, kdy jako porovnávací experiment pozastavila používání naučených technik.
To jí potvrdilo významnost těchto nástrojů, k nimž se okamžitě vrátila. Výsledkem byl návrat k pravidelnému srdečnímu rytmu bez fibrilací a tak to zůstává až dodnes.

Kromě zlepšení svého tělesného stavu zaznamenala u sebe ještě paní L.F. rychlou, významnou a trvalou změnu celkových postojů, pocitů i jednání. Mohla konstatovat, že už nadále nepatří k osobnostem „typu A“, jež se vyznačují agresivitou, stresem, neustálým spěchem a shonem, kterou bývala dříve. Nyní v sobě nalézala nové pocity míru, jejichž vnější projevy byly natolik zjevné, že se jí mnoho členů rodiny, přátel nebo kolegů ptalo: „Co jsi to se sebou udělala?“ Dokázala na to odpovídat pouze jediným možným způsobem, který si uměla představit:
„Udělala jsem něco, co úplně změnilo můj život.“

Jakmile se prokázalo, že její příznaky jsou plně pod kontrolou, v průběhu následných sedmi měsíců po absolvování semináře HeartMath mohlo být paní L.F. pod dohledem lékařů zrušeno užívání všech léků proti arytmii a hypertenzi. Konstatuje toto: „Už jen úspory peněžních výdajů jsou příjemné, a to ani nezmiňuji význam toho, že se cítím tělesně dobře, jsem soustředěná a v rovnováze.“ Vzhledem k tomu, že nyní pracuje na pozici odborné poradkyně na klinice pro léčbu srdečních chorob, byla paní L.F. pověřena seznamováním pacientů s podobnými problémy s publikacemi institutu HeartMath. Téměř všichni pacienti, kteří začali aktivně využívat nabyté informace, zaznamenali brzy významná zlepšení v klinických výsledcích (výsledky jsou popsány v následujícím textu).


Nemocniční studie: atriální fibrilace

Klinika Pacemaker, provozovaná řetězcem nemocnic v Orange County (Kalifornie) prováděla interní studii o používání léčebných postupů HeartMath u pacientů trpících atriálními fibrilacemi. Mnoho z těchto pacientů mělo těžké příznaky a užívalo vysoké dávky léků s mnoha škodlivými vedlejšími účinky. Mnozí už měli léky označované jako „poslední možnost“, jejichž toxicita bývá až extrémní. Metodou náhodného výběru byla sestavena skupina 75 pacientů, kteří absolvovali domácí výukový program a praktikovali metody HeartMath. Tento program zahrnoval učebnici Freeze-Frame, podpůrnou hudbu Heart Zones a příručku obsahující detailní instrukce pro naučení technik Freeze-Frame a Heart Lock-In. Pacienti byli požádáni, aby tyto naučené techniky používali po tři měsíce a po tuto dobu jim bylo i poskytováno poradenství od koordinátora z kliniky.

Ke konci třetího měsíce byly s pacienty prováděny individuální rozhovory, aby mohly být vyhodnoceny přínosy použitých technik. Celkem 71 ze všech 75 pacientů popisovalo významná zlepšení jak tělesného, tak i duševního zdraví. 56 pacientů zaznamenalo významné snížení počtu symptomatických epizod atriální fibrilace a bylo u nich možné pod vedením jejich lékařů snižovat množství užívaných léků. V krátké době pak úplně s léky skončilo 14 z nich.

Při vyhodnocování finančních úspor bylo konstatováno, že mnoho pacientů užívalo drahé antiarytmické přípravky Amiodarone nebo Sotalol a stejně tak i léky proti hypertenzi.
Hlavní koordinátorka studie z kliniky Pacemaker pak konstatovala, že snížení nákladů za léky bylo u sledované skupiny pacientů řádově v tisících dolarů měsíčně. 

 

Její závěr byl tento:

„Celkové přínosy pro pacienty zapojené do tohoto experimentu byly významné, život měnící a také neocenitelné.“Zdroj: http://www.mindmods.com
 

Český překlad příručky "The appreciative heart"

 

 

 

Vděčné srdce:
O psychofyziologii pozitivních emocí a optimálním fungování

Rollin McCraty a Doc Childre

„V běžném denním životě lidé občas používají slovo uznání (appreciation) a jindy zase slovo vděčnost (gratitude), aniž by příliš přemýšleli o tom, které z nich je  vhodnější. Vy používejte kterékoliv slovo, které má pro vás nejvhodnější význam – to závisí na vaší kultuře, výchově, vašich osobních preferencích, neboť rozhodující je to, jak to cítíte svým srdcem. Pokud z toho vyjdete a použijete slovo uznání či vděčnost, bude to představovat tutéž duchovní jiskru a vaše konání tím bude mít stejnou účinnost. Ve výzkumné laboratoři jsme si ověřili, že ať už ze sebe vyzařujete jedno nebo druhé, výsledkem bývá tatáž konzistence i přínosy jak pro vás samotné, tak i pro vaše okolí.“

-Doc Childre

Překlad knihy  ZDE

 

 

k

 

 

Nejúčinnější extrakty z

 

s    Certifikáty

 


ČESKO, SLOVENSKO,

 

 

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!
Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

l

100% Sibiřská Čaga

 

 

 VAKCÍNY   JSOU

ODHALUJÍ   TAJNÉ

článek

 

REZISTENTNÍ    BAKTÉRIE

USMRTÍ   UŽ    DENNĚ

článek

 

CHEMICKÉ     LÉKY

BRZDÍ

REGENERAČNÍ

 

 

LÉČIVÉ 

NEJEN K PREVENCI 

ANEB   ŽIVOT

příroda uzdravuje

 

Polysacharid Beta-glukan obsažený v léčivých houbách je látka, co současný člověk více než potřebuje. Můžeme ho pokládat za moderní kámen mudrců, který byl po dlouhém hledání nalezen

 Více 

 

 

 • Alzheimer
 • Parkinson
 • Mozková mrtvice
 • Roztroušená skleróza
 • Demence
 • Borélie v mozku
 • Ochrana mozku

 

 

 

 

PŘIROZENÁ

CESTA    NEJEN

 

harmonizátory

 

 

 

 

CHITOMAXTM

Superionherbs, Anglie

patentově chráněná látka

anglická farmaceutická kvalita

 

 

Složení Fenuprimu:

Obsah jedné tobolky:

Balení: 90 kapslí

 


Článek o Chitomaxu a Fenuprimu zde

 

-V

Zdraví velký černý pes Sorbon s paničkou I.H.

 

 

 

 

 

 

 

NOVÉ

 

Jak přestat úspěšně kouřit

O škodlivosti kouření naprostá většina kuřáků nepochybuje. Každoročně se více než třetina závislých na nikotinu pokouší nějakou formou přestat. Výsledky jsou velice špatné. Po roce od zahájení abstinence nekouří méně než 1 z 20, efektivnost je pod 5%.

Žvýkačky, náplasti s nikotinem, to odhaduji jako cestu pouze pro zbohatnutí výrobců. Osobně jsem je zkoušel před mnoha lety, účinek maximálně 3 dny.

Vyzkoušel jsem více metod, zaplatil tisíce korun, ale nic nezabralo trvale. Více méně jsem zkoušel všechny alternativní způsoby léčby, léčitele... Efekt - maximálně 2 měsíce.

 

Ale byl tu háček

Odjakživa jsem se vyhýbal užívání chemických léků. A jako dovozce a prodejce léčiv především z Francie jsem se jim vyhýbal obzvlášť...

 

Celý článek

 

 

Mozek a jeho spolehlivé poškozování 5 složkami potravin

V současnosti není na světě nouze o věci, ze kterých lidé šílí. Existuje, ale několik látek, ze kterých lidé šílí ve velmi krátké době.

Tyto látky poškozují nejen mozek, ale i střeva a játra. Přitom zodpovědnost za jejich přítomnost v potravinách nese člověk, jeho geniální mysl také jak rychle zbohatnout.

Pokud chcete, aby nedocházelo k poškozování Vašeho mozku a měli jste čistou mysl, buďte obezřetní na tyto složky potravin.

 

Celý článek

 

 

Další velká rána farmaceutickým firmám: Léky na cholesterol - statiny - jsou prý zcela bezcenné

Poslední doba byla pro farmaceutické firmy velmi těžká. Byly totiž publikovány 3 velké studie, které kompletně vyvrátily jakoukoli efektivnost více druhů nejpoužívanějších léků.

Následky těchto studii mohou být pro tyto společnosti zdrcující, protože se jedná o extrémně ziskové léky, které nejednou tvoří hlavní jádro jejich příjmů.

 

 

Celý článek

 

 

Očkovat nebo ponechat dětským infekcím volný průběh? O souvislostech vakcinací, srdečních onemocnění a rakoviny

I když po zavedení vakcín došlo ke snížení výskytu spalniček a příušnic, vědci nyní zjišťují, že tyto dětské infekce plní cennou funkci a možná jsou i nezbytné pro normální vývoj našeho imunitního systému. Jako příklad vědeckého bádání v této problematice lze uvést třeba rozsáhlou japonskou studii[1], která proběhla v roce 2015. V ní se došlo k závěru, že spalničky a příušnice, které děti prodělají, mají výrazně protektivní účinky před smrtelnými srdečními příhodami a mrtvicemi v dospělosti. V rámci této studie bylo několik let sledováno více než 100 000 mužů a žen ve veku 40-79 let, aby se u nich stanovila pravděpodobnost úmrtí na aterosklerotická kardiovaskulární onemocnění.

 

Celý článek

 

 

62-letý muž se vyléčil z diabetu 2.typu vyřazením těstovin a pečiva

Až vám příště bude někdo tvrdit, že diabetes 2.typu je neléčitelný, poukažte na zázračnou cestu za zdravím, kterou absolvoval Geoff Whitington - Angličan, jenž se definitivně vyléčil ze svých diabetických potíží. Podařilo se mu to díky úsilí jeho dvou milujících synů, kteří otce vyvedli z bludného kruhu, v němž se pohyboval už mnoho let.

Tento muž trpěl vysokou nadváhou, hormonální nevyvážeností a dokonce mu už hrozila i amputace nohy, takže se vzdával jakýchkoliv nadějí na svou zdravou budoucnost. Pracoval jako strážný v dlouhých 15-hodinových směnách a jeho zdravotní stav byl také důsledkem jeho špatné životosprávy.

 

Celý článek

 

 

Ib....... způsobuje tisíce úmrtí ročně: Přírodní náhrada je bezpečná

Nedávný článek publikovaný tiskovou agenturou Reuters odhalil zajímavá zjištění o lécích užívaných proti bolestem jako je ib......n (například účinná látka v přípravku Ib....n. Češi mají na hlavu nejvyšší spotřebu léků proti bolesti v EU, což cosi vypovídá o úrovni zdejší chemické medicíny).

Článek uvádí, že výše uvedená léčiva zvyšují riziko srdečního infarktu ve stejné míře jako léky, které byly v minulosti staženy z trhu kvůli jejich vysokým rizikům. Jeden z takto stažených léků,
byl příčinou až 30.000 úmrtí v důsledku srdečních infarktů a náhlých srdečních příhod.

 

Celý článek

 

 

Takto vyléčíte chronickou boreliózu, i když to už lékaři vzdali

Lymská bolerióza je infekce bakterií Borrelia burgdorferi (v Česku je tento typ poměrně vzácný, viz Lymská borelióza). Přenáší se hlavně klíšťaty, ale spekuluje se, že její možnými přenašeči mohou být i další druhy hmyzu jako jsou komáři či blechy.

Není přenosná z člověka na člověka, přestože nejnovější poznatky ukazují na to, že za jistých okolností k tomu může dojít, například při intimním styku.

Příznaky lymské boreliózy

Příznaky tohoto onemocnění se liší, ale ve většině případů se vyvíjejí podle následujícího scénáře.

Fáze 1 – den 3 až 30 po bodnutí

Někdy se tato fáze nazývá i „časná lokální infekce“.

U 70 až 75 % lidí se rozvine zarudnutí. Jde o charakteristické „býčí oko“ se středem v místě kousnutí klíštětem. Nesvědí ani nebolí, ale na dotek může vyvolávat pocit tepla. Rozvoj příznaků podobných chřipce: horečka, zimnice, zduření lymfatických...

 

Celý článek

 

 

Jak detoxikovat každý orgán a už nikdy nebýt nemocný ani unavený

Všimli jste si, že stále více a více lidí, dokonce i mladých, podléhá chronickým onemocněním, rakovině či autoimunitním chorobám? Naše tělo je sice za optimálních okolností dokonalé, ale má i svá slabá místa.

Jedním z takových slabých míst jsou
toxiny z prostředí, které mají schopnost poškozovat naše DNA, což pak způsobuje fyzické poškození. Ke genetickým změnám však může docházet nejen v důsledku vlivu toxinů.

Spouštěčem dokáží být i stres, duševní plytkost, hormonální a endokrinní nerovnováha, parazity, viry, bakterie, nadbytek cukru, pesticidy, těžké kovy a podobně. Totiž, tělo a duše jsou jedno. Skutečná medicína se proto musí zaměřit na obě oblasti.

 

Celý článek

 

 

Zásadní průlom v medicíně: cukrovku 2. typu lze vyléčit pouhou změnou jídelníčku - 700 kalorií denně po dobu pouhých 8 týdnů

Jeden z posledních výzkumů „objevil“ metodu léčby, kterou doporučoval Mike Adams - editor serveru NaturalNews už před deseti lety: vhodně sestavený jídelníček působí proti diabetu 2. typu a dokonce jej může i vyléčit.

 

Vědci došli k závěru, že speciální nárazová dieta trvající pouhých 8 týdnů může vyléčit tuto chorobu

 

A co víc, i lidé, kteří mají diabetes více než deset let, mohli po této dvouměsíční dietě zaznamenávat její ústup.

 

Celý článek

 

 

Mamografy způsobují více rakovin prsu, než ji detekují

Dr. Ben Johnson: Napsal jsem knihu pro ženy pod názvem Tajemství moudrosti o zdraví poprsí (The Secret of Health Breast Wisdom) protože my, lékařská komunita, způsobujeme ženám rakovinu tím, že od nich požadujeme vyšetření na mamografu.

Mamografy způsobují rakovinu. Tečka.

Přesto, když dnes žena navštíví svého gynekologa nebo rodinného lékaře, bude se jí toto vyšetření obrazně řečeno „tlačit do hlavy“.

Bude vystavena silnému nátlaku, aby šla na mamograf, který jí může přivodit rakovinu prsu.

Mamograf životy nezachrání. Pokud na něj půjdete, máte o 4% vyšší riziko úmrtí. Po každém mamografu! Tečka.

 

Celý článek

 

 

Tučnými a oteklými vás dělají toxiny v tukové tkáni. Ukažte jim STOPku!

Bohužel, všichni dnes žijeme v toxickém prostředí, kde jsme permanentně vystaveni potravinám, které jsou znečištěné chemikáliemi. Proto je toxinům téměř nemožné se vyhnout.

Pro nás to pak znamená, že náš trávicí systém a hlavně játra se mohou snadno přetížit. Jsme sice stavění tak, aby se z nás škodlivé látky neustále vyplavovaly, pokud jich je však příliš, tělo to pak nemusí zvládat a namísto vyplavování se v něm začnou usazovat.


Toxiny dělíme do dvou kategorií:

 • rozpustné ve vodě
 • rozpustné v tucích
 

Celý článek

 

 

Ohromení vědci konečně přiznali, že vysoká průměrná délka života Japonců souvisí se stravou a nikoliv s geny

Všichni sníme o dlouhém životě bez nemocí. Zatímco se průměrný věk v rozvinutých zemích pomalu zvyšuje, neplatí to tak docela o poklesu nemocnosti a zdravotních postiženích.

Jedna z posledních studií, publikovaných v časopise the British Medical Journal, ale možná odhalila klíč k té žádoucí dlouhověkosti. Není žádným tajemstvím, že
mezi nejzdravější lidi na světě patří Japonci. Vykazují druhý nejvyšší dosahovaný věk a také obezita se mezi nimi vyskytuje pouze s četností 3,5%. Američané naopak zaujímají až 43. místo u dlouhověkosti a jejich obezita se nyní pohybuje kolem 35%.

 

Celý článek

 

 

Upozornění

na

NOVÉ ČLÁNKY

na Váš mail

1x měsíčně

 

 

Reishi a Cordycepsu

 

kvality   COA   pro

 


NĚMECKO a RAKOUSKO

 

 

100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!
Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

l

Betaglucan MaxCell

k

k

 

 

Betaglucan MaxCell

 

 

k

 

TOTÁLNÍM   PODVODEM

VLÁDNÍ   DOKUMENTY

 

 

NA    ANTIBIOTIKA

1900    LIDÍ

 

 

PŘINEJMENŠÍM

PŘIROZENÉ

POCHODY

 

k

HOUBY

VŠECH CHOROB

BEZ NEMOCÍ

spolehlivě a jistě

 

Beta-glukan byl izolován a v následujících klinických studiích vykazoval značnou stimulační schopnost u onemocnění, která dlouhou dobu nemohla být zvládnuta jinými metodami

prof. Vilém Palisa DrSc, český špičkový onkolog

 

 

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!
100% Sibiřská Čaga
 • Cukrovka
 • Crohnova choroba
 • Lupénka
 • Ekzémy
 • Žaludek
 • Játra
 • Autoimunitní onemocnění

 

 

 

 

A    ÚČINNÁ

K    HUBNUTÍ

 

metabolismu

 

 

 

 

FENUPRIMTM

Superionherbs, Anglie

patentově chráněné složení

anglická farmaceutická kvalita

 

 

Jak učinkuje Fenuprim? - video

 

 

 

 

Přišel nám dopis jedné naší zákaznice i s fotografií z řad čtyřnohých přátel člověka - Superionherbs.cz 1.12.2015

Vážení dvojnožci, chci vám říci svůj příběh. Jsem jeden z “miláčků” českých rodin. Kříženec vlčáka z labradorem, kterého si vzali z útulku. Ve 12ti letech jsme dostal dle laboratoře rakovinu sliných žláz. Nádory na krku praskly a po určité době se rána zacelila. Dostal jsme lék a lék a na naději … před… Po léku a léku jsem nabíral na váze a tak byly váhou ohroženy klouby a můj pohyb. Pan veterinář lék a lék odstavil a měl jsem pouze včelí propolis. Panička si prostudovala dostupné knihy o čínské medicíně – našla Duanwood Reishi a Cordyceps – koupila mi tyto dvě houby, které jsem začal každý den v kapslích užívat. Dnes je tomu už 13 měsíců, jsem čiperný, plný života a zřejmě zdráv. Je mi 13 let. Ať žije čínská medicína a jako prevenci ji budu užívat celý zbytek života.

 

 

ČLÁNKY

 

Kdy budeme moci úplně zvrátit šedivění vlasů?

Příčina šedivění vlasů

Šedivění způsobuje nižší hladina enzymu kataláza v kombinaci s nižší úrovní enzymů MSR A a MSR B, které opravují poškození peroxidem vodíku. Lidem se šedinami se hromadí peroxid vodíku ve folikulech, tedy ve tkáních, které obalují vlasy a z nichž vlasy vyrůstají.

Metabolizmus peroxidu vodíku versus věk člověka

Tělo peroxid vodíku vytváří v malých dávkách v rámci metabolických procesů. Organismus mladých lidí jej dokáže rychle odbourávat. U starších lidí tento proces začne postupně probíhat pomaleji a nakonec neodbouraný peroxid napadne enzym tyrozin kynázy, který je zodpovědný za tvorbu melaninu, což je základní pigmentová složka vlasů.

Následkem toho vlasy začnou šedivět, přičemž se vlasy vybělují zevnitř.

 

Celý článek

 

 

Muži zírají, proč ženy potřebují více spánku

Experti z Duke univerzity provedli  studii, která potvrdila, že ženy potřebují  ke své regeneraci více spánku než muži.

Tento výzkum byl proveden na základě informací, že ženy těžko snáší následky mentální a fyzické vyčerpanosti pokud mají nedostatek spánku.

Výsledek muže nepotešil

Zjištěné poznatky vedou k novým zdravotním doporučením pro ženy, které mívají standardně vyšší riziko kardiovaskulárních onemocnění, depresí a psychologických problémů oproti svým polovičkám.

 

Celý článek

 

 

Varování: Pokud používáte Alobal, tak přestaňte. Hrozí vám vážné následky

Po dlouhou dobu je hliníková folie běžnou součástí kuchyně. Proč? Je velmi užitečná pro mnoho použití. Kromě pečení se používá i na prodlužování trvanlivosti potravin tím, že se do ní balí jídlo, zakrývají se kastroly a takto se potraviny uchovávají v ledničce.

Ale nyní poslední výzkumy potvrzují, že pokud tuto folii budete používat, budete se dále vystavovat závažným zdravotním rizikům.

g
 

Celý článek

 

 

Sedm důvodů, proč přírodní terapie nejsou někdy na rakovinu účinné 

Ortodoxní medicína má řadu způsobů, jimiž zakrývá fakt, že její léčebné metody na rakovinu většinou vedou k úmrtí onkologických pacientů. Je totiž jednodušší tvrdit, že pacient podlehl rakovině a ne otravě na chemoterapii nebo na poškození orgánů způsobených ozařováním.

Navzdory prohlášením o vysoké úspěšnosti standardní léčby, je
skutečná míra jejich vyléčení velmi nízká.


Jak konvenční onkologie manipuluje statistiky

Na oklamání veřejnosti a marketingovou propagaci svých terapií používá onkologie několik triků a slovních hříček.

 

 

Celý článek

 

 

11 příznaků toho, že jste energeticky vysáváni lidmi kolem vás

Základem bytí mnoha lidí je živení se energií jiných. K tomu, abyste byli schopni se pohybovat v jakékoliv dimenzi, potřebujete energii. Všechny lidské bytosti vyžadují energii, aby existovaly, aby dokázaly cokoli dělat. Když mluvíme o energetických upírech, nemyslíme tím klasické upírů z filmů, kteří sají krev.

Odkaz na upíry používáme jako výraz pro označení nedobrovolného odčerpávání životní energie ze živých bytostí a to buď ve fyzické nebo nefyzické rovině, tedy na všech úrovních – fyzické, emocionální, mentální a duševní. Někdy se to označuje i jako psychický útok. Nicméně psychický útok je trochu něco jiného a dokáže vyvolat ještě více mizérie než energetické upírství.

 

Jak dlouho žije pacient s chemoterapií a jak dlouho bez ní?

Dr. Hardin B. Jones, bývalý profesor medicínské fyziky a fyziologie na Kalifonské universitě v Barkley studoval délku přežití onkologických pacientů po dobu více než 25 let.
To, na co přišel, doslova vyvedlo z míry celou vědeckou komunitu, která se dodnes s jeho zjištěními nedokázala smířit. Na konci svého výzkumu totiž došel k závěru, že navzdory obecně rozšířené víře, chemoterapie prostě nefunguje.

Byl svědkem, jak mnozí pacienti s rakovinou, které léčili chemoterapií, umírali hroznou smrtí. Mnozí z nich podlehli svému osudu mnohem dříve, než ti, kteří si nezvolili žádnou léčbu.

 

Celý článek

 

 

Poloha akné na tváři prozradí co máte v těle nemocného

Obecně platí, že se lidé obracejí na medicínu, když čelí nějakým zdravotním problémům. Nicméně konvenční léčebné a diagnostické postupy ne vždy přinesou efektivní výsledky.

V mnoha případech se alternativní medicína ukázala být v léčbě různých zdravotních problémů úspěšnější než ta konvenční. Lidé na celém světě propagují všelijaké léčebné metody jako bylinářství, akupunktura, jóga, ayurvéda a mnoho dalších.

I když je dobré chodit na preventivní lékařské prohlídky, potenciální zdravotní problémy můžete také diagnostikovat s pomocí alternativních metod.

Diagnostika podle akné v obličeji

Následující metodou si můžete diagnostikovat potenciální zdravotní problémy a to jednoduše na základě polohy akné na obličeji. Budete potřebovat jen zrcadlo, abyste zjistili, zda máte na obličeji nějaké akné nebo vyrážky. Pak určíte přesnou polohu a podíváte na obrázek níže, který naznačuje daná místa.

 

Celý článek

 

 

O tomto musíte vědět: Primární příčiny rakoviny prsu

Vše, co potřebujete pro uskutečnění změn, které vás ochrání před rakovinou, jsou znalosti.

Příčina č.1: Antirespiranty obsahující hliník

Používání antirespirantů je pro většinu lidí běžnou denní rutinou, o které příliš nepřemýšlejí. Zde je důvod, proč byste o tom přemýšlet měli. Pokud používáte antirespirant obsahující hliník, zvyšujete si tím své riziko rakoviny prsu.

Princip antirespirantů spočívá v utěsňování, uzavírání a blokování pórů, které vylučují pot v podpaží. No a jejich nejčastější aktivní látkou je právě hliník. To způsobuje nejen zablokování jedné z cest, kterými se vaše tělo detoxikuje (vylučuje toxiny v potu), ale zároveň také zvyšuje obavy, kde tyto kovy nakonec skončí.

 

Celý článek

 

 

Pokud jsou vaše ledviny poškozené, tělo vám vyšle těchto 8 znamení

Ledviny jsou životně důležité orgány a nacházejí se přímo pod hrudním košem. Jsou zodpovědné za očistu a detoxikaci, denně filtrují 10 až 150 litrů krve. Jsou také důležité pro udržování všech tělesných funkcí a udržují vaši krev zdravou. Podílejí se na vylučování nadměrného množství tekutin a odpadu z vašeho organismu.

Regulují hladinu elektrolytů a udržují kosti silné a zdravé, podílejí se na tvorbě červených krvinek a stabilizují krevní tlak.

V případě, že vaše ledviny nemohou správně vykonávat svou funkci, vaše zdraví může být ohroženo. Pečlivě si přečtěte následující problémy, které jsou spojeny s poškozením či selháním ledvin.

 

 

Celý článek

 

 

12 citátů lékařů, které rakovinová lobby nechce, abyste četli

Léčba rakoviny je prostě jasný byznys. Právě proto nemají velké farmaceutické firmy o lék na rakovinu zájem. Pokud totiž vyléčíte pacienta, nevyděláte tolik peněz, než když ho budete v nemoci udržovat co nejdéle.

Ale neposlouchejte nás. Poslechněte si to raději od těchto známých lékařů medicíny.

1/ Dr. Otto Warburg, laureát Nobelovy ceny za medicínu

Nikdo dnes nemůže říci, že se neví, co je primární příčinou rakoviny. Naopak neexistuje onemocnění, jehož primární příčina by byla lépe prozkoumána. Proto již dnes ignorace není omluvou, aby se nedalo udělat víc pro prevenci. Pokud chce lidstvo přežít, tak prevence, bez pochyb jednou musí přijít.

 

 

 

Vyléčení Crohnovy nemoci v terminálním stádiu

Crohnova choroba ovlivňuje celé trávicí ústrojí a nikoliv jen střeva. Na rozdíl od jiné choroby - ulcerózní kolitidy (vředového zánětu tlustého střeva) tato ovlivňuje celou stěnu střev a nikoliv jen vnitřní výstelku.

A západní medicína začíná až teď objevovat to, co čínská medicína nebo ájurvéda věděly už celá staletí: že totiž veškeré zdraví začíná a končí ve střevech

Shona Banda - pacientka, které byla diagnostikována Crohnova choroba někdy v roce 2004, podstoupila už mnoho operací a musela užívat mnoho léků, ale její stav se postupně zhoršoval až natolik, že jej lékaři označili za terminální.

 

Celý článek

 

 

Jak pročistit lymfatický systém a předejít až 80 % chronických chorob

Umíte si představit, co to znamená být vystaven desetitisícům toxinům, zatížený umělými produkty a zpracovanými potravinami každý týden? Bohužel, to je moderní realita, které se nám všem v současnosti dostává.

Detoxikace v našem těle probíhá běžně každý den. Vyvádějí se z něj ven přírodní chemické látky, ale i ty vytvořené člověkem, jako jsou domácí čistící prostředky či přísady z kosmetiky.

Dokonce i metabolické zplodiny, jako výsledek činnosti našich vlastních buněk, jsou považovány za toxické.

Jak tělo detoxikuje škodlivé látky

 

Celý článek