Je čas změnit Matrix!

Nesouhlasíme s pošlapáváním práv a diskriminací nejen nás studentů. Spojili jsme se pod iniciativu Změna Matrixu, abychom mohli společně realizovat jakékoliv nápady, které by mohly vést ke změně.

Otevřený dopis ministrovi zdravotnictví: Medici proti diskriminaci

Studenti LF
medici.zamedicinu@gmail.com
V Praze dne 24. 1. 2022

Otevřený dopis studentů k současné situaci

Vážený pane ministře,

jako studenti lékařských fakult se na Vás obracíme se dvěma závažnými tématy, která jsou v současné době velkou obavou značné části obyvatel České republiky. Jedním z nich je diskriminace jedné skupiny občanů na základě jejich dobrovolného rozhodnutí nepodstupovat vakcinaci proti COVID-19 a druhým z nich je novela zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 (dále jen „pandemický zákon“), o které by měl v brzké době rozhodovat Parlament České republiky. Je čas změnit Matrix! Nesouhlasíme s pošlapáváním práv a diskriminací nejen nás studentů. Spojili jsme se pod iniciativu Změna Matrixu, abychom mohli společně realizovat jakékoliv nápady, které by mohly vést ke změně.

Rádi bychom se nejprve vyjádřili k novele pandemického zákona a také k pandemickému zákonu jako takovému. Zde chceme odkázat na Otevřenou výzvu poslancům Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a senátorům Senátu Parlamentu České republiky, ve které se právníci z institutu Pro Libertate vyjádřili k celé výše zmiňované problematice (Pro libertate, 2022). My, jako studenti, věříme, že s onemocněním COVID-19 lze bojovat i v souladu s Listinou základních práv a svobod. Pokud totiž jednou začneme obcházet naše nejvyšší pravidla – tedy naši Ústavu, je to konec společnosti, jakou jsme znali doposud. Proto Vás, pane ministře, žádáme, abyste jakožto člen koaličního uskupení SPOLU, které ještě před volbami deklarovalo, že svoboda a práva občanů jsou na prvním místě, hlasoval proti přijetí této novely. Také Vás žádáme, abyste v tomto smyslu apeloval i na ostatní členy vlády.

Dalším tématem, ke kterému bychom se chtěli vyjádřit, je diskriminace neočkovaných a těch s neplatným covid certifikátem. V první řadě chceme zdůraznit, že nezpochybňujeme význam vakcinace obecně, jakožto nedílné součásti prevence mnoha onemocnění. Avšak požadujeme, aby vakcinace proti COVID-19 zůstala plně dobrovolnou záležitostí, a to z následujících důvodů:

1) Vysoké riziko závažného onemocnění a úmrtí na COVID-19 je v naprosté většině u vyšších věkových kategorií a pacientů s komorbiditami. V České republice je průměrný věk zemřelých na toto onemocnění 79 let (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, 2021). Americká CDC do 2. 1. 2022 navíc poukazuje na to, že úmrtí, u nichž byl příčinou COVID-19, připadají v průměru ještě 4,0 další jiné příčiny nebo komorbidity, které vedly ke smrti. Pouze u 5 % pacientů bylo onemocnění COVID-19 uvedeno jako jediná příčina úmrtí (Centers for Disease Control and Prevention, 2022). Pro tyto pacienty představuje onemocnění COVID-19 významné riziko a benefity vakcíny převažují nad jejími riziky. Věková kategorie, do které spadají studenti vysokých a středních škol, ale není z epidemiologického hlediska hrozbou pro zahlcení zdravotního systému. Na kategorii 15 – 24 let připadá 1 % hospitalizací s dg. COVID-19, navíc se jedná z velké části o jedince zdravotně rizikové – zemřelo v ní zatím 8 jedinců s pozitivním PCR testem, což představuje 0,03 % všech úmrtí na COVID-19 (COVID-19 v Česku dle věku, 2022). Každé úmrtí člověka je tragédií, ovšem na základě těchto dat se domníváme, že pro převážnou část populace představuje COVID-19 minimální riziko. Stejně tak očkování posilující dávkou pro všechny starší 12 let postrádá dle našeho názoru racionalitu a není podloženo empirickými daty dle standardů medicíny založené na důkazech. Hlavní vědecká pracovnice WHO, Soumya Swaminathan, v úterý 18. 1. 2022 uvedla: „V současné době neexistují žádné důkazy o tom, že by zdravé děti nebo mladiství potřebovali posilovací dávky. Vůbec žádné důkazy.” Netušíme, jaké důvody Vás vedly ke schválení očkování posilující dávkou dětí starších 12 let.

2) Dle dostupných dat snižuje vakcinace riziko závažného průběhu onemocnění, nezabraňuje však nákaze. Vakcinace v prvních měsících po aplikaci riziko nákazy sice snižuje, ale po 6 měsících ochrana proti infekci významně klesá. Pokud dojde u očkovaného k průlomové infekci delta variantou SARS-CoV-2, pak je vrcholová virová nálož u očkovaného i neočkovaného stejná. U očkovaného však dochází k rychlejšímu poklesu virové nálože, a může tak být infekční kratší dobu (Acharya et al., 2021; Chia et al., 2021; Kissler et al., 2021; Riemersma et al., 2021; Singanayagam et al., 2021). Varianta omicron obchází postvakcinační imunitu ještě zřetelněji než varianta delta. Vakcinace bohužel neposkytuje slibovanou bezinfekčnost, a tak nemůže být považována za efektivní nástroj prevence přenosu onemocnění mezi osobami.

3) Postrádáme fakty podložená odůvodnění, proč není na stejnou úroveň jako očkování pokládáno prodělané onemocnění nebo přítomnost protilátek. V současnosti je publikováno více než 140 studií v renomovaných časopisech po celém světě, ze kterých vyplývá, že post-infekční imunita je superiorní, nebo srovnatelná s tou post-vakcinační (Alexander et al., 2022). Jedinci, kteří onemocnění prodělali, se na jednotkách intenzivní péče téměř nevyskytují, a to jak ve skupině neočkované, tak i očkované. V období 24. 12. 2021 – 6. 1. 2022 bylo na JIP hospitalizováno v přepočtu na 100 tis. obyvatel 218 neočkovaných neprodělavších; 46 očkovaných neprodělavších; 2,1 neočkovaných prodělavších a 2,2 očkovaných prodělavších. Bohužel ÚZIS takto zpracovaná data neposkytuje, a vycházíme tak z přepočtů vypracovaných JUDr. Ondřejem Dostálem, Ph.D (Dostál, 2022). Analýza dat od Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků (SMIS) poskytuje podobné závěry (Komárek & Straka, 2021). Z těchto dat vyplývá, že očkování přináší benefit pro určité skupiny populace, ale téměř žádný pro jedince, kteří onemocněním prošli. Nacházíme se tedy v situaci, že i přestože lidé mají vysoké hladiny protilátek, nemůžou se společensky realizovat. Je také známo, že očkovat se bez předchozího zjištění hladiny protilátek (jak z řady IgG, tak IgM) může být i nebezpečné.

4) Taktéž vyjadřujeme nejistotu ohledně údajné vysoké bezpečnosti vakcín proti onemocnění COVID-19. Dle americké databáze VAERS (Vaccine Adverse Events Reporting System) bylo ke dni 31. 12. 2021 hlášeno 1 016 999 nežádoucích účinků vakcín a 21 382 úmrtí (VAERS COVID Vaccine Adverse Event Reports, 2022). V databázi VAERS je také hlášeno velké množství myo/perikarditid. V porovnání s chřipkovou vakcínou je výskyt těchto nežádoucích událostí ve věkové kategorii 12 – 65 let téměř 290krát vyšší (VAERS COVID Vaccine Myo/Pericarditis Reports, 2022). Víme, že je to pouze farmakovigilanční systém, jehož účelem je hledání signálů o bezpečnosti a nepoukazuje na kauzalitu. Avšak tento signál je velmi silný a nelze jej, dle našeho názoru, ignorovat. Také bychom rádi poukázali na data z oficiálních dokumentů společnosti Pfizer, která byla získána ze soudního příkazu FOIA (Freedom of Information Act) uložené americké FDA. Dokument se jmenuje „Kumulativní analýza postautorizačních vedlejších účinků vakcíny“. Ukazuje pasivně sbíraná data společností Pfizer z období 1. 12. 2020 do 28. 2. 2021. Uvádí přes 1 200 úmrtí a 42 085 hlášení o nežádoucích účincích po podání vakcíny společností Pfizer a BioNTech. Již v tomto dokumentu je možno pozorovat výskyt nežádoucích účinků myo/perikarditid (Food and Drug Administration, 2021). Americká FDA tento nežádoucí účinek uznala až v červnu 2021. S podivem je, že společnosti Pfizer a BioNTech na tyto nežádoucí účinky nepřišly během klinických studií. Možný důvod tohoto opomenutí je podezření na špatné metodologické praktiky při 3. fázi klinické studie. British Medical Journal 2. 11. 2021 publikoval zprávu, že v klinické studii Pfizeru byla falzifikována data, studie nebyla řádně zaslepena a nebyly dostatečně hlášeny nežádoucí účinky (Thacker, 2021). Ještě zmíníme některé znepokojující studie zabývající se výskytem myo/perikarditid po očkovaní proti COVID-19 (Høeg et al., 2021; Patone et al., 2021; Sharf et al., 2021; Chua et al., 2021). Doc. RNDr. Marek Petráš, Ph.D. (přednosta Ústavu epidemiologie a biostatistiky 3. LF) uvádí, že po prodělaném onemocnění druhá dávka vakcíny zhoršuje imunitní odpověď (snížením avidity protilátek) a představuje zbytečné riziko komplikací (Vakcinolog Petráš: Jedna dávka vakcíny vám po nemoci stačí, po druhé dávce může klesat síla protilátek, 2022). Evropská léková agentura varuje před opakovanými boostery, které mohou unavit imunitní systém. Jsme přesvědčeni, že očkovat v probíhajícím šíření varianty omicron vakcínou navrženou pro původní “wuhanskou” variantu, může být potenciálně nebezpečné, viz imunologické fenomény ADE (Antibody Dependant Enhancement) a Original antigenic sin. Rovněž je nutno zmínit, že nejsou známa data vylučující dlouhodobé nežádoucí účinky. Z uvedeného vyplývá naše oprávněná obava, že rizika vakcinace naší věkové kategorie převažují nad jejími benefity. Z naší vlastní zkušenosti je nám známo, že se celá řada nežádoucích účinků nehlásí. Chceme také uvést, že v případě schvalování nových léčiv platí princip předběžné opatrnosti. Nelze zde aplikovat “presumpci neviny”. Naším úkolem, jakožto studentů, není prokázat nebezpečnost vakcín, ale úkolem farmaceutických firem a agentur určených k jejich regulaci, prokázat jejich bezpečnost. Již nyní však existuje celá řada studií, které deklarovanou bezpečnost těchto vakcín vyvrací.

5) Při výuce na lékařských fakultách jsme vedeni k tomu, abychom všechny laboratorní nálezy posuzovali v souvislosti s celkovým klinickým stavem pacienta. V rámci plošného testování je ovšem tento princip zcela ignorován.

6) Pozastavujeme se také nad tím, že hromadná očkování jsou prováděna v naprosto nevhodných prostředích (nádražní budovy, obchodní střediska). Očkování by měl ideálně provádět ve své ordinaci praktický lékař, který nejlépe zná anamnézu a aktuální stav očkovaného. Dále bychom také připomněli jeden ze základních epidemiologických principů – a sice zásadu, že očkování se neprovádí v období probíhající epidemie.

7) Rada Evropy vydala 27. 1. 2021 rezoluci č. 2361, kde klade důraz na členské státy, které mají: „zajistit, aby občané byli informováni o tom, že očkování není povinné, a že na nikoho není vyvíjen politický, společenský nebo jiný nátlak, aby se nechal očkovat, pokud si to nepřeje; zajistit, aby nikdo nebyl diskriminován za to, že nebyl očkován z důvodu možných zdravotních rizik nebo že seočkovat nechce”. Pacient by neměl být pod nátlakem a výhružkami nucen podstupovat medicínský zákrok, jak je uvedeno v 2. kapitole, článku 5 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně: „Jakýkoliv zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu dotčená osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas. Tato osoba musí být předem řádně informována o účelu a povaze zákroku, jakož i o jeho důsledcích a rizicích. Dotčená osoba může kdykoli svobodně svůj souhlas odvolat.“ Úmluva o lidských právech a biomedicíně jako ratifikovaná mezinárodní smlouva má dle článku 10 Ústavy ČR přednost při aplikaci před běžnými zákony země. Pokud je český zákon v rozporu s Úmluvou, zákon se neaplikuje a použije se Úmluva. Česká republika tuto smlouvu ratifikovala v červnu 2001 a publikovala ji pod č. 96/2001 ve Sbírce mezinárodních smluv. Pokud bychom se nechali očkovat, náš souhlas s tímto zákrokem by nemohl být ani svobodný, ani informovaný, a jednali bychom výhradně pod společenským nátlakem. My sami jsme se v rámci výuky lékařské etiky na našich fakultách učili o principech nonmaleficence, beneficence a respektování autonomie každého jedince. Bylo nám vždy kladeno na srdce, abychom ke každému pacientovi přistupovali individuálně s upuštěním od paternalistického přístupu. Bohužel vidíme, jak jsou výše uvedené etické principy pošlapávány. Tyto připomínky Vám může pomoci řešit Váš poradce, pan doktor Marek Orko Vácha.

8) Pochybnosti k očkování pod nátlakem vyjadřuje mnoho expertů. Vzniklo několik deklarací, pod které se podepsaly tisíce lidí. Deklaraci lékařů podepsalo 1961 lékařů s celkovými 83 969 podpisy (Deklarace lékařů k nátlaku na očkování, 2021). Deklaraci právníků podepsalo 351 právníků a 15 896 podporovatelů (Deklarace právníků, 2021), deklaraci sester 7 489 zdravotníků (Deklarace sester k nátlaku na očkování, 2021), deklaraci studentů 1026 studentů (Deklarace studentů, 2021) a deklaraci členů integrovaného záchranného systému a ozbrojených sil ČR 6296 členů a 20 799 podporovatelů (Deklarace IZS a Ozbrojených sil ČR, 2021). Mezinárodní deklaraci lékařů podepsalo již více než 17 000 lékařů a vědců z oblasti medicíny (Global Covid Summit, 2021).

9) Jsme přesvědčeni, že svobodná a otevřená akademická diskuze je nezbytná pro pravdivé vědecké poznání. Každý den jsme svědky toho, jak jsou hlasy odborníků v odborné veřejnosti, v médiích a na sociálních sítích umlčovány jen proto, že si dovolí vyslovit jiný názor než ten oficiální. Z toho důvodu jsme přesvědčeni, že předkládaná oficiální stanoviska nemohou být výsledkem adekvátní odborné diskuze.

10) Pro společnost je velmi nezdravé, pokud se rozděluje na dvě skupiny. V současné době je to rozdělení na očkované a neočkované (Kampf, 2021). Tribalismus pouze upevňuje již existující předsudky, názory a postoje, a přispívá tak k černobílému pohledu na problematiku. Vznikají tak vzájemné antipatie vůči té opačné skupině a jakýkoliv názor z druhého tábora bývá považován automaticky za nepřijatelný bez jeho nezaujatého prověření. To opět vyvolává obtíže při hledání pravdivého vědeckého poznání.

11) Podstatná část populace podstoupila vakcinaci nikoliv z důvodů zdravotních, ale spíše ze sociálních a existenčních. Mnoho našich spolužáků se nechalo očkovat již v lednu a únoru minulého roku v době, kdy pomáhali na covidových odděleních. Nyní jsou nuceni podstoupit dokonce třetí dávku očkování, aby mohli alespoň základním způsobem fungovat ve společnosti. Neočkovaní lidé, nebo ti, kterým vypršel očkovací certifikát, stále nemohou navštívit restaurace, sportovní zařízení, jít si zalyžovat, poslechnout si koncert, či se nechat ostříhat. To je pro nás zcela nepřijatelné a vyzýváme Vás k urychlenému zrušení diskriminace občanů na základě jejich svobodného rozhodnutí nepodstoupit medicínský zákrok podmínečně schválenou vakcínou. Chybí nám také jakékoli racionální vysvětlení, proč jedinec s negativním PCR testem nemůže navštívit výše zmíněná místa. Domníváme se tedy, že toto aktuálně platné opatření, jako jedno z mnoha, je pouhým nástrojem, jak donutit občany podstoupit vakcinaci. Zároveň jsme ovšem přesvědčeni, že by vstup do těchto míst neměl být podmiňován ani testem, ani očkováním, či prodělaným onemocněním.

12) Chceme Vás, jakožto ministra zdravotnictví, vyzvat k důkladnému přezkoumání Vašich výroků, že vakcinace je tou jedinou cestou zamezení úmrtí na onemocnění COVID-19. V současné době jsou vypracované léčebné postupy umožňující velice efektivní léčbu COVID-19, a to i bez použití nákladných preparátů typu monoklonálních protilátkek, molnupiraviru či paxlovidu. Lze registrovat, že od jara 2020, kdy byla stanovena hlavní strategie v boji s pandemií pomocí protiepidemických opatření a vakcinace, se rezignovalo na nalézání léčebných postupů – například již registrovanými bezpečnými léky. Jako jeden příklad mnoha desítek léčebných látek uvedeme aplikaci naředěného roztoku dezinfekce Betadine do dutiny nosní a ústní. Principem je snížení virové nálože, čímž dochází k redukci mortality až o 88 % (Arefin et al., 2021; Baxter et al., 2021; Choudhury et al., 2021; Elzein et al., 2021; Ferrer et al., 2021; Guenezan et al., 2021; Jamir et al., 2021; Mohamed et al., 2020; Pablo-Marcos et al., 2021; Seet et al., 2021; Seneviratne et al., 2020). Sám jste ve svém facebookovém příspěvku navrhoval, že: „lékaři mají ministerstvo zdravotnictví informovat o tom, jak vypadá ta nejmodernější péče a úkolem ministerstva je zajistit potřebné prostředky pro její uvedení do praxe.” Proto se s Vámi rádi sejdeme a předáme Vám naše návrhy k prevenci a léčbě COVID-19, které vychází z řady důvěryhodných studií. Je podle nás velice důležité, aby existovala adekvátní doporučení pro včasnou primární léčbu a již nedocházelo ke zbytečným ztrátám lidských životů.

13) S onemocněním COVID-19 bojujeme již přes dva roky a stále se jako jediné řešení doporučuje a propaguje pouze očkování spojené s drakonickými diskriminačními opatřeními. Přitom ale existuje celá řada možností, jak se COVIDU-19 efektivně bránit. Jednou z nich je prostá prevence, na kterou se z našeho pohledu úplně zapomnělo. Z počátku pandemie jsme mohli slýchat argumenty, že na prevenci není čas, avšak ani po dvou letech se v tomto ohledu nic nezměnilo. Možná by bylo vhodnější, kromě kampaně na očkování, upozornit také na možnosti, jakými lze zvyšovat odolnost imunitního systému (spánek, pohyb, vyvážená strava, vitamin D, Zn, adaptogeny…). Co se týče plošných opatření, zde je odkaz na více než 400 studií uvádějících minimální, žádný, nebo negativní efekt plošných protiepidemických opatření (Alexander, 2021).

Rádi bychom Vás, jako mladí, kriticky smýšlející lidé, toužící po pravdivém poznání, požádali o otevřenou diskuzi. Také Vás žádáme, abyste se vyjádřil k jednotlivými bodům tohoto dopisu. Jsme otevřeni novým informacím a ochotni změnit názor na základě věcných argumentů a jasných dat. Snažíme se uplatňovat znalosti tak, jak nás to učí na lékařských fakultách.

Na závěr bychom také připomněli, že primárním cílem nás studentů je především příprava na naše budoucí povolání. V důsledku nynější situace jsme ovšem nuceni místo studia apelovat na Vás jakožto ministra zdravotnictví, o navrácení se k původní myšlence medicíny, a tou je „primum non nocere“, protože kdo jiný, než ministr zdravotnictví by měl mít tuto myšlenku obzvláště na paměti.

Děkujeme Vám předem za možnost přehodnocení Vašich stanovisek a umožnění vzájemné diskuse.

S úctou a pozdravem

Níže podepsaní:

Michael Kopecký – student 6. ročníku Všeobecného lékařství na 3. LF UK v Praze a 3. ročníku
Psychologie na UP v Olomouci
Pavlína Kopecká, DiS. – studentka 2. ročníku Všeobecného lékařství na 3. LF UK v Praze
Viktorie Tomancová – studentka 5. ročníku Všeobecného lékařství LF MU v Brně
Olga Ringelová – studentka 3. ročníku Všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze
Ján Dacho – student 1. ročníku Všeobecného lékařství LF MU v Brně
Natálie Jindrová – studentka 2. ročníku Všeobecného lékařství LF UK v Hradci Králové
Denisa Matláková – studentka 3. ročníku Všeobecného lékařství LF UK v Plzni
Karolína Marklová – studentka 2. ročníku Všeobecného lékařství LF UK v Plzni
Anna Straková – studentka 2. ročníku Všeobecného lékařství LF UK v Plzni
Viktorie Žídková – studentka 3.ročníku Fyzioterapie FZV UPOL v Olomouci
Anna Martincová – studentka 6. ročníku Všeobecného lékařství LF UK v Hradci Králové
Patricie Moravcová – studentka 2. ročníku Všeobecného lékařství na 3. LF UK v Praze
Jakub Diviš – student 2. ročníku Všeobecného lékařství 3. LF UK v Praze
Andrea Poljaková – studentka 4. ročníku Všeobecného lékařství 3. LF UK v Praze
Barbara Filipová – studentka 4. ročníku Zubního lékařství 1. LF UK v Praze
Emma Šlopková – studentka 5. ročníku Všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze
Magdaléna Šáchová – studentka 1. ročníku Všeobecného lékařství 2. LF UK v Praze
Marek Špaček – student 2. ročníku Všeobecného lékařství LF UPOL v Olomouci
Marie Švecová – studentka 5. ročníku Zubního lékařství LF UP v Olomouci
Michal Harazin – student 4.ročníku Všeobecného lékařství LF UP v Olomouci
Tereza Doleželová – studentka 3. ročníku Optiky a optometrie LF MU v Brně
Simona Kowaliková – studentka 1. ročníku Všeobecného lékařství LF MU v Brně
Alžběta Bláhová – studentka 1. ročníku Všeobecného lékařství 2. LF UK v Praze
Eliška Lienertová, Dis. – studentka 2. ročníku Všeobecného lékařství LF UK v Plzni
Lucie Krátká – studentka 2. ročníku Všeobecného lékařství 3. LF UK v Praze
Pavla Bukvová – studentka 1.ročníku navazující intenzivní péče LF MU v Brně
Bc. Blanka Holzäpfelová – studentka 1. ročníku Intenzivní péče LF MU v Brně
Anna Kolečkářová – studentka 2. ročníku Zubního lékařství LF UP v Olomouci
Karolína Bezecná – studentka 3. ročníku Nutriční terapie LF MU v Brně

Možnost podepsat otevřený dopis studentů ministrovi zdravotnictví ZDE

Jsme studenti se zodpovědným přístupem ke svým povinnostem a pečlivě se připravujeme na své budoucí povolání tak, abychom mohli být ve svém životě přínosem pro společnost. Přístup vlády a některých škol nám však tento úkol značně znepříjemňuje, ne-li dokonce znemožňuje. Dnes už dávno neplatí, že na školách a univerzitách může každý svobodně vyjádřit svůj názor, aniž by za něj nebyl dehonestován. Minulostí je i fakt, že školy a univerzity pouze vzdělávají a nepropagují žádnou ideologii. Neplatí už ani to, že na akademické půdě se ctí svoboda slova. Zcela zmizelo i respektování Ústavou garantovaného práva na vzdělání bez podmínek. A dávnou minulostí je i respektování práva na soukromí, na neposkytování důvěrných a choulostivých informací a práva rozhodnout si svobodně a bez nátlaku o svém zdraví.

Nezlehčujeme závažnost onemocnění covid-19, ale cítíme povinnost se vyjádřit proti některým fatálně chybným krokům, které jsou v „boji“ s touto nemocí podnikány.

Jsme proti jakékoliv propagaci vakcinace proti covid-19 na školách a univerzitách. Téma očkování by se na školách vůbec nemělo vyskytovat. Je to otázka medicínská, nikoliv společenská. Toto téma vede pouze k rozdělování studentů na dvě skupiny, na očkované a neočkované, tedy na ty dobré a na ty špatné. Tohle naprosto odmítáme. Úkolem školy není rozdělovat, ale vzdělávat. Takové rozdělení totiž vede k odsuzování, posměškům a jiným negativním dopadům, což vede k oslabení až destrukci vztahu mezi učitelem a studentem a také navzájem mezi studenty samotnými. V konečném důsledku se pak mnozí z nás v takovém prostředí necítí jako studenti, ale jako vyvrhelové. Obáváme se také, že v budoucnu by neočkovaní studenti mohli být znevýhodňování i při hodnocení. Nechceme se dostat do situace, kdy hodnocení našich výkonů bude prováděno nikoliv podle znalostí, ale podle toho, zda student podstoupil či nepodstoupil očkování.

Dalším problémem je, že neočkovaní studenti se již teď v některých případech nemohou účastnit některých školních akcí či předmětů, a to jim brání nejen v sociálním soužití, ale často i v úspěšném pokračování jejich studia.

Nesouhlasíme s tím, aby školy či univerzity shromažďovaly data o zdravotním stavu studentů. Jestli je student očkovaný nebo zdali prodělal onemocnění covid-19, je čistě jeho soukromá věc a škola nemá právo po studentech takové informace vyžadovat, natož je shromažďovat. Znovu opakujeme, že hlavním úkolem škol je vzdělávat, nikoliv suplovat funkci krajských hygienických stanic.

Nesouhlasíme s povinným očkováním mediků. Již na počátku této covidové krize nás politici uklidňovali, jak očkování bude zcela dobrovolnou záležitostí. Nyní ale vidíme, že opět lhali a začínají zavádět povinné očkování nejen pro některé profese, ale i pro mediky a studenty zdravotnických škol. Navíc v rozporu se zákonem.

Odmítáme hrát hru na roušky a respirátory, a to zejména z toho důvodu, že se již dávno nedodržuje a vlastně se ani nikdy pořádně nedodržovala správná metodika jejich používání. Nesprávné užití ochrany dýchacích cest nemá kýžený efekt a vede k řadě nežádoucích účinků. Jsme tedy pro dobrovolné nošení roušek a respirátorů, a to na základě individuálního rozhodnutí každého z nás.

Odmítáme povinné pravidelné testování studentů. Výsledky testů totiž nevypovídají nic o zdraví jedince. Naprosto nepřijatelný je také fakt, že na některých univerzitách si testy musí studenti hradit sami, aby se vůbec mohli účastnit výuky.

Opatření některých škol a univerzit mají negativní dopad nejen na psychiku některých studentů, ale významně ovlivňují i jejich sociální soužití. Chceme důrazně upozornit na to, že zdraví není pouze fyzická pohoda, ale i pohoda psychická a sociální. Fyzická a psychická stránka zdraví jsou silně provázány, a pokud jsou studenti opakovaně vystavování nátlaku, stresu a dehonestaci, jistě se to projeví i na jejich celkovém zdravotním stavu.

Jsme si vědomi toho, že stejně smýšlejících studentů, a nejen studentů, je mnoho. Ať už jste tedy očkovaní nebo neočkovaní, tento „režim“ se vám také nelíbí a chcete se vrátit do normálu, tzn. do škol bez podmínek – bez roušek/respirátorů, testů, nátlaku na očkování a rozdělování na ty správné a ty špatné, podpořte prosím tuto deklaraci svým podpisem a šiřte ji i dál mezi své nejbližší.

Úvodní signatáři v abecedním pořadí:

Bc. Antonín Baudyš
Lukáš Cochlar
Ján Dacho
Jiří Havel
Aneta Hlinčíková
Jiří Hofírek
Martin Holeš
Mgr. Jiří Janeček
Daniel Landa
Vladimíra Lepltová
Zuzana Majerová Zahradníková
JUDr. Tomáš Nielsen
Jakub Olbert
Milan Slovák
Petr Štěpánek
Viktorie Tomancová
Mgr. Libor Vondráček
Filip Znachor

 

Možnost podepsat deklaraci studentů

Zdroje "Otevřeného dopisu ministrovi zdravotnictví: Medici proti diskriminaci"

 • Acharya, C. B., Schrom, J., Mitchell, A. M., Coil, D. A., Marquez, C., Rojas, S., Wang, C. Y., Liu, J., Pilarowski, G., Solis, L., Georgian, E., Petersen, M., DeRisi, J., Michelmore, R., & Havlir, D. (2021). No significant difference in viral load between vaccinated and unvaccinated, asymptomatic and symptomatic groups when infected with SARS-COV-2 delta variant. https://doi.org/10.1101/2021.09.28.21264262
 • Alexander, P. E. (2021, December 26). More Than 400 Studies on the Failure of Compulsory Covid Interventions. Brownstone Institute. Retrieved January 22, 2022, from https://brownstone.org/articles/more-than-400-studies-on-the-failure-of-compulsory-covid-interventions/
 • Alexander, P. E., Schachtel, J., Ghlionn, J. M., & Selby, L. (2022, January 4). 144 research studies affirm naturally acquired immunity to COVID-19: Documented, linked, and quoted. Brownstone Institute. Retrieved January 9, 2022, from https://brownstone.org/articles/79-research-studies-affirm-naturally-acquired-immunity-to-covid-19-documented-linked-and-quoted/
 • Arefin, M. K., Rumi, S. K., Uddin, A. K., Banu, S. S., Khan, M., Kaiser, A., Chowdhury, J. A., Khan, M. A., & Hasan, M. J. (2021). Virucidal effect of povidone iodine on COVID-19 in the nasopharynx: An open-label Randomized Clinical Trial. Indian Journal of Otolaryngology and Head & Neck Surgery. https://doi.org/10.1007/s12070-021-02616-7
 • Baxter, A. L., Schwartz, K. R., Johnson, R. W., Kuchinski, A.-M., Swartout, K. M., Srinivasa Rao, A. S., Gibson, R. W., Cherian, E., Giller, T., Boomer, H., Lyon, M., & Schwartz, R. (2021). Rapid initiation of nasal saline irrigation to reduce severity in high-risk COVID+ outpatients: A randomized clinical trial compared to a national dataset observational arm. https://doi.org/10.1101/2021.08.16.21262044
 • Centers for Disease Control and Prevention. (2022, January 6). COVID-19 provisional counts – weekly updates by select demographic and geographic characteristics. Centers for Disease Control and Prevention. Retrieved January 10, 2022, from https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/covid_weekly/
 • Chia, P. Y., Ong, S. W., Chiew, C. J., Ang, L. W., Chavatte, J.-M., Mak, T.-M., Cui, L., Kalimuddin, S., Chia, W. N., Tan, C. W., Chai, L. Y., Tan, S. Y., Zheng, S., Lin, R. T., Wang, L., Leo, Y.-S., Lee, V. J., Lye, D. C., & Young, B. E. (2021). Virological and serological kinetics of SARS-COV-2 delta variant vaccine breakthrough infections: A multicentre cohort study. Clinical Microbiology and Infection. https://doi.org/10.1016/j.cmi.2021.11.010
 • Choudhury, M. I., Shabnam, N., Ahsan, T., Kabir, M. S., Md Khan, R., & Ahsan, S. M. A. (2021). Effect of 1% povidone iodine mouthwash/gargle, nasal and eye drop in covid-19 patient. Bioresearch Communications, 7(1), 919–923. https://doi.org/10.3329/brc.v7i1.54245
 • Chua, G. T., Kwan, M. Y., Chui, C. S., Smith, R. D., Cheung, E. C.-L., Tian, T., Leung, M. T., Tsao, S. S., Kan, E., Ng, W. K., Man Chan, V. C., Tai, S. M., Yu, T. C., Lee, K. P., Wong, J. S., Lin, Y. K., Shek, C. C., Leung, A. S., Chow, C. K., … Ip, P. (2021). Epidemiology of acute myocarditis/pericarditis in Hong Kong adolescents following Comirnaty vaccination. Clinical Infectious Diseases. https://doi.org/10.1093/cid/ciab989
 • COVID-19 v Česku dle věku. (2022). Retrieved January 17, 2022, from https://www.covdata.cz/cesko-vek.php
 • Deklarace členů IZS a ozbrojených sil ČR. (2021). Retrieved January 17, 2022, from https://deklaraceizs.cz
 • Deklarace lékařů k nátlaku na očkování. (2021). Retrieved January 17, 2022, from https://deklaracelekaru.cz
 • Deklarace právníků. (2021). Retrieved January 17, 2022, from https://deklaracepravniku.cz
 • Deklarace sester k nátlaku na očkování. (2021). Retrieved January 17, 2022, from https://deklaracesester.cz
 • Deklarace studentů. (2021). Retrieved January 23, 2022, from https://deklaracestudentu.cz
 • Dostál, O. [@dostalondrej]. (2022, January 7). [Image attached] [Tweet]. Twitter. https://twitter.com/dostalondrej/status/1479471808629903369?s=21
 • Elzein, R., Abdel-Sater, F., Fakhreddine, S., Hanna, P. A., Feghali, R., Hamad, H., & Ayoub, F. (2021). In vivo evaluation of the virucidal efficacy of chlorhexidine and povidone-iodine mouthwashes against salivary SARS-COV-2. A randomized-controlled clinical trial. Journal of Evidence Based Dental Practice, 21(3), 101584. https://doi.org/10.1016/j.jebdp.2021.101584
 • Ferrer, M. D., Barrueco, Á. S., Martinez-Beneyto, Y., Mateos-Moreno, M. V., Ausina- Márquez, V., García-Vázquez, E., Puche-Torres, M., Giner, M. J., González, A. C., Coello, J. M., Rueda, I. A., Aubá, J. M., Español, C. C., Velasco, A. L., Abad, D. S., García-Esteban, S., Artacho, A., López-Labrador, X., & Mira, A. (2021). Clinical evaluation of antiseptic mouth rinses to reduce salivary load of SARS-COV-2. Scientific Reports, 11(1). https://doi.org/10.1038/s41598-021-03461-y
 • Food and Drug Administration. (2021, April 30). CUMULATIVE ANALYSIS OF POST-AUTHORIZATION ADVERSE EVENT REPORTS OF PF-07302048 (BNT162B2) RECIEVED THROUGH 28-FEB-2021. https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/5.3.6-postmarketing-experience.pdf
 • Guenezan, J., Garcia, M., Strasters, D., Jousselin, C., Lévêque, N., Frasca, D., & Mimoz, O. (2021). Povidone iodine mouthwash, gargle, and nasal spray to reduce nasopharyngeal viral load in patients with COVID-19. JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery, 147(4), 400. https://doi.org/10.1001/jamaoto.2020.5490
 • Høeg, T. B., Krug, A., Stevenson, J., & Mandrola, J. (2021). SARS-COV-2 mrna vaccination-associated myocarditis in children ages 12-17: A stratified national database analysis. https://doi.org/10.1101/2021.08.30.21262866
 • International Alliance of Physicians and Medical Scientists. (2021, September). Global Covid Summit. Retrieved January 22, 2022, from https://doctorsandscientistsdeclaration.org/
 • Jamir, L., Tripathi, M., Shankar, S., Kakkar, R., Ayyanar, R., & Aravindakshan, R. (2021). Determinants of outcome among critically ill police personnel with covid-19: A retrospective observational study from Andhra Pradesh, India. Cureus, 13(12). https://doi.org/10.7759/cureus.20394
 • Kampf, G. (2021). Covid-19: Stigmatising the unvaccinated is not justified. The Lancet, 398(10314), 1871. https://doi.org/10.1016/s0140-6736(21)02243-1
 • Kissler, S. M., Fauver, J. R., Mack, C., Tai, C. G., Breban, M. I., Watkins, A. E., Samant, R. M., Anderson, D. J., Metti, J., Khullar, G., Baits, R., MacKay, M., Salgado, D., Baker, T., Dudley, J. T., Mason, C. E., Ho, D. D., Grubaugh, N. D., & Grad, Y. H. (2021). Viral dynamics of SARS-COV-2 variants in vaccinated and unvaccinated persons. New England Journal of Medicine, 385(26), 2489–2491. https://doi.org/10.1056/nejmc2102507
 • Komárek, A., & Straka, R. (2021). Hospitalizovaní pacienti s COVID-19. Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků (SMIS). Retrieved January 9, 2022, from https://smis-lab.cz/2021/11/23/hospitalizovani-pacienti-s-covid-19/
 • Mohamed, N. A., Baharom, N., Sulaiman, W. S., Rashid, Z. Z., Ken, W. K., Ali, U. K., Othman, S. N., Samat, M. N., Kori, N., Periyasamy, P., Zakaria, N. A., Sugurmar, A. N., Kazmin, N. E., Khee, C. X., Saniman, S. M., & Isahak, I. (2020). Early viral clearance among COVID-19 patients when gargling with povidone-iodine and essential oils – a clinical trial. https://doi.org/10.1101/2020.09.07.20180448
 • Pablo-Marcos, D., Abascal, B., Lloret, L., Gutiérrez Cuadra, M., Velasco, N., & Valero, C. (2021). Utility of mouth rinses with povidone-iodine and hydrogen peroxide in patients with COVID-19. Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. https://doi.org/10.1016/j.eimc.2021.10.005
 • Patone, M., Mei, X. W., Handunnetthi, L., Dixon, S., Zaccardi, F., Shankar-Hari, M., Watkinson, P., Khunti, K., Harnden, A., Coupland, C. A. C., Channon, K. M., Mills, N. L., Sheikh, A., & Hippisley-Cox, J. (2021). Risk of myocarditis following sequential COVID-19 vaccinations by age and sex. https://doi.org/10.1101/2021.12.23.21268276
 • Patone, M., Mei, X. W., Handunnetthi, L., Dixon, S., Zaccardi, F., Shankar-Hari, M., Watkinson, P., Khunti, K., Harnden, A., Coupland, C. A., Channon, K. M., Mills, N. L., Sheikh, A., & Hippisley-Cox, J. (2021). Risks of myocarditis, pericarditis, and cardiac arrhythmias associated with COVID-19 vaccination or SARS-COV-2 infection. Nature Medicine. https://doi.org/10.1038/s41591-021-01630-0
 • Pro libertate. (2022, January 21). Právníci proti novele pandemického zákona. Pro Libertate. Retrieved January 23, 2022, from https://www.prolibertate.cz/2022/01/pravnici-proti-novele- pandemickeho-zakona/.
 • Riemersma, K. K., Grogan, B. E., Kita-Yarbro, A., Halfmann, P. J., Segaloff, H. E., Kocharian, A., Florek, K. R., Westergaard, R., Bateman, A., Jeppson, G. E., Kawaoka, Y., O’Connor, D. H., Friedrich, T. C., & Grande, K. M. (2021). Shedding of infectious SARS-COV-2 despite vaccination. https://doi.org/10.1101/2021.07.31.21261387
 • Seet, R. C., Quek, A. M., Ooi, D. S., Sengupta, S., Lakshminarasappa, S. R., Koo, C. Y., So, J. B., Goh, B. C., Loh, K. S., Fisher, D., Teoh, H. L., Sun, J., Cook, A. R., Tambyah, P. A., & Hartman, M. (2021). Positive impact of oral hydroxychloroquine and povidone-iodine throat spray for COVID-19 prophylaxis: An open-label Randomized Trial. International Journal of Infectious Diseases, 106, 314–322. https://doi.org/10.1016/j.ijid.2021.04.035
 • Seneviratne, C. J., Balan, P., Ko, K. K., Udawatte, N. S., Lai, D., Ng, D. H., Venkatachalam, I., Lim, K. S., Ling, M. L., Oon, L., Goh, B. T., & Sim, X. Y. (2020). Efficacy of commercial mouth-rinses on SARS-COV-2 viral load in saliva: Randomized control trial in Singapore. Infection, 49(2), 305–311. https://doi.org/10.1007/s15010-020-01563-9
 • Sharff, K. A., Dancoes, D. M., Longueil, J. L., Johnson, E. S., & Lewis, P. F. (2021). Risk of myopericarditis following COVID-19 mrna vaccination in a large integrated health system: A comparison of completeness and timeliness of two methods. https://doi.org/10.1101/2021.12.21.21268209
 • Singanayagam, A., Hakki, S., Dunning, J., Madon, K. J., Crone, M. A., Koycheva, A., Derqui- Fernandez, N., Barnett, J. L., Whitfield, M. G., Varro, R., Charlett, A., Kundu, R., Fenn, J., Cutajar, J., Quinn, V., Conibear, E., Barclay, W., Freemont, P. S., Taylor, G. P., … Lackenby, A. (2021). Community transmission and viral load kinetics of the SARS-COV-2 delta (b.1.617.2) variant in vaccinated and unvaccinated individuals in the UK: A prospective, Longitudinal, cohort study. The Lancet Infectious Diseases. https://doi.org/10.1016/s1473- 3099(21)00648-4
 • Thacker, P. D. (2021). Covid-19: Researcher blows the whistle on data integrity issues in Pfizer’s vaccine trial. BMJ, 375. https://doi.org/10.1136/bmj.n2635
 • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. (2021, June 30). COVID-19 jako příčina úmrti v roce 2020 [Press release]. https://www.czso.cz/documents/10180/163378569/uzis_cr_tk_pricinyntace.pdf/6cc6a460-71a0-4378-b607-b062c339c7e0
 • VAERS COVID Vaccine Adverse Event Reports. OpenVAERS. (n.d.). Retrieved January 9, 2022, from https://openvaers.com/covid-data
 • VAERS COVID Vaccine Myo/Pericarditis Reports. OpenVAERS. (n.d.). Retrieved January 9, 2022, from https://openvaers.com/covid-data/myo-pericarditis
 • Vakcinolog Petráš: Jedna dávka vakcíny vám po nemoci stačí, po druhé dávce může klesat síla protilátek. (2022). Retrieved January 10, 2022, from https://www.reflex.cz/clanek/rozhovory/111089/vakcinolog-petras-jedna-davka-vakciny-vam- po-nemoci-staci-po-druhe-davce-muze-klesat-sila-protilatek.html

 

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

           BŘEZEN 2024 -31 článků

           DUBEN 2024 - 20 článků

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života