Isoprinosine a jeho možnosti v prevenci a v léčbě akutní respirační virové infekce včetně COVID-19 - Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc.

 • Lék Isoprinosine - Odpovědi na časté dotazy zdravotnických pracovníků

Zpracoval: Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. (to by byl dobrý ministr zdravotnictví)

V posledních několika dnech a týdnech se na mě obrací celá řada kolegů (dokonce i stomatologů) s dotazy ohledně preparátu Isoprinosine (inosinpranobex), a na jeho možnosti v prevenci a léčbě koronavirové infekce Covid-19 způsobenou virem SARS-CoV-2. Obracejí se na mě především proto, že jsem se nejen výzkumně, ale i prakticky zabýval léčbou Isoprinosinem u akutních virových respiračních infekcí, mezi něž Covid-19 patří.

Některé výsledky jsem prezentoval a publikoval v ČR a také v zahraničí. Pokusil jsem se jednotlivé dotazy lékařů a dalších zdravotnických pracovníků zobecnit a seřadit je tak, aby po přečtení bylo jasné, jak by se mohl přípravek Isoprinosine použít v léčbě a případně v prevenci Covid-19, a co od něj můžeme očekávat.

Text určen nejen pro lékaře, ale pro širokou zdravotnickou veřejnost, proto došlo k zjednodušení při vysvětlování některých imunologických dějů nebo poznatků z virologie. Z tohoto důvodu se moc omlouvám všem virologům, imunologům a dalším kolegům jiných lékařských specializací za simplifikace, které činím jen proto, aby text byl skutečně srozumitelný všem.

1. Co se děje v lidském organismu a jeho imunitním systému po vniknutí viru.

Určitě nemá cenu se rozepisovat o tom, jaké viry máme, z čeho se skládají, protože těchto informací jsou plné weby. Velmi zjednodušeně si tyto informace můžete najít třeba na wikipedii: https://cs.wikipedia.org/wiki/Virus.

Jakmile virus vstoupí do lidského organismu, snaží se co nejdříve dostat k vnímavé hostitelské buňce, která zajistí jeho množení (replikaci). Vnímavá hostitelská buňka je taková, která má na svém povrchu receptor, ke kterému se virus přichytí svým glykoproteinovým výběžkem a poté vnikne do buňky. Uvnitř buňky probíhají jednotlivé děje rozmnožování a kompletace viru.

Jakmile je virus uvnitř, buňky imunitního systému jej nemohou „vidět“, a proto nevědí, že hostitelská buňka je infikována. K překonání tohoto problému používají buňky hlavní histokompatibilní systém (HLA=Human Leucocyte Antigen) k zobrazování peptidů z vnitřku buňky na buněčném povrchu. Umožňují tak ukázat ostatním buňkám co je cizí a co je vlastní. Pokud je buňka infikována virem, budou na povrchu zobrazované části peptidu zahrnuty i fragmenty proteinů vytvořených virem.

V těle cirkulují prvky přirozené imunity, z nichž nejdůležitějšími v ochraně před virovou infekcí jsou tzv. NK (Natural Killers) buňky. Jakmile NK buňky detekují, že je v buňce virus, snaží se buňku zlikvidovat (perforin a granzymy).

NK buňky tak slouží od počátku infekce ke zpomalení infekčního procesu, aby mohla být aktivována adaptivní imunita, která pak infekční proces zastaví. Musí nejprve proběhnout prezentace viru resp. jeho antigenů imunitnímu systému za pomocí buněk prezentujících antigen (APC) s pomocnými Th lymfocyty. Poté dochází ke klonální proliferaci a vznikají nové klony specifických buněk, tzv. cytotoxických T lymfocytů (Tc), které ničí virem napadenou buňku stejně jako NK buňky, ale naprosto specificky. Tc vytvořené proti specifickému viru ničí jen tento virus, naproti tomu NK buňky ničí jakýkoliv virus v lidském těle. Společně ještě vznikají specifické protilátky, které se váží na cirkulující virus a snaží se ho tak označit, agregovat, neutralizovat atd.

Zásadní pro ochranu před virovou infekcí a pro její prognózu je tedy dostatečná hladina NK buněk od počátku infekce.

2. Je v něčem specifické vniknutí viru SARS-CoV-2 a infekce Covid-19 oproti jiným virovým infekcím?

V současnosti se zdá, že většina genetické informace kódující virus SARS-CoV-2 se podobá koronaviru, jež se nalézá u netopýra Vrápence prostředního, na druhou stranu povrchové glykoproteinové výběžky vypadají, že pocházejí z koronavirů izolovaných od Luskouna ostrovního. To proč se dobře SARS-CoV-2 šíří v lidském organismu nesouvisí ani tolik s tím, že se prostřednictvím glykoproteinu vážou k receptoru ACE2 (a ke vší smůle jsou tyto receptory více na apikální než na basální straně vnímavých hostitelských buněk respiračního, trávicího traktu a plic), protože se k němu vázal již předchozí virus SARS-CoV. U viru SARS-CoV-2 ale došlo ke změně na povrchu glykoproteinového výběžku, především na jeho podjednotce S1, kde vznikla nová verze vazebného místa pro receptor ACE2. Vazba mezi ACE2 a vazebným místem je velmi pevná. Druhou nepříznivou situací je to, že podjednotky glykoproteinového výběžku S1 a S2 viru SARS-CoV-2 jsou od sebe odštěpeny lidskou proteázou (furin) a tak vazba na vnímavou hostitelskou buňku a průnik do nitra buňky je podstatně jednodušší. Téměř identickým způsobem se do buněk respiračního traktu a plic dostávají vysoce patogenní ptačí chřipkové viry. Virus tak obsahuje nejlepší kombinaci jak pro šíření, tak i pro vznik infekce.

Právě pro dobrou vazbu mezi glykoproteinovým výběžkem SARS-CoV-2 a receptorem hostitelské buňky je více než důležitá hladina NK buněk jako základní „brzdy“ rozvoje infekčního procesu do doby, než bude aktivní adaptivní imunita tvořená Tc a protilátkami.

Je proto vhodné u vysoce exponovaných osob (zdravotníci pečující o nemocné s Covid-19) zvýšit aktivitu a počet NK buněk jako nejdůležitějšího prvku přirozené imunity v ochraně před virovou infekcí Covid-19.

3. Co je to Isoprinosine a je to registrovaný preparát?

Je k dispozici na území ČR? Isoprinosine je imunomodulační lék, který se používá v medicínské praxi již od roku 1971 a nyní je k dispozici v přibližně 70 zemích světa. Díky detailnímu imunologickému výzkumu především ve Velké Británii v posledních 5 letech již víme, jak v zásadě působí. Preparát je účinný v léčbě různých akutních nebo chronických virových infekcí. Isoprinosine ovlivňuje imunitní systém komplexně, nicméně v ochraně proti virové infekci moduluje cytotoxicitu T lymfocytů adaptivní imunity a v přirozené imunitě především NK buněk, jejichž počet se výrazně zvyšuje již za 90 minut po podání léku a dvojnásobné hodnoty dosahuje již pátý den podání léku. U infekcí způsobených respiračními viry (chřipkové, adeno, RS, rhinoviry) nebo Herpes labialis nebo genitalis vede podávání Isoprinosinu v léčbě ke zkrácení doby s příznaky.

Jednoduše řečeno, přípravku Isoprinosine je jedno, na rozdíl od specifických antivirotik (chřipková, herpetická), proti jakému viru účinkuje, a je jedno, zda jsou to herpetické viry, viry akutních respiračních infekcí, nebo virus spalniček, protože aktivuje velmi rychle nespecifickou imunitua její protivirovou složku - NK buňky.

NK buňky účinkují sice nespecificky, ale rychle a důsledně, pokud jsou dostupné.

4. Je Isoprinosine registrovaný kléčbě akutních virových respiračních infekcí?

Isoprinosine prokázal v dvojitě slepé, placebem kontrolované studii (https://doi.org/10.1186/s12879-016-1965-5), že statisticky významně zkracuje dobu do vymizení příznaků onemocnění u jakékoliv akutní virové respirační infekce. Ve studii se prokázalo, že i v nemaximální dávce 3x2 tbl dokáže být účinný vůči akutní virové respirační infekci.

Kaplan-Meierův graf pro čas do vyřešení všech příznaků podobných chřipce. (analytická sada mITT). mITT = upravená analytická sada intent-to treat. Poznámka: Čas do vyřešení byl celkový počet dní od randomizace do první instance, kdy všechny příznaky podobné chřipce měly skóre 0 (datum vyřešení všech příznaků podobných chřipce minus datum randomizace + 1)

Z grafu, který je také na stránce: https://doi.org/10.1186/s12879-016-1965-5), je patrné, že už při léčbě 3x2 tbl/den je výrazný efekt léčby 7. a 8. den, kdy se dramaticky zvyšuje počet osob bez jakýchkoliv příznaků, u léčby 4x2 tbl 7-10 dní by rozdíl musel být ještě výraznější.

Na základě uvedené studie je Isoprinosine v některých státech registrovaný pro léčbu akutních virových respiračních onemocnění. Tam kde není registrován pro tuto indikaci, jde o použití off-label.

5. Jak Isoprinosine ovlivňuje imunitní systém,a které jeho složky?

Isoprinosine stimuluje imunitní systém, který v počátku Covid-19 není ještě postižen (kolem konce prvního týdne onemocnění se již objevuje právě lymfopenie díky supresivnímu působení viru) a tak včasné podání léku by mělo výrazně pomoci v nastartování obrany:

a. Aktivuje NK buňky, jejichž počet je vyšší již za 90 min od podání léku a za 5 dní podávání je hladina NK buněk minimálně dvojnásobná (https://doi.org/10.1016/j.intimp.2016.11.023). NK buňky jsou schopny rozeznat buňky napadené virem a ty likvidovat pomocí perforinu a granzymů. Tak se od začátku výrazně zapojí přirozená imunita do likvidace napadených buněk a zásadně ovlivní prognózu virové infekce

b. Zrychluje prezentaci antigenu, tvorbu adaptivní imunitní odpovědi, tedy protilátek specifických proti viru a cytotoxických T lymfocytů, které jsou schopné pak specificky zasáhnout proti napadeným buňkám v pozdější fázi onemocnění (https://doi.org/10.1007/s12325-019-00995-6).

c. Poslední prokázané působení Isoprinosinu - zjednodušeně řečeno - Isoprinosine na povrchu napadených buněk díky metabolismu uvnitř buňky intenzivněji ukazuje, že buňka je napadená. Proto je virem napadená buňka lépe a rychleji ničená NK buňkami (https://dx.doi.org/10.1002/eji.201847948).

6. Proč jsou vobraně proti virové infekci včetně Covid-19 důležité buňky označované jako NK?

NK buňky jsou velké granulární buňky imunitního systému, které jsou řazeny mezi lymfocyty. Jsou schopné usmrtit buňky napadené viry. Patří do nespecifické části imunitního systému. NK buňky nesou na povrchu dva typy receptorů. Lektinové receptory aktivují cytotoxicitu (zničení cílové buňky napadené virem, perforin a granzymy), zatímco receptory rozpoznávající MHC první třídy (HLA I) ji zase vypínají. Pokud tedy NK buňka pozná na povrchu jiné buňky komplex HLA I, buňka je ponechána naživu. Pokud se ovšem NK buňka setká s buňkou, která tyto komplexy postrádá, je okamžitě zničena.

NK buňky už na začátku infekce rozhodují o tom, kam se bude infekce vlastně ubírat. Může dojít po velmi krátké době k tvorbě adaptivní imunitní odpovědi (především cytotoxické T lymfocyty)a ukončení infekce, nebo bude imunitní odpověď selhávat a objeví se těžší formy onemocnění.

Proto jsou NK buňky nesmírně důležité (https://www.immunology.org/public-information/bitesized-immunology/pathogens-and-disease/immune-responses-viruses).

7. Nepotlačí užívání Isoprinosine další imunitní reakce a bude po léčbě Isoprinosine imunitní ochrana dostatečná?

Isoprinosine posiluje jak prvky přirozené, tak adaptivní imunity a proto by měla být ve výsledku imunitní odpověď na virovou infekci trvalejší. Aplikace klasických antivirotik v rané fázi infekce většinou vede k zastavení replikace a k vymizení signálů potřebných pro mohutnou a trvalou imunitní odpověď.

8. Od kdy je dobré užívat Isoprinosine v léčbě Covid-19a v jaké dávce?

Určitě je vhodné použít Isoprinosine co nejdříve po objevení prvních příznaků onemocnění jako jsou horečka a kašel, bolest svalů, kloubů, malátnost.

Při léčbě  Covid-19 je dobré využít maximální dávkování a to 4x2 tbl (4x1000 mg= 4g/den). Délka léčby by měla být 7-10 dní nebo dva dny po vymizení příznaků.

Pro děti od 1 roku je dávkování 50 mg/kg tělesné hmotnosti, tj. 1 tableta/10 kg do 20 kg tělesné hmotnosti. Dále je dávkování jako u dospělých pacientů.

Šestihodinové intervaly mezi dávkami není nutné striktně dodržovat třeba kvůli spánku a to je výhoda preparátu.

Je asi zbytečné aplikovat lék mladým a jinak zdravým osobám (bez chronického onemocnění) a s mírnými příznaky onemocnění, ale je vhodné jej použít k iniciální léčbě všech zdravotnických pracovníků, dále pacientů nad 50 let, a u všech pacientů s chronickým onemocněním. Dále u všech, u kterých by bylo podezření na opakovanou inokulaci infekční dávky během inkubační doby, jako jsou lékaři a veškerý zdravotnický personál, kteří pečují o nemocné, dále stomatologové pro jasně přímý kontakt a další profese, kde by se opakovaná inokulace nedala vyloučit.

Podání u velmi těžkých infekcí a u primárního virového zánětu plic by asi nebylo tak úspěšné, i když se v éře před zahájeným očkování proti spalničkám prokázalo že je Isoprinosine efektivní v prevenci úmrtí na komplikace spalniček včetně primární spalničkové pneumonie (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=gallais+H+inosine).

9. Dá se užívat Isoprinosine preventivně, a pokud ano, v jaké dávce a jak dlouho?

Ve velmi vysokém riziku vzniku onemocnění budou všichni, kteří budou v opakovaném kontaktu s nemocným/i Covid-19. Bohužel inkubační doba je velmi dlouhá a tak může docházet k postupné inokulaci několika dalších infekčních dávek během prvního týdne inkubační doby, aniž by to zdravotník věděl. Výsledkem bude nakonec velmi těžká forma infekce.

Pro ty, kteří přímo pečují o nemocné s Covid-19 (pracovníky v první linii) bych doporučil intervalové preventivní užívání Isoprinosine v dávce 2x 1 tbl (2x500 mg) po dobu 10 dnů poté 20 dnů bez užívání a to celé ještě dvakrát zopakovat.

Dojde k významnému zvýšení a hlavně udržení populace NK buněk, které mohou velmi významně zpomalit vznik případného Covid-19 u vysoce exponovaného zdravotnického pracovníka.

V případě následného vzniku onemocnění Covid-19 bych doporučil každému zdravotníkovi okamžitě shiftovat z preventivního dávkování na klasickou léčbu Isoprinosine pro akutní respirační virové onemocnění v dávce 4x 2 tbl (4x1000mg) po dobu 7-10 dnů nebo po dobu dvou dnů po vymizení příznaků.

10. Existují pacienti, kterým by se léčba Isoprinosine nedala doporučit?

U osob jimž je doporučena léčba nebo preventivní podávání Isoprinosine je nutné zjišťovat dle SPC, zda má být Isoprinosine s opatrností užíván při současném podávání inhibitorů xanthinoxidázy (alopurinol), urikosurik nebo diuretik – thiazidových diuretik (jako jsou hydrochlorothiazid, chlortalidon, indapamid) nebo kličkových diuretik (jako jsou furosemid, torasemid, kyselina etakrynová). Isoprinosine se nikdy nepodává současně s imunosupresivy, aby se předešlo vzájemné interakci a snížení požadovaného léčebného účinku. Současné užití sezidovudinem (AZT, azidothymidin) zvyšuje tvorbu AZT nukleotidu mechanismem zahrnujícím zvýšení biologické dostupnosti AZT v plasmě a zvýšenou intracelulární fosforylaci v krevních monocytech. Výsledkem je zvýšení účinku AZT. (https://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0162748&tab=texts). Dále je možné sledovat SPC platné na Slovensku (https://www.adc.sk/databazy/produkty/spc/isoprinosine-500-mg-tablety-194557.html). Indikace jsou v každém státě rozdílné.

Isoprinosine může přechodně zvyšovat koncentraci kyseliny močové v séru a v moči, zejména u mužů a starších osob obojího pohlaví. Hodnoty však obvykle nepřesahují meze normálních hodnot (tj. 0,18–0,42 mmol/l). Zvýšení hladiny kyseliny močové je způsobeno odbouráváním inosinové složky přípravku jako přirozeného purinu u lidí na kyselinu močovou. Přípravek by proto neměl být podáván pacientům s diagnózou dny.

Závěr:

Doporučení pro léčbu Covid-19

 • Při léčbě  Covid-19 je dobré využít maximální dávkování a to 4x2 tbl (4x1000 mg= 4g/den).
 • Délka léčby by měla být 7-10 dní nebo dva dny po vymizení příznaků. Pro děti od 1 roku je dávkování 50 mg/kg tělesné hmotnosti, tj. 1 tableta/10 kg do 20 kg tělesné hmotnosti.
 • Dále je dávkování jako u dospělých pacientů. Šestihodinové intervaly mezi dávkami není nutné striktně dodržovat třeba kvůli spánku.

Doporučení pro prevenci závažné formy onemocnění Covid-19

 • Pro ty, kteří přímo pečují o nemocné s Covid-19 (pracovníky v první linii) je dobré použít intervalové preventivní užívání Isoprinosine v dávce 2x 1 tbl (2x500 mg) po dobu 10 dnů poté 20 dnů bez užívání. Cyklus je vhodné ještě dvakrát zopakovat.

Text zpracoval:

Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc.

SCI = 3024; h-index= 29; i10-index=60

Vedoucí - Výukové pracoviště tropické, cestovní medicíny a očkování Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze

Ředitel - Centrum očkování a cestovní medicíny, Tylovo nábřeží 418/6, 500 02 Hradec Králové 4

Email: jiri.beran@vakcinace.cz

Originál: www.orthodont-cz.cz/data/files/Isoprinosine-informace%20pro%20zdravotn%C3%ADky.pdf

Lék Isoprinosine a podivnosti kolem něj

Neznámý autor (mail)

I donesl se ke mně skrz jednu takovou diskuzi odkaz na vystoupení MUDr. Berana v poslanecké sněmovně. Tedy alespoň to tvrdil titulek. Ano, pan doktor zmínil ve svém vystoupení antivirotikum staršího vydání, nesoucí jméno Isoprinosine s tím, že dosáhl velikého úspěchu, když nasadil tento lék v domově důchodců, kde bylo nakaženo 50 % osazenstva. S výsledkem podle mne ohromujícím: počet úmrtí – nula. Počet nově nakažených – nula.

V jeho vystoupení zazněla i větička, nad kterou jsem doslova zajásal. V Polsku je lék volně prodejný! Sice se prodává s pozměněným názvem, ale to je kromě poloviční ceny oproti Čechistánu jediný rozdíl! Bomba!!! Ihned jsem nažhavil drát do první lepší lékárny v Pšonkostánu, kterou jsem našel pomocí strejdy Gůgla a která v reklamě drze tvrdila, že mi jakýkoli lék dopraví až ke vchodovým dveřím mého příbytku! Radost mne přešla do deseti sekund po navázání mezistátního spojení. Ne, nepřijde žádný balíček s léky pro mé staré příbuzné! A pro mne, jak by smet! Zasílání do ČR podle slov polské slečny lékárnice zatrhly – můžete třikrát hádat. Správná odpověď zní – ano!!! České úřady!!! Pochopitelně s odkazem na předpisy EU, i když v nich o zákazu neobchodního dovozu léků z jednoho členského státu do druhého není ani čárka.

Celkem nechápu, co je českému eráru do toho, že si v zahraničí objednám a hlavně zaplatím léky, které mi právě tento český erár není ochoten dovézt v potřebném množství do české lékárny! Že by soudruhy ze SÚKL-u tak hodně a fest s.... poloviční cena v polských lékárnách? „I.... z celého Práglu, vyližte si .....!!!“ řval jsem po vzoru Jiřího Kodeta (ve filmu Pelíšky) z okna místnosti, v níž se odehrála nezdařená objednávka léku na kovid. Vzápětí jsem vyškubl Pinocchiovi z rukou jeho patlafón a bez ohledu na jeho vzlyky o probíhající distanční výuce jsem chytře zapatlal, abych pokecal s jeho první a navíc stále aktuální láskou, která má v Polsku tetu. Ta mi znovu potvrdila, že její rodiče zvládli nákazu kovidem poměrně dobře i proto, že jim tetka opatřila polskou verzi léku - Groprinosin. Následně jsem vyžebral příslib, že se tetky poptá, jak na to, aby polské lékárny nějak nenápadně vydaly lék i pro bandu blbců z Česka.

Dobře naladěn jsem zatelefonoval svému ujcovi, který se věkem blíží k číslovce devadesát a dává si na kovid velebacha, protože jak sám řekl, tak velký důchod těm ...... na České správě sociálního zabezpečení jen tak dobrovolně nenechá. Ujce jsem se chtěl pozeptat, zda o zázračném léku ví a jestli by o nějaké balení z Polska měl zájem. Ujec mne sejmul na první dobrou, páč pravil, že o tomto léku ví už od jara, akorát, že se mu ho v Česku nepodařilo za osm kalendářních měsíců sehnat, a to i přes skutečnost, že mu tento lék předepsal jeho lékař a on si jej objednal v několika českých lékárnách. Šel jsem do vývrtky podruhé.

Po deseti minutách chytrého patlání jsem naťukal další číslo a zavolal dceři své středoškolské spolužačky do Kladna, která provozuje lékárnu. Dotyčná byla velmi milá a ochotná. Ihned projela databázi dostupných léků ve všech velkoskladech i maloskladech na území ČR. Pak mi hrdě sdělila, že v ČR není ve skladech a prodejnách ani gram. Paráda. Po chvilce váhání pak dodala, že lék se prý dováží pořád ve stejných kvantech, jako před kovidem, ale že ona jako lékárnice jej neumí sehnat ani pro sebe. Lék, který existuje padesát let!!! A sebranka (jiné slovo mne nenapadá), která – mírně řečeno – není schopna ho pro ČR zajistit. Sebranka, která nám to ani není ochotna sdělit.

Sebranka, která nás žene od jednoho omezení do druhého a tváří se, že je všecko v Ou Keji. Sebranka, která v klídečku utrácí stovky miliard korun českých za opatření, která by vůbec nebyla nutná, kdyby byl tento lék nasazen alespoň v nemocnicích, když už ne ve starobincích – pardon – v domech s individuální péčí o klienty... Sebranka, která dopustí, aby se u nás prodával lék za dvojnásobek ceny obvyklé v sousedním Polsku. Sebranka, která se nám směje do ksichtu a dělá všecko pro to, aby nás vychcípalo co nejvíc. Kdo po mně může chtít, abych se v tomto státě cítil doma?

Co k tomu dodat:

Je pravda, že lék Isoprinosine neni v lékárnách běžně k dispozici. Jestli je pravda, že se ve velkém dováží, jak je uvedeno výše, tak kde se "ztrácí". Používá jej zdravotní personál, zubaři... pro svojí ochranu jako prevenci, jak doporučuje prof. MUDr. Jiří Beran.

Dále v tisku bylo uvedeno setkání premiéra s dr. Beranem. Babiš vyhlásil, že Česko provede klinické zkoušky s Isoprinosinem. Byla vytvořena komise, ale velice rychle byla rozpuštěna, v tisku se objevilo, že dr. Beran má vazbu na jednoho výrobce léku Isoprinosine. Velice podivné.

Prevence je základ, to se ví. A také se ví, že covidem je vážně ohroženo do 5% lidí. Vyznačují se především obezitou, cukrovkou, vysokým krevním tlakem a masivním užíváním chemických léků v souběhu!

Prevence je nejlepší řešení

Proč u této ohrožené skupiny neaplikovat preventivně Isoprinosine, jak doporučuje dr. Beran u zdravotníků (níže ve článku). Dále přidat:

 • vitamín D (jeden lékař ve videu uvádí, že vitamín D má schopnost snížit smrtnost v souvislosti s Covidem o 50-95% v závislosti na jeho množství v těle), 
 • zinek (zabraňuje replikaci Covidu v buňkách)
 • přírodní vitamín C.

Podle mého odhadu by se smrtnost v souvislosti s Covidem snížila pod 5%, nebyly by tolik zatěžovány nemocnice, ve srovnání se současným stavem a bylo by po krizi!

Nejen Isoprinosine - Vitamin D rozpustný v tucích, hraje ve vašem těle řadu důležitých rolí

Ing. Zdeněk Rozehnal

Tato živina je obzvláště důležitá pro zdravý imunitní systém, takže mnoho lidí si klade otázku, zda doplnění vitamínem D může pomoci snížit riziko onemocnění, které způsobuje COVID-19. I když v současné době neexistuje žádný lék na COVID-19, preventivní opatření, jako je fyzické distancování a správná hygiena, vás mohou ochránit před nakažením tímto virem.

Některé výzkumy také ukazují, že zdravé hladiny vitaminu D mohou pomoci udržet váš imunitní systém zdravý a mohou obecně chránit před respiračními chorobami.

Nedávná studie (25.9.2020) potvrdila, že pacienti hospitalizovaní s COVID-19, kteří měli dostatečné hladiny vitaminu D, měli snížené riziko nežádoucích účinků a úmrtí (1).

Tento článek vysvětluje, jak vitamin D ovlivňuje imunitní zdraví a jak doplnění této živiny může pomoci chránit před dýchacími potížemi.

Jak vitamin D ovlivňuje imunitní zdraví?

Vitamin D je nezbytný pro správné fungování imunitního systému - což je první linie obrany vašeho těla před infekcí a chorobami.

Tento vitamin hraje rozhodující roli při podpoře imunitní odpovědi. Má protizánětlivé i imunoregulační vlastnosti a je zásadní pro aktivaci obrany imunitního systému (2).

Je známo, že vitamin D zvyšuje funkci imunitních buněk, včetně T buněk a makrofágů, které chrání vaše tělo před patogeny (3).

Ve skutečnosti je vitamin tak důležitý pro imunitní funkci, že nízké hladiny vitaminu D byly spojeny se zvýšenou náchylností k infekcím, chorobám a poruchám souvisejícím s imunitou (4).

Například nízké hladiny vitaminu D jsou spojeny se zvýšeným rizikem respiračních onemocnění, včetně tuberkulózy, astmatu a chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN), jakož i virových a bakteriálních respiračních infekcí (5, 6, 7, 8).

A co víc, nedostatek vitaminu D souvisí se sníženou funkcí plic, což může ovlivnit schopnost vašeho těla bojovat s infekcemi dýchacích cest (9, 10).

Shrnutí

 • Vitamin D je rozhodující pro imunitní funkci. Nedostatek této živiny může narušit imunitní odpověď a zvýšit riziko infekce a nemoci.

Může užívání vitaminu D chránit před virem COVID-19?

V současné době neexistuje léčba nebo léčba COVID-19 a jen málo studií zkoumalo účinek doplňků vitaminu D nebo nedostatku vitaminu D na riziko vzniku nového koronaviru, SARS-CoV-2.

Nedávná studie však zjistila, že hladina 25-hydroxyvitamínu D v krvi alespoň 30 ng / ml pomáhá snížit pravděpodobnost nežádoucích klinických výsledků a úmrtí u hospitalizovaných pacientů s COVID-19.

Byly analyzovány nemocniční údaje 236 pacientů s COVID-19. U pacientů starších 40 let byla u pacientů, kteří měli adekvátní hladiny vitaminu D, o 51,5% nižší pravděpodobnost nežádoucích účinků, včetně bezvědomí, hypoxie a úmrtí, ve srovnání s pacienty s nedostatkem vitaminu D. (1).

Další studie nicméně ukázaly, že nedostatek vitaminu D může poškodit imunitní funkce a zvýšit riziko vzniku respiračních onemocnění (11).

Některé studie navíc ukázaly, že doplňky vitaminu D mohou celkově zvýšit imunitní odpověď a chránit před respiračními infekcemi.

Nedávný přehled, který zahrnoval přes 11 300 lidí ze 14 zemí, prokázal, že suplementace vitamínem D snížila riziko akutních respiračních infekcí (ARI) u těch, kteří měli nedostatek a adekvátní hladinu vitaminu D.

Studie celkově ukázala, že doplňky vitaminu D snížily riziko vzniku alespoň jedné ARI o 12%. Ochranný účinek byl nejsilnější u pacientů s nízkou hladinou vitaminu D (12).

Přezkoumání navíc zjistilo, že doplňky vitaminu D byly nejúčinnější při ochraně před ARI, pokud se užívají denně nebo týdně v malých dávkách, a méně účinné, když se užívají ve větších, široce rozložených dávkách (13).

Ukázalo se také, že doplňky vitaminu D snižují úmrtnost u starších dospělých, kteří jsou nejvíce ohroženi rozvojem respiračních onemocnění, jako je COVID-19 (14).

Navíc je známo, že nedostatek vitaminu D zvyšuje proces známý jako „cytokinová bouře“ (15).

Cytokiny jsou proteiny, které jsou nedílnou součástí imunitního systému. Mohou mít jak prozánětlivé, tak protizánětlivé účinky a hrát důležitou roli, pomáhají chránit před infekcí a chorobami (16, 17).

Cytokinová bouře znamená nekontrolované uvolňování prozánětlivých cytokinů, které trvá místo v reakci na infekci nebo jiné faktory. Toto dysregulované a nadměrné uvolňování cytokinů vede k vážnému poškození tkáně a zvyšuje progresi a závažnost onemocnění (18).

Ve skutečnosti je to hlavní příčina selhání více orgánů a syndromu akutní respirační tísně (ARDS), stejně jako důležitý faktor v progresi a závažnosti COVID-19 (18).

Například bylo prokázáno, že pacienti se závažnými případy COVID-19 uvolňují velké množství cytokinů, zejména interleukin-1 (IL-1) a interleukin-6 (IL-6) (19).

Nedostatek vitaminu D je spojován se sníženou imunitní funkcí a může zvýšit cytokinovou bouři.

Vědci proto předpokládají, že nedostatek vitaminu D může zvýšit riziko závažných komplikací COVID-19 a že doplnění vitaminu D může snížit komplikace spojené s cytokinovými bouřemi a nekontrolovaným zánětem u lidí s COVID-19 (20, 21).

V současné době více klinických studií zkoumá účinky doplňování vitaminu D (v dávkách až 200 000 IU) u lidí s COVID-19 (20, 22).

Ačkoli výzkum v této oblasti stále probíhá, je důležité si uvědomit, že samotné užívání doplňkového vitaminu D vás nemůže 100% ochránit před COVID-19.

Nedostatek vitaminu D však může zvýšit vaši náchylnost k celkové infekci a nemoci tím, že poškodí imunitní funkci.

To je obzvláště znepokojivé vzhledem k tomu, že mnoho lidí má nedostatek vitaminu D, zejména starší osoby, které jsou nejvíce vystaveny riziku závažných komplikací souvisejících s COVID-19 (23).

Z těchto důvodů je dobré nechat svého poskytovatele zdravotní péče otestovat hladinu vitaminu D a zjistit, zda máte nedostatek této důležité živiny. To je zvláště důležité během zimních měsíců.

V závislosti na hladinách v krvi je pro většinu lidí obvykle dostatečné doplnění 1 000–4 000 IU vitaminu D denně. Ti, kteří mají nízkou hladinu v krvi, však často potřebují mnohem vyšší dávky, aby zvýšili hladinu na optimální rozmezí (24).

Ačkoli se doporučení ohledně toho, co představuje optimální hladinu vitaminu D, liší, většina odborníků souhlasí s tím, že optimální hladiny vitaminu D se pohybují mezi 30–60 ng / ml (75–150 nmol / l) (25, 26).

Shrnutí

I když výzkum stále pokračuje,  lze konstatovat, že zdravé hladiny vitaminu D mohou zlepšit imunitní zdraví a mohou být užitečné u lidí s onemocněním COVID-19.

Chřipku dostanete, protože máte nedostatek vitamínu D

Nová studie (před více než 10 lety) potvrdila, že vitamín D hraje důležitou roli v aktivaci imunitního systému proti infekčním a virovým nemocem jako například chřipka. Nedostatek vitamínu D již byl dán do souvislosti s širokým spektrem nemocí, které zahrnuje srdeční choroby, rakovinu, cukrovku, depresi, autoimunitní choroby a mnohé další.

Tato studie objevila, že aktivace T-buněk, aby bojovaly s infekcí, potřebuje jednoznačně pomoc vitamínu D

Když T-buňka rozpozná cizí vetřelce jako baktérie nebo viry, vyšle aktivační signály genu – receptoru vitamínu D. Gen VDR (receptor vitamínu D) pak zahájí produkci proteinu DVR, který navazuje vitamín D na T-buňky. Pak DVR spojený s vitamínem D produkuje PLC-gamma1 protein, který umožní T-buňce zahájit boj proti infekci.

Dr. John Cannell také oznámil, že vitamín D pomáhá produkovat antibakteriální peptidy, které napomáhají chránit proti chřipce. Proto v zimě, kdy je málo slunečního svitu, mají lidé větší sklon k nedostatku vitamínu D a nakazí se snadněji chřipkovými viry

Komentář dr. Mercoly:

Tyto informace jsou vzrušující, i kdyby jen proto, že léčení nedostatku vitamínu D je nejen levné, ale v některých případech vás nestojí vůbec nic!

A optimalizace úrovně vitamínu D může mít významně pozitivní vliv na vaše celkové zdraví a pomůže vám chránit se před širokým množstvím nemocí, která jsou daleko závažnější než chřipka. Vitamín D funguje vlastně tak, že zvyšuje tělesnou produkci 200 – 300 různých antimikrobiálních peptidů, které jsou daleko efektivnější než jakákoli syntetická antibiotika nebo antivirotika. A dělá to za zlomek ceny a naprosto bez toxicity.

Jak vás vitamín D chrání před chřipkou a dalšími infekcemi

Poslední studie publikovaná v časopise Nature Imunology, podporuje předchozí teorii dr. Cannella, že chřipka může být prostým symptomem nedostatku vitamínu D, a vysvětluje mechanismus ochranného působení vitamínu D.

Vedoucí výzkumu Carsten Geisler řekla webu Food Consumer:

“Když je T-buňka vystavena cizímu patogenu, prodlouží svůj signalizační nástroj či “anténu” známou jako receptor vitamínu D, s nímž vyhledává vitamín D.

To znamená, že T-buňka musí mít vitamín D, jinak se aktivace buňky zastaví.

Pokud T-buňky nenajdou dostatek vitamínu D v krvi, ani se nezačnou mobilizovat.”

Takže se nemůžeme divit, že očkování proti chřipce nefunguje!

Očkování proti chřipce nezmůže naprosto nic, pokud je problémem v pozadí nedostatek vitamínu D, který brání vašemu imunitnímu systému, aby správně fungoval. Očkování v podstatě dále ničí váš imunitní systém, a jeho vedlejší účinky mohou být potenciálně smrtelné.

Udržování silného imunitního systému, který chrání před malými i závažnými nemocemi, a pochopení role, kterou hraje vitamín D v tom, že umožňuje aktivaci vašeho imunitního systému, může radikálně změnit vaše zdraví.

Další studie zjistila, že školní děti, které dostávaly doplněk vitamínu D, měly daleko méně případů chřipky i astmatu.

Studie byla provedena na náhodně vybrané skupině, s dvojím zaslepením (ani experimenátoři ani subjekty neznaly složení testu), s placebo-testem. Byly srovnány dvě skupiny dětí, od prosince 2008 do března 2009.¨

Jedna skupina 167 dětí dostávala denně 1 200 IU vitamínu D3. Druhá stejně početná skupina dostávala placebo. Pouze 18 dětí ze skupiny dostávající vitamín D dostalo chřipku, ve druhé kontrolní skupině to bylo 31 dětí.

Bylo rovněž zjištěno, že u dětí s předchozí diagnózou astmatu dostaly astmatický záchvat 2 děti dostávající vitamín D3, a 12 dětí ve skupině dostávající placebo.

To jsou významné rozdíly. A nejlepší je, že je tak snadné optimalizovat přísun vitamínu D do své rodiny, abychom dosáhli podobných výsledků!

Zdroje vitamínu D

Ideální a nejlepší způsob, jak získat vitamín D, je vystavovat svou pokožku slunci. Vitamín D je ve vaší kůži generován po vystavení UV-B paprskům slunečního světla, funguje jako pro-hormon a je rychle konvertován na 25-hydroxyvitamin D, neboli vitamín D3.

Bohužel velká většina lidí v USA nemůže v období od září do poloviny dubna pravděpodobně získat dost UV-B záření ze slunce, aby si vyrobila optimální úroveň vitamínu D. Pamatujme rovněž, že slunečné a horké počasí není nutně spolehlivým indikátorem množství UV-B záření. Pokud žijete v zeměpisné šířce nad 30° severně nebo pod 30° jižně, bude pro vás pravděpodobně prospěšné brát od září do dubna vitamínový doplněk s vitamínem D3.

V těchto případech můžete použít též bezpečné solárium nebo orálně podávat vitamín D3 (cholecalciferol).

Co musíte vědět o dávkování

Je také důležité uvědomit si, že i když doporučované denní dávky (RDA) pro některé věkové skupiny byly nedávno zvýšeny, stále ještě jsou pro většinu žalostně neadekvátní.

Například koncem roku 2008 Americká pediatrická akademie zdvojnásobila doporučenou dávku vitamínu D pro malé i větší děti a adolescenty, ze 200 na 400 jednotek denně. Ale nedávný výzkum  ukázal, že děti potřebují desetkrát více než toto množství, aby se optimalizovaly prospěšné účinky, které může tento vitamín poskytnout.

Na základě nejnovějšího výzkumu se mnozí výzkumníci nyní shodují, že člověk potřebuje 35 mezinárodních jednotek (IU) vitamínu D na libru tělesné váhy (libra – asi půl kila). Toto doporučení platí i pro děti, starší osoby a těhotné ženy.

Avšak pamatujme, že potřeba vitamínu D je vysoce individuální, protože stav vitamínu D v těle závisí na mnoha faktorech, jako je barva vaší pleti, místo, kde žijete, a jak často se pravidelně vystavujete slunci. Takže i když vám toto doporučení může dát trochu lepší odhad toho, co skutečně potřebujete, je opravdu nemožné dát plošné doporučení, které by pokrylo potřeby všech.

Jediným způsobem, jak určit svou optimální dávku, je nechat si udělat krevní test. Ideálně byste si měli udržovat hladinu vitamínu D na 50-65 ng/ml po celý rok.

Vitamín D jako schůdná léčba depresí, cukrovky a dalších nemocí?

Je povzbudivé, že výzkumníci nyní začali hlouběji pátrat po vlivu vitamínu D na depresi, a rovněž na kontrolu krevního cukru. Překvapujícím spojením mezi depresí a hladinou vitamínu D je spojení mezi depresí a zánětem.

Jak jste se právě výše dočetli, vitamín D je nezbytný pro správnou funkci vašeho imunitního systému, aby mohl bojovat se záněty, a jiný výzkum objevil, že lidé s depresí mají vyšší tendenci k zánětům mozku. Totéž platí pro lidi s Alzheimerovou chorobou.

Další nemoci způsobené malými chronickými záněty jsou například rakovina, arthritida a chronická únava, a mnoho dalších. A opět se zjistilo, že vitamín D hraje důležitou roli v těchto i dalších nemocech.

Podívejte se na seznam běžných chronických onemocnění, které vědci spojují s nedostatkem vitamínu D:

Rakovina, hypertenze, srdeční onemocnění, autismus, obezita, revmatoidní arthritida, diabetes 1 a 2, roztroušená skleróza, Crohnova nemoc, nachlazení a chřipka, zánět močového měchýře, tuberkulóza, otrava krve, příznaky stárnutí, demence, ekzém, psoriáza, nespavost, ztráta sluchu, svalové bolesti, zubní kaz, paradentóza, osteoporéza, makulární degenerace, pre-eklampsie, riziko císařského řezu, záchvaty, neplodnost, asthma, cystická fibróza, migrény, deprese, Alzheimerova nemoc, schizofrenie. 

A to není ještě vše. 18 kontrolních testů z roku 2008 ukazuje, že dostatek vitamínu D významně redukuje úmrtnost ze všech příčin!

Je jasné, že široká škála zdravotních problémů a potenciálně smrtelných nemocí je přímo či nepřímo způsobena chronickými záněty ve vašem těle, což znamená, že s optimalizací přísunu vitamínu D byste neměli příliš váhat.

ZINEK

Analýza: Téměř každý člověk umírající na koronavirus má pravděpodobně tyto tři faktory společné

Mike Adams

Jedná se o analýzu založenou na současných znalostech, nikoli z žádné publikované studie (zatím), ale na základě všeho, co víme, zatím věříme, že drtivá většina lidí, kteří umírají na koronaviry, má jeden nebo více z následujících faktorů společné:

 • Chronický nedostatek zinku, často pramenící z nadměrné spotřeby zpracovaných potravin bez minerálů
 • Hypertenze (vysoký krevní tlak)
 • Užívání léků na předpis (konkrétně léků na vysoký krevní tlak)

Jsem přesvědčen, že tyto tři podmínky jsou založeny na racionálním pozorování toho, kdo je v současnosti nejvíce zasažen koronavirem. Hypertenze byla spojena s úmrtím na Covid-19 již před několika týdny.  Bloomberg.news publikoval článek s názvem „Špičkový lékař z Wu-chanu říká, že vysoký krevní tlak je velkým smrtícím rizikem.“ V článku se uvádí:

Ukazuje se, že u pacientů s hypertenzí je vyšší riziko úmrtí na koronavirus, uvedl přední čínský lékař z jednotky intenzivní péče, který léčí kriticky nemocné pacienty od poloviny ledna.

Ze skupiny 170 pacientů, kteří v lednu zemřeli ve Wu-chanu - první vlna obětí způsobených patogenem, který se nyní šíří po celém světě - měla téměř polovina vysoký krevní tlak.

Ve Spojených státech má podle Americké asociace pro onemocnění srdce vysoký krevní tlak přibližně 100 milionů Američanů. Drtivá většina těchto lidí „léčí“ své příznaky léky na krevní tlak. (Je to samozřejmě všechno lékařský podvod, protože tyto léky ve skutečnosti „neléčí“ vysoký krevní tlak. Namísto toho maskují příznaky a vytváří tak iluzi zlepšeného zdraví.)

Američané dnes užívají více chemických léků než kterákoli jiná země na světě, a to je jeden z důvodů, proč jsem přesvědčen, že úmrtnost v USA v souvislosti s koronavirem, může být nakonec výrazně vyšší, než bude světový průměr.

Nedostatek zinku  umožňuje  koronaviru se v těle rychle replikovat

Víme také, že nedostatek zinku má za následek fyziologické prostředí, které umožňuje koronaviru se replikovat velmi rychle. Studie publikovaná v lékařském časopise PLoS zjistila, že zinek „inhibuje aktivitu RNA polymerázy koronaviru in vitro“. To znamená, že zinek blokuje replikační mechanismus viru.

Kromě toho se příznaky COVID-19 zdají být téměř úplně stejné jako příznaky nedostatku zinku. Poukázal na to Bill Sardi, který uveřejnil tabulku seznamů symptomů.

Nedostatek zinku také vysvětluje, proč tolik mladších sportovců umírá na tuto infekcI: Intenzivní cvičení způsobuje ztrátu zinku prostřednictvím pocení, a pokud tito jedinci nenahradí ztracený zinek pravidelným příjmem (sportovci až 20 mg denně), mohou mít chronicky nedostatek zinku.

Nedostatek zinku je ve skutečnosti jedním z největších tvůrců peněz pro farmakoprůmysl, protože nízká hladina zinku vede k příznakům, které jsou diagnostikovány jako diabetes a další nemoci. Jak je vysvětleno na Prevention.com:

Nedostatek zinku je spojen s množstvím negativních zdravotních stavů, jako je cukrovka, ateroskleróza, Alzheimerova choroba, neurologické poruchy, autoimunitní onemocnění a další. Potenciální spojení? Zinek udržuje váš imunitní systém aktivní a podporuje zdravý růst buněk. Když ho nemáte dost, vaše tělo nemůže bojovat s účinky škodlivých volných radikálů a narůstajícími záněty, což jsou dva rizikové faktory, které jsou spojeny s chronickými onemocněními, říká Dr. Prasad.

Mezi další příznaky nedostatku zinku patří pomalé hojení, kožní poruchy, plešatost, špatné vidění a dokonce i potíže se sluchem nebo čichem. Zejména COVID-19 způsobuje, že lidé téměř úplně ztratí čich.

Nakonec, i mnoho léků doslova „okrádá“ tělo o zinek, což vytváří zvýšenou zranitelnost vůči koronavirům u jedinců, kteří užívají léky na předpis.

Toxicita léků na vysoký krevní tlak

Samotný vysoký krevní tlak je rizikovým faktorem pro zvýšenou úmrtnost na koronaviry a samotné léky na krevní tlak také zvyšují riziko úmrtí pacienta. Dokonce i maistreamové lékařské zpravodajské zdroje, jako je Medical News Today, otevřeně píšou o toxicitě a riziku úmrtí způsobených léky na krevní tlak:

Vědci v Intermountain Medical Center Heart Institute ve městě Salt Lake City, UT, zjistili, že jedinci s hypertenzí, kteří používají alfa blokátory a alfa-2 agonisty k regulaci svého krevního tlaku, vykazují zvýšenou variabilitu krevního tlaku, což by mohlo zvýšit riziko úmrtnosti.

Vedoucí autor studie Brian Clements se svým týmem nedávno zveřejnil svá zjištění na vědeckých zasedáních American College of Cardiology (ACC) 2018, která se konala v Orlandu na Floridě.

Podle nové studie Dr. Clementse a kolegů mohou k tomuto riziku úmrtnosti přispívat určité typy léků, především ty, které se používají ke snižování krevního tlaku.

Samozřejmě existují mnohem bezpečnější alternativy pro přirozené snížení krevního tlaku. Bylo prokázáno, že draslík snižuje krevní tlak bezpečněji než léky na předpis, a dokonce i kakao (čokoláda), jak je známo, lépe snižuje krevní tlak než léky na předpis.

Přesto jsou léky na krevní tlak široce předepisovány, protože vytvářejí zisky pro farmakoprůmysl a provize pro lékaře.

Shrnutí: Pokud nemáte vysoký krevní tlak, nedostatek zinku nebo neužíváte léky na krevní tlak, riziko úmrtí na koronavirus je mimořádně malé

Jsme přesvědčen, že jakmile bude k dispozici více dat, ukáže se, že k naprosté většině úmrtí na koronaviry dochází u jedinců s těmito třemi základními příčinami, z nichž jednou je jednoduchý nedostatek zinku, který lze léčit a korigovat za několik korun  denně.

Ačkoli existují další faktory morbidity - jako je diabetes, mrtvice a ICHS (ischemická choroba srdeční) - nejčastějšími faktory budou pravděpodobně vysoký krevní tlak (hypertenze) a nedostatek zinku.

Protože farmakoprůmysl ovládá lékařská zařízení, maistreamová zpravodajská média a dokonce i Bílý dům, znamená to, že

nikdy nebudete slyšet ani slovo o zinku nebo o nebezpečích léků na vysoký krevní tlak.

Big Tech (velké technologické společnosti) cenzurují všechny informace o přírodních léčivech, prevenci, léčení nebo lécích na koronavirus, které nejsou farmaceutickými léčivy a vakcínami, protože tech giganti jsou „farmaceutickými děvkami“.

Obdobně se to týká vitamínu D v kombinaci s hořčíkem.

Koronavirus lze ve skutečnosti přesně popsat jako téměř binární zbraňový systém, který zabíjí pouze lidi, kteří se spoléhají na farmaceutická léčiva a vyhýbají se správné výživě. Abyste mohli zemřít na koronavirus, musíte být téměř někým, kdo si myslí, že správná výživa je podvod, ale farmaceutika jsou nezbytná. To je právě teď, kdy po celém světě, tito jedinci z velké části umírají na koronavirus.

Žádná vláda nebude občany povzbuzovat k tomu, aby užívali doplňky stravy, protože to nevyhovuje farmaprůmyslu

Žádná vláda na světě nedoporučuje zinek, vitamín C, hořčík, vitamín D nebo zdravý způsob života. Bez jediné výjimky všechny vlády prohlašují za jediné možné léky na koronavirus (neexistující) vakcíny a léky na předpis.

Všechna úmrtí, ke kterým nyní dochází, jsou ve skutečnosti smrtí nevědomosti, nikoli úmrtí na samotný koronavirus. Právě nedostatek znalostí a šílené úrovně cenzury zabíjejí lidstvo právě teď. Pokud by si každý mohl přečíst Natural News, mohli bychom pomoci zachránit miliony životů, zastavit replikaci viru a dostat ekonomiky našeho světa zpět do aktivního stavu v rekordním čase.

Ale samozřejmě to globalisté nechtějí. Chtějí hromadnou smrt, ekonomické zničení, zoufalství, zotročování a celkové lidské utrpení. A jako mrkev na tyči nabízejí vakcínu a doufají, že vydržíte měsíce brutálních omezení v naději, že jednoho dne bude nabídnuta „vakcína“, která vás mimochodem pravděpodobně zabije.

Je to proto, že globalisté jsou ve válce s lidstvem a cenzura přírodních léků je pro ně ještě vyšší prioritou než cenzura politického projevu. Proto jsme byli (Natural News) cenzurováni ještě předtím, než Alex Jones: Protože učíme lidi, jak se vyvarovat nemoci, přežít pandemie a uniknout lékařské tyranii autoritářského očkovacího režimu, který pro vás brzy přijde, od dveří ke dveřím, s připravenou jehlou a zbraní namířenou na vaši hlavu, požadující, abyste si vzali povinnou vakcínu proti koronaviru nebo ztratili všechna svá práva jako občan.

Ten den se blíží. Na to se můžete spolehnout. A pokud odmítnete vakcínu proti koronaviru, budete uneseni a uvrhnou vás do karanténního tábora smrti vyhrazeného pro „anti-vaxxery“, kteří budou líčeni jako masoví vrazi a zločinci, kteří ohrožují veřejné zdraví.

Proto všichni musíme šířit informace o zinku, vitamínu D, hořčíku... - tímto můžeme tento virus porazit dříve, než vakcína vůbec vznikne

Tímto odpíráme očkovacímu průmyslu jejich nadějný scénář „spasitele“, podle kterého mohou vakcínu zavést, protože počet nových infekcí klesá, aby pak mohli tvrdit, že „vakcíny zachránily lidstvo“. Konečně, tentýž trik vytáhli s obrnou a většina žijících lékařů a vědců dnes stále věří propagandě vakcíny proti obrně.

Náš svět stále žije pod autoritářskou tyranií Farmakoprůmyslu, a to je skutečný důvod, proč právě teď desítky tisíc lidí umírají na koronavirus. Možná je na čase, aby si lidstvo zvolilo jinou budoucnost.

Více:

Mike Adams, editor Natural News

Mike Adams je zakládající redaktor NaturalNews.com a ředitel mezinárodně akreditované laboratoře (ISO 17025) analytické laboratoře známé jako CWC Labs. Byl mu udělen Certifikát za dosažení mimořádně vysoké přesnosti analýzy toxických prvků v neznámých vzorcích vody pomocí přístrojů ICP-MS. Mike Adams je také velmi schopný v oblasti kapalinové chromatografie, iontové chromatografie a analytické instrumentace s časovou analýzou hmotnostní spektrometrie. Rovněž dosáhl řady laboratorních průlomů v programování automatizovaných robotů pro manipulaci s kapalinou pro přípravu vzorků a přípravu externích standardů.

Patentový úřad USA udělil patent Mike Adamsovi NO. US 9526751 B2 za vynález „Cesium Eliminator“, vynález zachraňující život, který odstraňuje až 95% radioaktivního cesia z trávicího traktu člověka. Adams se zavázal poskytnout úplná patentová práva na patenty každému státu nebo národní vládě, která potřebuje tento produkt vyrobit, aby zachraňovala lidské životy v důsledku jaderné nehody, katastrofy, válečného aktu nebo teroristického činu. Rovněž skladoval 10 tun suroviny na výrobu Cesium Eliminator ve skladu v Texasu a plánuje věnovat hotový produkt na záchranu životů v Texasu, když dojde k další jaderné události. Žádný nezávislý vědec na světě neprovedl více výzkumu v odstraňování radioaktivních prvků z trávicího traktu člověka.

Mike Adams je člověk barvy pleti, jejíž předci zahrnují Afričany a Američany. Má také indiánské předky, díky čemuž se mu připisuje inspirace pro vášeň „Strážce zdraví“ pro ochranu života a přírody před ničením způsobeným chemikáliemi, těžkými kovy a jinými formami znečištění.

Mike Adams je autorem první knihy na světě, která zveřejnila výsledky analýzy těžkých kovů ICP-MS pro potraviny, doplňky stravy, domácí zvířata, koření a rychlé občerstvení. Kniha má název Food Forensics a vydává ji BenBella Books.

Ve svém laboratorním výzkumu Adams učinil řadu průlomů v bezpečnosti potravin, jako je odhalení rýžových bílkovin dovážených z Asie, které jsou kontaminovány toxickými těžkými kovy, jako je olovo, kadmium a wolfram. Adams byl prvním vědcem, který zdokumentoval vysoké hladiny wolframu v superpotravinách. Objevil také více než 11 ppm olova v dováženém prášku mangostanu a vedl jednání s cílem uzavřít dobrovolnou dohodu v celém odvětví o omezení těžkých kovů v rýžových bílkovinových produktech.

Kromě své laboratorní práce je Adams také (neplaceným) výkonným ředitelem neziskového spotřebitelského wellness centra (CWC), organizace, která přesměrovává 100% svých darů na granty na programy, které učí děti a ženy, jak pěstovat vlastní jídlo nebo výrazně zlepšit jejich nutriřní hodnotu. Prostřednictvím neziskové CWC zahájil Adams také program Nutrition Rescue, program, který věnuje nezbytné vitamíny lidem v nouzi.

Na pozadí vědecké a softwarové technologie je Adams původním zakladatelem technologické společnosti e-mailových zpravodajů známých jako Arial Software. Díky svým technickým zkušenostem spojeným s láskou k přirozenému zdraví vyvinul Adams a nasadil systém pro správu obsahu, který v současné době řídí NaturalNews.com. Také vytvořil statistické algoritmy na vysoké úrovni, které slouží SCIENCE.naturalnews.com, což je obrovský výzkumný zdroj, který obsahuje více než 10 milionů vědeckých studií.

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ STRÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

         ČERVENEC 2024 - 13 článků

 

Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života