OČI - zlepšování zraku cvičením a úpravou stravy

Ing. Zdeněk Rozehnal

Níže popsané indické metody zlepšování zraku cvičením aplikovali již v minulých desetiletích lékaři v USA a Anglii. Cviky je nutno provádět s určitou houževnatostí a důvěrou v jejich úspěch, stejně jak je tomu u všech cviků jógy.. Veškeré cviky se provádí bez brýlí. Pokud brýle nosíte, odkládejte je kdekoliv je Vám možno a procvičujte zrak například při chůzi do práce, na procházce, ... Již po několika dnech dochází ke zlepšení.

Nasazením brýlí, jakýchsi to "očních berliček" se překonává nesnáz s horším viděním, ale jejich trvalé nošení zhoršuje zrak tím, že zabraňuje volnému přirozenému pohybu očí a nutí je do strnulosti díváním se v mezích brýlových skel. Brání rovněž přístupu přímého slunečního záření k oku. Tyto okolnosti vedou k postupnému tuhnutí očních svalů a čočky, nevedou se žádné pokusy o zlepšení a takový člověk bere většinou po několika letech brýle stále silnější. Negativní vliv má rovněž umělé světlo a televize.

V první řadě upravte svou stravu. Především vylučte bílý cukr, omezte bílé pečivo, maso a alkohol

 

NÁPRAVNÁ CVIČENÍ RAMENNÍ A KRČNÍ

Dále uváděná cvičení provádějte pravidelně každé ráno. zlepšíte tím prokrvení a zásobení nervů páteře, krku, hlavy a tím i očí. Uvolní se ztažené krční svaly.

1. Kroužení hlavou

Spusťte hlavu dopředu na prsa a opisujte hlavou kruh přes pravé rameno, dozadu, přes levé rameno a zpět na prsa. Proveďte celkem 4x, pak několik vteřin si odpočiňte. Na to kroužení provádějte opačným směrem, opět 4x. Dbejte, abyste užívali minimum síly a námahy. Śíje musí zůstat po celou dobu cvičení uvolněna. Cvičení provádějte pomalu a pečlivě.

2. Pohyby hlavou dopředu a dozadu

Uvolněte krční svaly, aby se hlava sklonila dopředu tak daleko, jak je to možné, nejlépe, aby se brada dotýkala prsou. Šíji přitom mějte uvolněnou, ne tuhou. Potom zvedněte hlavu a nechte ji padnout dozadu tak daleko, jak je to možné. Opakujte cvik 12x.

3. Pohyby hlavou do stran

Otáčejte hlavou pomalu co nejdále doleva, až cítíte určité pnutí (nikoliv bolest). Ramena a tělo jsou přitom nehybné. Pak otáčejte hlavou nazpět a stejně tak pomalu doprava. Cvik opakujte 10x.

Variace cviku: Hlavu skloňte úplně dopředu (brada do důlku), pomalu otáčejte šikmo doleva nahoru, opět až na mez bolestivosti. Pomalu nazpět. totéž na opačnou stranu. Opakujte 10x.

Variace kroužení hlavy: Vystrčte bradu co nejvíce dopředu. Nyní otáčejte hlavou tak, že brada opisuje kruh ve vodorovné rovině, tvář neustále směřuje směrem kupředu (otáčení je na způsob "mlýnku na kávu"). Njedříve 4-5x doleva, pak naopak.

KRUHOVÉ POHYBY RAMEN

4a. Směrem dozadu

Stůjte uvolněně, jak jen můžete, ruce mějte podél těla. Ramena nyní dejte tak vysoko, jak jen možno a táhněte je intenzivně dozadu, jak jen můžete, pak je spouštějte níže a otáčejte je dopředu a opětně nahoru. Provádějte dosti živě. Kroužení rameny dělejte plynule. Opakování 25x.

4b. Směrem kupředu

Je to obdoba předchozího cvičení, jen v obráceném směru. Ramena zvedejte co nejvýše, vše plynule. Alespoň 25x.

POHYB RAMEN DOPŘEDU A DOZADU

Rozpažíme ruce, kmitáme jimi směrem dozadu intenzivně, pak opětně dopředu, nazpět. Opakujte vícekrát. (další významné cviky na uvolnění páteře, odstranění její bolestivosti jsou: KOLÉBKA na hřbetě, sklonění ze sedu na patách hlavou až k zemi, sklonění ze stoje ke kolenům, sklonění ze sedu až k zemi a "SPINÁLNÍ CVIKY").

CVIČENÍ OČNÍCH SVALŮ

Dále uváděná cvičení jsou určena pro uvolňování napjatých a strnulých svalů očí a jejich okolí, které jsou ztažené a tuhé u všech lidí, kteří trpí vadným zrakem. Tímto cvičením je učiníme poddajnými a pružnými. Oči se budou pohybovat a přizpůsobovat mnohem volněji, což bude mít za následek urychlený návrat k normálnímu vidění.

Tato cvičení je možno provádět v pohodlném posazení, nejlépe však v joginském !sedu na patách", kdy jsou nárty nataženy a ramena mírně vtlačována dozadu. Oči uvolníme za pomoci dlaní (viz dále) po dobu několika vteřin. Cvičení by se měla provádět každý den 4-5 minut. Zlepšení, která budou následovat Vám budou vydatnou odměnou za tuto časovou ztrátu.

1. Pohyby očima nahoru a dolů

Držte hlavu klidně a uvolněte ji, jak je možno. Oči mírně povolte a pohybujte jimi směrem nahoru a snažte se dívat na kořen nosu, pak opětně dolů, co nejníž můžete, vždy tak, aby ve svalech bylo určité pnutí. 6x.

Pohyby očí jsou pomalé a pravidelné. Cvičení provádějte bez námahy a používejte co nejméně síly. Po několika pohybech otevřete oči a nechte je odpočinout na několik vteřin. Když si takto svaly uvolníte, budete schopni dívat se výše nahoru a níže dolů než tomu bylo dříve.

Variace se zavřenýma očima:  Tentýž cvik opakujte při zavřených očích. Procvičí se nejen oční svaly, ale provádí se tím i masáž oční bulvy.

2. Pohyb očima do stran

Očima pohybujte silně doprava, pak doleva, na každou stranu tak daleko, jak je jen možné. Nenásilně alespoň 6x. Opět si odpočiňte se zavřenýma očima několik vteřin. Podobně jako v dřívějším případě se budou oči uvolňovat a budete vidět více do stran. Opakujte 2-3x.

Variace cviku se zavřenýma očima: Provádějte tentýž cvik, ale mějte víčka spuštěna.

Kombinace obou cviků: Oba cviky lze spojit a provádět takto: podíváme se intenzivně nahoru na kořen nosu, pak dolů, pak doprava, pak doleva. Odpočinek 3-4 vteřiny. Opakujte se zavřenýma očima. Vše 3-4x.

3. Úhlopříčné pohyby

Podíváme se intenzivně vpravo nahoru, pak vlevo dolů, pak vlevo nahoru a vpravo dolů. Zavřeme oči. Odpočinek 3-4 vteřiny. Pohyby opakujeme vícekrát.

Kombinace všech tří cviků: Očima opisujeme před sebou do prostoru velká písmena "H": vlevo nahoru, vlevo dolů, vpravo nahoru, vpravo dolů, silně vlevo, pak vpravo. Podobně do prostoru písmena A a K.

4. Kroužení očima

Podíváme se očima na kořen nosu a nyní vytváříme intenzivní kruhy směrem doprava, dolů, doleva a nazpět. Opakování 4x. Tentýž cvik provádíme na opačnou stranu.

Variace cviku: Kroužení očima provádějte se zavřenýma očima.

5. Cvičení akomodace oční čočky

Natáhneme pavou ruku před sebe, zvedneme hřbet ruky a zadíváme se nehet prostředníku prstu. Nyní rukou pomalu přibližujeme do blízkosti oka. Vzdálíme ji, až je ruka natažena, neustále pozorujeme prostřední prst a tuto nataženou ruku otáčíme do pravé krajní polohy a přitom se díváme stále na prst. Ruku vrátíme do přední polohy. totéž provedeme s levou rukou.

6. Cvičení akodomace dle Harry B.

Před oči dáme ukazováček asi 20-30 cm, ať jej vidíme ostře. Postavíme se k předmětu vzdálenému 5 m a více. Nyní se zaostříme na prst a na to ihned na vzdálený předmět. Vše 10x. Na 3-4 vteřiny zavřete oči a odpočiňte si a celý postup opakujte 2-3x. Cvičení provádějte dosti rychle, avšak důkladně, vždy s dokončenou akomodací tak, aby oční bulva i oční čočka si na tuto činnost zvykaly. toto cvičení provádějte co nejčastěji, třeba i při chůzi.

7. Masáž oční bulvy a očních nervů

Zavřeme oči, ruce dáme  v pěst a ukazováčky přiložíme na oční bulvu.. Protíráme ji středem 3x, pak pěstmi sklouzneme na spánek a v jeho důlku (velmi citlivé místo), třeme kloubem ukazováčku oční nervy, až nás "mrazí v zádech".

Opětně u zavřených očí, rukami v pěst protíráme oči, ale nyní jejich spodní část. rovněž 3x. Na to třeme spánky.

Opětně u zavřených očí, rukami v pěst protíráme oči, ale jejich horní část pod očními oblouky a na spáncích pak masáž očních nervů. rovněž alespoň 3x.

Upozorňuji, že tímto cvikem, hlavně třením spánků, lze odstraňovat i některé bolesti hlavy lépe než léčivy.

8. Léčení osobním magnetismem (životní energií)

Oběma rukama provedeme vytřepávání. Na to intenzivně třeme dlaně navzájem o sebe, až se ohřejí. Z dlaní vytvoříme misky a přiložíme na zavřené oči, prsty na oční oblouky (na obočí) po asi 10 vteřin. Přitom si živě představujeme, jak nám osobní magnetismus vycházející s teplem našich dalní prochází očima až do mozku a "neustále nám takto zlepšuje zrak a osvěžuje mozek". Intenzivně si toto představujme a prožívejme to. Cvik opakujeme nejméně 2-3x. síla naší myšlenky zde ovlivňuje životní energii.

UVOLŇOVÁNÍ DLANĚMI

Naše tělo ve spánku vytváří nové zásoby energie nervů, která je využívána následující den. Pro některé orgány však toto nestačí. V případě vadných očí je právě podstatné zavádět takovýto "komplexní odpočinek" v trvání od půl do hodiny nebo i vícekrát denně. I během dne je možno poskytnout očím odpočinek a sice tak, že je na okamžik zavřeme a překryjeme dlaněmi. Postup je tento:

Je zapotřebí si sednout tak pohodlně, jak je jen vůbec možné do křesla, či sedačky. Provádějte vědomé uvolňování, ciťte se volně a příjemně - pak zavřete oči a zakryjte je dlaněmi tak, že je lehce přes sebe překžížíte,, aby levá dlaň překrývala levé oko, pravá pravé, trochu miskovitě je prohnete, ať se nedotýkají očí. Nechejte místo volnému nosu.

Lokty spusťte na kolena, která držte přitlačena k sobě. Až si to vyzkoušíte, budete to provádět zcela automaticky. hlavní účel je mít oči zavřeny a uvolněny, jak jen možno, zakryty dlaněmi rukou. Čím černější barvu uvidíte, tím víc budou oči uvolňovány.

MRKÁNÍ

Toto je přídavný cvik k předchozím metodám, který rovněž napomáhá uvolňovat oči. Normální oko mrká v pravidelných intervalech po celou dobu, kdy je otevřeno.. Normálně si to ani neuvědomujeme. u lidí s vadným zrakem se oči stávají ztuhlými a napjatými a mrkání namísto, aby bylo prováděno nevědomým a nenamáhavým procesem, provádí se vědomě a křečovitě.

Všichni lidé s vadným zrakem by si měli kultivovat zvyk častého a pravidelného mrkání, tím předcházet napjatosti oka. Učte se mrkat 1-2x za 10 vteřin (bez námahy). Provádějte to kdykoliv, obzvláště pak průběhem čtení. Je to velmi jednoduchá metoda k tomu, aby se přerušovalo napětí v oku. Nakonec shledáte, že tímto způsobem budete s to přečíst mnohem víc, než normálně a při tom se zdaleka tolik neunavíte.

SLUNEČNÍ SVIT

Cena slunečního svitu je ve všech případech vadného zraku značná a lze doporučovat všem lidem s vadným zrakem, aby sluneční energie dodali svým očím, co nejvíce. Nejlepší způsob je ten, že zavřete oči a vystavíte je slunci a přitom mírně pohybujete hlavou ze strany na stranu a tím budete zajišťovat, aby sluneční záření dopadalo na všechny části v oku se stejnou intenzitou. Kdykoliv je to možné, provádějte to 10 minut denně 3x. Vlivem tohoto cvičení je do očí hnána krev, jsou uvolňovány svaly a nervy. Přitom nemají být na očích brýle, ani sluneční.

POHLED NA SLUNCE

Tento cvik je možno provádět nejvýše 1 hodinu po východu slunce a ne dříve než 1 hodinu před západem slunce. Z levé ruky vytvořte misku a přikryjte jí levé oko. Nezakrytým pravým okem se díváme na jedna přímo do slunce, na dva, tři ss čtyři mrkneme pravým okem. Cvik provádějte každým okem 10x. V denních hodinách NESMÍME tento cvik provádět, protože hrozí poškození zraku. Cvičí se bez brýlí.

STUDENÁ VODA

Studená voda je další efektivní prostředek k uvolňování očí a okolních tkání a má se provádět takto: Nakloňte se nad umývadlo, ponořte ruce do vody, naberte vodu do dlaní a šplíchejte rázně vodu do zavřených očí. Opakujte 20x. toto velmi osvěžuje oči. Je to dobrý prostředek, kdykoliv cítíte, že máte oči unaveny, ale ve všech případech by se toto mělo provádět nejméně 3x denně. Důležité je, aby voda byla studená, ne vlažná.

ČTENÍ

U čtení se předpokládá, že je toto odpovědno za mnoho očního napětí, obzvláště při vadném osvětlení. Skutečnost je, že čtení je jednou z nejlepších cest pro udržení aktivních a zdravých očí a nemůže NIKDY způsobovat vadný zrak. Není na závadu, kolik čtení je prováděno, ale starejte se o to, aby po celou dobu čtení byly oči uvolněny.

Lidé s normálním zrakem mohou číst v jakémkoliv světle beze škody, ale u těch, kdo mají vadný zrak a pak ti co nosí brýle, podrobují oči dodatečnému napětí vždy, když čtou. Přestojednou z nejlepších cest pro návrat k normálnímu zraku je, aby se tito lidé přizpůsobili a četli (bez brýlí ovšem), každý den dosti velké množství. Jestliže je čtení prováděno správně, pak lze očekávat jedině užitek. Jestliže se však provádí obvyklým způsobem, pak se bude zrak zhoršovat.. Úspěšné čtení bez napínání očí se provádí takto:

Na několik minut si zakryjte oči dlaněmi (provádějte takto jejich uvolňování). Pak vezměte knihu nebo noviny a započněte se čtením a to ve vzdálenosti, ve které se Vám čte nejlépe. U těch, kdo trpí krátkozrakostí by to mělo být 30-15 cm, u dalekozrakých a vetchozrakých pak 60 cm a více. V některých případech extrémní krátkozrakosti se ukáže nutnost číst určitou dobu jedním okem, jelikož vzdálenost pro čtení by mohla být příliš krátkou, aby umožnila oběma očím čtení současně. V tomto případě je lepší zakrýt jedno oko, zatímco čteme druhým. Pak provedeme zase výmenu očí, když se jedno oko unaví.

Takto přečteme jednu stránku nebo půl stránky, či několik řádků neb i několik slov, jak se již nám to hodí a tak dlouho, až pociťujeme, že se oči stávají unavenými. Pak přestanete, zavřete úplně oči po 1-2 vteřinách začnete znovu. když čtete, pokračujte po celou dobu v mrkání až postupně shledáte, že jste s to číst bez námahy a bez napětí.

Čtení, které je prováděno tímto způsobem zlepšuje zrak a dodává očím práci, kterou ony potřebují - vždyť jejich funkce je právě HLEDĚT - nikdy však nesmí být přepínány. Vše bude záviset na individuálních poměrech, jak dlouho vydržíte při čtení. Ale brzy budete zjišťovat, že po celkem velmi krátké době, například za 2-3 hodiny již toto budete provádět bez námahy.

Lidé, kteří jsou na počátku s to číst jen jedním okem, nemusí se cítit odstrašováni. To druhé oko může totiž mezitím odpočívat. Tímto způsobem mohou pokračovat i po dosti dlouhé období. Postupně s časem však budou shledávat, že se jejich schopnost vidět zlepšuje, upravuje se jejich  ohnisková dálka, až se jim podaří používat obou očí současně. U lidí, kteří mají jedno oko slabší než druhé, měli by provádět čtení častěji okem slabším. Nikdo s vadným zrakem se nemusí obávat čtení, pokud bude postupovat podle uvedených technik. Když se jim bude ujasňovat, že mohou číst u těchto cvičení bez brýlí, pak budou pociťovat stále více, že své brýle budou moci odložit docela.

ZAMĚŘOVÁNÍ NA STŘED (centrální fixace)

Centrální fixace znamená vidět nejlépe to, kam se díváte. Může to znít absurdně, ale lidé s vadným zrakem nevidí nikdy nejlépe tam, kam se dívají.

Vzhledem ke konstantnímu zatěžování zraku brýleni, stává se centrální část oční sítnice méně schopnou k přejímání obrazu, než je tomu u ostatních partií, jelikož pomocí brýlí, jakožto umělých pomůcek, dá se využívat jen centrální část sítnice. Následkem toho pak, když se zkoušíte dívat bez brýlí, pak lidé s vadným zrakem zjišťují, že se mohou lépe dívat stranou svého oka, než jeho středem. Jedině, když se vizuální síla centrální polohy sítnice zotaví k normálnímu vidění (je to tehdy, když je dosaženo centrální fixace), je normální vidění možné.

Všechny techniky, výše uvedené, napomáhají k tomu, aby se zlepšil zrak, vedle nich je řada dalších, například:

Dívejte se na tiskový řádek v knize, pak se zkoncentrujte na jedno zvláštní slovo uprostřed řádku. Pak zavřete oči a představujte si, že vidíte řádek s příslušným slovem mnohem jasněji definovaným a s ostřejším obrysem, než zbytek řádku. Pak v představách zbytek řádku stírejte, jak je možno. Otevřete oči a dívejte se zpětně a provádějte opakování postupu. Toto porvádějte po dobu asi 5 minut, pak se pokoušejte vidět příslušné slovo jasněji a jasněji a zbytek řádku stále více setřený. Brzy shledáte, že se slovo stává stále jasnější, než zbytek řádku - je to jistý důkaz zlepšování zraku. Jak se Vám bude postupně zlepšovat zrak, pak namísto slova v řádku si vyberte část slova. Potom můžete vybírat stále menší části slova, až dojdete na na jednotlivá písmena.

PÁR DALŠÍCH TIPŮ

 • ráno lehce masírujte oční bulvy za pomoci ukazováčku a prostředníčku položeného na víčka. Provádějte krouživé pohyby. Nepřitlačujte. Pociťujete, zda jsou oční bulvy tvrdé a blokované nebo poddajné a pohyblivé
 • zavřete oči a ztlačujte intenzivně víčka, pak je otevčete a mžikejte 20x. Opakujte 5x. Během toho, co velmi silně ztlačujete víčka, budete vnímat vibraci svalů
 • dejte ukazováček na 10 cm před nos a otáčejte hlavou zleva napravo okolo její osy a prst neustále pozorujte. Budete mít dojem, že se prst pohybuje opačnou stranou než hlava. toto cvičení dodává vysokou mobilitu zrakovému ústrojí a protahuje všechny svaly zraku. Je výborné rovněž pro pohyblivost šíjových obratlů a k protahování všech krčních svalů
 • když řídíte vozidlo, pozorujte častěji velmi rychle palubní desku a pak silnici. Dívejte se na střed silnice, ale "zachycujte" také strany, domy, keře,.. na okraji, abyste stimulovali periferii oka
 • v biografu nebo při sledování televize udržujte oči v pohybu, neponechávejte je "přilepeny" na obrazovku. dívejte se častěji na okraj obrazovky, do temnoty a pak znovu na film. Udržujte oči, co nejvíce pohyblivé
 • když provádíte rozhovory, pak se nedívejte vyhýbavě na obličej svého protějšku. Dejte svým očím pozorovat jednou jeho obočí, pak druhé, pak koutek oka, ušní boltec, přejděte na ústa,..,jakobyste si chtěli jeho tvář zakreslit do paměti při odchodu.
 • nemějte obavy, že se stanete krátko nebo dalekozrací nebo, že se Vám budou oči zhoršovat, mějte důvěru ve své oči
 • obava zvyšuje v očích napětí a může vyvolat zmíněné vady
 • pozorujte bod 120 cm vzdálený a 20 cm nad úrovní očí. Zrak je přísně nehybný a pohled upoutaný. Nemžikat 1 minutu. Pak oči zakrýt dlaněmi, abyste jim poskytli lázeň slz a temna

CO NEJVÍCE VADÍ NAŠIM OČÍM:

 • UV záření - oči před ním musíme chránit brýlemi s UV filtrem. Naprostou nezbytností jsou na horách a v jižněji položených krajích. Neustálé mhouření očí před sluníčkem způsobí nejen vrásky v obličeji, ale nadměrné UV záření může nenapravitelně poškodit oční čočku a sítnici. Je nutné volit sluneční brýle s 99 nebo 100% ochranou proti UVA a UVB. Škodlivé UV záření prochází i skrz vrstvu mraků, takže sluneční brýle je vhodné nosit, i když je zataženo. Sluneční brýle chrání také jemnou kůži kolem očí před vráskami a také mohou oddálit šedý zákal. Jak stárneme, riziko vzniku šedého zákalu (zakalení čočky) roste. Nošení slunečních brýlí to odsune. Tyto brýle chrání taky proti makulární degeneraci a vyrůstkům na víčkách (jak benigních, tak zhoubných) a zároveň sluneční brýle chrání oči nejenom proti prachu za silnějšího větru
 • znečištěné ovzduší - smog, cigaretový kouř, průmyslové exhalace. Tyto látky jsou zdrojem volných radikálů, částic, které poškozují nejen oči, ale mohou negativně ovlivnit také celkový zdravotní stav
 • nadměrné namáhání očí - např. čtení při nedostatečném nebo nevhodném osvětlení, dlouhodobé sledování televize, dlouhodobá práce na počítači
 • nevhodná strava, která organismu neposkytuje dostatek antioxidačních látek, potřebných k regulaci volných radikálů

Ztrátě zraku zabráníte dostatkem vitaminů a nošením slunečních brýlí

Začne to většinou nenápadně – máte pocit, že hůř vidíte v šeru, svět je najednou méně barevný a dříve rovné čáry se začnou divně klikatit. Jestliže něco podobného zpozorujete, měli byste ihned zajít ke svému očnímu lékaři na kontrolu. Mohou to být první příznaky věkem podmíněné makulární degenerace, která může končit i slepotou.

Věkem podmíněná makulární degenerace je většinou problémem lidí nad 65 let – podle statistik jí trpí zhruba polovina lidí, jejichž věk přesáhl tuto hranici. Jelikož ale žijeme nezdravým životním stylem, počet pacientů se zřejmě v následujících letech razantně zvýší. Je to velmi neradostná prognóza, protože nemoc postupně vede ke ztrátě zraku a tím pádem i závislosti na péči ostatních.

Jak poznáte makulární degeneraci?

Začíná bezbolestně, nenápadně a mnoho lidí potíže přičítá spíše nutnosti pořídit si brýle, nebo stávající vyměnit za silnější. Prvotním příznakem je totiž zhoršené vidění za soumraku a za tmy, zamlžené vidění a méně jasné vnímání barev. Jasným signálem je šedé místo uprostřed oblasti vidění a rozvlněné a zprohýbané linie a písmena. Pacienti ztrácejí schopnost číst, rozeznávat obličeje, barvy.

Většinou se projeví po padesátém roce života a častěji u žen, než u mužů. „Je známá souvislost mezi nálezem na cévách očního pozadí a nálezem na cévách mozkových. Z tohoto důvodu, jsou mnozí pacienti s cévními onemocněními odesíláni k vyšetření očního pozadí,“ uvádí MUDr. Leoš Rejmont, zástupce přednosty Oční kliniky 1. Lékařské fakulty UK a Ústřední vojenské nemocnice v Praze.

Formy makulární degenerace

Věkem podmíněná makulární degenerace se má dvě formy: suchou (atrofickou) a vlhkou (exsudativní). Ačkoli suchou formou trpí naprostá většina, čili asi 85 – 90 % nemocných, vlhká forma je nebezpečnější.

Suchá forma

Poznáte ji podle zhoršeného vidění ve tmě, pocitu rozmazaného a neostrého obrazu. Příčinou je zánik pigmentových buněk a buněk citlivých na světlo. Postupuje pomalu a mezi nástupem choroby až po možnou ztrátu zraku je několik let. Neexistuje na ni účinná léčba, lékař vám zřejmě doporučí jen potravinové doplňky s luteinem, vitaminem E, zeaxantinem a zinkem.

Vlhká forma

Až devadesát procent postižených kvůli ní trpí vážnou ztrátou zraku. Její průběh je velmi rychlý a v průběhu několika týdnů může člověk přijít o zrak. Vlhkou formu věkem podmíněné makulární degenerace poznáte podle toho, že i rovné linky vidíte jakoby zprohýbané, vlnité. Pozitivní je, že na vlhkou formu existuje léčba, která zabrání prorůstání nově vytvořených cév pod sítnicí. Prevencí jsou vitaminy i klobouk.

Prevencí je zdravý životní styl – hlavně dostatek vitaminů, betakarotenu. „Neexistují specifické léky na prevenci tohoto onemocnění. Určitý význam má užívání podpůrných preparátů s luteinem. Doporučuji zvýšit konzumaci zeleniny, ryb,“ říká MUDr. Leoš Rejmont.

Další zásadní věcí je včasné odhalení problému – tedy pravidelné preventivní prohlídky po čtyřicátém roce života. Příčin vzniku této choroby je víc. Rozhodně se vyplatí o nich vědět a myslet na ně:

 • Genetika a pohlaví: Příbuzní nemocného mají zhruba třikrát vyšší riziko, že onemocní také, s tím se bohužel nedá nic dělat. Stejně tak s tím, že nemoc postihuje víc ženy. Nemoc se skoro nevyskytuje u černochů. Mezi bělochy onemocní častěji lidé se světlou barvou očí. Tmavá duhovka chrání sítnici lépe před světlem.
 • Věk: po 40. roce života byste měli chodit na preventivní kontroly.
 • UV záření: oba druhy ultrafialového záření zvyšují riziko vzniku nemoci, takže byste si měli v létě chránit i oči, nejlépe brýlemi nebo kloboukem či kšiltovkou.
 • Kouření: antioxidanty chrání makulu před nemocí, ale kouření vede k poklesu množství antioxidantů v těle, takže vlastně zvyšuje riziko.
 • Správná strava: organismus potřebuje dostatek ovoce a zeleniny, protože v ní jsou vitaminy a antioxidanty.
 • Obezita: předpokladem nadváhy je špatná strava a jejím důsledkem je vyšší krevní tlak – oba faktory jsou rizikové pro vznik věkem podmíněné makulární degenerace.

Co je makula

Makula (žlutá skvrna) je poměrně malým prostorem na celé sítnici, zodpovědným za centrální vidění a dobré rozpoznávání detailů.

Zákaz laserových operací Lasik v USA?

Co je Lasic?

Lasik (Laser in situ keratomileusis) je laserová operační metoda, která je účinná v řešení krátkozrakosti, dalekozrakosti i astigmatismu, kromě extrémně vysokého stupně těchto vad. V současnosti patří mezi nejužívanější laserové metody, jejíž podstatou je naříznutí a odklopení vrchní části rohovky a následné tvarování spodní části rohovky pomocí laserového paprsku, přičemž dojde k zeslabení rohovky.

"Operace metodou Lasik tedy nabízí rychlou a téměř bezbolestnou obnovu zraku při relativně malém výskytu nežádoucích účinků. Výzkumy zaměřující se na spokojenost pacientů po operaci metodou Lasik udávají naprostou spokojenost s výsledkem u 92 - 98 procent pacientů. I přesto ale platí, že každý, kdo se pro tuto operaci rozhoduje, by si měl zvážit přínos a všechna možná rizika." -  citace z nabídky očních klinik.

Jaká je ale skutečnost. Je alespoň 92% spokojenost pacientů třeba i po 5 letech, případně 50% "naprostá spokojenost" po 7 letech od operace metodou Lasic?

Opravdu je malý výskyt nežádoucích účinků?

Operace metodou Lasic v ČR není hrazena ze zdravotního pojištění. Cena za operaci jednoho oka se samozřejmě liší podle pracoviště a pohybuje se zpravidla mezi 15 - 20 000 Kč. Je samozřejmě lákavá představa, že po pěti až desetiminutovém zákroku, přičemž aplikace laserové energie je obvykle kratší než jedna minuta, můžete opět vidět ostře. Tento zákrok však bohužel provází řada nezanedbatelných rizik, o kterých prakticky žádná klinika v plném rozsahu své klienty neinformuje.

V USA byly operace Lasik schváleny v roce 1995 FDA (obdoba našeho Ministerstva zdravotnictví), v podstatě týmem pracovníků úřadu, který v té době vedl Dr. Morris Waxler. A právě Dr. Waxler se v roce 2010, tedy po 15 letech od schválení této metody, postavil proti těmto zákrokům a v roce 2011 písemně vyzval úřad FDA, aby operace metodou Lasik zakázal. Důvodem jsou závažné komplikace u poměrně vysokého procenta pacientů.
Pan Dr. Waxler předložil řadu zjištění a důkazů o své domněnce, že operace Lasik má mnohdy devastující účinky na zrak. Tisíce pacientů, kteří od roku 1995 podstoupili zákrok Lasik má vážné problémy a komplikace.

Ve své petici k úřadu FDA Dr. Waxler odhaduje, že v průběhu roku 2011 bude v USA operováno metodou Lasik 700 000 očí.

Na základě statistik od roku 1995 odhaduje, že z uvedeného počtu zákroků:

 • Asi 4600 osob je vystaveno vážnému riziku oslepnutí, z důvodu permanentního oslabení a následného vypoulení rohovky (zvaného keratektasie)
 • Více než 70 000 pacientů (140 000 očí) bude do konce roku 2011 trpět permanentními vážnými problémy způsobenými zákrokem Lasik, mezi které patří zejména syndrom suchého oka, poruchy s nočním viděním, oslňování a kruhy kolem světelných zdrojů
 • Přibližně 43% pacientů bude po 6-12 měsících po zákroku potřebovat určitou dioptrickou korekci, tedy jejich zrak nebude dokonalý. Lékaři v těchto případech nabízí (většinou zdarma) korekční zákrok, který je jen opakovaným zákrokem do oka a dále oslabuje rohovku
 • Asi 55% pacientů bude po 7 letech od zákroku nespokojených se svým zrakem, dojde ke 100% nárustu lidí, kteří budou na zrakové tabuli vidět o 1 až dva řádky méně

Dr. Waxler upozorňuje, že Lasik poškozuje zdravou rohovku především následujícími způsoby:

 • rohovka nemá schopnost po této operaci se nikdy stoprocentně zahojit. Zůstává tedy navždy poškozená a oslabená. Díky tomto oslabení je oko náchylné na trauma a záněty
 • metoda Lasik působí stálý syndrom suchého oka, který se většinou nedá léčit, protože rohovka je nevratně poškozena. Klienti očních klinik si většinou navždy musí kapat tzv. "umělé slzy", mnohokrát denně, mnozí i několikrát během noci
 • působí patologické změny, které se zpravidla každoročně zhoršují
 • díky oslabení rohovky stoupá riziko vůči jejímu vypoulení (keratektasie), která vede ke slepotě
 • výrazně se zhoršuje vidění v noci
 • zrak má nestabilní dioptrickou korekci, která se časem zhoršuje

Úřad FDA, který operace metodou Lasic v roce 1995 povolil, prošetřuje na základě petice Dr. Waxlera jaká je situace zhlediska nežádoucích účinků v současnosti. Výrobci předmětné laserové techniky se obhajují, že komplikací je již mnohem méně. A Dr. Morris Waxler na otázku doporučil byste metodu Lasik? Dnes stále odpovídá - v žádném případě.

Dr. Waxler ve své petici také poukázal na ukrývání a falšování dat o úspěšnosti operací Lasik ze strany očních specialistů, stejně tak jako na jejich úzké propojení s výrobci oční techniky. Předložil důkazy o tom, že při schvalovací proceduře před rokem 1996 byla úřadu FDA předložena zfalšovaná data, pravděpodobně ovlivněná výrobci. Klasika - byznys především.

Podklady: ABC News, USA

Zavedené operační metody Lasik v ČR (včetně měsíce a roku zavedení):

 • LASIK - laserová a lamelární operace krátkozrakosti -  nejkvalitnější současná chirurgická korekce vyšší  a vysoké krátkozrakosti, únor 1995
 • LASIK - laserová a lamelární operace dalekozrakosti, březen 1995
 • epi-LASIK - povrchová laserová korekce refrakčních vad se zachováním vitálního rohovkového epitelu s minimalizací indukovaných aberací, leden 2004
 • LASIK femtosekundovým laserem, říjen 2006

Rohovka není vhodná pro laserové operace

Zdroj: Spiegel Online z 12. 11. 2008

Pryč s brýlemi, zapomeňte na kontaktní čočky! V loňském roce se v Německu rozhodlo skoro 100 000 lidí pro laserové odstranění své krátkozrakosti nebo dalekozrakosti. Rizika a možné zdravotní komplikace však bývají často zamlčovány. V rozhovoru pro server Spiegel Online informuje oční fyziolog Andreas Berke o nebezpečích, která číhají při laserových operací.

Dr. Andreas Berke je docentem na HFAK (Höhere Fachschule für Augenoptik) v Kolíně nad Rýnem a na Pennsylvania College of Optometry v USA. Je členem zkušební komise pro Evropský diplom z optometrie ECOO. Je autorem mnoha odborných publikací z oblasti optometrie. Vyučuje anatomii oka a fyziologii vidění. Před dvěma lety přednášel v Brně na konferenci učitelů zabývajících se optometrií.

Spiegel: Jako oční fyziolog přesně poznáte a studujete biologické procesy v rohovce oka. Co znamená pro oko laserová operace?
Dr. Berke: Při laserové operaci očí metodou Lasik je rohovka plátkovitě naříznuta a pak odklopena. Tento plátek, nazývaný „flap“, pravděpodobně nikdy správně nepřiroste zpátky. Následně je vrstva rohovky nacházející se pod „flapem“ odstraněna laserem. V oku vznikne velká rána.

Spiegel: A co je na tom tak špatného?
Dr. Berke: Rohovka jako orgán vznikla v průběhu miliony let trvajícího evolučního přizpůsobení. Aby byla rohovka jasná a průhledná, pracuje s ní imunitní systém velmi úsporným způsobem, a to proto, že každý zánětlivý proces v rohovce může vést ke zhoršení optických vlastností. Rána, která vznikne, a to nejenom u metody Lasik, ale i u jiných laserových operačních metod, aktivuje podstatným způsobem imunitní systém rohovky. Dochází k zánětu rohovky a k hojivým procesům se zákaly a jizvami v rohovce. To způsobuje u části pacientů efekty oslnění, které mohou trvale zhoršit vidění, hlavně v noci. Mnoho operovaných si navíc stěžuje na ztrátu kontrastního vidění, vidí svět kolem sebe jako starou vybledlou fotografii. I to je pravděpodobně způsobeno následkem hojících procesů.

Spiegel: Internetová diskuzní fóra na téma oční laserové operace jsou plná příběhů utrpení kvůli suchým očím. U části operovaných pacientů – oficiální studie mluví o 20 % a více – zůstávají trvalé následky.
Dr. Berke: I toto lze lehce objasnit. Rohovka je hustě protkaná nervovými vlákny. Důležitým úkolem těchto nervů je detekovat, zda se na rohovce nacházejí suchá místa. Prostřednictvím komplikované reflexní dráhy, která vede do mozku, se do rohovky spouštějí přes slzné žlázy slzy. Pokud se kvůli laserové operaci přeruší reflexní dráha, neobdrží mozek informaci, že je oko suché, a žlázy pak proto neprodukují dostatek slz.

Spiegel: Podle velikosti původní ametropie potřebuje 30–50 % pacientů, kteří podstoupili zákrok laserem, i po následných opravných operacích ještě brýle. U mnoha pacientů se navíc původní ametropie po měsících nebo i po letech opět vrací. Čím je to způsobeno?
Dr. Berke: I to je způsobeno hojícími a regeneračními procesy. Díky tomu může vzrůstat zakřivení rohovky a měnit se lomivost oka.

Spiegel: Společnost Lufthansa se vyhýbá zaměstnávání pilotů, kteří mají oči odoperované laserem, a to především proto, že dlouhodobé důsledky laserových operací jsou nevypočitatelné. Jaká jsou dlouhodobá rizika těchto očních operací?
Dr. Berke: Především takzvané změknutí rohovky – keratektázie. Pro postižené je to hrozné, neboť se jejich zraková ostrost od minuty k minutě mění. Často pak pomůže pouze transplantace rohovky. V poslední době se intenzivně zabývám výzkumem v oblasti biomechaniky rohovky a došel jsem k názoru, že rohovka není vzhledem ke svým biomechanickým vlastnostem pro laserové operace vhodná.

Spiegel: Proč?
Dr. Berke: V oku je totiž, podobně jako ve vzduchovém balonku, určitý stálý tlak, tzv. nitrooční tlak. U balonku musí tlaku odolávat jeho gumový obal. U oka je to rohovka, a ta musí tlaku odolávat celý lidský život. Když je rohovka po laserové operaci zesláblá, nelze odhadnout, jak dlouho bude nitroočnímu tlaku odolávat, jestli mu odolá, nebo dojde po letech k jejímu změknutí způsobenému podmíněně genetickými faktory. Napětí v rohovce zůstává i po laserové operaci neměnné, musí však být udrženo ztenčenou operovanou tkání. Kdo se nechá operovat ve 20 letech, tomu musí rohovka vydržet ještě 60 nebo i 70 let. Laserové operace se však provádějí teprve přibližně 15 let. Ti, kteří si nechali operovat rohovku ještě před vynálezem metody Lasik, plní dnes čekárny specialistů, protože jejich rohovka byla operací poškozena, a nedokáže stálému tlaku odolávat.

Spiegel: A s věkem již navíc nevidíme tak dobře.
Dr. Berke: S věkem se zhoršuje především kontrastní vidění. Zda bude po Lasiku, který rovněž ovlivňuje kontrastní vidění, dostačující pro samostatný plnohodnotný život, dnes nikdo neví. Také operace šedého zákalu, u něhož se zašedlá čočka nahrazuje nitrooční čočkou, je těžší, protože rohovka se nedá správně změřit. Brýle na čtení navíc budete potřebovat i po Lasiku – krátkozrací dokonce dřív, než by je potřebovali bez laserové operace.

Spiegel: V dnešní době se oční chirurgové pouštějí i do presbyopií. Používají buď metodu, při níž oko, které má hledět do blízka, nechávají lehce krátkozraké, nebo implantují do oka tzv. multifokální víceohniskové čočky. S těmi pak vidíte více obrazů ostře, a to jak do blízka, tak i do dálky. Obrazy, které nechcete vidět, má mozek potlačit.
Dr. Berke: V současnosti jsou to všechno velké kompromisy. Když někdo potřebuje k životu skutečně plnohodnotné vidění, k čemuž patří například vidění při řízení auta, měl by na tyto metody rychle zapomenout. Jsou daleko lepší alternativy, jako například multifokální kontaktní čočky, které si můžete z oka kdykoliv vyjmout bez rizika trvalých následků v oku.

Spiegel: S jakým nejtěžším případem komplikace u laserové operace jste se doposud setkal?
Dr. Berke: Mladá žena ve věku kolem 20 let měla před operací krátkozrakost s hodnotou –2,50 D. Devět týdnů po operaci měla rohovku tak změklou a vypouklou, že ji teď čeká transplantace rohovky. Je z toho v těžkých depresích a v současnosti je v péči psychiatrů.

Hroznové víno pomáhá předcházet stařecké slepotě lépe než lutein

Ethan A. Huff

Lutein byl dlouhou dobu vítanou ochrannou a dokonce i léčbou na věku závislé skvrnité degeneraci. Ale nové studium publikované v časopise Free Radical Biology Medicine naznačuje, že hroznové víno funguje dokonce mnohem lépe než lutein díky svým vysokým hodnotám antioxidantů.

Dr. Silvia Finnemann, PhD z oddělení biologie Fordhamské University hodnotila tři skupiny krys krmených měnící se dietou.

 • první skupině krys dala stravu obohacenou o hroznové víno
 • druhá skupina byla krmena dietou obohacenou o lutein
 • třetí skupina měla běžnou stravu

Závěr studia: skupina krmená hroznovým vínem obdržela významnou ochranu proti oxidačnímu poškození mnohem více, než skupina krmená luteinem.

„Ochranný efekt hroznového vína byl v této studii pozoruhodný a tímto se nabízí výhoda ochrany zraku ve stáří dokonce i když bylo hroznové víno konzumováno jen v mladém věku“, řekla Dr. Finnemann.

Doživotní dieta obohacená o přírodní antioxidanty, jaké se nacházejí v hroznovém vínu, je okamžitě přínosná pro RPE (žlutý sítnicový pigment výstelky pigmentu buněk) a zdraví a funkce žlutého sítnicového pigmentu. Na věku závislá skvrnitá degenerace je stav, který postihuje každý rok miliony starších lidí na celém světě a tvrdí se, že je číslem jedna v příčinách slepoty v této věkové kategorii.

Když fotoreceptory v sítnici začnou ztrácet svou funkci kvůli metabolickým usazeninám nebo oxidačnímu poškození, nastartuje se ztráta zraku a má přirozený průběh – což znamená pozvolný průběh, který se stane v průběhu času.

Ale hroznové víno se svým vysokým obsahem flavonoidů jako je quercetin a resveratrol, je schopné tomuto nahromadění metabolického odpadu předejít a chránit metabolické cesty proti oxidačnímu poškození.

Takže, konzumujte hroznové víno už raději v raném věku, je to výborná cesta jak si pomoci udržet zrak (flavonoidy mají zároveň značně pozitivní vliv na kvalitu cév).

Originál: www.naturalnews.com

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

           ČERVEN 2024 - 17 článků

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života