Radiologové utajují informace o akumulaci těžkého kovu z magnetické rezonance

 

Magnetická rezonance (zkratky MRI nebo MR, z anglického „magnetic resonance imaging“) je zobrazovací technika používaná především ve zdravotnictví k zobrazení vnitřních orgánů lidského těla. Pomocí MRI se získávají řezy požadovaných oblastí těla, ty se dále zpracovávají a spojují až dojde k výslednému 3D obrazu požadovaného orgánu. MR využívá magnetické pole a elektromagnetické vlnění s vysokou frekvencí. Na rozdíl od CT vyšetření, které je k MR někdy alternativní nenese žádná rizika způsobená zářením (radiační zátěž je nulová, ale...). Vyšetření se provádí buď s použitím kontrastní látky (jedná se o gadolinium, které se injekčně aplikuje do žíly), nebo bez ní.

Z analýzy provedené Dr. Josephem Mercolou a zveřejněné 20. listopadu 2019

 

Stručné shrnutí

K vylepšení výsledků MRI používají radiologové kontrastní látku ke zlepšení jasnosti vytvořených obrazů. Nedávný průzkum odhalil, že 58% radiologů neinformuje pacienty o objevech ložisek této toxické kontrastní látky v jejich tělech.

Nejčastěji uváděným důvodem proč ve své radiologické zprávě neuvádějí jakékoli zmínky o ložiscích gadolinia je vyhnout se vyvolání „zbytečné úzkosti pacienta“ nad jeho toxicitou.

Gadolinium je toxický těžký kov, který se používá jako kontrastní látka přibližně v jedné třetině případů. Aby se snížila jeho toxicita, podává se gadolinium s chelatačním činidlem. Výzkum prokazuje, že až 25% injekčně aplikovaného gadolinia se nevylučuje a u některých pacientů se objevují jeho ložiska v těle dlouho poté, co absolvovali MRI.

Ve studii z roku 2016 vědci navrhují, aby ložiska gadolinia v těle byly považovány za novou kategorii nemocí, „depozice gadolinia“.

Mezi pacienty s vysokým rizikem ukládání gadolinia patří ti, kteří potřebují jeho opakované celoživotní dávkování, těhotné ženy, děti a pacienti se zánětlivými stavy.

Pokyny FDA pro gadolinium

V roce 2015 začal americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) zkoumat možné zdravotní účinky gadolinia v mozku a vydal pokyny o používání kontrastních látek na bázi gadolinia (GBCA) ke snížení případného rizika.

O dva roky později tento Úřad vydal aktualizaci, v níž uvádí, že „retence gadolinia nebyla přímo spojena s nepříznivými účinky na zdraví u pacientů s normální funkcí ledvin“ a že přínosy GBCA převažují nad potenciálními riziky. Přesto agentura požadovala zavedení nové třídy varování a byla zavedena určitá bezpečnostní opatření. Ve svém bezpečnostním oznámení z 19. prosince 2017 FDA uvedla:

   „… Po dodatečném přezkoumání a konzultaci s Poradním výborem pro léčivé přípravky pro zobrazování léčivých přípravků, požadujeme několik opatření, která upozorní zdravotnické pracovníky a pacienty na možnost zadržování gadolinia v těle po MRI pomocí GBCA, a opatření, která mohou pomoci problémy minimalizovat.

Mezi ně patří vydání nového „Průvodce medikací pacientů“, který poskytne vzdělávací informace o možných negativních účincích gadolinia. Každý pacient bude požádán o jeho přečtení před aplikací GBCA. Rovněž požadujeme, aby výrobci GBCA prováděli studie na zvířatech a tím byla dále posouzena bezpečnost této kontrastní látky…

Odborníci ve zdravotnictví by měli pečlivě zvažovat aplikaci gadolinia u pacientů s vyšším rizikem jeho retence. Do této skupiny patří pacienti, jejichž zdravotní stav vyžaduje opakované celoživotní dávky, těhotné ženy, děti a pacienti se zánětlivými stavy.

Je nutné minimalizovat opakované zobrazovací studie GBCA, pokud je to jen trochu možné, zvláště v krátkých časových úsecích!

Za vyžádání medikační příručky jsou odpovědni pacienti

Přestože jsou centra MRI povinna poskytnout „Medikačního průvodce“ všem novým pacientům, u nichž je naplánována rozšířená MRI, přesto není nemocniční personál povinen tuto příručku pacientovi poskytnout, pokud to pacient výslovně nevyžaduje. Důvodem je dost znepokojující detail v aktualizaci FDA ze dne 16. května 2018:

Zdravotnický personál, který zjistí, že není v nejlepším zájmu pacienta, aby obdržel Medikačního průvodce, protože by mohly u něj vzniknout závažné obavy z účinků, může nařídit, aby mu nebyl poskytnut.“

Jinými slovy, pokud si zdravotnický personál myslí, že byste tomuto postupu mohli říci ne, protože se obáváte toxicity těžkých kovů, tento smí jednoduše zadržet bezpečnostní informace. Nicméně tohoto "Průvodce" vám musí poskytnout, pouze pokud o to výslovně požádáte.

Přestože se FDA rozhodla neomezovat používání jakýchkoli GBCA, Výbor pro farmakovigilanci a hodnocení rizik Evropské lékové agentury doporučil pozastavit používání čtyř lineárních gadoliniových kontrastních látek, u nichž se ukázalo, že jsou méně stabilní (a proto je pravděpodobnější, že se hromadí v mozku a způsobují problémy těm, kteří mají problémy s ledvinami), než makrocyklické GBCA.

Většina radiologů nálezy ložisek gadolinia tají

Stejně znepokojivé zjištění je, že 58% radiologů utají informaci před pacientem o tom, že na jeho snímcích objevil ložiska gadolinia. Ve své lékařské zprávě tuto informaci úmyslně neuvedou.

Jak uvádí Health Imaging, nejčastěji uváděným důvodem pro toto jednání je vyhnout se vyvolání „zbytečné úzkosti pacientů“.

Toto jednání však také brání pacientům v přijímání opatření na ochranu jejich zdraví, což by mohlo být opravdu důležité, pokud se u nich projevují účinky toxicity gadolinia a dosud si nedávají dohromady kolik je 2 plus 2.

Dosud se předpokládalo, že největší nebezpečí aplikace GBCA hrozí osobám se závažným onemocněním ledvin, u nichž je expozice GBCA spojena s nefrogenní systémovou fibrózou (NSF), což je oslabující onemocnění zahrnující progresivní tkáňovou fibrózu postihující kůži a podkožní tkáně. Aby se tomu zabránilo, musí lidé s onemocněním ledvin dostávat stabilnější formy chelátů s gadoliniem.

Skutečnost, že se gadolinium může akumulovat v mozku (a v celém těle), i když nemáte problémy s ledvinami, však může mít významné a dosud neuznané nebezpečí. Například použití GBCA bylo již spojeno s přecitlivělostí ve dvou oblastech mozku (jádro dentátu a globus pallidus), jejichž důsledky jsou stále neznámé.

Hyperintenzivita v dentátovém jádru byla dříve spojena s roztroušenou sklerózou a podle novějších výzkumů může být tato hyperintenzivita ve skutečnosti výsledkem aplikace velkého počtu rozšířených vyšetření MRI, kterým se pacienti s roztroušenou sklerózou podřizují.

Hyperintenzivita "globus pallidus" byl již spojena s dysfunkcí jater.

Vědci navrhují novou kategorii gadoliniových nemocí

Ve studii z roku 2016, „Gadolinium u lidí: rodina poruch“, vědci navrhují, aby ložiska GBCA v těle byly považovány za novou kategorii onemocnění. Ve studii uvádí:

 „Na začátku roku 2014 výzkum provedený vědcem Kandou a spol. popsal vznik vysoké signální intenzity v mozkové tkáni u pacientů s normální funkcí ledvin po opakovaném podání GBCA…

To překvapilo mnoho radiologů, protože mnozí si mysleli, že k ukládání gadolinia nemůže dojít u pacientů s normální funkcí ledvin. Tyto ložiska mají za následek zvýšení intenzity signálu v různých oblastech mozku, zejména v jádru dentátu a globus pallidus…

Pokud je nám známo, ani kostní ložiska poprvé popsaná Gibby a kolektivem a ani mozková ložiska poprvé popsaná Kandou a jeho kolektivem nebyly spojeny s dosud uznaným onemocněním. Tyto úložné entity navrhujeme nazvat 'stav ukládání gadolinia.'

Na jedné straně se vede samostatné vyšetřování, na straně druhé se vytvořily skupiny hájící práva pacientů, s online přítomností, v níž jednotliví členové uvádějí, že po podání GBCA zažili závažné onemocnění.

Někteří z těchto pacientů uvedli přetrvávající přítomnost gadolinia v jejich orgánech, což potvrzuje pokračující zvýšený výskyt gadolinia v jejich moči. Všichni zažívají celou řadu nepříjemných příznaků, včetně bolesti trupu a končetin; poslední příznaky jsou spojeny se zesílením a změnou barvy kůže.

Tyto projevy jsou podobné, ale méně závažné, jako vlastnosti uváděné pro NSF (Nefrogenní systémová fibróza). Naše předběžné vyšetřování nás přesvědčilo, že tento jev je skutečným procesem nemoci, který navrhujeme pojmenovat „choroba ukládání gadolinia“. “

Vědci dále pokračují v zaznamenávání dalších běžných příznaků „gadoliniové depoziční choroby“, jako je trvalá bolest hlavy, kostí, kloubů, šlach a bolestí vazů (často popisovaná jako ostré bodání špendlíků a jehel, řežání nebo pálení), ztuhlost v rukou a nohou, mozková mlha a hrubnutí měkkých tkání, které „klinicky vypadají poněkud houbově nebo gumově, bez tvrdosti a zarudnutí pozorovaného u NSF“.

Žaloba manželky Chucka Norrise upozorňuje na nebezpečí gadolinia

Gadoliniová depoziční choroba“ je to, čím podle svého tvrzení trpí manželka  Chucka Norrise, známého akčního herce, Gena. Její nemoc se vyvinula poté, co podstoupila tři vyšetření MRI s kontrastní látkou za jediný týden, aby se zjistil stav její revmatoidní artritidy.

Výše uvedená studie je součástí důkazů zahrnutých do „norrisovského“ soudního sporu, (podaného v listopadu 2017) proti několika výrobcům a distributorům GBCA. Podle žaloby jsou rizika gadolinia dlouhodobě známy, ale pacienti nejsou varováni.

První příznaky nemoci se u Geny projevily pocitem pálení kůže. V rozhovoru s novináři v roce 2017 tento stav popsala, jako kdyby její pokožka byla polita kyselinou. Poté následovalo mentální zmatení, svalové křeče, poškození ledvin a artrofie svalů.

Několik nocí v řadě po třech problematických vyšetřeních navštěvovala pohotovost, kdy lékaři provedli testy na ALS, MS, rakovinu a Parkinsonovu chorobu. Advokát manželů Norrisových, Todd Walburg, řekl CBS News: „ Máme klienty, kteří byli chybně diagnostikováni na lymskou boreliózu, ALS, a pak nakonec všechny tyto věci vyloučili a zbývajícím viníkem zdravotních problémů je gadolinium. “

Ve skutečnosti to byla Gena, kdo dal do souvislosti své symptomy s magnetickou rezonancí, kterou několikrát v krátkém období podstoupila

Pro Full Measure řekla:

"Když jsme se naposledy dostali do nemocnice v Houstonu a byla jsem na tom velmi špatně, přičemž mé myšlení bylo velmi omezené, tak nyní mě velmi pozorně poslouchejte. Byla jsem otrávena gadoliniem a nemáme moc času přijít na to, jak ho dostat z mého těla, protože jinak umřu."

Manželé Norrisovi uvádí, že vynaložili téměř 2 miliony dolarů na obnovu zdraví Geny, ale s malým pokrokem. I chelatační terapie měly omezený úspěch.

Toxicita vlivem těžkých kovů je v současnosti běžným moderním nebezpečím

Těžké kovy se šíří prostřednictvím průmyslového, zemědělského, lékařského a technického znečištění. Toxicita těžkých kovů způsobuje závažné zdravotní následky, což se prokazatelně týká především poškození ledvin a neurologického, kardiovaskulárního, kosterního a endokrinního systému.

Mezi těžké kovy, které jsou nejčastěji spojovány s otravou patří arsen, olovo, rtuť a kadmium, což jsou zároveň těžké kovy, které se nejčastěji vyskytují v rámci znečištění životního prostředí. Příznaky otravy těžkými kovy se liší v závislosti na postižených orgánových systémech.

Vědci zjistili, že těžké kovy také zvyšují oxidační stres v důsledku tvorby volných radikálů. Testování toxicity těžkých kovů, které se vyznačují kumulativní schopností, zahrnuje analýzu krve, moči, vlasů a nehtů.

Detoxikace může být obtížná a je třeba ji provádět s náležitou péčí. Napsal jsem o tom několik článků. Další informace lze nalézt ve „Třech pilířích detoxikace těžkých kovů“ a v „Programu Walshovy detoxikace“.

Pečlivě zvažte vaši potřebu kontrastní MRI

Zásadním poznatkem je zabránit použití skenování MRI s kontrastem, pokud to není nezbytně nutné. Mnohokrát totiž lékaři provedou vyšetření s gadoliniem jen proto, aby tento test byly kompletní a aby byli krytí po právní stránce.

Pokud se tento případ týká vás, tak jednoduše odmítněte provést tento test s kontrastem. V případě potřeby se poraďte s dalšími lékaři, kteří vám mohou poskytnout jinou možnost řešení.

To je zvláště důležité v případě že trpíte ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU, při které se provádí více vyšetření pomocí MRI. Také si pamatujte, že více MRI s kontrastní látkou bude zvláště nebezpečné, když se provede krátce po sobě.

Zdroj: mercola.com

Těžké kovy a jejich vylučování (detoxikace těžkých kovů)

Přednáška Dietricha Klinghardta M.D. Ph.D. a Patricie Kane Ph.D.

Výňatky z přednášky na ETH Zürich (Spolková vysoká technická škola v Curychu) pro medicínskou odbornou veřejnost.

Jsem velmi rád, že v posledních 4 letech enormně celosvětově vzrostl zájem o problematiku toxicity těžkých kovů. Když jsem před 15 lety začínal, cítil jsem se jako osamělý bojovník. V Německu byl Max Daunderer, v Rusku byl také jeden, v Číně také, v USA pan Hagens a další 4 lidé, které jsem znal, kteří se z klinického pohledu problémem zabývali. Mezitím máme na každém rohu specialistu na těžké kovy. Někteří z nich jsou dobří, jiní zase méně dobří.

V této večerní přednášce nebudeme tvrdit, že jsme došli na konec poznání v této otázce, ale rád bych Vám sdělil, kam jsme se v dané problematice dostali.

Těžké kovy v našem těle hrají roli při chronických onemocněních, např. při chronickém Morbus chron, chronických bolestech zad, lymfatické leukemii atd.

Nikdy nezapomeňte, že otravy lidského těla těžkými kovy vedou ke chronickým infekcím, k tomu patří také plísně, bakterie, mykoplasma a viry. Symptomy, kterými pacient trpí, jsou často vyvolány infekcemi. Největší chyba, kterou medicína dělá, je ta, že jsou infekce léčeny bez toho, aniž by předtím bylo změněno prostředí vyloučením těžkých kovů.

Klasiká medicína potvrdila, že my všichni máme v tělech nahromaděny neurotoxiny a tyto neurotoxiny spolu pohromadě mají synergetický efekt.

Abych vysvětlil slovo synergie, použiji krátkého příkladu:

Příklad č.1: kočka je zavřena přes noc v obchodě s porcelánem a Vy se ráno přijdete podívat, kolik škody způsobila. Říkáme, to je rtuť.

Příklad č.2 by mohl vypadat asi takto: poškození těla výpary z benzínu je asi jako když zavřete psa na noc do obchodu s porcelánem.

Synergie je, když zavřete psa s kočkou na noc do stejného obchodu s porcelánem. Je to jasné? U synergie je 1 plus 1 zhruba 1.000, jako v toxikologii. A toto je opravdu velmi důležitý princip!

Když z těla odstraníme rtuť, opouštějí další toxiny tělo téměř samy od sebe. Když ale rtuť neodstraníme, když se nejdříve zabýváme dalšími toxiny, musí být tyto odstraněny jednotlivě.

Neurotoxiny, to jsou těžké kovy a ty nejsou v první řadě karcinogeny ale neurotoxiny, což znamená nervové jedy. Mnoho dalších chemikálií, které známe, jsou také neurotoxiny.

Neurotoxiny jsou neustále vylučovány játry - přes žlučník do střev, 100% z nich je opět na své cestě dolů reabsorbováno a dochází tak k nekonečnému cyklu, který udržuje tělo v chronickém onemocnění

Pokud se podaří, díky látkám, které dáme do střev, a které na sebe neurotoxiny váží, tento koloběh přerušit, nastane masivní redukce jedů a může tak velmi rychle dojít k uzdravení i velmi vážných nemocí

K tomuto účelu používáme řasu chlorella

Dnes víme, že ji musíme dávkovat 4 krát denně a dávky jsou u vážných onemocnění vyšší, než jsme si dříve mysleli. Začínáme se 4 až 5 gramy 4x denně po dobu 4 až 6ti týdnů. V průběhu 6ti týdnů se množství cirkulujících neurotoxinů zredukuje o 90%. Pokud se po krátkou dobu pracuje s vysokými dávkami, dochází k dramatickým zlepšením.

Principy detoxikace platí i nadále:

 • Oddálit pacienta od zdroje jedu nebo odstranit jed z pacienta Toto je 1. krok v toxikologii. Tímto začíná každá dobrá kniha o toxikologii.
 • Otrava rtutí znamená pro pacienta, že si musí nechat odstranit amalgámové plomby, poněvadž ty obsahují 50% rtuti, která se pomalu vypařuje a je přjímána do mozku.
 • Toto je nepopiratelný fakt, o němž není nutno déle diskutovat. Alespoň ne ve vědeckých kruzích.
 • Dnes neexistuje ryba, která by nebyla zatížena rtutí a dalšími škodlivinami. To je velmi smutný fakt, který předpovídá konec naší civilizace, tak jak ji dnes známe.
 • To platí samozřejmě také pro výrobu hovězího masa, kde hrají velkou roli herbicidy, pesticidy a další chemikálie. Dnes už neexistuje hovězí maso, které není znečištěné chemikáliemi. Takže se můžete rozhodnout, jestli budete jíst hovězí nebo jiná zvířata, která žijí na zemi a která obsahují karcinogeny, nebo pro ryby, které v sobě mají neurotoxiny.

Jasně řečeno to znamená: musíte rozhodnout, jestli chcete umřít na roztroušenou sklerózu nebo na rakovinu prsu. Podle toho co jíte

To je smutná pravda, o které se momentálně už nedá lhát

 • Být vegetariánem není východiskem, poněvadž také rostliny přijímají škodlivé látky a jsou osmoticky spojeny s prostředím.
 • Nejlepší cesta spočívá v neustálé práci na vlastním detoxikačním programu.
 • Mezi těžkými kovy a ostatními jedy existuje synergetický efekt.
 • A stejně tak existuje synergetický efekt mezi efektivními léčebnými metodami.
 • Někteří lidé jedí česnek medvědí a neobjeví ve stolici žádnou rtuť. Nebo masivně dávkují chlorellu a hledají vyloučenou rtuť. Ale nic se neděje.
 • Všichni terapeuti, kteří studovali můj detoxikační program, tedy ti, kteří dávají současně koriandr, chlorellu a česnek medvědí, uvolňují vysoké množství rtuti přes dýchací cesty, kůží, stolici a moč. Pokud ale jedna z těchto složek chybí, neodejde z těla nic!!
 • To je synergetický efekt mezi léčebnými metodami.
 • Poškození těžkými kovy pozorujeme také v metabolismu mastných kyselin. Skrze požívání olejů a tuků určitých druhů je možné opravit nervový systém. Je statisticky prokázáno, že neurologických onemocnění masivně přibývá.
 • Autismus u dětí se každých pár let zdvojnásobuje. Jak již dnes víme, má autismus mnoho do činění se střevními bakteriemi. Co za tímto jevem stojí je poškození nervového systému očkováním a těžkými kovy. Léčba je vždy stejná. Vyloučíme z dětí těžké kovy a zkorigujeme mastné kyseliny.
 • U dětských chorob všeobecně platí vyloučit těžké kovy, práce s homeopatií a upravení stravy. Jako terapii neurologických chorob u dětí dávám 6 gramů chlorelly 4x denně, to je cca 24 tablet. Toto se osvědčilo jako standardní dávka k odstranění cirkulujících toxinů. Následně se vzpamatuje a normalizuje střevní flóra a všechny anaerobní zárodky, které jsou u autismu uzavřeny, ze střev zmizí.
 • Autismus, epilepsii a rané poruchy učení u malých dětí léčíme jednoduchým způsobem, a to podáním chlorelly a česneku medvědího.
 • Hlavním problémem detoxikace těžkých kovů je to, když lidé začnou opravdu efektivně detoxikovat, že infekce, které jsou v těle, začínají být aktivní.
 • Na tomto problému skončilo s detoxikací mnoho lidí, mnoho léčitelů a pacientů, poněvadž o tom předtím nevěděli. Jsou pak překvapení, zpanikaří a dělají všechno možné jen se dále konsekventně neléčí.
 • V průběhu každé detoxikace přijde fáze, kdy se chronické infekce, které všichni máme, projeví. Ledviny, bakterie a plísně musí být léčeny. K tomu používáme pouze biologické postupy. Můžeme nasadit také antibiotika nebo antivirální prostředky, to také funguje. V tomto případě jsem klasický lékař a používám to, co funguje.

Neexistuje detoxikace, ve které se infekce neprojeví, a které se nejčastěji projevují takto:

 • poněkud zamlžený zrak
 • bolesti hlavy
 • bolesti ledvin
 • průjem
 • bolesti svalů
 • chronická únava
 • najednou všechno bolí
 • nemoc, kterou měl člověk předtím, je najednou akutní

To nejkrásnější na tom je, že jsme opravdu těžké kovy odstranili.

Další krok spočívá v léčení těchto infekcí, a to je teď lehké, poněvadž infekce v nepřítomnosti težkých kovů lehce reagují na biologické terapie a opatření.

Bez odstranění těžkých kovů jsou neléčitelné!!

Olovo

Teď trochu statistiky, která může některým z Vás připadat jako alarmující. Před několika lety byla provedena epidemiologická studie, ve které byly zkoumány kostry lidí, kteří zemřeli před 4 až 5sty lety. Byly zkoumány kostry v periodě zhruba 100 let, a kostry posledních 10ti let. Výzkum proběhl v roce 1997 a bylo zjištěno, že obsah olova v našich kostech je 500 - 1000 krát vyšší než byl před 400 lety. 500 až 1000 krát!!

Víme, co taková otrava olovem způsobuje, má velký vliv na mozek, duševní vývoj dětí, především vývoj inteligence je značně omezen. V kostech způsobuje otrava olovem poruchy v tvorbě krve a tím leukemii, anemii, lymfomy a další nádory hematopoetického systému. V posledních letech jsem léčil řadu pacientů s lymfomem injekcemi DMPS. To bylo ještě předtím, než jsem poznal další možnosti. Jednoduše vyloučit těžké kovy a všichni se uzdravili. A jsem stále překvapen, že i když je toto prezentováno na velkých kongresech, že to trvá tak dlouho, než se věc prosadí.

Olovo pochází z časů, kdy byl benzín ještě olovnatý. Také olejové a latexové barvy byly olovnaté. Dnes je vše právně ošetřeno a člověk se snaží olovo eliminovat. Stalo se ale toto: z benzínu bylo olovo odstraněno a namísto toho, aby bylo zabráněno klepání motoru, byla přidána celá řada chemikálií, které jsou vysoce karcinogenní. To znamená z bláta do louže. Přesedlali jsme tedy z neurotoxinu na karcinogen.

Můžeme si to snadno ukázat. V USA je patrná krásná křivka, na níž je vidět, jak dramaticky stoupl počet rakovin od té doby, co bylo z benzínu odstraněno olovo.

60% mozku se skládá z tuku - mastných kyselin. Proto musíme tuky nebo oleje znovu a znovu doplňovat, neboť jsou důležitou složkou velmi zranitelného mozku. Doplňujeme je proto, abychom napravili škody způsobené rtutí, poněvadž metylrtuť je tuky rozpustná. Mozek můžeme opravit a obnovit. I u velmi vážných nemocí!

V USA máme enormní nárůst lidí s diagnózou Parkinsona, MS, ALS, autismu, mozkových poranění a mnoha jiných nemocí dnešní doby. Tyto nemoci odvážně atakujeme a často pozorujeme u pacientů dramatická zlepšení. Mnoho lékařů používá principy, které se ode mne naučili.

Vždy myslete na to, že otrava rtutí poškozuje tuky v buněčné stěně, a pokud my toto nespravíme, nebudou naši pacienti v pořádku.

Omega-3

Zvířecí tuky, také máslo a smetana mají vysoký obsah nasycených mastných kyselin a ty dávají buňkám svoji ztuhlost, svoji formu. Je ale také důležité, že buňky potřebují vedle své určité pevnosti také elasticity a fluiditu a té dosáhnou díky nenasyceným mastným kyselinám.

To jsou esenciální mastné kyseliny, které najdeme např. ve slunečnicovém oleji, nebo v bodlákovém oleji, v rybím a lososovém oleji a ve lněném oleji. Tyto oleje, pokud jsou požívány, jsou zabudovávány do buněčné stěny a dávají tak buňkám jejich elasticitu.

Jedna mastná kyselina, která má v Evropě neprávem velmi špatné jméno, je kyselina Arachidonová (- čtyřikrát nenasycená esenciální mastná kyselina). Je hlavně obsažena ve vejcích, sýru a v másle.

Ve skutečnosti je to ta nejdůležitější kyselina ze všech, poněvadž všechny ostatní kontroluje.

Pokud jsme otráveni rtutí, vylučuje naše tělo ve zvýšeném množství mastné kyseliny Omega-6, tím zchudne naše tělo o tyto kyseliny a tím o základy kyseliny Arachidonové.

Teď je na řadě trocha biochemie a to musíte prosím vydržet.

Existují dvě rodiny mastných kyselin Omega-6 a Omega-3

Uvnitř Omega-6 mastných kyselin existují dvě rodiny:

1. Rodinu představují bodlákové, slunečnicové a pupalkové oleje, ty jsou odbourávány, nebo přeměněny na prostaglandin I -série.

Prostaglandiny jsou zodpovědné za komunikaci mezi buňkami, jsou něco jako e-maily, nebo dopisy, které buňky posílají sem a tam. Tato pošta jde vždy přes molekuly kyseliny arachidonové, a pokud Vám tyto tuky v potravinách chybí, nebo chybí v důsledku intoxikace rtutí, zhroutí se mezibuněčná komunikace.

2. Druhá rodina jsou mastné kyseliny - kyseliny arachidonové - které jsou převážně obsaženy v mase, vejcích a v živočišných produktech.

Mastné kyseliny Omega-3, kyselina linolová, lněný olej a EPA (kyselina eikosapentaenová) z lososového oleje a DHA (kyselina docosahexaenová), jako další část rybího tuku.

Rovnováha mezi těmito oběma rodinami je bezpodmínečně nutná. Bez dodání správných olejů - není mozkové aktivity

Při léčbě pacientů toxikovaných těžkými kovy, je zohlednění olejů nedůležitější bod diety. Důležitější než všechny ostatní, jestli jste vegetariáni, nebo cokoliv jiného, žádný bod není tak důležitý jako oleje.

Dr. Sholomo Yehuda doporučuje, že poměr mezi těmito částmi olejů, by měl být 4 : 1 (4 díly omega-6 a 1 díl omega-3). Díky testům na pacientech, v nejuznávanější laboratoři na mastné kyseliny v USA a také klinickým pozorováním, jsme mohli toto potvrdit.

Sami si můžete jednoduše tento olej namíchat. Smíchejte 4 díly slunečnicového oleje s jedním dílem lněného oleje a přidejte třeba k salátu, nebo k jiným potravinám - několik polévkových lžic denně. Lněný olej je jediný rostlinný olej, který má tak vysoký obsah omega-3 jako lososový olej.

Někteří lidé se milně domnívají, že olivový olej obsahuje esenciální mastné kyseliny.

Existuje ale také kompetitivní (soutěživé) potlačování mezi oleji, to znamená, že pokud dáme příliš mnoho omega-3, budou omega-6 potlačeny.

Lidé zatížení toxickými kovy nejčastěji potřebují EPA z rybího oleje.

Problém tkví tom, že oleje, které by měly být tělu dodávány, musí být také stráveny.

První krok trávení je enzym pankreasu, lipase, pak musí být také přítomna žluč v tenkém střevě, která přeměňuje tuky na vodou rozpustné, a tím tak připravené k přijetí.

Pro tělo je tedy relativně koplikované tuky vůbec přijmout. Především pak pro osoby poškozené toxickými kovy, u kterých pankreas a žlučník vůbec nefungují.

Pro nás je velmi zajímavé, že žluč má dvojí funkci.

Za prvé jsou přes žlučník vylučovány jedy z životního prostředí, a také část kovů. Dále je sama žluč nutná k absorbci olejů, které pak opravují poruchy nervového systému.

V normálním případě má buňka vysoký obsah kália a nízký obsah natria, ten se posune, a tím dochází u neurologických onemocnění k ochrnutím, znecitlivění, pocit hluchoty a abnormálnímu vnímání. Dochází ke ztrátě mastných kyselin.

Jedna věc, která se dá relativně snadno zvládnout, je redukce uhlohydrátů ve stravě. Často je až s podivem co se u našich neurologických pacientů stane, když přestanou požívat uhlohydráty, tedy chléb, zákusky, dorty, sušenky a těstoviny. K tomu počítám i rýži a všechny ostatní alternativní obiloviny.

V první fázi terapie, kdy se snažíme stabilizovat pacienty s ALS, MS, nebo děti s trpícími křečemi - pryč s obilovinami!

Jezte pouze zeleninu, k tomu trochu masa, rybu, nebo vajíčka.

Niacin je vitamín B3

Kyselina nikotinová je s niacinem blízce příbuzná. Kuřáci mají často jeho nedostatek, je obsažen v cigaretách, musí proto kouřit, poněvadž by cítili nedostatek vitamínu D3.

U hyperaktivních dětí používáme tak zvaný "nikotin touch", což fantasticky funguje.

Existuje jeden slavný film "Lorenzův olej", možná jej znáte. Pojednává o jednom chlapci, jménem Lorenzo, který trpí dědičným onemocnění peroxisomů. Jeho rodiče se pro něj snažili najít účinnou terapii a vytvořili tak tento olej. Tato terapie, která zpočátku krátkodobě fungovala a účinkovat přestala, sestávala z různých komponentů. Jedním z nich byla dieta bez tuků a selektivně přidávané oleje. Byly to olivový olej a řepkový olej. Ale ani v jednom z nich nejsou esenciální oleje.

Nakonec byla tímto tato nemoc poháněna dále kupředu. Toto onemocnění se jmenuje adrenoleukodystrofie - leukodystrofie.

Ve školní medicíně platí za nevyléčitelnou. My jsme doposud úspěšně pracovali se třemi dětmi, a to skrze opatrnou manipulací s oleji v dietě.

V USA existuje celá řada případů dětí narozených s autismem, nebo se v raném dětství staly autisty, nebo trpěly jinou neurogickou poruchou, a to v důsledku otravy rtutí, především pak metylrtutí, u matky. Otrava matky mohla proběhnout na jejím pracovišti, nebo za jiných podmínek.

Typickou známkou u dětí je velmi světlá pokožka, poněvadž je hemoglobin místo na železo vázán na rtuť. U této formy autismu je to tak, že inteligence dětí je často normální, ale vnímání světa jako je vidění, slyšení, čich a chuť jsou naprosto odlišné.

Abnormální tuky jsou tuky s dlouhým řetězcem. V okamžiku, kdy se stáváme toxickými, začíná produkce těchto tuků. Tyto tuky mohou ale také pocházet z naší stravy např. z podzemnicového oleje, máslo z burských ořechů, také sem patří hořčice, řepkový olej, to jeou věci, které jsou pro tyto pacienty nestravitelné, nebo mohou být dokonce smrtelné.

Cílem terapie je spálení těchto tuků s dlouhým řetězcem, obnovení tuků s krátkým řetězcem a esencielní tuky, a poté vytvoření rovnováhy mezi různými tuky, které doplňujeme ke stravě.

Nejdůležitějším opatřením je odstranění všech obilovin obsahujích lepek a všech mléčných produktů z kravského mléka

U dětí je zvláštností, že nejdříve změníme stravu a poté teprve začneme s detoxikací. Doposud jsme díky naší metodě dokázali uzdravit 14 dětí s autismem. Máme také mnoho pacientů s MS, ALS a Parkinsonovou nemocí, kteří se uzdravili.

A teď ještě pár informací na téma těžké kovy.

Nejnebezpečnější jsou výpary rtutě z amalgámových plomb. Je vypočítáno, že v průběhu 7 let se vypaří polovina rtuti z jedné plomby, 80% zůstává permanetně v nervovém systému.

Jedna plomba váží v průměru 500 - 1000 mg = 1g to není nijak neobvyklé pro jednu výplň, znamená to ale, že je v ní 500 mg rtuti. U metylrtuti je smrtelná dávka cca 1 mg. To znamená, že dvě plomby obsahují dostatečné množství rtuti k zabití člověka, pokud by došlo k okamžitému uvolnění. Přežíváme pouze proto, že naše tělo má dostatek času k rozdělení a uložení.

Důležité je, že mícha přivádí rtuť do lymbického systému, tedy tam, kde sídlí naše emoce. Z tohoto důvodu jsou emocionální poruchy tak časté se vším, co k tomu patří: závislost, perverze, závislost na kouření. Kuřáctví je často následek otravy rtutí.

Rtuť je přijímána membránami v ústech, ústními sliznicemi, putuje nervy, které jsou ve sliznicích okamžitě směrem k míše a k mozku. Pokud někdo ještě žádnou amalgámovou plombu nemá a ta mu je vsazena, trvá to cca 48 hodin, aby se mozek zaplnil rtutí.

Polykání rtuti v podobě malých částeček vytvořených opotřebováním, které tak impregnují střeva není tak škodlivé, poněvadž pouze 5-7% se vstřebá do krve.

Bakterie v ústní dutině a ve střevě přetvářejí rtuť ze zubních výplní na metylrtuť, která je 50 krát jedovatější/toxičtější než ostatní formy rtuti.

To, co věda přehlédla je fakt, že rtuť uvolňující se z našich plomb přetvářejí naše vlastní bakterie v metylrtuť.

Také ti kdo tu dnes sedí a mají amalgámové plomby, jsou otrávení metylrtutí a tím také naše děti. Plíce jsou důležitá brána. Proud vzduchu procházi okolo zubů, a tak jsou výpary rtuti trasportovány do plic. V jódu byla dříve také rtuť.

Pomocí olivového oleje a citrónové šťávy můžeme velmi silně kontrahovat žlučník a přimět jej tak k vylučování jedů. V okamžiku kdy přijde nerv do kontaktu s rturí, nasaje tento nerv sám kov a trasportuje jej až k buňce. Tato rtuť zanechá část své zkázy uvnitř nervové buňky.

Normální cesta - pokusím se zde ukázat příklad - je přes trojklanný nerv, který innervuje všechny zuby. Rtuť je tedy přijmuta a putuje ke ganglionu trigeminu. Tento innervuje nejen zuby, ale i nejrůznější čelistní svaly. To co pak různí lidé v noci mají je kousání, skřípání zuby. To je většinou známka otravy ganglionu trigeminu rtutí. Takovému člověku musí být detoxikována ústní dutina a poté přestane i skřípání zuby.

Čím výšší postavení má ryba v potravním řetězci, tím více v sobě hromadí jedy z životního prostředí, přibližně faktorem 200, to znamená, že když je velkou rybou pozřena malá ryba, jenž má množství rtuti 1, tak další větší ryba má toto množství 200! A pokud budeme počítat dále přes 20 generací, skončíme u žraloka a kosatky - to jsou nádherní savci, kteří jsou před vymřením způsobeným otravou rtutí.

Jednou z nejjistějších cest jak se otrávit rtutí je být zubním lékařem.

Forma rtuti, která je pro nás nejjedovatější jsou výpary metalické rtuti, které jsou přímo absorbovány sliznicemi dále nervy a plícemi přetvořeny na metylrtuť. Dále je rtuť transportována do nitra buněk, kde zůstává.

Rtuť je nervový jed, není to karcinogen. Bylo zjištěno, že nejvyšší koncentrace rtuti je v mozku. Fybrocyty, jenž jsou otráveny jako první překonají zábranu chránící mozek. Tímto se poškodí ochrana mozku. Téměř všechna onemocnění nervového systému, která známe, nejsou primárně způsobena rtutí v mozku, nýbrž sekundárními jedy a infekcemi, které se následně do mozku dostanou.

Proto je soupis symptomů spojovaných se rtutí tak obsáhlý!

Rtuť se v těle ukládá tam, kde se normálně vyskytují minerály. Rtuť je také kov, stejně jako selen, měď a zinek, tedy ty dobré kovy.

Pokud naplníme tělo až do saturace hodnotnými minerály, kalciem, magneziem, molybdenem, germaniem, mědí a zinkem, prostě potřebnými látkami, pak se na vazebných místech vytvoří jistá soutěživost mezi ostatními kovy. Díky této konkurenci se rtuť vyváže z dosavadních vazeb.

Když podáváme kalcium ve vysokých dávkách, tak potlačí kalcium rtuť. Ta se uvolní a pacient okamžitě reaguje jako při otravě rtutí. Tělo se učí velmi rychle a myslí si pokaždé, kdy přijde kalcium, že bude zase reagovat jako při otravě a tak se vyvine podmíněný reflex. Důležité je abyste o tom věděli: každě detoxikační opatření, které funguje, zamění tělo zpočátku s jedem, potažmo s těžkým kovem.

Problém elektrolytů jsem vyřešil tak, že podávám pacientům kozí syrovátku.

Kozí syrovátka obsahuje za prvé stopové prvky v relativně vysoké koncentraci a obsahuje také kalcium a hořčík. Je tam vše co potřebujeme včetně volných aminokyselin, které jsou pro detoxikaci důležité. Žádný jiný produkt není v detoxikaci tak efektivní. Můžete poslat své pacienty na kozí farmu, aby si tam vypili 2 sklenice syrovátky denně. S tím můžeme dnes absolvovat kompletní detoxikaci. Když k tomu ještě přidáme chlorellu prohloubí se tím požadovaný efekt.

Dále podáváme koriandr a česnek medvědí v relativně vysokých dávkách. Tak je možné ve střevech pochytat toxiny, poněvadž většina z nich opouští tělo střevem. Chlorella je naše hlavní metoda. Pokud pacient chlorellu nesnáší, našli jsme několik dalších variant jako náhradu. Jedna z nich je kysané zelí. 4 krát denně 2 polévkové lžíce. V kyselém zelí je hodně methionu, je to aminokyselina, jenž také detoxikuje a je postavena z mnoha vláken, které na sebe váží težké kovy.

Další je jablečný pektin, zde je denní dávka: vrchovatá čajová lžička denně.

Chitosan, který na sebe ve střevě váže těžké kovy. Je to hmyzí skelet, exoskelet (krunýř), u mnoha měkýšů (je to součást buněčné stěny hub a řas). Na téma chitosan existuje cca 60 příkladů literatury, převážně z oblasti Asie, poněvadž tam je často používán k vazbě kovů při akutních otravách a působí velmi efektvně.

To jsou naše varianty místo chlorelly.

Kromě toho pracujeme také s dalšími substancemi:

 • DMPS: je sirná látka, která velmi pevně váže měď, kadmium, olovo, rtuť - to jsou hlavní kovy o které zde hlavně jde.
 • Vitamín C: vysoké dávky 2x týdně u pacientů s akutní otravou je stále nejjistější detoxikační metoda. Je pomalá ale není nebezpečná.

Glutathion

U neurologických onemocnění používáme Glutathion. Zde je informace o dávkování, působí fantasticky zvláště u Parkinsonovy nemoci. Tehdy jsme začínali s 300 mg denně, toto množství jsme vstřikovali a pomalu jsme zvyšovali dávku až na 1.800 - 2.500 mg denně. U Parkinsona působí léčivě téměř ve stejném okamžiku. Je to absolutní novinka, ještě neexistuje žádná literatura na toto téma a pacient odchází velmi často normálně z ordinace!

Je to tak, že tento efekt nevydrží příliš dlouho, jen asi 18 - 20 hodin a pak přijde znovu dřívější stav. Pak musíte dát okamžitě další injekci. Pokud se to ale měsíce opakuje, prodlužuje se odstup mezi injekcemi a nakonec se pacient uzdraví.

Je to vzácné tajemství, ketré Vám zde dávám. Můžeme jej použít i u pacientů s ALS (onemocnění motoneuronu) a MS (roztroušená skleróza) jako podpůrnou metodu.

Glutathion

podporuje normální činnost imunitního systému, vitalitu a revitalizaci organismu. Vyjímečné antioxidační účinky glutathionu doplňují další přírodní složky s antioxidačními vlastnostmi.

Glutathion je látka tělu vlastní, je obsažen v každé jeho buňce. Tělo ho získává z některých potravin (např. z určitých druhů zeleniny), z řady látek si ho samo syntetizuje. Mladé buňky těla ho mají dostatek, ale počínaje 30. rokem věku glutationu v buňkách ubývá. Od 50. let věku ho v těle dokonce bývá o 50-70 % méně než v buňkách mladých. To s sebou nese předčasné stárnutí organizmu, řadu nemocí a poškození orgánů.

Zde krátce jeden případ, je to objev, který se mi podařil před 10 lety.

- Když je prováděna detoxikace, bylo dříve DMPS vždy injikováno do žíly. Z literatury víme, že otrava rtutí je, především u neurologických pacientů, v nervovém systému střeva.

- Víme, že 95% serotoninu se netvoří v mozku, ale ve střevě. To znamená že hormony: noradrenalin, všechny neurotransmitery, které přicházejí s pocitem „cítit se dobře“, se z větší části tvoří ve střevě a ne v mozku. To je lidové přesvědčení, které musí být revidováno.

- Položil jsem si otázku, může to být i tak, že otrava těžkými kovy není pouze v mozku, ale i ve střevě?

- Vzal jsem tedy metody z neurální terapie, a vstřikoval jsem DMPS místo nitrožilně sagmentálně, okolo pupíku.

Zde je případ jednoho zubaře s těžkými neurologickými obtížemi. Vstříkli jsme mu DMPS nitrožilně a v moči se objevily 2 mg rtuti, to je velmi malé množství. Poté jsem mu dal injekce do břicha a vyšlo přes 1.500 mg ven = 1,5 g a toto množství rtuti v moči, kdyby ji někdo vypil, tak dozajista zemřel.

Vyvolálo jen půl ccm DMPS - pro přítomné lékaře to musí být nepochopitelné, normální dávka je 5 ccm. Je to téměř homepatická dávka DMPS, která byla vstříknuta do břišní stěny a před neurologické reflexní dráhy byla transportována nervy k míše, od míchy k orgánům břicha a zase zpět a během 24 hodin vyšlo toto neuvěřitelné množství rtuti ven.

To vedlo k tomu, že pro detoxikaci potřebujeme často velmi malé množství vylučovacích látek, které pak vstřikujeme přesně tam, kde se otrava nachází namísto toho, abychom tím zatěžovali celé tělo.

Glutahion váže rtuť. Glutathion je přirozený antioxidant, jenž se vyskytuje v našem těle. Mnoho zubařů na celém světě přešlo od DMPS ke Glutathionu. Tato látka na sebe váže mimo jiné také metylrtuť - nejjedovatější formu rtuti.

Glutathion se může podávat nitrožilně i orálně. U astmatu jej také podáváme. Astma je dnes opravdu léčitelné za pomoci inhalace glutathionu. Je to trochu složitější a náchylné na různé chyby.

Metoda, kterou používáme již 2 roky, a která vede po 3 týdnech k vyléčení ASTMATU je tato:

1 ampule selenase 100 mg selen (biosyn) Rp do rozprašovače a jednou denně 1 ampuli inhalovat. Po 3 týdnech je astma pryč. Ještě jsme nezažili, aby někdo selhal. Tímto by mohlo být astma minulostí.

Rád bych udělal malé shrnutí.

Chronicky nemocní lidé jsou otráveni těžkými kovy.

Rtuť je také obsažena v nádorech. U vzorků tkání je nutno dávat pozor, aby byly tyto bezprostředně uchovávny v chladu, protože rtuť se při pokojové teplotě vypaří. Při kontrole vzorků na přítomnost rtuti je nutné prohlédnout také nádobu. Já osobně používám svalový test, abych se dozvěděl, které kovy jsou na „palubě“.

Poté přejdeme k naší centrální metodě: Chlorella, Koriandr a Česnek medvědí. Popřípadě další substance (oleje atd.)

Následuje analýza vlasů na počátku. Poté čekám 6 týdnů a anylýzu zopakuji. Je to relativně levná metoda.

Můžeme vidět, pokud je někdo otráven těžkými kovy, že na začátku není ve vlasech téměř nic, vypadá to skvěle. S vylučovacím programem se přemístí jedy z mozkové tukové tkáně zpět do krve, z krve přijdou do vlasů a z vlasového kořínku do samotného vlasu. 1,5 cm od pokožky odpovídají zhruba posledním šesti týdnům. Když pozorujeme, že s naším detoxikačním programem jedy ve vlasech stoupají, pak víme, že máme efektivní detoxikační program.

Dříve jsme zkoušeli jít normální cestou školní medicíny, kde jsme vstřikovali DMPS a sbírali jsme vzorky moči. Dostali jsme ale jen to, co už v moči v ten okamžik bylo. Když vstříknu DMPS, je rtuť mobilizována a přes žlučník a střeva se neobjeví v moči, pak se souběžně musím podívat na stolici a objeví se obrovské množství rtuti. Když používáme koriandr, objeví se během 2 - 3 minut vysoké hodnoty rtuti ve vydechovaném vzduchu a také v potu. V moči a ve stolici nenajdete nic.

Vegetariáni se dají špatně detoxikovat, poněvadž chybí často aminokyseliny, které jsou nutné pro transport těžých kovů.

Existuje mnoho případů, kdy si lidé nechli odstranit amalgámové plomby, protože si řekli, teď udělám všechno správně, vyčistím si tělo, budu se 2 týdny postit. To je často před-příběh onemocnění ALS a MS, poněvadž v krvi chyběli aminokyseliny, které by navázali dostatečné množství.

Zde ještě jeden tip:

Carnosin je antioxidant, který je fantastický u glaukomu (zelený zákal), kataraktu (šedý zákal) a zákalu čočky. Téměř všechny zákaly čočky zmizí, které jsou podmíněny těžkými kovy. Jsou k dostání také jako oční kapky.

Při glaukomu a kataraktu: 500 mg 2 kapsle 3 x denně, na doplnění energie. Proti chronické únavě pacientů s otravou těžkými kovy.

Sauna terapie Sauna-terapie je velmi cenná, existuje celá řada článků. Sauna je dvoustranný meč. Je bez pochyb, že v sauně jsou díky infračervenému záření kovy a jedy vysoce mobilizovány, to znamená, že jsou mobilizovány, ale ještě ne vyloučeny. Aby mohli vyjít kůží ven, musejí nejprve fungovat potní žlázy. Potní žlázy jsou často zatíženy těžkými kovy a nefungují a pak jsou mobilizované kovy a jedy přesunuty dovnitř. K přípravě systému na terapii je nutná předléčba naším základním programem po několik měsíců. Poté můžeme saunaterapii přidat do programu. 2x - 3x týdně 1 hodinu. Nejlepší je, aby si pacienti koupili infračervenou kabinu a chodili do ní kažký večer na 20 minut. Ve vzduchu v takové kabině stoupají dramaticky hodnoty rtuti. Je to velmi efektivní detoxikace.

Chitin v kapslích provádí silnou detoxikaci ve střevech, ale ne všichni jej dobře snášejí.

MSM (zkratka pro Metylsulfonylmetan), také organicky vázaná síra. MSM je přirozená bioaktivní forma síry, vyskytující se ve všech živých organismech. MSM obsahuje téměř 34% elementární síry. Vyskytuje se také v dešťové vodě, čestvém ovoci a zelenině. MSM je ale prchavá látka, která při přípravě potravy (ohřívání) nebo při delším skladování dalekosáhle mizí. MSM je v USA oblíbený především při chronické únavě a chronických bolestech.

Kyselina alfaliponová se stala ve světě zlatým standardem při detoxikaci těžkých kovů.

Dávkování: 300 mg 4x denně u dospělých, 100 mg 4x denně u dětí.

Kyselina alfaliponová má úžasný efekt při detoxikaci jater, takže ji stále častěji zařazujeme do našeho standardního programu u dospělých v akutní fázi. Je důležité abychom ji podávali 300 mg 4x denně, poněvadž když ji dáme jen jednou tak to vede k přesunu kovů zpět do mozku, když ji ale dáváme 4x tak se toto nestane.

Selen

Většina lidí trpí nedostatkem selenu a potřebují jej, aby mohli úspěšně detoxikovat. Když dáme ale příliš mnoho selénu, zafixuje se rtuť v mozku. Selen má velmi úzký terapeutický prostor, to znamená, že když je ho příliš, dojde k otravě selenem.

Viry se nemohou rozmnožovat za přítomnosti selenu. Nedávám selen často při detoxikaci, ale na potlačení rozmnožování virů.

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

PROTOKOL PRO PREVENCI

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 UNIKÁTNÍ, BEZKONKURENČNÍ EXTRAKTY

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. Jelinek, dr. Wahls

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Nejúčinnější kloubní výživa, MUDr. Ladislav Šafránek

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

Porovnání AMERICKÉ a RUSKÉ vakcíny na Covid -19, mechanismy účinků všech i připravovaných vakcín

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

 

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

 

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

ZDE

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

JAREK NOHAVICA

ZADEK JAK ŽOK

A přece nakonec - ÚSPĚŠNÁ LÉČBA

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 29.4.2023 v souvislosti s "vakcinací"

Ú MRTÍ - 1291

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 1863

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

Stav k 23.11.2022

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

 

 

Standardní verze