Artróza - úspěšná léčba kmenovými buňkami, aneb testování neověřené metody, i o metodě Orthokine předcházející "kmenové buňky"

Ing.Zdeněk Rozehnal

Níže publikované informace jsem čerpal z webových stránek a doporučil jsem aplikaci kmenových buněk mé příbuzné. Jak to dopadlo, taktéž v tomto článku průběžně popisuji.

 

Vědecká rada České lékařské komory na dotaz MUDr. Hnízdila: Mohu tuto metodu bez jakýchkoliv pochybností doporučovat svým pacientům? Odpověděla:

"Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že nikoliv." Více níže.

 

Kmenové buňky

Léčba poškozené chrupavky a kloubní artrózy pomocí vlastních kmenových buněk pacienta je nová technologie navazující na dosavadní pozitivní výsledky léčby artrózy ACP krevní plazmou. Pochází z USA a je schválena v České republice Státním ústavem pro kontrolu léčiv.
 
Postup léčby kmenovými buňkami je založen na miniliposukčním odběru asi 50 ml vlastní tukové tkáně v lokální anestezii a malého odběru krve k získání plazmy. Při ošetření dvou velkých kloubů je třeba odebrat asi 100 ml tukové tkáně. V 1 ml tukové tkáně se nachází 100 000 až 500 000 kmenových buněk, což je mnohokrát více než v kostní dřeni.
Z tohoto lipoaspirátu se unikátním postupem izolují kmenové buňky v tkáňovém zařízení společnosti Cellthera v Brně, které bylo zaregistrováno 15.3.2013 Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Společnost Cellthera vyvinula vlastní originální postup přípravy kmenových buněk z tukové a pojivové tkáně. Ty jsou následně smíchány se speciálně upravenou krevní plazmou. Kmenové buňky s aktivovanými růstovými a protizánětlivými faktory jsou poté injekčně aplikovány přímo do postiženého místa (počítejte s časovou prodlevou aplikace od odběru - převoz do Brna do tkáňového zařízení a zpět), kde dochází k regeneraci a obnovení poškozených tkání. Jedná se o nenáročný ambulantní a zpravidla jednorázový zákrok. Do týdne údajně nemocný pocítí zlepšení, do tří měsíců se chrupavka obnoví.

Včasným užitím kmenových buněk by se mělo operaci předejít (například totální endoprotéza kyčelního kloubu), protože úspěšnost léčby kmenovými buňkami závisí na stupni postižení kloubu. Metoda je vhodná pro pacienty bez omezení věku, nemohou jí být léčeni pouze lidé s rakovinou nebo vážnou infekcí.

Zdravotní pojišťovny léčbu artrózy kmenovými buňkami v současné době nehradí (aplikaci kolagenového implantátu do kolenní chrupavky již hradí - více o nové metodě na konci tohoto článku), pacient zaplatí za odběr, zpracování a aplikaci injekce zpravidla 35.000,-Kč. Souběžně lze tuto metodu aplikovat až na čtyři klouby - například obě kolena a kyčle. Odběr se udělá naráz, stejně jako zpracování a aplikace. Cena za čtyři klouby tedy není čtyřnásobkem, ale navyšuje se za každý další kloub o 15.000,- Kč. Tedy 4 klouby současně 80.000,- Kč. Tyto ceny (listopad 2013) se týkají klinických pracovišť, které spolupracují se společností Cellthera:

 • Brno - Revmacentrum MUDr.Mostera
 • Ostrava - Arthro Bioterapy
 • Pardubice - Medife

V Praze

 • Poliklinika I.P.Pavlova - 38.000,- (+16.000 další kloub) Kč, nezávazná vstupní prohlídka zdarma, udělají Vám potřebné rtg při vstupné prohlídce - poplatek 30,- Kč, není zde problém provést zákrok již v prosinci 2013
 • Arthro Biotherapy - 37.000,- (+15.000,-) Kč, nezávazná vstupní prohlídka 200,- Kč Navíc si musíte až před zákrokem zajistit rtg. snímek předmětného kloubu, či kloubů, při listopadové vstupní prohlídce objednání až na březen 2014

V Bratislavě

 • Medissimo, MUDr. Jakub Rybár - cena pri jednom kĺbe je 1400 eur, pri dvoch 2000 eur

 

Ale pozor - podle prim. Petera Hajduka z Aura Medical Clinic - "V případě třetího stupně postižení je pomoc také možná, nicméně tehdy je třeba provést alespoň tři aplikace s odstupem několika, například pěti měsíců." Tedy ne 35, ale minimálně 105. 000,- Kč.

 

Další hráč - Bioinova začne léčit kmenovými buňkami, očekává tisíce pacientů

Po pěti letech výzkumu je biotechnologická společnost Bioinova připravena přejít do praxe. Otevře v Teplicích své první komerční pracoviště, které bude nabízet pacientům léčbu kmenovými buňkami. Do dvou let pak plánuje společnost otevřít celkem deset pracovišť v Česku, z toho tři v Praze (červenec 2014).

Podle místopředsedy dozorčí rady společnosti Bioinova, je namístě tuto metodu označovat spíše jako podpůrnou terapii, která je vhodná zejména pro lehčí typy onemocnění kloubů. Léčba probíhá tak, že pacientovi je odebrána kostní dřeň z kyčelní kosti, následně je zpracována v laboratoři a získané buňky pak vpíchnuty do postiženého místa. Celý proces se má vejít do čtyřiadvaceti hodin. Zájemci o tento typ léčení také budou za zákrok platit. Cena jedné injekce bude 30 - 35 tisíc korun českých. (Stejné zvládne orálně Celadrin, ale za pár stovek).

Otázkou je, jestli VZP začne uvažovat o úhradě, či částečné úhradě této metody. Například na totální endoprotézu kyčelního kloubu se čeká až 2.5 roku. Cena zákroku a materiálu v nejlevnější variantě je o něco vyšší než léčba kmenovými buňkami, ale i několikanásobná v závislosti na kvalitě náhrady. Obvyklá délka pracovní neschopnost při nekomplikované variantě je 3 - 4 měsíce, nicméně níže uvedené možné komplikace s podstatně delší pracovní neschopností jsou varující. Uvádím nejaplikovanější náhradu.

 

Závažné komplikace u operací umělých náhrad kloubů postihnou 7,7 - 10% pacientů

 

Komplikace - totální endoprotéza kyčelního kloubu

 • Během výkonu a po něm mohou vznikat komplikace peroperační, časné a pozdní. Patří mezi ně například poranění velkých cév, nervů, zlomení stehenní kosti, luxace endoprotézy, omezení hybnosti nebo nedostatečná funkce endoprotézy a mnohé další. Nejzávažnější komplikací je smrt pacienta při pulmonální embolii a infekce aloplastiky
 • Prevence trombembolické nemoci a prevence infekčních komplikací jsou bezpodmínečně nutné. Optimální medikamentózní prevencí jsou frakcionované hepariny podané již před výkonem. Doporučuje se podávání medikamentózní prevence  po aloplastice velkých kloubů na dolních končetinách po dobu 6-12 týdnů  po operačním výkonu, způsob prevence se liší podle pracoviště
 • Akutní infekce aloplastiky v přímé souvislosti s operací je poměrně vzácná. Počet akutních infekcí by neměl být vyšší než 1%. Častěji přichází infekce jako mitigovaná, pozdní, pacient nemá celkové ani lokální příznaky zánětu, často předchází období nebolestivosti a dobré funkce kloubu. Nejčastějším etiologickým agens je Staphylococcus epidermidis. Léčba je obtížná a nákladná, většinou postupujeme dvoudobě. V první době vyjmeme endoprotézu a léčíme zánět a ve druhé době za příznivých podmínek znovu implantujeme kloubní náhradu. Sanace infektu a dobré funkce kloubu dosáhneme u 80-90%  nemocných, náklady na léčení, opakované hospitalizace a dlouhodobé podávání antibiotik jsou však vysoké
 • Nejzávažnější a nejpočetnější pozdní komplikací endoprotéz je aseptické uvolnění. Působením mikročástic polyetylénu, kovu nebo kostního cementu vzniká granulom z cizích těles. Růstem granulomu dochází k resorpci kosti na rozhraní implantátu a kosti a vzniku kostních  defektů. Cementované protézy se obvykle uvolňují lineárně - tzn., že mezi cementem a kostí vznikne vrstva vazivové tkáně patrná na rentgenogramu jako měkký lem  
 • Problém reoperace uvolněné kyčelní endoprotézy je problémem náhrady kostních defektů. Při reoperaci použijeme často implantát větší velikosti, při rozsáhlých defektech je nutné použít alogenní kosti a případně kovové augmentační implantáty k armování acetabula. Pokud je to možné, doporučuje se při reoperacích používat bezcementované implantáty, někdy jsou nutné speciální revizní implantáty, jejichž cena přesahuje i 100 000 korun. Přitom je možné při dobrém technickém vybavení ošetřit i velmi závažné formy aseptického uvolnění endoprotézy kyčelního  kloubu

 

Léčba artrózy a onemocnění pohybového aparátu pomocí kmenových buněk

Odpovídá prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D. (spolumajitel společnosti Cellthera)


Co se vlastně děje v těle pacienta, respektive v kloubu, do něhož byla provedena aplikace kmenových buněk?

Kmenové buňky mají dvě mimořádné schopnosti. Jednak možnost sebeobnovy, takže jejich potenciál je uchován do budoucnosti a jednak schopnost diferenciace, tj. změny v takový buněčný typ, který je v daném prostředí potřeba. V případě aplikace do kloubu opotřebeného artrózou dojde k přeměně kmenových buněk do buněk tvořících růstové faktory, které aktivně regenerují kloubní chrupavku, utlumí bolest související s jejím poškozením a aktivně napomáhají zlepšení výživy chrupavky. To vše kmenové buňky dokáží za minimálního přísunu kyslíku. Jestliže ve vdechovaném vzduchu je 21% kyslíku, pak v prostředí kloubu je pouze přibližně zastoupeno 1% kyslíku, což je optimální prostředí pro činnost kmenových buněk.

Je pravdou, že kmenové buňky dokážou obnovit artrózou poškozené chrupavky v kloubech?

Částečně jsem na to odpověděl v předchozí odpovědi. Je potřeba říci, že artrózou trpí 50% dospělé populace starší 50 let. Zátěž velkých kloubů (zejména kolena a kyčle) je pochopitelně vyšší u lidí s vyšší hmotností. Rozeznáváme 4 stupně artrózy, kdy stupeň č. 1 je nejlehčí forma a stupeň č. 4 je nejtěžší forma, u které je chrupavka je zcela zdevastovaná nebo již nepřítomná. Léčba kmenovými buňkami dosahuje nejlepších výsledků u stupně artrózy 1-3. U stupně 4, kdy již v podstatě není z čeho chrupavku regenerovat, vyžaduje zpravidla chirurgické řešení. Je ovšem pravda, že i kandidáti na totální endoprotézu (umělou náhradu) kyčelního nebo kolenního kloubu byli úspěšné léčeni pouhou aplikací kmenových buněk do kloubu a tento nepříjemný zákrok vůbec nemuseli podstoupit. Navíc operace velkých kloubů je zatížena podstatně vyšším rizikem komplikací než aplikace kmenových buněk, která spočívá v jediné injekci do kloubu (u těžších forem artrózy lze uvažovat o druhé injekci v odstupu 6-24 týdnů, ale asi 80% pacientů je úspěšně léčeno jedinou injekcí).

Jaké zkušenosti s touto metodou mají v zahraničí a k jakým výsledkům se dopracovali?

Nejvíce zkušeností pochází z amerických pracovišť, z Austrálie a Jižní Ameriky a některé odkazy lze nalézt na našich webových stránkách www.cellthera.cz

Na poslední mezinárodní konferenci pořádané 3. května 2012 ve městě Hollywood (nikoliv filmový Hollywood v Kalifornii), Florida, USA společností International Cellular Medicine Society byly prezentovány výsledky týmu dr. Centena u více než 500 takto léčených pacientů. Více než 80% pacientů udalo podstatné výrazné zlepšení kvality života, odstranění bolesti, zlepšení pohyblivosti, možnost obnovení sportovní činnosti. Pacienti s těžším stupněm artrózy, kterým byla jejich původním ortopedem navrhována totální endoprotéza kyčelního nebo kolenního kloubu, byli rovněž úspěšně léčeni kmenovými buňkami tak, že operaci vůbec nemuseli podstoupit, nebo ji alespoň oddálili o více než 1 rok.

Podobné výsledky s léčbou artrózy byly prezentovány v loňském roce na konferenci IFATS (International Federation for Adipose Therapeutics and Science; www.ifats.org) u stovek pacientů a tisíců zvířat (zejména psů a koní).


Kdy budete hodnotit výsledky metody v ČR?

Předpokládáme, že vyhodnocení efektu léčby je možné minimálně po jednom roce od podání kmenových buněk.


Vyvinete snahu jednat se zdravotními pojišťovnami ohledně úhrady zákroku z pojistného?

Zatím se nejedná o standardní léčebný postup, ale o novou léčebnou metodu zaváděnou v České republice. Jestliže zkušenosti s totální endoprotézou jsou v současné době zdokumentovány u tisíců pacientů, včetně vedlejších nežádoucích účinků, naše zkušenosti jsou zatím od desítek pacientů. Podobně jako si našla své místo léčba artrózy pomocí krevní plazmy obohacené o krevní destičky a hlavně originální patentovaná krevní metoda léčby pod názvem Orthokine, věříme, že brzy si najde místo i léčba kmenovými buňkami a bude možné vyjednávat podmínky úhrady zdravotními pojišťovnami. Nyní nám jde především o potvrzení bezpečnosti a léčebného efektu kmenových buněk. Je logické, že zdravotní pojišťovny se chovají ekonomicky a pragmaticky. Pokud ukážeme, že tato nová léčebná metoda je účinná a přitom není zatížena závažnými vedlejšími účinky, je finančně mnohem méně náročná než operace, je logické, že v indikovaných případech budou zdravotní pojišťovny takovému způsobu léčby nakloněny.

Tato metoda je vhodná pouze u velkých kloubů, anebo bude použitelná třeba u bolestí zad?

Nejvíce zkušeností celosvětově je s léčbou velkých kloubů. Existují ale i pracoviště, která léčí také bolesti zad související např. s vyhřezlou meziobratlovou ploténkou v počátečním stadiu. Jedná se však o speciálně kultivované kmenové buňky v laboratoři, což česká legislativa zatím neumožňuje bez zastřešení v režimu klinické studie. Jinak jsou velmi dobré zkušenosti s léčbou kloubů postižených zánětem (artritidou, lidově revmatismem), pokud se jedná o jeden nebo několik, zpravidla větších kloubů. Zde se využívá protizánětlivého efektu kmenových buněk a samozřejmě již výše popsané schopnosti regenerace kloubní chrupavky.

Mezinárodní poznatky

Poznatky o léčbě artrózy kmenovými buňkami zazněly na mezinárodní konferenci International Cellular Medicine Society, která se konala v květnu 2012 v USA. Dr. Centeno z klinického pracoviště Centeno - Schultz Clinic, Colorado, prezentoval výsledky desetileté práce související s preklinickým a klinickým výzkumem aplikací kmenových buněk při léčbě artrózy velkých kloubů s níže uvedenými poznatky:

 • bylo sledováno 339 pacientů s artrózou II.-IV. stupně léčených vlastními kmenovými buňkami po dobu 3 měsíců až 4 let. Navíc u 50 z nich bylo prováděno opakované sledování s pomocí zobrazovacích vyšetření magnetickou rezonancí
 • výsledky ukázaly podstatné zlepšení klinického stavu spojeného s ústupem bolesti, zlepšením nebo úplnou úpravou chůze, což bylo prokázáno objektivním zlepšením na magnetické rezonanci postižených kloubů
 • u pacientů s nejtěžším - IV. stádiem artrózy kyčelního nebo kolenního kloubu, kterým byla doporučena totální náhrada,  bylo dosaženo zlepšení léčbou kmenovými buňkami. Dokonce 66% kandidátů na náhradu kolenního kloubu a 79% kandidátů náhrady kyčelního kloubu z celkového počtu 200 pacientů bylo pomocí kmenových buněk natolik zlepšeno, že nebylo nutno přistoupit k další invazívní chirurgické léčbě. Pouze 5 pacientů s postižením kolenního kloubu a 12 pacientů s postižením kyčelního kloubu z výše uvedených 200 pacientů muselo podstoupit umělou náhradu postiženého kloubu po 1-2 letech od aplikace kmenových buněk
 • aplikace kmenových buněk je velice bezpečná, mnohem bezpečnější než podstoupení operace umělé náhrady velkého kloubu, která je zatížena závažnými vedlejšími účinky v 7,7%-10% případů (dle zveřejňovaných údajů). Tyto závažné vedlejší účinky vyplývají zejména z komplikací po chirurgické operaci spojené s totální náhradou velkého kloubu – infekce v místě kloubu i systémové infekce – sepse, vznik žilní trombózy a následné život ohrožující plicní embolie, komplikovaná a zdlouhavá rehabilitační péče, výrazná bolestivost po operaci vyžadující opakované podávání velkých dávek analgetik, které dále poškozují a zatěžují vnitřní orgány (játra, ledviny, žaludek), nutnost celkové anestézie, která je nevhodná nebo nepřípustná pro kardiaky a starší pacienty. Dlouhé čekací doby před operací v řádu měsíců až let dále zhoršují utrpení pacientů s artrózou
 • žádné z výše uvedených vedlejších účinků nebyly pozorovány v případě léčby artrózy pomocí kmenových buněk v souboru 339 léčených pacientů. V průběhu sledování se nevyskytl ani jeden případ rakoviny, ani jeden případ infekční komplikace v souvislosti s podáním kmenových buněk. Mírné vedlejší účinky u méně než 5% pacientů v podobě přechodné ztuhlosti a bolestivosti kloubu v prvních dnech po aplikaci odezněly během několika dnů bez nutnosti podání nesteroidních analgetik / antirevmatik. Jiné závažné vedlejší účinky spojené s léčbou kmenovými buňkami nebyly pozorovány
 • vedle klinického přínosu je také nezanedbatelný přínos ekonomický. Jestliže klasická operace spočívající v totální náhradě velkého kloubu a následná rehabilitační a celková léčebná péče vyžaduje částky v řádu statisíců Kč, pak léčba vlastními kmenovými buňkami včetně následné péče se pohybuje v řádu desetitisíců Kč na pacienta.

 

Jaká očekávání mohou mít pacienti, kteří podstoupili aplikaci kmenových buněk do kloubů postižených artrózou?

odpovídá prim. MUDr. Peter Hajduk z Aura Medical Clinic

V zásadě platí, že čím nižší stupeň artrózy, tím lepší reakce. Kmenové buňky v kloubu vyvolají hned několik reakcí. Dlouhou dobu byli odborníci přesvědčeni, že poškozená hyalinní chrupavka je neopravitelná. Poslední výzkumy ale ukazují, že tomu tak úplně není. A tím máme určitý základ, o který se můžeme opřít a pozdržet progresi artrózy třeba o deset let. A je přece rozdíl, jestli jdete na nějakou vážnější operaci ve třiceti letech, nebo až v padesáti. Tedy jedním z realistických výsledků léčby u artrózy prvního stupně je její výrazné zpomalení, dokonce bych si dovolil říct až reverze stavu. V případě prvního stupně může dojít až k takovému zlepšení, že nemocný bude deset let fungovat úplně bez problémů a třeba i v rozumné míře sportovat. Když je artróza pokročilejší, jsme rádi, když proces výrazně zpomalíme. V případě třetího stupně postižení je pomoc také možná, nicméně tehdy je třeba provést alespoň tři aplikace s odstupem několika, například pěti měsíců. Za úspěch pak považujeme, že se nám povede udržet kvalitu života na určitém stupni. Nelze se domnívat, že ze třetího stupně artrózy uděláme stupeň druhý, nebo dokonce první. Ale snížíme bolestivost, zlepšíme rozsah pohybu, klesne spotřeba léků a tím celkově stoupne kvalita života. Vhodné je také doplnit aplikaci kmenových buněk do kloubu metodou PRP – tedy aplikací vlastní krevní plazmy.

 

Poznatky pacientů po aplikaci kmenových buněk

více: http://www.lecbakloubu.cz/bolesti-kloubu-lecba/reference/dopisy-pacientu/

20. 8. 2013 - Pacientka 54 let, postižení obou kloubů III stupně

Dobrý den pane doktore,

ráda bych Vám poděkovala za léčbu. 26.4.2013 jsem podstoupila aplikaci kmenových buněk do obou kolen. Po třech měsících se cítím báječně, némám žáhné bolesti, v noci klidně a nerušeně spím. Vratila jsem se k turistice a práci na zahradě. Během dovolené jsem absolvovala náručnou vysokohorskou túru a kolena i já jsme to zvlládly bez úhony.

Moc děkuji a přeji hodně spokojených pacientů. LK

25. 6. 2013 - Muž, 50 let, artróza kolene III. stupně

Dobrý den,
promiňte, že píši až po tak dlouhé době od zákroku, ale chtěl jsem se ujistit, že bude mít déletrvající účinnost. Zatím je vše v naprostém pořádku a úleva od bolesti jak při chůzi tak i při spánku (při mé golfové aktivitě) je stále na stejné a neměnící se úrovni. Je mi 50 roků a jsem 10 týdnů po aplikaci kmenových buněk do kolene s artrózou II-III. stupně.

Velké poděkování a přání hodně zdraví Vám přeje Milan K.


22. 5. 2013 - Muž, artróza obou kolen

Vážený pane doktore, před téměř rokem (4 červenec 2012) jsem postoupil aplikaci kmenových buněk do obou kolen.

Prozatímní výsledky jsou následující:

Před aplikací

A) pravé koleno - diagnóza (artróza III) silná bolest při stoupání po schodech, bolest při dlouhodobé chůzi, bolest a strnutí při dlouhodobém cestování v sedě.

B)levé koleno - diagnóza (úraz před 30-ti lety při kopané, roztržený meniskus, přetržené křížové vazy, silná artróza) tři operace kolena. Bolest při chůzi která přetrvávala i při delším odpočinku, silná bolest při stoupání po schodech, silná bolest při přetočení kolena a to i při spánku. Při otočení mne bolest vzbudila, přestal jsem hrát golf.

11 Měsíců po aplikaci

A) pravé koleno bez omezení a bolesti.

B) Levé koleno občas slabší bolest při chůzi ze schodů, spánek nenarušuje, při dlouhodobé chůzi (nad 8km ) střední bolest, která mizí po kratším odpočinku. Při extrémním vytočení kolena střední bolest. Jsem opět schopný hrát golf (i když po delší přestávce ne zrovna dobře), který je náročný na chůzi (6-10km) a na natočení kolena při odpalu míčku.

Zdá se, že blahodárně působí jízda na kole a rotopedu s malou zátěží.

S pozdravem
Ing J. O., Prostějov
 

3. 5. 2013 - Muž Artróza 2. stupně

Rád bych touto cestou poděkoval panu doktorovi Lukáčovi za provedený zákrok kolen s kmenovými buňkami. Po diagnostikované Artróze 2. stupně, několika operacích menisků (na pravé noze jsem byl 2x) a přetrvávajících bolestech v pravém koleni jsem oslovil MUDr. Lukáče, zda bych mohl podstoupit na jeho klinice v Ostravě tuto operaci. Je mi 45 roků, od dětství jsem vrcholově sportoval, a protože sport miluju a chci jej dále provozovat (lední hokej a tenis), potřebuji se samozřejmě pohybovat a u těchto sportů dostávají nejvíce zabrat kolena. Po prodělané operaci jsem šel po cca měsíci znovu na led, jenže bolest se při větší zátěži vracela, i když jsem jedl kloubní preparát Condrosulf, doporučený panem doktorem. Je to cca půl roku po operaci a po pravdě pravé koleno není úplně 100% a bolest se občas ozve, ale je to mnohem lepší a na moje rekreační sportování a běžný pohyb to stačí. Zlepšila se i chůze do a ze schodů. Takže pane doktore ještě jednou mockrát děkuji a přeji mnoho dalších spokojených klientů.

Petr Krejčiřík, Olomouc

27. 3. 2013 - Žena 58 let, artróza kyčelního kloubu, 5.týden po aplikaci kmenových buněk

Asi před půl rokem mě začal bolet pravý kyčelní kloub (podle RTG artróza III.stupně), po půlhodince hodince chůze jsem nemohla jít bez kulhání. Jako průvodkyně turistů jsem se samozřejmě nechtěla s kulháním smířit, ale do endoprotézy se mi také ještě nechtělo. Hledala jsem proto nějaké jiné řešení a dozvěděla jsem se o léčbě kmenovými buňkami. Po konzultaci s MUDr. Ladislavem Lukáčem jsem se rozhodla to zkusit. Pan doktor mi vše perfektně vysvětlil, zákrok byl bezbolestný a bezproblémový, ani večer jsem si nepotřebovala vzít nic na bolest, jen mě dva dny trochu bolelo břicho, asi jako když člověk začne po několika měsících opět cvičit. Týden jsem se šetřila, byla doma a popocházela o berlích, pak jsem postupně začala chodit na delší a delší procházky.

Teď jsem pátý týden po aplikaci kmenových buněk a cítím se stále lépe. O kloubu sice vím, ale určitě se nedá mluvit o nějaké bolesti a hlavně nekulhám a také pohyblivost je mnohem větší.

Jak vím od pana doktora, stav se bude i nadále zlepšovat, je to záležitost týdnů a měsíců, takže se velmi těším na vše další.

Chtěla bych moc poděkovat panu MUDr.Lukáčovi a jeho týmu za šíření této nové metody a přeji co nejvíce spokojených pacientů!

O.K., Praha

Povšimněte si, tkáňové zařízení společnosti Cellthera v Brně, kde se unikátním postupem izolují kmenové buňky, bylo zaregistrováno až 15.3.2013 Státním ústavem pro kontrolu léčiv, ale většina "poznatků" pacientů na http://www.lecbakloubu.cz/bolesti-kloubu-lecba/reference/dopisy-pacientu/ vychází z aplikace kmenových buněk před tímto datumem ...

 

Osobní poznatky z léčby mé příbuzné kmenovými buňkami

Ing.Zdeněk Rozehnal

Má příbuzná je štíhlá s pravidelným pohybem, nicméně své problémy s artrózou obou kolen (2.až 3.stupeň) si způsobila také tím, že se nechala zblbnout "cholesterolem" a značně omezila příjem potravin, jak jí doporučil ošetřující lékař. Výsledek? Nedostatek živin. V posledních 5 letech užívala různé doplňky stravy s výsledkem - stav se nezhoršil, přičemž naposledy cca půl roku užívala Cemio Kamzík kolagen a nastalo určité zlepšení. Jedno z kolen má operované, laparoskopicky byl před 5 lety odstraněn malý úlomek.

Podpis "Poučení"

(níže "Poučení a informovaný souhlas pacienta s léčbou autologním buněčným přípravkem zpracovaným z pojivové a tukové tkáně - buňky stromální vaskulární frakce", který má příbuzná musela před aplikací kmenových buněk do kolen podepsat. Vzhledem k tomu, že u ní nedošlo ke ztrátě hybnosti kloubů, tak dopadla relativně dobře.)

 

V "Poučení", které má příbuzná obdržela není ani zmínka o té skutečnosti, že tato metoda není úředně uznaná a řádně klinicky otestovaná

Jaké jsou možné komplikace a rizika podání kmenových buněk (buněk - stromální vaskulární frakce - SVF)

 

 • Alergické reakce

se mohou vyskytnout při podání lokálního anestetika, desinfekčního prostředku nebo náplasti v souvislosti s podáním kmenových buněk. Projevem alergické reakce může být zarudnutí kůže, otoky, svědění nebo nevolnost. Zřídka také vážné komplikace, jako jsou poruchy dechu, křeče, poruchy srdečního rytmu a krevního tlaku vedoucí až k život ohrožujícímu šoku.

 • Infekční komplikace

se mohou rozvinout po výkonu v podobě časné nebo pozdní infekce s projevem lokálním - zánět kůže a dalších měkkých částí, včetně cév a nervů nebo jako organizovaný zánět v podobě abscesu. Infekce může mít i celkový projev s alterací celkového stavu.

 • Trombo-embolie, tuková embolie

při imobilizaci pacienta po výkonu může dojít k rozvoji flebotrombozy a plicní embolie.

 • Poranění okolních struktur (například svalů, šlach, cév a nervů)

při aplikaci buněk SVF může dojít k poranění malých kožních nervů a přechodně k výpadkům citlivosti kůže v určitých oblastech. Krevní výron kloubu může vzniknout po aplikací buněk SVF do blízkosti artroticky změněného kloubu.

 • Infekce kloubu

může vzniknout po aplikaci buněk SVF do blízkosti artroticky změněného kloubu. Může se projevit otokem, bolestivostí, zarudnutím, ale i celkovou alterací stavu. Může i přes intenzivní léčbu trvat dlouhou dobu, prodloužit tak celkovou léčbu a může dojít k omezení, až ztrátě hybnosti v kloubu či vzniku píštělí.

Takže ano. Začátkem měsíce února 2014 podstoupila má příbuzná léčbu obou kolen kmenovými buňkami. Během prvních 30 dnů od aplikace nezaregistrovala žádnou pozitivní změnu, naopak při chůzi ze schodů poprvé po měsíci pocítila v jednom z kolen zhoršení stavu, nicméně toto může být způsobeno určitým "šetřením", jak jí bylo doporučeno. Jsem zvědav, jak se stav bude vyvíjet dále, protože pacientka je štíhlá, prakticky bez medikace, se střední artrózou, s dobrým imunitním systémem, prostě ideál pro obnovu chrupavek kmenovými buňkami... Nejpozději začátkem dubna opět popíši stav. Doufám, že to není obchod s iluzí za více než 50.000,- Kč.

Poznámka: zvláštní je, že na faktuře za ošetření není uvedena specifika zákroku, rozuměj ani slovo o kmenových buňkách (buňkách  stromální vaskulární frakce).

5 týdnů od aplikace kmenových buněk - stav jako před zákrokem (zhoršení stavu v jednom koleni bylo dočasné).

Řízená rehabilitace ve zdravotnickém zařízení

 • měla být zahájena po 2 týdnech od aplikace kmenových buněk - dle předaného písemného materiálu zdravotnického zařízení
 • reálně má být zahájena 9.týdnem od zákroku

8 týdnů - žádné zlepšení, kontrola ve zdravotnickém zařízení - podle lékaře rehabilitace není potřeba, protože kolena jsou uvolněna, na zlepšení je třeba počkat půl roku - nevím na co, když se nic nezměnilo. Na stránkách http://www.cellthera.cz/caste-otazky/ je uvedeno: "trvalý efekt je zpravidla patrný po 2 měsících po zákroku"

9 týdnů - stále bez projevu zlepšení, tedy žádný efekt (již je evidentní - 2 kolena najednou byla chyba, osobně jsem doporučoval ošetřit kmenovými buňkami pouze jedno koleno)

Vzhledem k nulovému účinku jsem se pozeptal po známých, jestli neznají někoho, kdo toto absolvoval,. Říkal jsem si nejméně 4:1, že najdu člověka s pozitivními zkušenostmi vzhledem k tomu, jak jsou kmenové buňky versus klouby na stránkách poskytovatelů předmětné lékařské péče velice pozitivně hodnoceny. Našel jsem paní, střední stupeň artrózy, 7 měsíců od aplikace - žádný efekt, vyhozené peníze. Doufám, že teď najdu nejméně ty 4 pozitivní.

10 týdnů - žádný náznak zlepšení

11 týdnů - beze změny, bez kontaktu s osobou s pozitivními zkušenostmi po aplikaci kmenových buněk

Nejsem blbec, abych po 11 týdnech nepochopil neúspěšnost této "léčby" u mé příbuzné. Co dál. Určitě zkusíme Celadrin, ale až od července 2014, aby bylo jasno o záporném efektu aplikace kmenových buněk, o Celadrinu níže MUDr. Šafránek. Každopádně MUDr. Šafránek má pravdu v tom, že všechny ostaní produkty na klouby mají maximálně udržovací efekt, protože má příbuzná je užívala přes 10 let a k zásadním pozitivním změnám nedošlo.

Nicméně v hledání řešení mně ťuklo, před rokem jsem publikoval článek MVDr. MUDr. Walacha - odstavec z článku následuje.

Další oblastí kde nám lékaři dluží informace, je operativní léčení kloubů. V roce 1993 zveřejnila Harvardská universita ve spolupráci s tamní vojenskou nemocnicí výsledky experimentu týkajícího se léčení zánětu kloubů. Při tomto experimentu byla vybrána skupina lidí, kteří nevykazovali žádný pokrok při tradiční léčbě. Tato tradiční léčba se sestávala z injekcí, podávání kortizonu, pregnizonu, podávání léčiv a fyzikální terapie s jediným výsledkem: nutná operativní výměna kloubů. Lékař pověřený vedením experimentu shromáždil pacienty a oznámil jim, že vojenská nemocnice hledá dobrovolníky, kteří by byli ochotni snášet bolesti po dalších maximálně devadesát dnů a byli by ochotni podrobit se novému druhu léčby. K tomuto pokusu se přihlásilo 29 dobrovolníků a léčba spočívala v podávání
lžíce sušených kuřecích chrupavek každé ráno spolu se snídaní. Podle této zprávy zánět a bolesti ustoupily po deseti dnech a po třech měsících došlo k úplnému obnovení funkce kloubů.

Hodí se napsat:

Je zajímavé, že veterináři vědí jak předejít a někdy i vyléčit řadu nemocí u zvířat jednoduše a levně pomocí správné výživy

                                                                                         MVDr. MUDr. Joe Wallach

Doplním:

Logické, zvíře musím prodat s co nejmenšími náklady na něj, ale člověka ne, na něm musím vydělat co nejvíce dokud žije


Více: http://www.uspesna-lecba.cz/priciny-nemoci-predcasne-starnuti-a-zpusoby-jak-obojimu-predchazet/


Takže utajují se informace o jednoduchém léčení? Pokud ano, tak farmafirmy vydělávají neoprávněně minimálně stamiliony ročně, protože kuřecí chrupavka je levná. Nicméně jsou zde dva problémy. Je možná kvalita kuřecích chrupavek v současnosti stejná jako ty, které byly použity v devadesátých letech minulého století (krmení hormony a antibiotiky). Druhý, lze tento produkt koupit? Možná pro psy a levně. No a další následný finanční efekt pro farmakorporace - aplikace kmenových buněk, kolenní a kyčelní náhrady ...

Hydrolyzovaný kuřecí kolagen typ II obsahuje "Kloubní SuperMix" - Celadrin Locomotive, produkt níže

 

12 týdnů - z vnější strany levého kolene tlak, někdy bolest například po delším sezení na židli a po probuzení. Po 5 minutách problém odeznívá, nicméně existuje nebezpečí pádu. Naopak po hodině pohybu ztuhlé, těžké nohy, což před aplikací kmenových buněk nebylo.

13 týdnů - stav nezměněn, 2 kontakty - léčba velkých kloubů kmenovými buňkami bez pozitivního efektu

14 týdnů - zhoršený stav nadále

15 týdnů - 54.000,- Kč nateklo bílým plášťům bez jakéhokoliv pozitivního efektu po aplikaci "čehosi"do kolen. Nicméně nejde jen o peníze, ale hlavně o absolutní ztrátu důvěry v tuto metodu ze strany mé příbuzné a částečně v lékaře. Po přečtení web.stránek byla nadšená z úspěšnosti této metody a teď je velice zklamaná a cítí podvod. Pokud bych před jejím ošetřením znal názor prim.Hajduka a stanovisko Vědecké rady ČLK (viz níže), tak bych jí aplikaci kmenových buněk rozmluvil. Doporučuji velice zvážit a spíše se řídit zkušeností dr.Hajduka - III.stupeň artrózy - minimálně 3 aplikace kmenových buněk s odstupem několika měsíců - navíc je vhodné doplnit aplikací vlastní krevní plazmy...

16 týdnů - stav hodnotí u obou kolen jako horší ve srovnání se stavem před aplikací kmenových buněk do kolen - méně ujde, má větší bolesti a registruje pocit nestability. Opakovat zákrok nechce, raději pojede do lázní, kde má záruku zlepšení stavu

Červen 2014 - zhoršení stavu levého kolena, bolest se zvýšila natolik, že dochází k probouzení

Červenec 2014 - kontrola, vzhledem k neuspokojivému stavu lékařem doporučeny injekce Diprophosu, pacientkou prozatím odmítnuto, protože DIPROPHOS patří do skupiny léků, známých jako kortikoidy. Další kontrola v září

29.července 2014 - nasazen Celadrin Lokomotive, Celadrin 1 kapsle ráno, Kloubní mix 2 tablety večer - 14 dnů, potom 1 tableta. Po využívání Kloubního mixu pouze Celadrin 1+1. Dávka cca na 3 měsíce (Celadrin Lokomotive 60+60 kapslí/tablet, Celadrin extra silný 60 kapslí)

10.září 2014 - po Celadrinu došlo ke znatelnému zlepšení, příbuzná po 44 dnech jeho aplikace hodnotí stav kolen jako před aplikací kmenových buněk (bolest z velké části odezněla a stabilita se zlepšila). Plánovanou kontrolu v měsíci září ve zdravotnickém zařízení aplikující kmenové buňky pokládá za ztrátu času. Zásadně odmítá aplikaci DIPROPHOSU, který může snižovat bolest pouze na několik měsíců, ale neřeší příčinu jako Celadrin. Nicméně ji mohli aplikovat pouze Diprophos za 200,- Kč a nemuseli jí zhoršit zdravotní stav obou kolen aplikací kmenových buněk "Cellthera" a připravit jí o 54 000,- Kč a důvěru ve zdravotnictví

 

Nabízí se tyto otázky:

 • společnost Cellthera "vyvinula vlastní originální postup přípravy kmenových buněk" z tukové a pojivové tkáně - pouze v jejím zařízení v Brně se izolují kmenové buňky pro aplikaci - je tato vyvinutá metoda spolehlivá, vychází kvalitní produkt? Je "nový originální postup" stejně účinný ve srovnání s aplikovaným v USA? Kde byly ostravským pacientům "připravovány" kmenové buňky před 15.3.2013? Poslední kladná recenze v dubnu 2014 na stránce http://www.lecbakloubu.cz/bolesti-kloubu-lecba/reference/dopisy-pacientu/ je z 20.8.2013
 • Jaká je časová stabilita vyrobeného produktu, když se zpravidla převáží na vzdálenost stovky kilometrů před aplikací? V případě mé příbuzné byl dopraven opožděně
 • byly mé příbuzné skutečně aplikovány kmenové buňky? Nebyl to podvod? Pochopitelně nepozná, co jí aplikují do kolene (jsem zvědav na rtg. snímek kolen, jestli alespoň částečně dorostou chrupavky, podle odborné literatury mají dorůst za 2-3 měsíce)
 • proč na faktuře za zákrok nebyla uvedena přesná specifikace lékařského zákroku, pouze "Fakturujeme Vám operační zákrok" (bojí se soudního sporu?)
 • proč nedostane pacient písemné potvrzení o izolaci jeho kmenových buněk v zařízení Cellthera? Omezila by se možnost podvodu ze strany zdravotnického zařízení aplikujícího kmenové buňky
 • není to podvod z hlediska počtu aplikací kmenových buněk + krevní plazmy? MUDr. Michálek (spolumajitel společnosti Cellthera) uvádí u 80% ošetření pouze jednu injekci, u zbytku dvě injekce a navíc bez aplikace krevní plazmy. Ošetřuje dr. Michálek a spol. v Kartouzské (poliklinika I.P.Pavlova) především 1.stupně artrózy? V opačném případě by cena by mohla být za jeden kloub značně vyšší - 150 000,- Kč. Publikované úspěchy u artróz 2.-3., 3. a 4.stupně, což předpokládám jsou pouze s jednou aplikací kmenových buněk?

 

Požadujte po zdravotnickém zařízení před aplikací kmenových buněk písemný doklad od společnosti Cellthera o jejich izolaci  z Vaší  tukové tkáně!

Kontrolujte i množství dodané krevní plazmy s kmenovými buňkami, pokud se jedná o více než jeden kloub!

Přece Vy platíte minimálně 35.000,- Kč za jeden kloub! Ne pojišťovna

 

Pokud ošetřující lékař před aplikací kmenových buněk neinformoval pacienta o tom, že tato metoda není úředně uznaná a řádně klinicky otestovaná

 

Podle právníka "Platformy zdravotních pojištěnců" Ondřeje Dostála je lékař povinen pacienta o veškerých perspektivách léčby poučit. Platí to i pro metody, které jsou lékařem vnímány jako alternativa. Odborník musí pacienta poučit, že jde o metodu experimentální. Musí přitom zmínit všechny přínosy a rizika, které daná metoda má, a musí přitom vycházet z ověřených zdrojů.

Pokud to neudělá, hrozí mu za porušení zákona pokuta půl milionu korun – a to od orgánu, který zdravotnické zařízení zaregistroval, například od kraje. Kromě toho má pacient možnost vymoci odškodnění.
Lékař jednal protiprávně a plně odpovídá za škodu, zvláště pokud ošetřující lékař neinformoval pacienta o tom, že metoda není úředně uznaná a řádně klinicky otestovaná. (červenec 2014).

Podle místopředsedy České společnosti pro ortopedii a traumatologii pohybového ústrojí prof. MUDr. Pavla Dungla DrSc., přednosty Ortopedické kliniky Na Bulovce

 

se jedná o šarlatánskou metodu, která není klinicky testovaná a nefunguje

 

Hlavním smyslem je vybírat od lidí nekontrolovatelně peníze. Lékaři nutí pacienty, aby podepisovali dokument, který jim znemožní jakoukoliv obranu. Později se neúspěšní pacienti nahromadí v čekacích listinách na endoprotézy. To by se v žádném právním státě stát nemohlo. Jenom u nás (červenec 2014).

Propagace v televizi

Škoda, že jsem dříve neznal zkušenosti MUDr. Hnízdila

Kmenové buňky: Převratná metoda léčby artrózy


MUDr. Jan Hnízdil
14. 08. 2013

Nebo obchod s iluzí?

Vědecký vývoj nelze zastavit. Degenerativní onemocnění kloubů, osteoartrózu, už není potřeba léčit jen léky na tlumení bolesti nebo operacemi. Lékaři nabízejí převratnou metodu, díky níž dokážou zčásti obnovit poškozenou chrupavku. Jedná se o léčbu pacientů jejich vlastními kmenovými buňkami, nadšeně informují www.novinky.cz a řada dalších médií. „Léčbu kmenovými buňkami jsme již použili u několika desítek pacientů. Dosavadní ohlasy po zákroku jsou opravdu velmi dobré. Jde nejen o velmi účinný, ale i šetrný a zpravidla bezbolestný zákrok, který je vhodný pro většinu pacientů.,“ konstatuje primář René Moster, z brněnského Revmacentra. K léčbě se využívá vlastní tuková tkáň pacienta, odsátá z břicha, podbřišku nebo hýždí. Z ní izolované kmenové buňky pak v Revmacentru vpraví do postiženého kloubu. Zákrok se provádí v místní anestezii, netrvá déle než dvě a půl hodiny, cena jedné terapie se pohybuje kolem třiceti tisíc, pojišťovny ji nehradí.„Zatím nás vyhledávají zejména aktivní lidé, kteří se nebojí zkoušet novinky a pro které je jejich pohybová aktivita klíčovou složkou jejich života, ať už profesního nebo soukromého. Jde mimo jiné o sportovce, vojáky, policisty, ale i podnikatele. Také jde o pacienty, kteří se z různých důvodů nechtějí či nemohou podrobit operaci umělé kloubní náhrady.“, říká MUDr. Moster a dodává, že „zájem o léčbu roste napříč všemi vrstvami pacientů“. Není se čemu divit. Kdo by nestál o rychlou, účinnou a bezbolestnou léčbu artrózy. Čert vem peníze. Stejně už dlouho platit nebudou. Řada pacientů mne žádala o radu, zda bych jim léčbu kmenovými buňkami doporučil. Byl jsem bezradný. Koncem června jsem proto napsal Vědeckým radám České lékařské komory a Ministerstva zdravotnictví ČR:

„V posledních měsících jsem pacienty opakovaně dotazován na účelnost a účinnost léčby artrózy prostřednictvím kmenových buněk, získaných z tukové tkáně. Tato léčba je mohutně mediálně propagovaná jako revoluční a vysoce účinná i u těžkých forem artrózy. Oproti tomu mám zdokumentované případy, kdy léčba zcela zklamala očekávání pacienta, při platbě dosahující částky téměř sto tisíc Kč. Protože se mi údaje, uváděné ve veřejných médiích, nepodařilo ověřit ze seriózních lékařských zdrojů, dovoluji si Vás požádat o odpovědi na následující otázky:

 • jedná se v případě léčby artrózy prostřednictvím kmenových buněk o metodu účinnou, ověřenou, odpovídající aktuální poznatkům lege artis lékařské vědy?
 • existují seriózní vědecké studie, které účinnost metody potvrzují?
 • je tato metoda u nás řádně registrována, aby bylo možné ji používat v léčebné praxi?
 • jaký je názor odborných lékařských společností?
 • je propagace této metody ve veřejných médiích v souladu se zákonem o reklamě?
 • mohu tuto metodu bez jakýchkoliv pochybností doporučovat svým pacientům?".

Zatímco lékařská komora zarytě mlčí, z ministerstva odpověděli obratem:
„Na základě dosud získaných informací, včetně stanovisek kompetentních odborných autorit, je Ministerstvo zdravotnictví ČR toho názoru, že účinnost a bezpečnost metody není prokázána na větších studiích. Mzd.ČR k dnešnímu dni neudělilo žádnému poskytovateli zdravotních služeb povolení k ověřování dotčené metody, stejně tak logicky nebylo ministerstvem vydáno rozhodnutí, jímž by dotčenou metodu uznalo jako standardní metodu splňující její zavedení do klinické praxe. Rovněž tak k dnešnímu dni ministerstvo nedisponuje informací, že by tato metoda byla zavedená do klinické praxe v některém ze států Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederaci, případně že se jedná o modifikaci již zavedených metod. S ohledem na výše uvedené a na základě informací, které máme aktuálně k dispozici, proto dotčenou léčebnou metodu považujeme za metodu neověřenou, jejíž účinky a bezpečnost nelze garantovat.“, napsala mi MUDr. Hana Sajdlová, ředitelka odboru zdravotních služeb.

Pacientům řeknu, aby na vědecký pokrok raději moc nespoléhali.
Není lepší recept, než se o vlastní klouby dobře starat – životosprávou, pravidelným pohybem, přiměřenou váhou. Tak, aby jim vydržely celý život a nemuseli vkládat naděje i úspory do zázračných (neověřených) léčebných metod.

 

Kmenové buňky v léčbě artrózy II

Jan Hnízdil
30.10.2013

Poradna Brouka Pytlíka.

V srpnu jsem na blogu zveřejnil odpovědi Ministerstva zdravotnictví ČR na moje otázky, týkající se věrohodnosti účinků léčby artrózy prostřednictvím kmenových buněk tukové tkáně (Kmenové buňky: Převratná metoda léčby artrózy. Nebo obchod s iluzí? www.aktualne.cz, 14. 8. 2013). Podle vyjádření ministerstva se jedná o „metodu neověřenou, jejíž účinky a bezpečnost nelze garantovat.“. Na můj blog obratem zareagovali protagonisté sporné metody: „Kolega Hnízdil uvádí, že jej řada pacientů žádá o radu, zda by jim léčbu kmenovými buňkami doporučil, na což on musí reagovat vyjádřením, aby na vědecký pokrok raději moc nespoléhali. Osobně bych však považoval za profesionální a korektní jim v tomto případě sdělit: O této metodě nic nevím, nemám k této léčbě odborné kompetence a nemám s touto metodou žádné osobní zkušenosti. Obraťte se na příslušná odborná ortopedická pracoviště, nebo tkáňové zařízení a odborníky, kteří se danou problematikou v ČR či v zahraničí zabývají a jsou schopni vám vysvětlit způsob fungování kmenových buněk a popsat mechanizmy jejich účinku. Jinak jde o přístup, jak jej dobře známe z přístupu malého českého člověka v obraze Brouka Pytlíka: do všeho a za všech okolností mluvit.“, poradil mi prostřednictvím blogu pan prim. MUDr. René Moster, CSc., z brněnského Revmacentra (Pane doktore Hnízdile: Co nabídnete pacientům s artrózou Vy? Nebylo by férovější přiznat, že o současných možnostech léčby artrózy příliš nevíte?, www.aktualne.cz, blogy, 27. 8. 2013).

K mým otázkám se nyní vyjádřila i Vědecká rada České lékařské komory:


1. Jedná se v případě léčby osteoartrózy prostřednictvím kmenových buněk o léčbu účinnou, ověřenou, odpovídající aktuálním poznatkům lege artis lékařské vědy?

Položenou otázku lze zodpovědět tak, že jde o seriózně studovanou problematiku s uplatněním ve veterinární medicíně. Vzhledem k tomu, že v humánní medicíně není t. č. k dispozici randomizovaná kontrolovaná studie, tak jde o nadějnou terapii experimentálního charakteru, která vyžaduje další badatelskou verifikaci. Významnou okolností je extenzivita používaných technik a způsobů hodnocení odpovědi na léčbu.

2. Existují seriózní vědecké studie, které účinnost metody potvrzují?

Randomizovaná kontrolovaná studie, potvrzující signifikantní přínos a bezpečnost metody, není k dispozici.

3. Je u nás tato metoda řádně registrována, aby ji bylo možné využívat v léčebné praxi?

Metoda má charakter nadějné experimentální terapie a registrována není.

4. Jaký je názor odborných společností?

Česká revmatologická společnost ČSL JEP v doporučeních pro léčbu osteoartrózy kolenních, kyčelních a ručních kloubů tuto metodu neuvádí. Referenční učebnice USA revmatologů zmiňuje intraartikulární transplantaci chondrocytů nebo kmenových buněk v rozsahu sedmi řádků na straně 1656.

5. Je propagace této metody ve veřejných médiích v souladu se zákonem o reklamě?

Formou reklamy je propagována celá škála léčebných možností, které nejsou podloženy na úrovni „evidence based medicine“. Nelze se jednoznačně vyjádřit, protože je třeba posuzovat konkrétní reklamu a to v součinnosti s právníkem specializovaným na tuto oblast.

6. Mohu tuto metodu bez jakýchkoliv pochybností doporučovat svým pacientům?

Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že nikoliv. Nutno dodat, že individuální uplatnění experimentální terapie přichází v úvahu tam, kde selhaly postupy autorizovaných doporučení nebo je nelze použít pro kontraindikace či odmítání pacientem, který se naopak dožaduje konkrétní formy experimentální terapie i po tom, co byl o ní poučen plně kvalifikovaným nezávislým specialistou.

Podepsán:

Prof. MUDr. Z. Hrnčíř, DrSc., předseda odborné komise „Revmatologie“ při Vědecké radě ČLK, kontrasignace členů komise: doc. MUDr. R. Bečvář, CSc., doc. MUDr. D. Němcová, CSc., prof. MUDr. K. Pavelka, DrSc., prof. MUDr. J. Vencovský, DrSc., MUDr. R. Záhora. VR ČLK 6. 9. 2013


V souladu s doporučením pana primáře Mostera pacientům sděluji: O této metodě jsem nic nevěděl, nemám k této léčbě odborné kompetence a nemám s touto metodou žádné osobní zkušenosti. Není v mých možnostech ambulantního lékaře tuto metodu přezkoumávat. Proto jsem se s dotazy obrátil na Vědecké rady Mzd.ČR a ČLK. Nemám jinou možnost, než stanoviska nejvyšších lékařských autorit respektovat. Považuji za svoji povinnost je sdělit svým pacientům a poradit jim, aby rozhodnutí nechat na sobě testovat neověřenou metodu léčby dobře zvážili.

Brouk Pytlík

 

Revoluce v léčení kloubů? (o metodě Orthokine předcházející "kmenové buňky")

.

MUDr. Jan Hnízdil
04. 10. 2010

Tak především: artróza není nemoc. Je to přirozený projev stárnutí kloubů. Jejich opotřebování odpovídá tomu, kolik je nám let a jak se sebou zacházíme. Nemoc z artrózy udělal teprve farmaceutický průmysl, aby zvýšil svoje zisky.

Naše zdraví ohrožuje degenerativní onemocnění kloubů - artróza. Podle Evropské společnosti pro studium kloubních onemocnění jí trpí každý pátý Evropan. Do roku 2020 se má počet pacientů zvýšit na dvojnásobek. Nikdo si nemůže být jistý, zda zákeřné nemoci unikne. Pohled do novin a časopisů ale uklidní. Jsou plné lákavé reklamy: „Aktivní ochrana silně namáhaných kloubů….!“. „Bezbolestný pohyb, to je…!“, „Dvojnásobná síla pro Vaše klouby…!“, „Rychle zbavuje bolesti. A nadlouho!“. Kdo by litoval peněz, když jde o vlastní zdraví. Máme se tedy artrózy bát, nebo být klidní? Statistiky hovoří jasně. Pacientů přibývá. Na druhé straně se ale prodává čím dál víc léků proti bolesti a zázračných prostředků kloubní výživy. Něco tady nehraje. Tak především: artróza není nemoc. Je to přirozený projev stárnutí kloubů. Jejich opotřebování odpovídá tomu, kolik je nám let a jak se sebou zacházíme. Nemoc z artrózy udělal teprve farmaceutický průmysl, aby zvýšil svoje zisky. Nemocí není ani bolest. Je to informace. Klouby nám jejím prostřednictvím říkají, že s nimi zacházíme bezohledně. Užívání léků proti bolesti, aniž bychom varování pochopili a chování změnili, je nejrychlejší cestou jak si klouby zničit. Přehnané naděje nelze vkládat ani do prostředků kloubní výživy. Člověk, který se zdravě stravuje, a udržuje se v dobré kondici pravidelným pohybem, je nepotřebuje. Tomu, kdo se o sebe nestará, nepomohou. Jejich největší nebezpečí ale spočívá v tom, že podbízejí iluzi snadného řešení a odvádějí od aktivního přístupu.
Výsledek je zřejmý: čím víc léků lidé užívají, tím jsou nemocnější.

Pacienti s bolestmi kloubů představují největší část mojí klientely. V oboru mne jen tak něco nepřekvapí. Loni na podzim jsem se dostal do úzkých. Několik pacientů mne žádalo o radu, zda mají podstoupit léčbu metodou Orthokine. Polilo mne horko. Přestože se snažím průběžně vzdělávat, nikdy jsem o ní neslyšel. Důvěra pacientů k mým znalostem byla v troskách. Připadal jsem si jako hlupák. Na webových stránkách Orthokine jsem se dozvěděl, že metoda spočívá v odběru vlastní krve pacienta, zhotovení séra a jeho vpravení do postiženého kloubu. „Ostrava je v tuto chvíli jediným pracovištěm v České republice, které vlastní mezinárodní licenci, a proto jako jediné pracoviště v ČR může používat speciálně vyvinuté EOT zkumavky, jejichž obsah je tajemstvím německé firmy Orthogene.“. Metoda je prý s velkým úspěchem užívaná v zahraničí. U nás ji nabízí Klinika plastické chirurgie v Ostravě, centra v Praze, Brně, Hradci Králové a Prostějově. Cena za šestitýdenní terapii jednoho kloubu se pohybuje okolo 1200,- EUR, tedy asi 30 tisíc korun. Navzdory soustředěnému úsilí se mi nepodařilo dohledat jedinou studii, publikovanou v uznávaném lékařském časopise, která by věrohodnost a účinnost Orthokine potvrzovala. Informace se šíří hlavně prostřednictvím magazínů (Magazín Styl: Nový hit na artrózu.), časopisů (Květy: Myslete na své klouby.) nebo televizních pořadů (ČT: Sama doma). To při propagaci vědecké metody není obvyklé. Popisovaná zázračná uzdravení jsou jen stěží uvěřitelná. Moje pochybnosti narůstaly. Když si nevím rady, zeptám se moudřejších.

„Dovoluji si Vás požádat o sdělení, zde se v případě autologní biologické léčby kloubů Orthokine jedná o metodu lege artis, odpovídající aktuálním poznatkům lékařské vědy a zda ji mohu svým pacientům bez obav doporučovat jako ověřenou a účinnou.“, napsal jsem 21. 10. 2009 Vědeckým radám České lékařské komory a Ministerstva zdravotnictví ČR. Odpovědi lékařské komory jsem se ani po několika urgencích nedočkal. Ministerstvo začalo ihned konat. Odbor zdravotních služeb si vyžádal stanovisko České společnosti pro ortopedii a traumatologii (ČSOT). „Výbor ČSOT se domnívá, že se jedná o neuvážené a neodzkoušené použití metody, která je indikována pro jinou terapii, přehnaný entuziasmus nad neověřenými a spekulativními výsledky, možné nepochopení metodiky u sérových faktorů. Vzhledem k množství oslovených pacientů v tisku a v televizních relacích je možné otázku efektu označit minimálně za spekulativní a „reklamu“ užitou ve sdělovacích prostředcích za velmi eticky spornou.“, píše se v posudku společnosti z 9. 12. 2009. Moje podezření se potvrdilo. Ministerstvo se s názorem ČSOT ztotožnilo. „Po odborném prostudování dostupných materiálů a odborných publikací Odborné kolegium konstatovalo, že: Chybí jasné důkazy z experimentálních studií využití této metody. Není dostatek klinických studií, zvláště pak takových, které by vyhovovaly zásadám medicíny založené na důkazech (EBM), které by prokazovaly přínos léčby pro kloubní chrupavku. Nejsou k dispozici dostatečné údaje, které by specifikovaly rizika a nebezpečí léčby či její vedlejší účinky. Princip metody zůstává prozatím spekulativní a není podložen vědeckými důkazy v uvažované aplikaci. Odborné kolegium proto nedoporučuje aplikaci této metody do klinické praxe a nemůže ji v současné době považovat za metodu lege artis.“, konstatoval 4. 3. 2010 odbor zdravotních služeb. Jasně a srozumitelně. Orthokine není metodou lege artis. Revoluce v léčbě artrózy se nekoná. S čistým svědomím jsem posudek ministerstva tlumočil netrpělivým pacientům. Samo ministerstvo jej dalo prostřednictvím odborného tisku na vědomí lékařům.

Propagace Orthokine v různých life-stylových časopisech ale k mému překvapení vesele pokračovala. Ještě větší šok vyvolal dopis ministerstva, který mi přišel 26. 8. 2010. „Ministerstvo zdravotnictví ČR na základě vyjádření ČSOT a Odborného kolegia ministra sděluje, že tzv. autologní biologická léčba artrózy je nová metoda, u které zatím nebyl proveden dostatek klinických studií, zvláště pak takových, které by vyhovovaly zásadám medicíny založené na důkazech (EBM), a které by jednoznačným způsobem prokazovaly přínos pro kloubní chrupavku a současně specifikovaly možná rizika léčby či její vedlejší účinky. Chybí tak jasné důkazy z experimentálních studií využití této metody, její účinek se v současné době jeví jako symptomatický (tj. zaměřený na příznaky, nikoliv na příčiny). S ohledem na získaná odborná vyjádření a vzhledem k tomu, že metoda je využívána rovněž v okolních zemích, však Ministerstvo zdravotnictví ČR tuto metodu nepovažuje za metodu non lege artis.“, stálo v něm. Nevěřil jsem vlastním očím. Lege artis je jasně definován jako „postup, který je v souladu s dostupnými poznatky lékařské vědy“. To Orthokine podle odborných společností zatím není. „Postup non lege artis je vlastně opakem postupu lege artis. Ve zcela jasných případech postačuje stanovisko ministerstva zdravotnictví, samo stanovisko odborných společností sice nemá váhu právního předpisu, nicméně protože jsou stanoviska obvykle postavená na principech Evidence Based Medicine, je případná argumentace po vykonání výkonu v rozporu s takovým doporučením obtížná“, říká vyhláška. Termín „není non lege artis“ jsem v odborné literatuře nenašel. Argument, že je metoda využívána v okolních zemích nápadně připomíná jednu ze zbraní reklamy: tam, kde chybí důkazy o léčebném účinku, nahradí je princip důkazu sociálního. Jde o to, že než abychom důkazy hledali a přemýšleli, raději jdeme s davem. Čtrnáctého září 2010 jsem znovu napsal na ministerstvo. „Vážená paní ředitelko, vyjádření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 26. 8. 2010, které Orthokine nepovažuje za metodu non lege artis, nepovažuji za naprosto nesrozumitelné. Přesto Vás ještě jednou prosím o sdělení, zda Orthokine metodou lege artis je anebo není, tak, abych to pochopil a mohl tuto informaci tlumočit i svým pacientům tak, aby to pochopili. Děkuji za pochopení.“.

 

Nejúčinnější kloubní výživa

 

jakou znám má jako základní účinné složky cetylované deriváty kyseliny myristové a myristolejové, které mohou pomáhat nejen u začínajících degenerativních procesů kloubních chrupavek, ale jsou neobyčejně účinné i u pokročilého kloubního poškození. Jako zatím jediné jsou schopné podpořit organismus k vytvoření nové kloubní chrupavky. V tuto chvíli je největší obsah těchto látek v produktu Celadrin Extra silný.

 

Celosvětové zkušenosti s touto skupinou přírodních látek ukazují, že již po několika týdnech užívání dostatečné dávky cetylovaných esterů mastných kyselin pociťuje minimálně 70 % klientů významné zlepšení stavu pohybového aparátu

 

V České republice jsme zaregistrovali i několik případů, kdy se rentgenologicky potvrdil nárust zcela nové chrupavky, přičemž na starších rtg snímcích téhož kloubu byla již jen kost na kost bez jakékoliv kloubní štěrbiny a bez přítomnosti kloubní chrupavky, včetně extrémní úlevy od mnohaletých kloubních bolestí.

Cetylované estery mastných kyselin se jako většina jiných současných přírodních produktů výborně snášejí a zatím jsme od klientů nezachytili žádné závažné nežádoucí účinky. Máme také dostatek zkušeností k tomu, abychom dokázali předem vytipovat klienty ze skupiny oněch zbývajících cca 30 % lidí, kterým tyto regenerační přírodní látky nedokáží pomoci. Jsou to především lidé, kteří odmítají přizpůsobit svůj dosavadní sebezničující životní styl a dál zatěžují své poškozené nosné klouby nadměrným pohybem = zpravidla podle mylného moderního mýtu, že čím více si člověk dopřeje všelikého sportování, tím více zdraví si opatří.

Druhými adepty na neúspěch regenerační kloubní léčby jsou lidé, kteří mají utlumeny přirozené regenerační pochody – nejčastěji podáváním nějakých chemických „léků“. Jde například o chemikálie užívané za účelem potlačení zánětů a bolestí, nebo látky zvané statiny, určené ke snížení cholesterolu.

Zánětlivou bolest kloubů možno tlumit tímto přírodním produktem - Liprinol - přírodní látka ze slávky jedlé, je ji možno přidat k Celadrinu, bolest by měla ustupovat ještě o něco rychleji.

 

Všechny ostatní látky (produkty) pro kloubní výživu "jen" udržují tu chrupavku, která v kloubu ještě zbývá

 

I tak je to malý biologický zázrak, kterému se oficiální lékaři řadu roků vysmívali.

Dovoluji si upozornit, že chemické "léky" (které nic neuzdravují - například protizánětlivé, tišící zánět a bolest), mohou snižovat účinek regeneračního uzdravování s pomocí přírodních látek.

MUDr. Ladislav Šafránek

 

Historie objevu, aneb proč je Celadrin jedinečný

Ing.Zdeněk Rozehnal

Účinnost esterifikovaných mastných kyselin byla „objevena“ při experimentech, kdy bylo zjištěno, že u určitého kmene laboratorních myší (Swiss albino mice) nelze uměle vyvolat osteoartrózu. Následně bylo zjištěno, že tento protektivní účinek má cetylovaná kyselina myristoolejová, kterou je tělo myší schopno produkovat.

Stěžejní prací na poli výzkumu funkčnosti Celadrinu je práce Hesslingova z roku 2002, která byla odpublikována v renomovaném časopise The Journal of Rheumatology. Studie byla provedena na 64 pacientech. Tito byli rozděleni do dvou skupin, první skupina užívala placebo, druhá skupina kapsle obsahující 350 mg Celadrinu. Obě skupiny byly podrobeny sérii testů na zjištění zlepšení rozsahu pohybu. Pacienti byli dotazováni na bolestivost, ztuhlost a mírné diskomfortní bolesti, následovalo reálné měření zlepšení hybnosti pohybu kolenních kloubů (měření úhlu ohybu). Po měsíci užívání došlo ke zlepšení otoků, významně došlo k potlačení bolestivosti a zcela signifikantně bylo ověřeno zlepšení rozsahu ohybu kloubů již po 30 dnech od užívání.

 

Patentově chráněná směs Celadrin:

 • podporuje efektivnější transport a zabudování glukosaminu do buněk kloubních chrupavek – chondrocytů, díky čemuž je rychleji zahájen proces obnovy a regenerace těchto tkání
 • zajišťuje účinnou lubrikaci kloubní chrupavky a tlumí bolestivost kloubů s rychlým nástupem účinku
 • přírodní produkt, který napomáhá zvýšit ochranu před působením prozánětlivých enzymů, výrazně pomáhá tlumit bolestivost kloubů a zajišťuje průběžné zvlhčování kloubní chrupavky
 • obsahuje cetylované estery kyseliny myristové, myristoolejové, palmitové a dalších nasycených a nenasycených mastných kyselin, které inhibují enzym 5 – lipooxigenázu podporující oxidativní a zánětlivé procesy
 • podporuje pohyblivost a zdraví kloubů, jeúčinný při bolestech kloubů, zad a svalů, při namožení vazů a šlach, po úrazech a sportovních zraněních

 

Osobní zkušenost

Za poslední 4 roky jsem doporučil Celadrin extra silný (i v kombinaci s Celadrinem kloubním mixem) více než stovce lidí s problémy kloubů. Tito  lidé měli většinou již zkušenosti předtím i s jinými produkty, které podle mohutné reklamy, zvláště před Vánoci, úspěšně odstraňují problémy s klouby. Jednoznačně mohu dát za pravdu v tom, po zpětných informacích, že Celadrin nemá konkurenci. Proč? Všechny ostatní produkty obsahují jen stavební látky (Celadrin, kloubní super Mix také). Otázka zní - chybí nám stavební prvky, aby se kloubní chrupavky obnovovaly nebo je problém jinde? Je. Prostě není to většinou tím, že nemáme stavební prvky, ale ve schopností ukládání, nebo-li vytváření - případně obnovování chrupavky chcete-li. A v tom je Celadrin naprosto bezkonkurenční. Prostě je to patent, který konkurence zatím nemůže okopírovat. Nevěřte "Kamzíkům" a obdobným produktům. Naprosto v tomto duchu oprávněně publikuje dr.Šafránek: Celadrin může obnovit chrupavku i z "nuly", pokud se neužívají chemické léky a tělo není enormně fyzicky zatěžováno, přičemž ostatní produkty jsou schopny zajistit pouze nezhošování stavu.


Zásadní problém není v nedostaku živin, ale v procesu ukládádání stavebních prvků, což zabezpečí pouze komplex esterifikovaných mastných kyselin, a to je pouze Celadrin extra silný

 

Celadrin je na klouby doporučovaný odborníky na celém světě. Celadrin Lokomotive je obsah, který Vašim kloubům opravdu nemůže nabídnout nikdo jiný. Pokud Vám lékař (lékárník) doporučí na klouby jiný produkt je zpravidla uplacen farmaceutickou firmou.

 

Lidé bez dispozic k artróze by měli specifickou výživu kloubů pomocí přípravků zahájit ihned při prvních příznacích, jako jsou citlivost kloubů na chlad a počasí či ztuhlost kloubů při počátku pohybu.

 

 

Kanadská kvalita

       

60 kapslí                       60 kapslí + 60 tablet

Celadrin pro zvířata

Při platbě předem jakoukoliv Citi platební kartou získáte slevu 10% na celý nákup. Pro získání Citi slevy vepíšete prvních 6 čísel platební karty do políčka "Slevový kupón" a následně provedete platbu předmětnou platební Citi kartou.

 

Celadrin Locomotive

(Celadrin extra silný + Kloubní SuperMix)

Celadrin Locomotive představuje unikátní dvouměsíční kúru pro vaše klouby, která je složena z revolučních produktů Celadrin extra silný a Kloubní SuperMix s bohatým obsahem nutričních látek, který nemůže nabídnout nikdo jiný!

V přípravku Celadrin Locomotive jsou obsaženy esterifikované mastné kyseliny (EFAC), glukosamin sulfát (GS), čistý hydrolyzovaný kuřecí kolagen (typ II), methylsulfonylmethan (MSM), brutnák, zázvor, kurkuma, boswelie a vitamín C, který přispívá k normální tvorbě kolagenu pro normální funkci chrupavek a kostí.

Složení v 1 kapsli Celadrin Extra silný:

 • 500 mg Celadrin Veggie (obsahuje cetylované deriváty kyseliny myristové, myristoolejové, palmitoolejové, laurové, palmitové, olejové, arabská guma - emulgátor)
 • 40 mg vitamín C (askorbát sodný - 50 % DDD)
 • hydroxypropylmethylcelulóza
 • stearan hořečnatý (emulgátor)
 • oxid titaničitý (barvivo)

DDD - doporučená denní dávka

Složení v 1 tabletě Kloubní SuperMix:

 • 750 mg glukosamin sulfát (1052 mg glukosamin sulfár 2KCI)
 • 500 Mg MSM (methylsulfonylmethan)
 • 25 mg sušený olej ze semen brutnáku lékařského (Borgao officinalis, 10 % kyseliny gamma-linolenové)
 • 15 mg zázvor obecný (Zingiber officinale)
 • 15 mg kurkuma dlouhá (Curcuma longa)
 • 10 mg boswelie (Boswellia carteri)
 • 20 mg kolagen typ II (hydrolyzovaný kuřecí)
 • 20 mg vitamín C (kyselina askorbová)

obsah nutričních látek, který nenabízí žádná jiná firma

Dávkování

Užívejte jednu kapsli Celadrin Extra silný ráno a jednu tabletu Kloubní SuperMix večer. Doporučujeme užívat spolu s jídlem nebo po jídle, zapijte dostatečným množstvím tekutin.

Balení

60 kapslí + 60 tablet - dávka na 2 měsíce

 

Celadrin Extra silný

Celadrin™ Extra silný - extra silný - představuje intenzivní péči o klouby. Podporuje zdraví a pohyblivost kloubů, obsahuje patentovanou látku Celadrin™.

Celadrin Extra silný je inovativní revoluční komplex esterifikovaných mastných kyselin, který byl vyvinut tak, aby efektivně podporoval zdraví a pohyblivost kloubů. Funguje na zcela jiném principu, než přípravky s obsahem glukosamin a chondroitin sulfátu, které zdlouhavým procesem (řádově týdny) vyživují buňky kloubních chrupavek. Efekt Celadrinu je patrný během několika dnů od začátku užívání.

Ve formě rychleji vstřebatelných kapslí se z trávicího traktu účinněji vstřebává a snadno proniká do buněk cílových tkání, kde působí rychleji než tabletové formy kloubních přípravků. Cílovou tkání je např. zduřelý kolenní kloub, namožená šlacha či bolestivý sval.

 

Kdy Celadrin Extra silný pomáhá:

 • podporuje pohyblivost a zdraví kloubů,
 • při bolestech kloubů, zad a svalů,
 • při namožení vazů a šlach,
 • po úrazech a sportovních zraněních.
 
Dávkování

Užívejte 1 kapsli ráno a 1 kapsli večer spolu s jídlem, zapijte dostatečným množstvím vody. Pro optimální účinnost doporučujeme užívat po dobu 2-3 měsíců.

Balení

60 + 10 kapslí zdarma

 

Recenze z Prozdraví.cz

 • Přípravek Celadrin Extra silný je vynikající. Zhruba po 6 letech, kdy jsem vyzkoušel několik přípravků (nejlépe mi pomohl LKVB6) je tento opravdu účinný. Po prvním měsíci užívání zmizely otoky kolena, přestaly mě bolet úpony (které bolely i na dotek) a mohl jsem udělat dřep bez držení. Po dalším měsíci jsem mohl koleno zatížit běžnou prací a ani po 2–4 hodinách koleno nenateklo a druhý den ráno vše v pořádku, žádná bolest. Nyní užívám třetí dávku a klidně vyběhnu po dvou schodech do prvního patra jako za mlada a koleno nebolí. Je mi jasné, že to již nikdy nebude jako dřív (ranní ztuhlost ještě trochu přetrvává, i po delším sezení), ale mohu zcela jasně konstatovat, že je to opravdu perfektní přípravek. Budu ho požívat i nadále a jsem zvědav, jestli se to ještě zlepší nebo stav už zůstane stejný. Zatím je funkčnost kolen zpátky na cca 85 % zdraví. Jediné, co bych uvítal, by byla o něco nižší cena i když vůči ostatním výrobkům je solidní.
 • Celadrinku přítel dobral jednu dávku a přípravek mu pomohl. Dokonce prý je to jeden z nejlepších produktů, které měl. Má zřejmě dědičné revmatické potíže.
 • S produkty Celadrin Extra silný, Immunity Star a Eregma MAX power jsem velmi spokojen, jinak bych je už poněkolikáté neobjednával.
 • Tento Celadrin byl pro matku, spokojenost. Produkt je stejně skvělý jako Slávka jedlá. Je tam určitá změna znát, díky panu doktoru Šafránkovi za skvělé rady. S užíváním není problém. Tento produkt ráda doporučím ostatním, aby i jim se od kloubů ulevilo. Vlastně jsem už doporučila. Je znát určitá úleva, proto jen chválím a doporučuji. Kdybych náhodou tápala, napíšu panu doktoru Šafránkovi, on mi určitě opět rád poradí jako vždy. Jsem s jeho radami a službami nadmíru spokojená. Myslím, že to byla dobrá koupě. Dá se říct, že i ta cena je k tomu přípravku srovnatelná. Zatím je mamka s přípravkem spokojená. Ještě jednou panu doktorovi Šafránkovi mnohokrát děkuji za rady.
 • Kvůli dlouhodobým problémům s koleny (namožené vazy a úpony) jsem vyzkoušel různé přírodní přípravky (některé dost drahé), jako poslední LKVB6, který není špatný (zmizely mi otoky), ale pořád to nebylo to pravé. Rozhodl jsem se vyzkoušet Celadrin a musím potvrdit, že proklamovaný účinek se doopravdy dostavil zhruba po 14 dnech, namožené úpony přestaly bolet a dokonce jsem udělal po půl roce dřep bez držení. Po fyzické zátěži na zahradě jsem se druhý den cítil dobře a necítil žádnou bolest. Myslím, že pro tento druh potíží je to perfektní přípravek, v dobré cenové relaci. Nyní beru již druhou dávku a doporučuji ho každému s obdobnými potížemi.
 • S produktem Celadrin Extra silný jsem velmi spokojena. Pokud by bylo možné, objednala bych opět dva kusy.
 • Produkt Omega 3 rybí olej FORTE užíváme s manželem již delší dobu, hlavně jako prevenci. Nevím, jestli jsme na tom se zdravím lépe, ale doporučují jíst ryby a ty moc často nejíme, tak nahrazujeme Omegou 3. Celadrin Extra silný beru třetí měsíc a přestalo mě bolet koleno a kyčelní kloub, tak věřím, že tento produkt pomáhá.
 • S produktem Celadrin jsem spokojená. Měla jsem bolesti v kyčelním kloubu a v koleni. Po 2 balení, které jsem využívala, mě klouby nebolí.
 • Celadrin extra silný mi zmírnil bolesti kloubů a páteře.
 • Celadrin jsem si zakoupil především kvůli problémům s klouby na palcích na obou nohách. Kromě těchto problémů mám cukrovku druhého typu a bolí mě chodidla a lýtka. Obnažená zakončení nervů. Kdo nezná - brnění nohou, pocity jako by byly nohy popáleny kopřivou. Za 2 dny se bolesti staly únosné. Za 14 dnů pořád ještě cítím, ale již pouze pokud se na problém soustředím. Volal jsem na info linku, která je na letáku Celadrinu. Prý o tomto účinku nic neví, ale moc je to zajímalo. Klouby na palcích jsou nyní také o hodně lepší. Levá noha téměř 100%, pravá - tradičně horší, se pomalu ustaluje. Prý mě z info linky Celadrinu budou kontaktovat. Pokud by někdo z diabetiků odzkoušel a měl stejný výsledek, zřejmě by se jednalo o dosti významnou pomoc všem, kteří mají stejné potíže. Zaručit nic nemohu, ale nic jiného jsem v době, kdy diabetické nohy přestaly bolet, nedělal.
 • Mám 60 let, ale jsem hodně aktivní a v zimě mě začala pobolívat kolena při intenzivním pohybu. Proto jsem si koupila Colafit a Celadrin Extra. Užívám současně, takže těžko hodnotit, který přípravek mi pomáhá, každopádně bolest kolen ustala. Colafit má i výborný efekt pro pleť - vypnutí. Ne nadarmo se říká, že vnitřní výživa je možná důležitější než vnější péče - v tomto případě drahé krémy. Doporučuji oba výrobky a vzhledem k doporučenému dávkování není jejich užívání žádným přepychem.
 • Při užívání Celadrin pozoruji mírné zlepšení mých bolestí. Zatím nemám využívané všechny tabletky, proto toto bodové hodnocení. Právě tento produkt jsem zvolil na základě doporučení vašeho lékaře. Bolesti kloubů úplně nezmizely, ale ustoupily. Produkt se používá bez problémů. Celadrin budu moci doporučit až po konzumaci celého balení. Na každého působí jinak. Příští nákup uskutečním až po měsíci užívání tohoto léku.
 • Zdá se, že dodaný Celadrin je skutečně účinný. Jsem spokojen.
 • Celadrin pomáhá při bolesti kolen, bez vedlejších účinků. Produkt je dobrý, doporučuji.
 • Celadrin Extra super, účinkuje! Nejlepší výrobek!
 • Přeji hezký den, chcete ode mně informace ohledně přípravků Acai a Celadrin. Celadrin užívám dlouhodobě na doporučení Vašeho doktora Šafránka z oddělení celostní medicíny. Je mi 68 let, bohužel klouby nemám v dobré kondici i díky mé nadváze. Celý život jsem pracovala v lékárně, vyzkoušela jsem snad všechny přípravky, Celadrin forte je podle mně nejúčinnější. Na Acai Imuno jsem narazila při čtení nějaké literatury, užívali jsme ho spolu s manželem, dodává hodně energie a navíc jsme od podzimu bez chřipky či jiného nachlazení.
 • Ano jsem s výrobkem Celadrin velice spokojena. Potíže opravdu ustoupily. Učinek preparátu je zřejmý.
 • Cítím zlepšení kloubů a zmírnění bolesti, Celadrin je lepší než ostatní produkty.
 • Celadrin jsem zakoupila na základě reklamy. A opravdu pomáhá!!! Vyhovuje mi i cenově. Nemohla jsem ho sehnat v žádné lékárně, až přes internet. Produkt doporučuji.
 • Beru Celadrin zatím krátce, ale už jsme zaznamenala zlepšení spočívající v menší bolesti v kloubech. Zatím je to první přípravek, který je účinný. Předpokládám, že specifické látky jsou vázány na organickou formu nosiče, a proto je vyšší % vstřebání ze střevního traktu. Pokud se opravdu zlepší stav kloubních pouzder, bude to výborné.
 • Po užívání Celadrinu se stav zlepšil. Produkt byl doporučen lékařem a u této společnosti jsem si objednal z důvodu optimální ceny produktu.
 • Po užívání Celadrinu se stav zlepšil. Produkt byl doporučen lékařem a u této společnosti jsem si objednal z důvodu optimální ceny produktu.
 • Iž po pár dnech cítím zlepšení. Celadrin doporučuji.
 • Už po pár dnech užívání Celadrinu cítím zlepšení. Doporučuji.
 • Celadrin je silný a účinný. Opravdu funguje, na rozdíl od ostatních, reklamou pořád dokola omílaných. Jednoznačně doporučuji!
 • Zdravím, Celadrin je určitě nejlepší výrobek, mnou zatím vyzkoušený.
 • Dobrý den, Celadrin užívám na doporučení známých a opravdu funguje. Několik let předtím jsem užívala podobné a díky tv reklamě mnohem známější produkty, ale bolesti kloubů a kyčlí neustávaly. Se Celadrinem jsem zcela bez obtíží. Jednoznačně můžu doporučit!!! Funguje to, jsem velmi spokojená.
 • Dobrý den, Colafit i Celadrin jsou podle mně dobré a pomáhají mi. Od té doby, co jsem je začala užívat, bolí klouby méně a záněty v kyčlích, kvůli kterým jsem i špatně spala, jsou pryč.
 • Doufala jsem, že po mnoha pokusech užívání různých preparátů, které byly na nic a vůbec nepomohly, by Celadrin Extra silný mohl zabrat. Snad jsem se trefila a bude to konečně výrobek, který pomáhá. Cítím úlevu už po týdnu užívání.
 • Vážení, Celadrin v kombinaci s Colafitem (2x1 + 1) užívá moje manželka k potlačení noční bolesti kyčelního kloubu (stav před totální výměnou). Již po cca. 6ti dnech užívání došlo k útlumu bolesti v takové míře, že spánek je v součastné době možný. Došlo i k potlačení nočních křečí. Po využití 2x60 kapslí Celadrin Extra silný v kombinaci s Colafitem je stav v případě mé manželky uspokojivý.
 • Šťávu z Aloe jsem použila již nekolikrát  jako očistnou kúru, nemohu říci, zda nějak významně prospívá mému tělu, ale asi spolu s hlívou a Super česnekem jsem se zbavila velmi vysokého tlaku a letos přes nepřízeň počasí, kdy všude bylo plno virových nákaz, já prospívám bez nákazy. Super česnek mi vyhovuje - v syrové podobě ho nemohu. Celadrin extra - úžasné, mohu se lépe hýbat a dokonce i cvičit.
 • Celadrin už jsem znala – užívala jsem ho já i můj artritický pes (Alavis Celadrin) a oba jsme spokojeni. Mezi ním a Celadrinem Extra jsem sice žádný rozdíl v účincích necítila, ale při artritidě je to složité, zvláště, když jste staří a na nohou od rána do večera. Ale doporučuji.
 • Celadrin Extra silný používá manželka, problémy s bolestí a artrózou v koleně se hodně zmírnily. Otázkou je, do jaké míry to ovlivnil omezený pohyb nyní v zimě.
 • S produktem Celadrin Extra silný jsem byla spokojena.
 • S přípravkem Celadrin jsem spokojená, po jeho intenzivním užívání mně přestal bolet kyčelní kloub a tak ho užívám i preventivně. Krém využívám při sportu, kdy v mém věku (59) mně při větší zátěži na kole nebo na lyžích vždy začne bolet nějaký kloub nebo úpon a krém mi rozhodně pomáhá, takže díky němu mohu v činnosti pokračovat.
 • Zdá se, že Celadrin pomáhá proti bolestem malých kloubů.
 • Celadrin mě pomáhá na klouby jako jediný doplněk z nabídky na trhu. Jsem s ním velmi spokojená a bez bolesti! Užívám jej 2x denně již asi 3 měsíce. Multi Star bere manžel také s pozitivním výsledkem proti únavě, postavil jej na nohy při velké pracovní zátěži. S přípravky z rakytníku - 100% Rakytníkový olej 50 tob. + 10 tob. ZDARMA, Denní krém s rakytníkovým olejem 50 ml -  jsem také spokojená. Mám suchou a citlivou pleť a krém je velice příjemný a dobře se vstřebává.
 • Dobrý den, velmi musím pochválit Celadrin. Přítel má velké problémy s koleny, má operovány oba menisky, na jednom koleni operaci zpřetrhaného křížového vazu a prodělaný velký zánět a na druhém koleni je křížový vaz před operací. Zkoušel mnoho tablet i vyživovací injekce a nic nezabíralo. Často se mu bolestí i podlomily kolena. Celadrin zabral, není sice úplně bez bolesti, ale zlepšení je rapidní.
 • Dobrý den. Můj názor na Celadrin (kapsle, mast) + hřejivý polštářek je v každém případě pozitivní - pomáhá od bolesti.
 • Můžu potvrdit rychlý nástup přípravku Celadrin, celkově jsem spokojen.
 • Dobrý den, Celadrin jsem koupil pro babičku, která má potíže s klouby. Musím říci, že s přípravkem byla velice spokojená. Opravdu po 10 dnech se jí v kloubech ulevilo a její stav byl lepší a mohla lépe chodit. Děkuji.

Není lepší recept, než se o vlastní klouby dobře starat – životosprávou, pravidelným pohybem, přiměřenou váhou.

I lidé bez dispozic k artróze by měli specifickou výživu kloubů pomocí přípravků zahájit ihned při prvních příznacích, jako jsou citlivost kloubů na chlad a počasí či ztuhlost kloubů při počátku pohybu nebo po probuzení. Při správné výživě kloubů předejdete v budoucnosti nucené volbě - například umělý kloub nebo kmenové buňky?

 

Další možné kloubní výživy pro kombinaci s Celadrinem Extra silným

prozdravi.cz prozdravi.cz
prozdravi.cz prozdravi.cz

 

Arthroboswell

obsahuje extrakt z pryskyřice stromu Boswellia serrata, který příznivě působí na celý pohybový aparát. Rovněž vykazuje silné antioxidační účinky.

 

Colafit krém Akut Pro

je masážní a zklidňující prostředek na klouby s komplexním účinkem, který přináší okamžitou úlevu. Je výborným doplňkem při užívání doplňků stravy jako je Colafit a Hyalfit.

Při aplikaci krému Colafit Akut Pro dojde k prokrvení pokožky a tím se usnadní průnik regeneračních složek do hloubky. Díky obsahu účinných látek, jako je kyselina hyaluronová, mentol, kafr, kolagen a kostivalový extrakt, krém Colafit Akut Pro zklidňuje a poskytuje úlevu kloubům, vazivům a svalům.

Kdy Colafit krém Akut Pro pomáhá:

 • regeneruje klouby, vazy a svaly,
 • příznivě ovlivňuje kloubní chrupavku,
 • uvolňuje ztuhlost kloubů a svalů,
 • zlepšuje pohyblivost.

 

Aplikace kolagenového implantátu do kolenní chrupavky

Na rozdíl od kmenových buněk k obnově chrupavky pozitivně jako první zareagovala Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, která hradí aplikaci kolagenového implantátu do kolenní chrupavky. Tato nejmodernější metoda dokáže pomoci pacientům s defektem chrupavky kloubu a ve světě se používá více než 3 roky, přičemž ke květnu 2014 se celosvětově provedlo přibližně 2 000 implantací a výborné výsledky zaznamenává absolutní většina ošetřených pacientů. Defekt chrupavky vzniká často díky úrazu nejen u aktivních sportovců, kteří pak trpí velkou bolestí a šance vrátit se k aktivnímu životu je téměř nulová. Aplikaci kolagenového implantátu do kolenní chrupavky provádí MUDr. František Picek z ORP CENTRA v Praze a brněnská SurGal Clinic, která provedla tento zákrok jako první v ČR 16.4.2014.
    

CO JE TO KOLAGENOVÝ IMPLANTÁT?
Jde o biologický implantát CaReS-1S na bázi kolagenu typu I, který má kruhovitý tvar a velikost 11, 22 nebo 34 mm (dle rozsahu defektu). Jeho výhodou je téměř okamžité použití a je velmi snadno implantován během krátkého operačního zákroku.

KAM LZE KOLAGEN IMPLANTOVAT?
Během operačního zákroku, který trvá asi 45 minut, umístíme kolagen přímo do defektu chrupavky na kolenním kloubu. Defekt je tímto zcela biokompatibilním materiálem vyplněn a během 6 týdnů od operace dojde k přihojení implantátu k pacientově chrupavce a během 6 měsíců ke kompletní přeměně v chrupavku.

JAK POZNÁM, ŽE JSEM VHODNÝ KANDIDÁTEM NA KOLAGEN?
Musíte být v relativně mladém až produktivním věku, cca od 18 do 50 let a trpíte defektem chrupavky většinou způsobeným ve sportu. Laicky řečeno, na větší či menší části vašeho kloubu je již jen kost, bez chrupavky. Proto váš pohyb je velmi bolestivý a návrat ke sportu nemožný.
    

V ČEM JE KOLAGENOVÝ IMPLANTÁT JEDINEČNÝ?
Především v tom, že vaše vlastní tělo není schopno vytvořit si samo chrupavku. Díky 3D kolagenové výplni dojde však už po 6ti týdnech k přihojení ke kloubu a po půl roce ke kompletní přeměně ve chrupavku.


Více: http://www.orpcentrum.cz/cs/kolagenove-implantaty

 

Transplantace kloubních chrupavek

Transplantace kloubních chrupavek vlastními kultivovanými chrupavčitými buňkami řeší nejzávažnější stavy poškození kloubů jak v ortopedii dětské a dospívajících, tak u případů nejtěžších poúrazových stavů dospělé populace v aktivním věku. Úspěšnost těchto operací je veliká, pomáhají úplně vyléčit nebo výrazně oddálit nutnost náhrady kloubu endoprotézou u mladých a fyzicky aktivních lidí. Tuto metodu lze aplikovat i v poměrně vysokých stádiích osteoartrózy, kdy v exponovaném místě kloubu prakticky žádná chrupavka není (chrupavka totiž zůstává v místech kloubu, která nejsou zatěžována tolik).

Metoda spočívá v odebrání buněk z chrupavky z nemocného kloubu pacienta, jejich namnožení v laboratoři a poté přenesení zpět do kloubu. Buňky chrupavky – chondrocyty – totiž v těle ztrácejí v dospělosti schopnost se množit a vědcům se podařilo tuto schopnost buněk uměle „vrátit“. Po získání dostatečného množství se buňky umístí do speciální hmoty a transplantují se zpět do nemocného kloubu.

Ta slouží jako „nosič“ a je důležitá pro ochranu chondrocytů, které jsou velmi křehké. Umožňuje jim, aby si znovu vytvořily vlastní přirozené prostředí (mimobuněčnou hmotu, ve které jsou a tvoří tak zdravou chrupavku) a chrupavka se celá obnovila. Výhodou je, že pacientovi jsou transplantovány jeho vlastní buňky, takže nehrozí negativní imunitní reakce organismu. Speciální hmota, ve které jsou buňky transplantovány, se po vytvoření mimobuněčné hmoty sama vstřebá. Celý proces od odebrání po transplantaci trvá zhruba tři týdny a po operaci se chrupavka obnovuje poměrně rychle.


Ovšem tento postup má své omezení, a to věkem pacienta, zhruba do 40 až 45 let. K úspěšnému procesu je totiž zapotřebí namnožit odebrané buňky v koncentraci zhruba devět miliónů buněk/ml. U starších pacientů se nedaří namnožit takový počet, který je k transplantaci žádoucí.

Jaký je postup při provádění výkonu:


Tzv. mozaikoplastika: Kloub bude otevřen a postižené místo je připraveno k osazení štěpů. Potom bude z tzv. nezátěžové zóny kloubu odebrána chrupavka s kostěnou částí a přenesena na postižené místo. Opakováním vzniká tzv. mozaiková plastika. Přenesené části vyprovokují přehojení celého defektu.

Přenos chrupavčitých buněk: Během artroskopické operace budou odebrány buňky chrupavky a po určitou dobu rozmnožovány mimo tělo speciálními technikami. Při druhém operačním sezení jsou tyto rozmnožené buňky za pomocí membrány z okostice přeneseny na poškozená místa. Často se potom vytvoří nová chrupavka.

Alternativní postup:

 • použití umělé chrupavky
 • konzervativní postup, a to medikamentózní aplikace látek, které jsou normálně obsaženy v chrupavce a nitrokloubní tekutině
 • metody na podkladě genového inženýrství, kdy se aplikují do kloubu opakovaně součásti krevní plazmy bohaté na růstové faktory nebo aplikace kmenových buněk

Přes nejvyšší opatrnost se mohou vyskytnout některé následující komplikace:

 • alergické reakce – podání anestetik nebo jiných léků mohou způsobit zarudnutí, otoky, svědění nebo nevolnost. Zřídka také vážné komplikace, jako jsou poruchy dechu, křeče, poruchy srdečního rytmu a tlaku krevního vedoucí až k život ohrožujícímu šoku
 • abscesy, záněty kůže a měkkých tkáni, včetně cév a nervů – jako následek injekcí, infuzí, nutné polohy na operačním stole, desinfekce a/nebo práce s elektrickým proudem při operaci
 • trombo-embolie – zejména u ležících pacientů, kuřáků a pacientek užívajících hormonální antikoncepci může nastat uzavření žil krevní sraženinou a její následné zavlečení do plic s ohrožením na životě. Prevence trombo-embolie v podobě léků ovlivňujících srážlivost krve může zase naopak způsobit krvácení
 • silné krvácení – které by si vyžádalo krevní transfuzi, při které hrozí minimální riziko přenosu infekčních onemocnění (např. hepatitis, AIDS, BSE) a alergické reakce. To platí i při použití jiných biologických materiálů, jako např. fibrinového lepidla
 • povrchové ranné infekce, abscesy, píštěle a flegmóny – způsobené zbytky stehu či materiálu, pooperační krvácení a vznik hematomu mohou vést k rozpadu rány a ke kosmeticky nevyhovujícím jizvám
 • krevní výron v kloubu – může se vytvořit na základě krvácení. Přes jeho punkci se může opakovat a přetrvávat týdny
 • poranění okolních struktur (např. svalů, šlach, cév a nervů) – může vést přes okamžité ošetření k dočasné nebo trvalé poruše překrvení a hybnosti končetiny. U poranění malých kožních nervů může dojít k výpadkům citlivosti kůže v určitých oblastech. K útlaku cév a nervů a následnému poškození může dojít tlakem měkkých tkání při výrazném otoku (kompartment syndrom)
 • infekce v kloubu – vede k otoku, bolestem, zarudnutí. Může přes intenzivní léčbu trvat dlouhou dobu, prodloužit tak celkovou léčbu a může dojít k omezení, až ztrátě hybnosti v kloubu či vzniku píštělí
 • přechodné, ale také trvalé poruchy překrvení, poškození nervů a svalů, až po částečné ochrnutí končetiny – může být způsobeno užitím manžety k zajištění bezkrví. Tyto komplikace se vyskytují extrémně zřídka
 • poškození nervů – tlakem obvazu nebo dlahy
 • zchudnutí a zkrácení svalů, šlach a ztuhnutí kloubu – na základě klidového postavení končetiny v rámci hojicího procesu si vyžádá rehabilitační cvičení k obnově hybnosti
 • selhání sutury svalů, šlach a fascií – při předčasném a přílišném zatěžování. Při nedostatečném znehybnění se může projevit nestabilitou kloubu nebo poruchou hybnosti
 • omezení pohybu – po ortopedických operacích, které významněji zasahují do pohybového aparátu (TEP – totální endoprotézy, plastiky vazů, obecně výkony na kloubech a jejich okolí, artroskopické operace), může dojít k omezení pohybu operovaného kloubu z mnoha důvodů – po nutné fixaci ortézou či sádrou, vytvořením srůstů v operovaném kloubu či srůsty eventuálně kalcifikacemi v okolí operovaných kloubů, malou spoluprací pacienta či málo aktivním přístupem při rehabilitaci a samostatném cvičení i z mnoha dalších důvodů, které nejsou předvídatelné a mnohdy velmi špatně ovlivnitelné

Všechny zmíněné komplikace si mohou vyžádat léčbu na intenzivních odděleních, další operační zákroky a doživotní zdravotní komplikace a omezení.

Je na místě si položit otázku. Není vhodnější změnit stravu, přiměřeně cvičit, udržovat si správnou váhu a případně včas investovat do kvalitních potravinových doplňků?

 

SPOLEHLIVÉ POSÍLENÍ IMUNITNÍHO SYSTÉMU

 

 REISHI A CORDYCEPS

 

REISHI - Lesklokorka lesklá (Ganoderma lucidum)

-  houba mládí a zdravé dlouhověkosti. Posilujte imunitu včas, abyste ji později nesnižovali chemickými léky

12 měsíční červená Reishi     =       100% extrakt          

 

Užívání vzácné houby Ling Zhi jako léku, uvádějí staré čínské spisy z doby už před více než 2 400 lety. Tato vzácná houba Ling Zhi je také nazývaná Reishi nebo latinsky Ganoderma lucidum, v překladu "božská houba nesmrtelnosti" a česky Lesklokorka lesklá. Ve volné přírodě roste houba reishi jen na odumřelých stromech s tvrdým dřevem a je to dřevokazná houba. Často bylo třeba zkontrolovat až 100 000 starých stromů, aby se našlo pár hub. Proto byla houba ve starověké Číně pro své léčivé schopnosti, vyhrazena pouze císařské rodině. Kdo jí v nalezl musel ji okamžitě odevzdat u císařského dvora. Neodevzdání se trestalo smrtí.

Číňané Reishi považují za cennější než ženšen (reishi má mj. 4x silnější antioxidační účinek než ženšen). Nejvíce účinných látek má červená (red) reishi, která se pěstuje 12 měsíců na dlouhých dubových kmenech. V Číně a Japonsku je schválena nejen pro alternativní a podpůrnou léčbu rakoviny.

 

Více zde: http://www.uspesna-lecba.cz/reishi-lesklokorka-leskla/

 

 

Tibetský klenot - Cordyceps sinensis (Housenice čínská)Cordyceps sinensis je velice specifická cizopasná houba, která roste od nepaměti pouze v horských oblastech Číny a Tibetu. Pro své léčivé účinky je v čínské medicíně cordyceps používán více jak 1200 let. V Číně je cordyceps tradiční lék a je hodnocen z hlediska léčivých vlastností na stejné úrovni jako Reishi a ženšen.

Používá se již více jak 5000 let jako zdroj energie, k upevnění zdraví a léčbě řady neduhů a byl klasifikován jako "prodlužovač života". Cordyceps je určen pro obě pohlaví. Od roku 1993, kdy skupina čínských sportovců užívajících Cordyceps, který podporuje sílu, energii a vytrvalost, překonala devět světových rekordů, přitáhl pozornost široké světové veřejnosti a zdravotníků zabývajících se sportovní medicínou k tomuto přírodnímu prostředku.


Cordyceps je stejně silný jako kortikoidy, ale bez vedlejších účinků

 

 

 

Nejúčinnější extrakty z

 

s    Certifikáty

 


ČESKO, SLOVENSKO,

 

 

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!
Triterpen MAx 20% triterpenů

-

100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!
Duanwood Red Reishi 100% spor

 

Čaga    a

 

100% Sibiřská Čaga
Duanwood Red Reishi Extrakt 40% polysachardiu, 4% triterpenů

 

Jeden ze zdokumentovaných případů, kdy kvalitní extrakt z Reishi spustil během několika dnů úspěšnou imunitní reakci

Případ 47letého muže s bolestí nadbřišku. Endoskopie u něj odhalila velký žaludeční vřed a byla provedena biopsie, která diagnostikovala v žaludku difuzní velkobuněčný B-Lymfom (typ velmi agresivního nádoru). O 11 dnů později byla provedena operace a následovala standardní kontrola vyjmuté části žaludku, přičemž nebyly nalezeny žádné rakovinné buňky, nastala kompletní regrese. V místě původního nádoru byla pouze vrstva aktivovaných T lymfocytů což jsou buňky, která pokud jsou aktivované dokážou zničit rakovinné buňky. Když se pacienta ptali na to, co užíval před operací, tak prohlásil, že ihned po prvním oznámení jeho diagnózy užíval vysoké dávky extraktu z Reishi.

 

Zdroj: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17478779 (publikováno vpravo)

 

(minimální dávka v případě vážných nemocí - 500 mg extraktu s garancí 40% polysacharidů na 10 kg hmotnosti)

 

l

 

PROZDRAVÍ.cz

 

k

k

k

 

PROZDRAVÍ.cz

 

 

k

k

k

k

k

k

k

 

 VAKCÍNY   JSOU

ODHALUJÍ   TAJNÉ

článek

 

REZISTENTNÍ    BAKTÉRIE

USMRTÍ   UŽ    DENNĚ

článek

 

CHEMICKÉ     LÉKY

BRZDÍ

REGENERAČNÍ

 

 

Preparáty In formační medicí ny MUDr. J ose fa Jonáše

 

 

LÉČIVÉ 

NEJEN K PREVENCI 

ANEB   ŽIVOT

příroda uzdravuje

 

Polysacharid Beta-glukan obsažený v léčivých houbách je látka, co současný člověk více než potřebuje. Můžeme ho pokládat za moderní kámen mudrců, který byl po dlouhém hledání nalezen

 Více 

 

 

Betaglucan MaxCell

-

 

 • Alzheimer
 • Parkinson
 • Mozková mrtvice
 • Roztroušená skleróza
 • Demence
 • Borélie v mozku
 • Ochrana mozku

 

 

RECENZE

SIBIŘSKÁ ČAGA

Dobry den. Chtela bych se s vami podelit o skusenost s uzivani vyrobku SIBIRSKA CAGA. Pisi prostrednictvim me teticky, o kterou se staram. Teticka ma diabetes 2 typu, jeji hodnoty se pohybovaly  kolem 20. Zacala s uzivanim vyrobku sibirska caga. Ze zacatku se zdalo ze to na ni moc nepusobi, ale kdyz vyuzivala dve

 


180 kapslí Čagy     -

 

 

 

 

PŘIROZENÁ

CESTA    NEJEN

 

harmonizátory

 

 

 

 

CHITOMAXTM

Superionherbs, Anglie

patentově chráněná látka

anglická farmaceutická kvalita

 

 

Složení Fenuprimu:

Obsah jedné tobolky:

Balení: 90 kapslí

 


Článek o Chitomaxu a Fenuprimu zde

 

-V

Zdraví velký černý pes Sorbon s paničkou I.H.

 

 

 

 

 

 

 

NOVÉ

 

Další velká rána farmaceutickým firmám: Léky na cholesterol - statiny - jsou prý zcela bezcenné

Poslední doba byla pro farmaceutické firmy velmi těžká. Byly totiž publikovány 3 velké studie, které kompletně vyvrátily jakoukoli efektivnost více druhů nejpoužívanějších léků.

Následky těchto studii mohou být pro tyto společnosti zdrcující, protože se jedná o extrémně ziskové léky, které nejednou tvoří hlavní jádro jejich příjmů.

 

 

Celý článek

 

 

Očkovat nebo ponechat dětským infekcím volný průběh? O souvislostech vakcinací, srdečních onemocnění a rakoviny

I když po zavedení vakcín došlo ke snížení výskytu spalniček a příušnic, vědci nyní zjišťují, že tyto dětské infekce plní cennou funkci a možná jsou i nezbytné pro normální vývoj našeho imunitního systému. Jako příklad vědeckého bádání v této problematice lze uvést třeba rozsáhlou japonskou studii[1], která proběhla v roce 2015. V ní se došlo k závěru, že spalničky a příušnice, které děti prodělají, mají výrazně protektivní účinky před smrtelnými srdečními příhodami a mrtvicemi v dospělosti. V rámci této studie bylo několik let sledováno více než 100 000 mužů a žen ve veku 40-79 let, aby se u nich stanovila pravděpodobnost úmrtí na aterosklerotická kardiovaskulární onemocnění.

 

Celý článek

 

 

62-letý muž se vyléčil z diabetu 2.typu vyřazením těstovin a pečiva

Až vám příště bude někdo tvrdit, že diabetes 2.typu je neléčitelný, poukažte na zázračnou cestu za zdravím, kterou absolvoval Geoff Whitington - Angličan, jenž se definitivně vyléčil ze svých diabetických potíží. Podařilo se mu to díky úsilí jeho dvou milujících synů, kteří otce vyvedli z bludného kruhu, v němž se pohyboval už mnoho let.

Tento muž trpěl vysokou nadváhou, hormonální nevyvážeností a dokonce mu už hrozila i amputace nohy, takže se vzdával jakýchkoliv nadějí na svou zdravou budoucnost. Pracoval jako strážný v dlouhých 15-hodinových směnách a jeho zdravotní stav byl také důsledkem jeho špatné životosprávy.

 

Celý článek

 

 

Ibuprofen způsobuje tisíce úmrtí ročně: Přírodní náhrada je bezpečná

Nedávný článek publikovaný tiskovou agenturou Reuters odhalil zajímavá zjištění o lécích užívaných proto bolestem jako jsou diclofenac či ibuprofen (například účinná látka v přípravku Ibalgin. Češi mají na hlavu nejvyšší spotřebu léků proti bolesti v EU, což cosi vypovídá o úrovni zdejší chemické medicíny).

Článek uvádí, že výše uvedená léčiva zvyšují riziko srdečního infarktu ve stejné míře jako léky, které byly v minulosti staženy z trhu kvůli jejich vysokým rizikům. Jeden z takto stažených léků, Vioxx,
byl příčinou až 30.000 úmrtí v důsledku srdečních infarktů a náhlých srdečních příhod.

 

Celý článek

 

 

Takto vyléčíte chronickou boreliózu, i když to už lékaři vzdali

Lymská bolerióza je infekce bakterií Borrelia burgdorferi (v Česku je tento typ poměrně vzácný, viz Lymská borelióza). Přenáší se hlavně klíšťaty, ale spekuluje se, že její možnými přenašeči mohou být i další druhy hmyzu jako jsou komáři či blechy.

Není přenosná z člověka na člověka, přestože nejnovější poznatky ukazují na to, že za jistých okolností k tomu může dojít, například při intimním styku.

Příznaky lymské boreliózy

Příznaky tohoto onemocnění se liší, ale ve většině případů se vyvíjejí podle následujícího scénáře.

Fáze 1 – den 3 až 30 po bodnutí

Někdy se tato fáze nazývá i „časná lokální infekce“.

U 70 až 75 % lidí se rozvine zarudnutí. Jde o charakteristické „býčí oko“ se středem v místě kousnutí klíštětem. Nesvědí ani nebolí, ale na dotek může vyvolávat pocit tepla. Rozvoj příznaků podobných chřipce: horečka, zimnice, zduření lymfatických...

 

Celý článek

 

 

Jak detoxikovat každý orgán a už nikdy nebýt nemocný ani unavený

Všimli jste si, že stále více a více lidí, dokonce i mladých, podléhá chronickým onemocněním, rakovině či autoimunitním chorobám? Naše tělo je sice za optimálních okolností dokonalé, ale má i svá slabá místa.

Jedním z takových slabých míst jsou
toxiny z prostředí, které mají schopnost poškozovat naše DNA, což pak způsobuje fyzické poškození. Ke genetickým změnám však může docházet nejen v důsledku vlivu toxinů.

Spouštěčem dokáží být i stres, duševní plytkost, hormonální a endokrinní nerovnováha, parazity, viry, bakterie, nadbytek cukru, pesticidy, těžké kovy a podobně. Totiž, tělo a duše jsou jedno. Skutečná medicína se proto musí zaměřit na obě oblasti.

 

Celý článek

 

 

Zásadní průlom v medicíně: cukrovku 2. typu lze vyléčit pouhou změnou jídelníčku - 700 kalorií denně po dobu pouhých 8 týdnů

Jeden z posledních výzkumů „objevil“ metodu léčby, kterou doporučoval Mike Adams - editor serveru NaturalNews už před deseti lety: vhodně sestavený jídelníček působí proti diabetu 2. typu a dokonce jej může i vyléčit.

 

Vědci došli k závěru, že speciální nárazová dieta trvající pouhých 8 týdnů může vyléčit tuto chorobu

 

A co víc, i lidé, kteří mají diabetes více než deset let, mohli po této dvouměsíční dietě zaznamenávat její ústup.

 

Celý článek

 

 

Mamografy způsobují více rakovin prsu, než ji detekují

Dr. Ben Johnson: Napsal jsem knihu pro ženy pod názvem Tajemství moudrosti o zdraví poprsí (The Secret of Health Breast Wisdom) protože my, lékařská komunita, způsobujeme ženám rakovinu tím, že od nich požadujeme vyšetření na mamografu.

Mamografy způsobují rakovinu. Tečka.

Přesto, když dnes žena navštíví svého gynekologa nebo rodinného lékaře, bude se jí toto vyšetření obrazně řečeno „tlačit do hlavy“.

Bude vystavena silnému nátlaku, aby šla na mamograf, který jí může přivodit rakovinu prsu.

Mamograf životy nezachrání. Pokud na něj půjdete, máte o 4% vyšší riziko úmrtí. Po každém mamografu! Tečka.

 

Celý článek

 

 

Warfarin - co vám u lékaře neřeknou

Dlouhodobé podávání Warfarinu (chemikálie původně používaná jako jed k likvidaci hlodavců) je typickým obrazem způsobu myšlení v oficiální medicíně.

Zřejmě nejčastější příčinou mnoha chronických onemocnění - včetně zvýšené srážlivosti krve - je chronické překyselování organismu. To není žádná novinka, marně na to upozorňoval nejslavnější lékař antického starověku a zakladatel racionálního lékařství Hippokrates (460 př. n. l. – 377 př. n. l.). To znamená, že tělo nejen v potravinách přijímá, ale především samo produkuje trvalý přebytek různých kyselých látek, které jsou následně nejen vylučovány z těla, ale bohužel i průběžně neutralizovány tím, že odkudkoliv z organismu na sebe vážou zásadotvorné minerály i za cenu poškozování prakticky všech orgánů v těle.


Celý článek

 

 

Tučnými a oteklými vás dělají toxiny v tukové tkáni. Ukažte jim STOPku!

Bohužel, všichni dnes žijeme v toxickém prostředí, kde jsme permanentně vystaveni potravinám, které jsou znečištěné chemikáliemi. Proto je toxinům téměř nemožné se vyhnout.

Pro nás to pak znamená, že náš trávicí systém a hlavně játra se mohou snadno přetížit. Jsme sice stavění tak, aby se z nás škodlivé látky neustále vyplavovaly, pokud jich je však příliš, tělo to pak nemusí zvládat a namísto vyplavování se v něm začnou usazovat.


Toxiny dělíme do dvou kategorií:

 • rozpustné ve vodě
 • rozpustné v tucích
 

Celý článek

 

 

Ohromení vědci konečně přiznali, že vysoká průměrná délka života Japonců souvisí se stravou a nikoliv s geny

Všichni sníme o dlouhém životě bez nemocí. Zatímco se průměrný věk v rozvinutých zemích pomalu zvyšuje, neplatí to tak docela o poklesu nemocnosti a zdravotních postiženích.

Jedna z posledních studií, publikovaných v časopise the British Medical Journal, ale možná odhalila klíč k té žádoucí dlouhověkosti. Není žádným tajemstvím, že
mezi nejzdravější lidi na světě patří Japonci. Vykazují druhý nejvyšší dosahovaný věk a také obezita se mezi nimi vyskytuje pouze s četností 3,5%. Američané naopak zaujímají až 43. místo u dlouhověkosti a jejich obezita se nyní pohybuje kolem 35%.

 

Celý článek

 

 

TOP

 

 

 

 

 

 

 

PRODEJNA BYLIN

OSTRAVA

 

  

 

 

 

 

Pampeliška - kořen

 

 

 

 

 

 

 

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

 

 zde 

 

 

 

 

 

 

NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY

 

zde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lékařská a výživová poradna zdarma

 • můžete se zeptat odborníků, kteří jsou na Vaší straně
 • můžete se nechat vést v prevenci i léčbě odborníky - naturopaty
 • nahradíte chemické léky

 

MUDr. Ladislav Šafránek

V rámci své poradenské činnosti odpovídá na dotazy týkající se:

 • přírodní, psychosomatické a duchovní medicíny, včetně sebeuzdravování ze zdánlivě "nevyléčitelných" onemocnění,
 • preventivní péče, regenerace, zpomalování stárnutí,
 • před mnoha roky zklamaně opustil oficiální chemickou medicínu a začal se věnovat výhradně celostním a psychosomatickým postupům. V poradenské činnosti i v péči o své vlastní zdraví dává přednost přírodním produktům, které podporují regenerační a samouzdravující mechanismy lidského organismu a které navíc při dlouhodobém užívání významně zpomalují procesy stárnutí,
 • nepřestávají jej fascinovat příběhy klientů, kteří uvěřili a sami sebe uzdravili z nemocí oficiální medicínou "nevyléčitelných",
 • ze všeho nejvíce jej těší úspěšná uzdravení klientek, které se SVÉPOMOCNĚ uzdravily a vyhnuly se vnucovaným rádoby "nezbytným" operacím myomů, prekancerózních děložních čípků či naprosto zbytečnému odstranění životně důležité štítné žlázy.
 

 

Odkaz na výše uvedené (a další) naturopatické poradce na stránce

zde

 

následně klikněte na

 

"zdarma poradíme"

 

 

-

 

 

 

Reishi a Cordycepsu

 

kvality   COA   pro

 


NĚMECKO a RAKOUSKO

 

 

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!
Duanwood Red Reishi Extrakt 40% polysachardiu, 4% triterpenů

-

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!
Cordyceps Extra Strong

 

Hericium

 

Duanwood Red Reishi Extrakt 40% polysachardiu, 4% triterpenů

 

Regression of gastric large B-Cell lymphoma accompanied by a florid lymphoma-like T-cell reaction: immunomodulatory effect of Ganoderma lucidum?

Complete regression of high-grade lymphoma is extremely rare. We report 1 such case that might have been conceivably mediated by Ganoderma lucidum (Lingzhi), an immunomodulatory herbal medicine. A 47-year-old man presented with epigastric pain. Endoscopy revealed a large gastric ulcer, which on biopsy was diagnostic of large B-cell lymphoma. At gastrectomy 11 days later, no evidence was found of large B-cell lymphoma despite thorough sampling. Instead, there was a dense and permeative infiltrate of CD3(+) CD8(+) cytotoxic small T lymphocytes spanning the whole thickness of the gastric wall. In situ reverse transcription polymerase chain reaction for T-cell receptor beta-chain family did not detect a monoclonal T-cell population. We postulate that the cytotoxic T cells may represent an active host-immune response against the large B-cell lymphoma that resulted in a complete regression. On questioning, the patient had taken megadoses of Ganoderma lucidum, which might have triggered the successful immune reaction.

 

-

Betaglucan MaxCell

 

 

 

 

 

 

 

PROZDRAVÍ.cz

 

k

k

k

 

PROZDRAVÍ.cz

 

 

k

k

k

 

 

PREZDRAVIE.sk

 

k

k

k

k

 

TOTÁLNÍM   PODVODEM

VLÁDNÍ   DOKUMENTY

 

 

NA    ANTIBIOTIKA

1900    LIDÍ

 

 

PŘINEJMENŠÍM

PŘIROZENÉ

POCHODY

 

 

Přírodně na všechny zdravot ní problémy - 206 produktů řady

 

 

HOUBY

VŠECH CHOROB

BEZ NEMOCÍ

spolehlivě a jistě

 

Beta-glukan byl izolován a v následujících klinických studiích vykazoval značnou stimulační schopnost u onemocnění, která dlouhou dobu nemohla být zvládnuta jinými metodami

prof. Vilém Palisa DrSc, český špičkový onkolog

 

 

 BetaGlukan

90 kapslí

 

Přírodní posílení imunity do 2 hodin

 

OBSAH:

Betaglukan, Acerola a Resveratrol

 

 

 • Cukrovka
 • Crohnova choroba
 • Lupénka
 • Ekzémy
 • Žaludek
 • Játra
 • Autoimunitní onemocnění

 

 

8.12.2015

pro Superionherbs

baleni, tak se ji jeji hodnoty cukru snizily na polovinu. Dnes ma vyuzivane asi 6 baleni, a jeji  hodnoty jsou 5. A navic je videt ze ma hodne energie, kterou v jejich 82 letech nemela. Moc vsem vyrobky Superionherbs doporucuji. My je doma uzivame cela rodina. S laskou v srdci Andryskova evca.andryskova@seznam.cz

 


a cukr byl na polovině

 

 

 

 

A    ÚČINNÁ

K    HUBNUTÍ

 

metabolismu

 

 

 

 

FENUPRIMTM

Superionherbs, Anglie

patentově chráněné složení

anglická farmaceutická kvalita

 

 

Jak učinkuje Fenuprim? - video

 

 

 

 

Přišel nám dopis jedné naší zákaznice i s fotografií z řad čtyřnohých přátel člověka - Superionherbs.cz 1.12.2015

Vážení dvojnožci, chci vám říci svůj příběh. Jsem jeden z “miláčků” českých rodin. Kříženec vlčáka z labradorem, kterého si vzali z útulku. Ve 12ti letech jsme dostal dle laboratoře rakovinu sliných žláz. Nádory na krku praskly a po určité době se rána zacelila. Dostal jsme Prednison a na naději … před… Po Prednisonu jsem nabíral na váze a tak byly váhou ohroženy klouby a můj pohyb. Pan veterinář Prednison odstavil a měl jsem pouze včelí propolis. Panička si prostudovala dostupné knihy o čínské medicíně – našla Duanwood Reishi a Cordyceps – koupila mi tyto dvě houby, které jsem začal každý den v kapslích užívat. Dnes je tomu už 13 měsíců, jsem čiperný, plný života a zřejmě zdráv. Je mi 13 let. Ať žije čínská medicína a jako prevenci ji budu užívat celý zbytek života.

 

 

ČLÁNKY

 

Varování: Pokud používáte Alobal, tak přestaňte. Hrozí vám vážné následky

Po dlouhou dobu je hliníková folie běžnou součástí kuchyně. Proč? Je velmi užitečná pro mnoho použití. Kromě pečení se používá i na prodlužování trvanlivosti potravin tím, že se do ní balí jídlo, zakrývají se kastroly a takto se potraviny uchovávají v ledničce.

Ale nyní poslední výzkumy potvrzují, že pokud tuto folii budete používat, budete se dále vystavovat závažným zdravotním rizikům.

g
 

Celý článek

 

 

Sedm důvodů, proč přírodní terapie nejsou někdy na rakovinu účinné 

Ortodoxní medicína má řadu způsobů, jimiž zakrývá fakt, že její léčebné metody na rakovinu většinou vedou k úmrtí onkologických pacientů. Je totiž jednodušší tvrdit, že pacient podlehl rakovině a ne otravě na chemoterapii nebo na poškození orgánů způsobených ozařováním.

Navzdory prohlášením o vysoké úspěšnosti standardní léčby, je
skutečná míra jejich vyléčení velmi nízká.


Jak konvenční onkologie manipuluje statistiky

Na oklamání veřejnosti a marketingovou propagaci svých terapií používá onkologie několik triků a slovních hříček.

 

 

Celý článek

 

 

11 příznaků toho, že jste energeticky vysáváni lidmi kolem vás

Základem bytí mnoha lidí je živení se energií jiných. K tomu, abyste byli schopni se pohybovat v jakékoliv dimenzi, potřebujete energii. Všechny lidské bytosti vyžadují energii, aby existovaly, aby dokázaly cokoli dělat. Když mluvíme o energetických upírech, nemyslíme tím klasické upírů z filmů, kteří sají krev.

Odkaz na upíry používáme jako výraz pro označení nedobrovolného odčerpávání životní energie ze živých bytostí a to buď ve fyzické nebo nefyzické rovině, tedy na všech úrovních – fyzické, emocionální, mentální a duševní. Někdy se to označuje i jako psychický útok. Nicméně psychický útok je trochu něco jiného a dokáže vyvolat ještě více mizérie než energetické upírství.

 

Jak dlouho žije pacient s chemoterapií a jak dlouho bez ní?

Dr. Hardin B. Jones, bývalý profesor medicínské fyziky a fyziologie na Kalifonské universitě v Barkley studoval délku přežití onkologických pacientů po dobu více než 25 let.
To, na co přišel, doslova vyvedlo z míry celou vědeckou komunitu, která se dodnes s jeho zjištěními nedokázala smířit. Na konci svého výzkumu totiž došel k závěru, že navzdory obecně rozšířené víře, chemoterapie prostě nefunguje.

Byl svědkem, jak mnozí pacienti s rakovinou, které léčili chemoterapií, umírali hroznou smrtí. Mnozí z nich podlehli svému osudu mnohem dříve, než ti, kteří si nezvolili žádnou léčbu.

 

Celý článek

 

 

Poloha akné na tváři prozradí co máte v těle nemocného

Obecně platí, že se lidé obracejí na medicínu, když čelí nějakým zdravotním problémům. Nicméně konvenční léčebné a diagnostické postupy ne vždy přinesou efektivní výsledky.

V mnoha případech se alternativní medicína ukázala být v léčbě různých zdravotních problémů úspěšnější než ta konvenční. Lidé na celém světě propagují všelijaké léčebné metody jako bylinářství, akupunktura, jóga, ayurvéda a mnoho dalších.

I když je dobré chodit na preventivní lékařské prohlídky, potenciální zdravotní problémy můžete také diagnostikovat s pomocí alternativních metod.

Diagnostika podle akné v obličeji

Následující metodou si můžete diagnostikovat potenciální zdravotní problémy a to jednoduše na základě polohy akné na obličeji. Budete potřebovat jen zrcadlo, abyste zjistili, zda máte na obličeji nějaké akné nebo vyrážky. Pak určíte přesnou polohu a podíváte na obrázek níže, který naznačuje daná místa.

 

Celý článek

 

 

O tomto musíte vědět: Primární příčiny rakoviny prsu

Vše, co potřebujete pro uskutečnění změn, které vás ochrání před rakovinou, jsou znalosti.

Příčina č.1: Antirespiranty obsahující hliník

Používání antirespirantů je pro většinu lidí běžnou denní rutinou, o které příliš nepřemýšlejí. Zde je důvod, proč byste o tom přemýšlet měli. Pokud používáte antirespirant obsahující hliník, zvyšujete si tím své riziko rakoviny prsu.

Princip antirespirantů spočívá v utěsňování, uzavírání a blokování pórů, které vylučují pot v podpaží. No a jejich nejčastější aktivní látkou je právě hliník. To způsobuje nejen zablokování jedné z cest, kterými se vaše tělo detoxikuje (vylučuje toxiny v potu), ale zároveň také zvyšuje obavy, kde tyto kovy nakonec skončí.

 

Celý článek

 

 

Pokud jsou vaše ledviny poškozené, tělo vám vyšle těchto 8 znamení

Ledviny jsou životně důležité orgány a nacházejí se přímo pod hrudním košem. Jsou zodpovědné za očistu a detoxikaci, denně filtrují 10 až 150 litrů krve. Jsou také důležité pro udržování všech tělesných funkcí a udržují vaši krev zdravou. Podílejí se na vylučování nadměrného množství tekutin a odpadu z vašeho organismu.

Regulují hladinu elektrolytů a udržují kosti silné a zdravé, podílejí se na tvorbě červených krvinek a stabilizují krevní tlak.

V případě, že vaše ledviny nemohou správně vykonávat svou funkci, vaše zdraví může být ohroženo. Pečlivě si přečtěte následující problémy, které jsou spojeny s poškozením či selháním ledvin.

 

 

Celý článek

 

 

12 citátů lékařů, které rakovinová lobby nechce, abyste četli

Léčba rakoviny je prostě jasný byznys. Právě proto nemají velké farmaceutické firmy o lék na rakovinu zájem. Pokud totiž vyléčíte pacienta, nevyděláte tolik peněz, než když ho budete v nemoci udržovat co nejdéle.

Ale neposlouchejte nás. Poslechněte si to raději od těchto známých lékařů medicíny.

1/ Dr. Otto Warburg, laureát Nobelovy ceny za medicínu

Nikdo dnes nemůže říci, že se neví, co je primární příčinou rakoviny. Naopak neexistuje onemocnění, jehož primární příčina by byla lépe prozkoumána. Proto již dnes ignorace není omluvou, aby se nedalo udělat víc pro prevenci. Pokud chce lidstvo přežít, tak prevence, bez pochyb jednou musí přijít.

 

 

 

Nejúčinnější přírodní antibiotikum: je vhodné jej mít trvale v domácí lékárničce

Jedna z největších výzev, které dnes čelí současná medicína, je zvyšující se rezistence (odolnost) nebezpečných baktérií na farmaceutická antibiotika. Situace je již tak vážná, že již ani tzv. pancéřová antibiotika na některé patogenní baktérie nejsou účinná.

Oproti farmaceutickým antibiotikám, příroda nabízí proti patogenním baktériím více účinných přírodních látek. Vzhledem k tomu, že se nedají patentovat, tak farmaceutické firmy a pod jejich vlivem vyškolení lékaři o jejich využití nejeví zájem a ani o nich většinou neinformují pacienty.

To ovšem neznamená, že je nemůžeme využívat.

 

 

Celý článek

 

 

Vyléčení Crohnovy nemoci v terminálním stádiu

Crohnova choroba ovlivňuje celé trávicí ústrojí a nikoliv jen střeva. Na rozdíl od jiné choroby - ulcerózní kolitidy (vředového zánětu tlustého střeva) tato ovlivňuje celou stěnu střev a nikoliv jen vnitřní výstelku.

A západní medicína začíná až teď objevovat to, co čínská medicína nebo ájurvéda věděly už celá staletí: že totiž veškeré zdraví začíná a končí ve střevech

Shona Banda - pacientka, které byla diagnostikována Crohnova choroba někdy v roce 2004, podstoupila už mnoho operací a musela užívat mnoho léků, ale její stav se postupně zhoršoval až natolik, že jej lékaři označili za terminální.

 

Celý článek

 

 

Jak pročistit lymfatický systém a předejít až 80 % chronických chorob

Umíte si představit, co to znamená být vystaven desetitisícům toxinům, zatížený umělými produkty a zpracovanými potravinami každý týden? Bohužel, to je moderní realita, které se nám všem v současnosti dostává.

Detoxikace v našem těle probíhá běžně každý den. Vyvádějí se z něj ven přírodní chemické látky, ale i ty vytvořené člověkem, jako jsou domácí čistící prostředky či přísady z kosmetiky.

Dokonce i metabolické zplodiny, jako výsledek činnosti našich vlastních buněk, jsou považovány za toxické.

Jak tělo detoxikuje škodlivé látky

Celý článek

 

 

20   článků

 

 

 

-

 

 

 

 

JAK OBEJÍT BLOKACI INTERNETOVÝCH STRÁNEK

 

 

Tor Browser stáhnete na www.torproject.org – je to běžně používaný program pro zabezpečení přenášených dat, samotné stažení a používání tohoto programu je minimálně v Evropě a v USA legální.

Tímto programem jednoduše obejdete blokaci stránek, pokud začne být zneužíván zákon o hazardních hrách, který českým poskytovatelům připojení k Internetu ukládá blokovat ministerstvem financí vybrané stránky.

 

 

-Lékařská a výživová poradna zdarma

 • můžete se zeptat odborníků, kteří jsou na Vaší straně
 • můžete se nechat vést v prevenci i léčbě odborníky - naturopaty
 • nahradíte chemické léky

 

MUDr. Pavel Šácha

V rámci své poradenské činnosti uplatňuje následující principy:

 • zpracovává všechny dotazy bez rozlišení věku, pohlaví a lékařských oborů. Díky tomu, že je vzdělán ve všeobecném lékařství, pediatrii, alergologii i celostní medicíně, dívá se na zdravotní problémy jedince komplexně a z nadhledu preventivní medicíny,
 • hlavním smyslem jeho poradny je pomoci pacientovi najít příčinný řetězec nemoci, pojmenovat základní příčinu, pochopit ji a odstranit,
 • sestavuje léčebný program, dále pacienta vede, kontroluje a povzbuzuje jej,
 • smyslem poradny není teoretizovat, ani zodpovídat encyklopedické otázky, odpovídat jiným lidem, kterých se nemoc netýká, či odpovídat dětem. Za děti konzultují rodiče,
 • specializuje se na poradenství v oblasti preventivní medicíny, např. při plánování rodičovství, sportovních aktivitách, dále v oblasti aktivní ochrany před negativním působením volných radikálů.