Léčba rakoviny prsu: Proč některé starší ženy nemusí být ozařovány?

Barbora Nová

Odborníci tvrdí, že u některých žen starších 65 let s rakovinou prsu nemusí být ozařování nutné.

Podle nedávné studie zveřejněné 16. února 2023 v časopise New England Journal of Medicine nemusí mít některé ženy starší 65 let z radioterapie u určitého typu rakoviny prsu žádný prospěch (1).

Vědci z Edinburské univerzity zjistili, že u žen starších 65 let se upuštěním od radioterapie u časného karcinomu prsu s pozitivními hormonálními receptory míra přežití nezměnila.

Radioterapie obvykle následuje po operaci, je obecně dobře snášena a snižuje riziko recidivy.

Vědci uvedli, že většina studií radioterapie nezahrnovala účastnice starší 65 let, přestože tato skupina tvoří více než polovinu diagnostikovaných případů rakoviny prsu.

Vědci se rozhodli navrhnout klinickou studii, aby zjistili, zda je léčba pro tuto populaci přínosná.

Do studie bylo zařazeno 1 326 žen starších 65 let. Všechny účastnice:

 • Měly nádor o velikosti do 3 cm a byly hormonálně pozitivní.
 • Podstoupily operaci k odstranění nádoru.

Polovina účastnic podstoupila v rámci léčby radioterapii, druhá polovina nikoli. Všechny ženy dostávaly endokrinní léčbu po dobu pěti let.

Endokrinní léčba je hormonální léčba, která snižuje riziko recidivy u lidí s hormonálně pozitivními nádory. Mezi vedlejší účinky endokrinní léčby patří příznaky podobné menopauze, nevolnost a přibývání na váze.

Vědci uvedli, že míra přežití u obou skupin účastníků byla 80 %, což ukazuje, že ozařování nemělo na přežití vliv.

Většina žen, které během sledovaného období zemřely, nezemřela na rakovinu prsu.

Dlouhodobé údaje ze studie z roku 2020 ukázaly podobné výsledky u žen starších 70 let (2).

Rozhodování o tom, zda podstoupit ozařování kvůli rakovině prsu

Lidé s rakovinou prsu stojí před rozhodnutím, zda se ozařování vzdát. Rozhodnutí nepodstoupit ozařování není pro každého správným rozhodnutím.

"Starší pacientky zařazené do této studie měly několik charakteristik, které se netýkají všech," uvedl dr. Robert Wollman, radiační onkolog a lékařský ředitel oddělení radiační onkologie Vasek Polak v Providence Saint John's Health Center a docent radiační onkologie na Saint John's Cancer Institute v Kalifornii.

Mezi tyto rysy patřily:

 • Nádory prsu byly menší než 3 cm.
 • Lymfatické uzliny byly hodnoceny jako negativní.
 • Nutnost užívat po dobu pěti let tablety pro endokrinní terapii.

"Vynechání ozařování bych doporučil pouze pacientkám, které splňují tyto parametry a kterým nevadí, že budou pět let podstupovat endokrinní léčbu," řekl Robert Wollman. "Výsledky předmětné studie se nevztahují na větší nádory s pozitivními uzlinami, negativními estrogenovými receptory a nádory vyššího stupně."

Rozhodnout se vynechat radioterapii znamená zavázat se k endokrinní léčbě po dobu pěti let, protože tato léčba snižuje riziko recidivy.

"Jednou z obav pacientek, které nepodstupují radioterapii je, že existuje vysoká míra nedodržování endokrinní léčby," řekl dr. Joseph Panoff, radiační onkolog z Miami Cancer Institute, který je součástí Baptist Health South Florida, "pak jsou tyto pacientky vystaveny vyššímu riziku recidivy než 9 % uváděných ve studii."

"Pacientky musí pochopit, že existuje vyšší riziko recidivy, zatímco celkové přežití zůstává stejné," uvedl dr. Panoff. "Vysvětluji jim také, že pokud nedodržují endokrinní léčbu, může být toto riziko recidivy ještě vyšší, takže dodržování endokrinní léčby je klíčové."

Jak se rozhodnout

"Je důležité, aby se pacientka, která zvažuje, že se vzdá ozařování, setkala se svými radiačními onkology, aby plně porozuměla souvisejícím rizikům a přínosům," řekl dr. Tommy Sheu, lékařský ředitel Centra radiační onkologie Fred A Jordan Family v Providence St Jude Medical Center v Kalifornii.

Mezi otázky, které je třeba radiačnímu onkologovi položit, podle něj patří následující:

 • Jak často a jak dlouho bude ozařování trvat?
 • Co mohu očekávat po každém ošetření a terapii?
 • Jaké jsou krátkodobé a dlouhodobé vedlejší účinky?
 • Mohu udělat něco pro minimalizaci vedlejších účinků?
 • Jak brzy se mohu vrátit ke každodenním činnostem, včetně návratu do zaměstnání?

"Některé pacientky, které mají na výběr, volí minimalistický přístup, zatímco jiné chtějí udělat vše pro to, aby co nejvíce snížili riziko lokální recidivy," uvedl dr. Sheu. "Některé pacientky, které vědí, že u nich existuje vyšší riziko recidivy, v sobě mohou skrývat více úzkosti, zejména když čekají na výsledky screeningových mamografií nebo kontrolních návštěv u svých lékařů. Taková pacientka se nakonec může rozhodnout, že snížení rizika z 9,5 % na 0,9 % stojí za nepříjemnosti a možné vedlejší účinky ozařování."

Recidiva znamená další lékařskou péči. Mohou být nutné zákroky, jako je biopsie, lumpektomie a mastektomie. Tolerance této lékařské péče by měla být zohledněna při rozhodování, zda se vzdát ozařování.

Při určování nejlepší léčby hrají roli i další zdravotní stav, kondice a celková pohoda.

"Nemohu dostatečně zdůraznit, jak důležité je při doporučení léčby zohlednit více než jen chronologický věk pacienta," řekl dr. Wesley Talcott, radiační onkolog z nemocnice Lenox Hill v New Yorku. "Je třeba zvážit fyziologický věk pacienta (který zahrnuje jeho komorbidity a výkonnostní stav), cíle péče, toleranci rizika, ochotu a schopnost podstoupit další adjuvantní léčbu (včetně pětileté endokrinní léčby).

To umožňuje lékaři a pacientovi spolupracovat na stanovení nejlepšího léčebného plánu, který je zaměřen na pacienta."

Je radioterapie bezpečná?

Podle Národního onkologického institutu (National Cancer Institute) radioterapie zabíjí rakovinné buňky, ale může zabíjet i zdravé buňky (3).

Podle American Cancer Society se léčba zářením používá již více než 100 let. Během této doby se díky pokroku v medicíně stále zlepšuje účinnost a bezpečnost této léčby (4).

"Ozařování je stále přesnější a zároveň šetří více ohrožených orgánů a normální tkáně," uvedl dr. Panoff.

Podle National Cancer Institute je únava běžným vedlejším účinkem radioterapie. Další nežádoucí účinky závisí na místě, kde se ozařování provádí (5).

V případě rakoviny prsu mezi vedlejší účinky patří např:

 • Únava
 • Vypadávání vlasů
 • Kožní změny
 • Otoky
 • Citlivost

Existují různé typy radioterapie, ale u rakoviny prsu se často používá zevní radioterapie. Tato léčba zahrnuje paprsek záření zaměřený na část vašeho těla. Ozařování trvá pouze chvíli (6).

"Moderní radioterapie u žen s časným stádiem karcinomu prsu s charakteristikami onemocnění s nižším rizikem (populace zahrnutá do této studie) je bezpečná a dobře snášená," uvedl Talcott. "V posledních desetiletích se rovnováha posunula směrem ke kratší, cílenější léčbě a lepšímu zvládání toxicity, která se objeví. Například s využitím moderních technologií a údajů ze studií je nyní běžné léčit částečný prs nebo dokončit celou ozařovací kúru během pouhých pěti ošetření. Naproti tomu dříve bylo standardem 25 a více ošetření celého prsu. Známý přínos adjuvantní radioterapie, který pacientkám při našich rozhovorech prezentuji, se nezměnil, ale díky pokroku se ozařování stalo pro mnoho žen dostupnější a snesitelnější."

Závěr

Vědci tvrdí, že použití radioterapie u žen starších 65 let s určitým typem rakoviny prsu nemusí zlepšit míru jejich přežití.

Říkají, že tato věková skupina s časným karcinomem prsu s pozitivními hormonálními receptory může chtít pečlivě zvážit, zda podstoupit ozařování a snášet vedlejší účinky léčby.

Odborníci tvrdí, že výhody a nevýhody radioterapie se u každého člověka liší, takže rozhodnutí by mělo být učiněno pečlivě.

Proč je tolik protichůdných zpráv o výhodách mamografu?

Dr. Joseph Mercola

Počátkem roku 2014 byla ukončena jedna z největších a nejdelších studií mamografie, do nichž bylo zapojeno 90 000 žen, které byly sledovány 25 let s výsledkem, že mamografy nemají žádný vliv na úmrtnost v důsledku rakoviny prsu.

Po dobu studie byla úmrtnost na rakovinu prsu prakticky stejná u žen, které absolvovaly pravidelné roční prohlídky na mamografu ve srovnání s těmi, které ne. Navíc 22 procent invazivních karcinomů prsu detekovaných tímto screeningem bylo diagnostikováno nesprávně, což vedlo ke zbytečné léčbě. Na základě toho vědci dospěli k závěru, že „výsledky naznačují, že by měl být znovu posouzen přínos screeningu formou mamografie“

Další zkoumání také nepřineslo důkazy, že by screening pomocí mamografie měl vliv na celkovou úmrtnost, což vážně ve spojení se všemi poznatky zpochybňuje, zda screening formou mamografie skutečně prospívá ženám.

Agentury veřejného zdraví však aktualizovaly tyto nové poznatky pomalu. Například Americká onkologická společnost stále doporučuje absolvovat jednou ročně vyšetření na mamografu počínaje 40. rokem věku, zatímco Americká nadace pro prevenci doporučuje mamograf každý druhý rok počínaje 50. rokem věku.

Nejednotná doporučení vyvolávají u žen smíšené pocity, zda je tento screening prospěšný nebo škodlivý. Na druhé straně na začátku roku 2014 vydala Švýcarská lékařská rada jasné doporučení: Už žádná plošná mamografie.

Proč švýcarská lékařská rada nedoporučila rutinní mamografii?

Po roce přezkoumávání dostupných důkazů uvedla Švýcarská lékařská rada, nezávislý hodnotící subjekt v oblasti posuzování zdravotnických technologií, že jsou „čím dál tím více“ novými informacemi znepokojeni.

Nové „důkazy“ jsou totiž ve značném rozporu s globálním konsensem těch expertů, kteří doporučovali mamografy jako bezpečné a schopné zachránit životy.

Mamografie totiž podle nových poznatků zabraňuje pouze jednomu úmrtí na každých 1000 žen, které byly podrobeny screeningu mamografem, ale na straně druhé způsobuje mnohem více škod

Jejich důkladná revize jim nedala jinou možnost, než doporučit, aby plošné pravidelné screeningové testy na mamografu nebyly u žen zahajovány a probíhající zrušeny.

Švýcarská lékařská rada ve své zprávě zveřejněné v únoru 2014 rovněž doporučila, aby její závěry byly publikovány a ženy by měly být „jasným a vyváženým“ způsobem informovány o přínosech, ale i možných poškozeních v rámci screeningu pomocí mamografu.

Mystifikace

Mnoho žen si bohužel stále neuvědomuje, že věda, která podporuje zdravotní přínosy mamografie, bohužel chybí. Místo toho, aby jim byla řečena pravda, tak se u nich vyvolává pocit viny, že neabsolvování pravidelné roční prohlídky na mamografu je vrcholem jejich zdravotní nezodpovědnosti. Proti této taktice je těžká obrana.

Pokud jde všeobecně o prevenci rakoviny, tak je také mnoho lékařů stejně zmatených a je s nimi manipulováno jako s průměrným člověkem díky neoblomné propagandě vedené mainstreamovými médii a farmakoprůmyslem. Při této mediální propagandě, se omezují nebo ignorují nové poznatky z výzkumu, které dramaticky odporují jejich agendě založené na zisku.

Pět faktů o mamografech, které by každá žena měla vědět

Před dalším (nebo prvním) vyšetřením na mamografu by vás mohlo zajímat následující:

1. Mamografy mohou nabídnout méně výhod, než si myslíte

V jednom průzkumu většina žen uvedla, že věří, že mamografie snížila riziko úmrtí na rakovinu prsu nejméně o polovinu a zabránila nejméně 80 úmrtím na 1 000 vyšetřovaných žen. Ve skutečnosti může mamografie přinejlepším nabídnout relativní snížení rizika o 20 procent a v absolutním vyjádření zabránit pouze jednomu úmrtí na rakovinu prsu z 1 000 vyšetřených žen.

2. Mamografie může u žen s mutací genu BRCA 1/2 zvýšit riziko rakoviny prsu

Výsledky publikované v British Medical Journal (BMJ) ukázaly, že ženy mající specifickou genovou mutaci zvanou BRCA1 / 2 (která je spojena s rakovinou prsu) jsou zvláště citlivé na vyvolání rakoviny indukcí.

Ženy nesoucí tuto mutaci, které byly vystaveny diagnostickému záření (které produkují mamografy) před dosažením 30 let, měly dvakrát vyšší pravděpodobnost vzniku rakoviny prsu ve srovnání s těmi, které neměly zmutovaný gen. Zjistilo se také, že roli sehrává i velikost dávky, čím větší je dávka, tím vyšší je riziko vzniku rakoviny.

3. Falešně pozitivní nálezy jsou běžné (a nebezpečné)

V USA je riziko falešně pozitivního testu při 10 vyšetřeních na mamografu přibližně 58 až 77 procent! Na základě chybného vyšetření bude žena zbytečně podrobena dalším testům, jako je biopsie nebo chirurgický zákrok, které sebou nesou vlastní soubor rizik.

4. Mamografie nemusí fungovat, pokud máte hustou prsní tkáň

Až 50 procent žen má hustou prsní tkáň, což způsobuje, že snímky z mamografu se špatně vyhodnocují. Hustá tkáň prsu i rakovina jsou na rentgenovém snímku bílé, což radiologovi téměř znemožňuje detekci rakoviny u těchto žen. Je to jako snažit se najít sněhovou vločku ve vánici.

V amerických státech v Kalifornii, Connecticutu, New Yorku, Virginii a Texasu, byly přijat zákon, který ukládá radiologům povinně informovat pacienty (týká se pochopitelně i mužů) o tom, že mají hustou prsní tkáň, a mamografické vyšetření je pro ně v podstatě zbytečné. Přijetí tohoto zákona se zvažuje na federální úrovni.

5. Existují další možnosti screeningu

Existují další možnosti screeningu, každá s vlastními silnými a slabými stránkami, a vy máte právo tyto možnosti využít. Nicméně si pamatujte, že pouze biopsie může potvrdit rakovinu, protože screeningové metody slouží jen k odhalení případného možného onemocnění.

Velikost pasu souvisí s rizikem rakoviny prsu

Je důležité si uvědomit, že podstoupení mamografu, pokud se rozhodnete či jiné metody není to totéž jako prevence. Abyste se skutečně vyhnuli rakovině prsu, musíte se soustředit na skutečnou prevenci a nejen na včasnou detekci. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je udržování si správné váhy a zejména přiměřené velikosti pasu.

Vědci analyzovali údaje od 93 000 převážně obézních žen po menopauze. Ty zahrnovaly jejich celkový zdravotní stav, stav rakoviny a velikost sukně (která byla použita jako měřítko velikosti pasu). Ta - velikost sukně - byla silně spojena s rizikem rakoviny prsu.

„Studie dospěla k závěru, že zvýšení velikosti sukně bylo jediným prediktivním měřítkem rizika rakoviny prsu. Když si ženy v době 10 let byly nuceny koupit sukni o jedno číslo větší mezi 25 a 65 lety, bylo prokázáno, že mají o 33% vyšší riziko vzniku rakoviny prsu po menopauze. Nákup sukně o 2 čísla vyšší během stejného období byl spojen se zvýšeným rizikem o 77%. ““

Velikost oblečení může být i nespolehlivé, protože velikost 8 v jedné značce se rovná velikosti 10 ve značce jiné. Přesto je předpoklad, že zvětšování velikosti pasu by mohlo zvyšovat riziko rakoviny.

Rakovina prsu je nejčastější rakovinou u žen a u obézních žen se předpokládá, že u nich je až o 60 procent vyšší pravděpodobnost vzniku rakoviny prsu než u žen s normální hmotností.

Důvodem tohoto zvýšeného rizika je ta skutečnost, že mnoho rakovin prsu je spouštěno estrogenem, hormonem produkovaným v tukové tkáni. Čím více tělesného tuku tedy máte, tím více estrogenu budete pravděpodobně produkovat. Nadměrný tuk ve vašem středním věku však může být obzvláště nebezpečný.

Proč záleží na poměru obvodu pasu a obvodu boků

Pokud máte vysoký poměr obvodu pasu a obvodu přes boky (muži vyšší než 1, ženy vyšší než 0,85) znamená, že máte zvýšené riziko chronických nemocí, případně jejich zhoršení. Bylo také prokázáno, že navyšování dalších centimetrů na obvodu pasu zvyšuje kardiovaskulární zdravotní rizika. Velikost pasu je také silným indikátorem citlivosti na inzulín, protože studie jasně ukazují, že měření velikosti pasu je jedním z nejúčinnějších způsobů, jak předvídat riziko diabetu, a to by také mohlo hrát roli v rakovině.

Chcete-li si vypočítat poměr pasu a boků, změřte obvod svých boků v nejširší části, přes hýždě a pas na nejmenším obvodu svého přirozeného pasu, těsně nad pupíkem na břiše. Poměr získáte vydělením obvodu pasu a obvodů boků.

Závěr

Pokud by zdravotní instituce opravdu chtěly udělat pokrok v prevenci rakoviny prsu, zaměřily by se na účinné informování o škodlivosti cukru (a obilovin) a o jejich roli v obezitě a rakovině.

Rakovina prsu je bohužel velkým byznysem a mamografie je jedním z jejích primárních ziskových oborů

To je důvod, proč farmakoprůmysl bojuje proti všem novým informacím, aby mamografii udržel, i když to znamená ignorovat (nebo zkreslovat) pravdu.

Originál: Mercola.com

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

           ČERVEN 2024 - 24 článků

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života