THE JOURNAL OF THE CZECH AND SLOVAK ONCOLOGICAL SOCIETIES

"KLINICKÁ ONKOLOGIE"- ročník 33|2020|číslo 6 - vyšlo 15.12.2020
 

Imunostimulační a protinádorový účinek extraktů z Reishi a Coriolusu na úrovni klinických studií a stav jejich zavedení do praxe

Neuwirthová J., Gál B., Urbánková P., Smilek P. - Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku LF UK a FN sv. Anny v Brně

Souhrn

Východiska:

Houby  Reishi  a  Coriolus  se  dlouhodobě  užívají  v  Asii  k  léčbě  různých  onemocnění,  především respiračních infekcí, plicních onemocnění a v posledních letech navíc i k léčbě nádorů. Za jejich hlavní bio aktivní komponenty se považují polysacharidy a triterpeny. Preklinické i klinické studie  na  lidech  u nich  prokázaly  jak  imunomodulační,  tak  přímý  protinádorový  účinek.  Extrakty  z těchto hub jsou proto v Asii užívány v období po onkologické léčbě anebo i během ní v kombinaci s chemoterapií a radioterapií. Extrakty z Coriolusu jsou již přes 30 let oficiálně schváleny v Japonsku  a  Číně  jako  účinný  a  současně netoxický  imunostimulační  doplněk  léčby,  podávaný  zejména  adjuvantně  po  operaci nádorových  onemocnění

Klinické studie s Coriolusem u onkologických pacientů

Vedle  Reishi  je  v  onkologických  studiích  dokonce  ještě  více  sledována  podobná  asijská  dřevokazná  houba,  u  nás známá  jako  Coriolus,  latinsky  Coriolus  versicolor  anebo Trametes  versicolor. Označována je také názvem Yun Zhi v  Číně anebo  Kawaratake  v  Japonsku.  V  českém  překladu  je  známa  jako  Outkovka  pestrá.  Přestože  v  posledních  letech přibylo mnoho studií vč. klinických podporujících  přínos  extraktů  z  Coriolusu  pro  onkologické  pacienty,  a  v asijských  zemích  jsou  dokonce  lékaři  oficiálně  schváleny  a  používány,  u  nás  zatím nejsou zaregistrovány ani jako doplněk stravy. Z toho důvodu zůstává prodej  Coriolusu  v  ČR  stále  ještě  legislativně  složitější. V  Číně  je Coriolus  využíván  jako  imunoterapeutikum  zejména  v  onkologických  indikacích,  ale  i  při  léčbě  hepatopatie, hyperlipidemie,  chronické  bronchitidy a některých jiných onemocnění [38]. 
 

Extrakty  z  mycelia  této  houby  jsou  asijskými  studiemi  prezentované  jako  netoxická  a  účinná  léčba  s  pouze  minimem  nežádoucích  účinků.  Od  70.  let, tedy více než 30 let, jsou proto v Číně i  Japonsku  standardně  používány  lékaři  v kombinaci s chemoterapií a radioterapií  anebo  v  následné  léčbě  onkologických pacientů [39]. V  Japonsku  proběhlo  v  roce  1976  na  základě  předchozích  klinických  studií  a  zkušeností  oficiální  schválení  polysacharidů z Coriolusu jako součásti léčby karcinomů trávicí soustavy, plic a prsu.

Jeho klinické používání je následně datováno od  roku  1977  a  po  dalším  zhodnocení  v roce 1989 byly indikace navíc rozšířeny o  adjuvantní léčbu  pacientů  po  resekci  karcinomů  žaludku  anebo  kolorekta,  u  kterých  kombinace  extraktu  z  Coriolu  s pooperační chemoterapií prokazatelně prodlužuje přežití [40]. Coriolus  obsahuje  mnoho  složek  vč.  betaglukanů,  podobně  jako  Reishi.  Polysacharid  K  (PSK)  neboli krestin  extrahovaný z Coriolu se v Japonsku považuje za účinný a bezpečný produkt běžně užívaný  během  léčby  nádorů.  Nežádoucí účinky  jsou  u  něj  zaznamenávány  jen  zřídka.  Polysacharidový  peptid  (PSP)  je  dalším  specifi  ckým  extraktem  z  Coriolusu, produkovaným zase  v  Číně.  PSK  a  PSP  jsou sobě podobné bio aktivní látky [41].V  klinických  studiích  prokázal  PSK  schopnost imunostimulace skrze zvýšení aktivity  T  lymfocytů,  NK  buněk,  sekrece  interleukinu 2 a IFN-.

U 20 pacientů po kurativním  odstranění  karcinomu  žaludku  ve  III.  stadiu  onemocnění  byla  provedena  pooperační  randomizace  do skupiny se samotnou chemoterapií a do skupiny  s  chemoterapií  spolu  s  přidáním PSK. Po 5 týdnech pooperační léčby byla v krevním séru pacientů s PSK signifikantně  nižší  chemoterapií  indukovaná  apoptóza  T  lymfocytů.  Naopak  pokud  byli  pacienti  pouze  na  chemoterapii, došlo  k  vyššímu  stupni  imunosuprese.  Závěrem  této  studie  z  roku  2008  proto  bylo, že PSK z Coriolu dokáže snížit nežádoucí účinek  reaktivního  oslabení  imunity vyvolaného chemoterapií [42].

V roce 2010 pak jiní autoři v podobně koncipované  randomizované  klinické  studii přidali PSK k adjuvantní chemoterapii 21 pacientům po resekci karcinomu žaludku stadií II–III a srovnali ji s chemoterapií  samotnou.  Začátek  podávání  byl  načasován  2  týdny  po  operaci.  Při prodlouženém  podávání  3  000  mg  PSK  denně  po  dobu  alespoň  1  roku  byly  zaznamenány  významné  rozdíly  v  přežití.  U pacientů s přidáním PSK jako následné léčby přežívalo po 3 letech 62 %, kdežto v  kontrolní  skupině  při  chemoterapii  bez  další  následné  léčby pouze  12  %.  V  subanalýze  N2  uzlinových  metastáz  bylo 3leté přežití ve skupině s PSK 75 % oproti  0  %  v  kontrolní  skupině. Navíc  bylo v souladu i s jinými studiemi v krevním séru pacientů vlivem PSK prokázáno snížení stupně imunosuprese, která provází onkologická onemocnění [43].

Japonská  studie  publikovaná  v  časopise Lancet v roce 1994 zahrnovala větší skupinu  262  pacientů  po  chirurgickém  odstranění karcinomu  žaludku,  kterým  byla  v  rámci  adjuvantní  léčby  po  operaci  podávána  buďto  chemoterapie  samotná,  anebo  tatáž chemoterapie  s  přidáním  PSK  v  denní  dávce  3 000  mg.  Pacienti  byli  monitorováni  5–7  let.  Výsledky byly podobné, pacienti po přidání PSK přežívali déle a navíc bylo prokázáno méně  návratů  onemocnění.  Statisticky  signifikantně  se  vlivem  PSK  prodloužilo 5leté období bez příznaků recidivy onemocnění  na  71  %  oproti  59  %  kontrolní  skupiny  a  5leté  celkové  přežití  na  73  %  oproti 60 %. Léčba tímto extraktem měla u pacientů kromě zlepšení výsledků onkologické  léčby  i  dobrou  snášenlivost,  a závěrem autorů proto bylo doporučení jejího přidání k chemoterapii u pacientů po kurativní gastrektomii [44].

Jiná   multicentrická   japonská   studie  byla  zveřejněna  v  roce  2000  a  srovnala  chemoterapii  samotnou  s  chemoterapií  s  přidáním  3  000 mg  PSK  denně.  Celkem zahrnovala 751 pacientů po kurativní  resekci  karcinomu  žaludku,  kteří  byli  v  pooperačním  období randomizováni. V subanalýze po stratifikaci dle poměru  granulocytů  k  lymfocytům  (G/L) bylo  delší  5leté  přežití  u  pacientů  s  přidáním PSK 69 % oproti 55 % při chemoterapii samotné. Poměr G/L nad 2 v krevním  séru  pacientů  může  být  dle  autorů  marker  dobré  odpovědi  na  léčbu PSK.  Zvýšení  přežívání  po  přidání  PSK  k  chemoterapii  autoři  přikládají  imunostimulačnímu  působení  a  vlivu  na  zvýšení  počtu  granulocytů a  lymfocytů  v  krvi  pacientů [45].

Souhrnný  článek  publikovaný  v  roce  2007 zhodnotil 8 randomizovaných kontrolovaných  studií  na  celkem  8  009  pacientech  po  odstranění karcinomu  žaludku  a  potvrdil  hypotézu,  že  přidání  PSK z Coriolu k adjuvantní chemoterapii je  účinnou  cestou  k  prodloužení  přežití. Celkem  bylo  srovnáno  4  037  případů,  kterým byl k chemoterapii přidán extrakt z Coriolusu, s kontrolní skupinou 3 972 pacientů s chemoterapií samotnou. V rámci obou srovnávaných skupin nebyla nalezena  významná  heterogenita  ve  studiích,  která  by  mohla  zkreslit  výsledky.  Rozdíl v  přežití  byl  statisticky  významný  ve  prospěch  přidání  extraktu  z  Coriolusu.  Závěrem  autorů  bylo,  že  PSK  představuje  účinnou možnost  adjuvantní  imunoterapie v onkologii [46].

Stejný   efekt   byl   však   vysledován   i u dalších druhů nádorů, řada studií proběhla např. u karcinomů tlustého střeva a  rekta.  Jedna  z těchto  studií  z  roku  2009  zahrnovala  celkem  63  pacientů  ve  věku  nad  70  let  po  operaci  kolorektálního  karcinomu  a  retrospektivně srovnala  efekt  adjuvantního  přidání  PSK  k  chemoterapii  s  chemoterapií  samotnou.  Období  3  let  bez  příznaků  návratu onemocnění bylo  zaznamenáno  v  76  %  po  přidání  PSK  oproti  pouhým  48  %  u  adjuvantní  chemoterapie  samotné.  Rozdíl  byl  také  v celkovém  3letém  přežití:  81  %  oproti  53  %.  Nebyly  zaznamenány  významné  nežádoucí  účinky,  tolerabilita  PSK  byla  i  u  těchto  pacientů velmi dobrá [47].

Jiná  studie  ze  stejného  období  byla  koncipována již prospektivně a zhodnotila  101  pacientů  v  Japonsku,  kteří  byli  v  rámci  randomizace podobným  způsobem  léčeni  adjuvantní  chemoterapií  s  přidáním  PSK,  a  to  v  intervalu  denního  podávání  nepřetržitě  2  roky  po odstranění  kolorektálního  karcinomu.  Po  10letém  sledování  bylo  potvrzeno  vlivem  přidání  PSK  významně  delší  přežívání 82 % oproti 51 % v kontrolní skupině s pouhou adjuvantní chemoterapií.

U pacientů s vyšším stadiem uzlinových metastáz  anebo  přítomností  cévní  invaze  ve  stadiu  C  dle  Dukesovy  klasifikace byl rozdíl v 10letém přežívání ještě výraznější: 81 % oproti 26 %. Na základě svých  výsledků  autoři  podpořili  zavedení PSK do onkologické léčby, zejména u pokročilých onemocnění [48]. Metaanalýza  randomizovaných  prospektivních  klinických  studií  publikovaných  mezi  lety  1980 a 2004  zahrnula  tři velké studie s celkem 1 094 pacienty. Nebyla  nalezena  heterogenita,  která  by  znemožňovala  zhodnocení  těchto  studií,  a statisticky  významně  bylo  potvrzeno delší období bez návratu onemocnění i delší celkové přežití vlivem přidání PSK  k  adjuvantní  chemoterapii po  operacích kolorektálního karcinomu. Po 5 letech  byla  recidiva  zaznamenána  u  28  %  při  přidání  PSK  k  chemoterapii  oproti  34  %  při pouhé  chemoterapii.  Celkové  5leté  přežití  bylo  prodlouženo  na  79  %  oproti 72 % [49].

Stručný souhrn výsledků

Později  bylo  v  roce  2010  také  na  příkladu  kolorektálního  karcinomu  v  randomizované  studii  zhodnoceno  30  pacientů  ve  stadiích onemocnění  II–III,  kteří byli léčeni zevní radioterapií a chemoterapií  bez  přidání  nebo  s  přidáním  PSK. Vlivem PSK bylo zaznamenáno zvýšení počtu NK buněk v krevním séru pacientů,  které  jak  známo  představují  důležitou  složku  protinádorové  imunity,  a  naopak  nižší  hladiny  tzv. inhibitorů  apoptotických proteinů (IAP), které jsou jedním  z  markerů  rychlejšího  růstu  nádoru  a  špatné  prognózy  onemocnění.  Vedle  toho  bylo  zachyceno  více  cytotoxických  T  lymfocytů  ve  zdravé  sliznici  kolem  nádorů.  Autoři  proto  shrnuli,  že  PSK může podpořit nejen celkovou imunitní  obranyschopnost  v  krevním  séru,  ale  i  lokální  slizniční  imunitu  v  ozařovaném poli [50]. Další  studie  se zaměřily  také  na  jiné  druhy  nádorů,  a  to  s  podobnými  výsledky. 

Imunostimulační  efekt  extraktu  z Coriolu byl popsán v roce 2012 v závislosti na použité dávce v klinické randomizované studii zahrnující 23 pacientek po léčbě karcinomu prsu. Jednalo se o perorální  přidání  PSK  z  Coriolusu  v  odstupňovaných  dávkách  3  000  mg,  6  000  mg  a 9  000  mg  denně  po  dobu  6  týdnů.  Po  zhodnocení  9  léčených  případů  byl  při  vyšších  dávkách  6  000  mg  a  9  000  mg  PSK zaznamenán  oproti  kontrolní  skupině vzestup celkového počtu lymfocytů i  specificky  NK  buněk,  tedy  aktivizace  složek imunologického dohledu nad nádory.  Autoři  na  základě  svých  výsledků  považují  extrakt  z  Coriolu  ve  zvýšených  dávkách až 9 000 mg denně za přínosný a  současně  bezpečný  pro  imunokompromitované onkologické pacienty [51].

Jiná  studie  se  zaměřila  na  38  karcinomů  nosohltanu  léčených  radioterapií  anebo  chemoradioterapií.  Extrakt  z  Coriolu  byl  po  léčbě přidán  21  z  nich  a  ostatní  představovali  kontrolní  skupinu. Ve skupině s přidáním Coriolu došlo ke  snížení  výskytu  vzdálených  metastáz  a prodloužení 5letého přežití [52].

K prodloužení přežití přidáním PSK po operaci došlo také u karcinomu jícnu [53], močového  měchýře  [54]  anebo  již  zmiňovaného prsu [55]. Studie  na  příkladu  karcinomu  močového měchýře po jeho chirurgickém odstranění  provedla  pooperační  randomizaci  187  pacientů  do  4 skupin:  A  –  bez  další léčby, B – s chemoterapií, C – s PSK, D  –  s  chemoterapií  a  PSK.  Denní  dávka  PSK  byla  v  této  studii  3  000  mg.  Po 3  le-tech bylo procento bez recidivy následující: A – 39 %, B – 38 %, C – 59 %, D – 50 %. Stejným způsobem bylo vedle toho randomizováno  71 pacientů  po  operaci  recidiv  onemocnění  a  výsledky  3  let  bez  návratu  onemocnění  byly:  A  –  15  %,  B  –  28  %,  C  –  49  %,  D  –  31 %.  Po  zahrnutí obou  skupin  do  analýzy,  tedy  celkem  258  pacientů  jak  s  primárním,  tak  i  s  recidivujícím onemocněním, byly výsledky následující: A – 33 %, B – 36 %, C – 56 %, D  –  43  %.  Extrakt  z  Coriolu  tedy  snížil  riziko  návratu  onemocnění  jak  v  monoterapii  při srovnání  se  skupinou  bez  jakékoliv pooperpační léčby (C vs. A), tak i při kombinaci s chemoterapií oproti pacientům  s  chemoterapií  samotnou (D  vs.  B).  To, že v celkové analýze vyšla skupina se samotným  PSK  paradoxně  lépe  než  skupina s kombinací PSK a chemoterapie (C vs. D), vysvětlují  autoři  možností  oslabení  imunity  dlouhodobě  podávanou  chemoterapií [54].

U karcinomu prsu s přítomnou vaskulární  invazí  byla  ve  studii  s  227  pacientkami  v  pooperačním  období  srovnána  chemoterapie samotná  a  chemoterapie  v kombinaci s PSK. Po 10 letech bylo zaznamenáno  bez  návratu  onemocnění  74 % a celkově přežívalo 81 % pacientek při  chemoterapii  s  PSK  oproti  pouhým  65  %  v  kontrolní  skupině  s  chemoterapií samotnou. Tolerance PSK byla i v této studii dobrá [55]. U karcinomu plic proběhla řada jak retrospektivních,  tak  prospektivních  randomizovaných  studií.  Jejich  souhrnná  analýza  v  roce  2015  potvrdila zlepšení  imunitních  funkcí,  kvality  života  i  délky  přežití  vlivem  přidání  PSK  anebo  jiného  extraktu  z  Coriolusu  ke  standardní  chemoterapii. V randomizovaných studiích byly  používány  převážně  denní  dávky  3  000  mg  PSK  nebo  PSP  dohromady  s  chemoterapií. Vlivem  uvedených  extraktů  došlo  ke  snížení  délky  trvání  dřeňového útlumu po chemoterapii. V krevním  séru  pacientů  byly  prokázány  vyšší hladiny  hemoglobinu,  krevních  destiček, leukocytů, neutrofilů, IgG a IgM protilátek, IL-1, IL-2, aktivity NK buněk, počtu CD4+ a poměru CD4+/CD8+. Po přidání extraktů  z  Coriolu  k  chemoterapii  však  nedošlo pouze ke zlepšení krevního obrazu  a  imunitních funkcí, ale  i  ke  stabilnější  tělesné  hmotnosti  pacientů.  Dále  studie zaznamenaly méně s nádory spojených  příznaků,  jako  je  únava, nechutenství,  nevolnost,  noční  pocení,  palpitace,  dušnost,  nespavost,  úzkosti  apod.  Extrakty  z  Coriolusu  neovlivnily  krevní srážlivost  a  ve  studiích  je  pacienti  užívali bez vedlejších účinků až 5 let. Vzhledem k imunostimulačnímu působení by však  jejich  užívání  mělo  být  u  jedinců  s  autoimunitními  chorobami  a  u  pacientů  na  imunosupresivní  léčbě  nebo  po  transplantaci  kostní  dřeně  kontraindikováno. Autoři  ve  svém  závěru  podpořili hypotézu protinádorového účinku extraktů  z  Coriolusu  cestou  imunomodulace  a  aktivace  imunitního dohledu  nad  nádory. Coriolus dle nich dokáže zmírnit imunosupresi, která doprovází chemoterapii, a to bez rizika postižení ledvinných anebo jaterních funkcí. Zlepšuje tak tolerabilitu onkologické léčby [56].

Také  další  studie  prokazují  zlepšení  kvality  života  onkologických  pacientů  vlivem  přidání  extraktu  z  Coriolusu.  Na  souboru  pacientů  s karcinomy  hlavy  a  krku  byla  např.  prokázána  menší  potřeba analgetik [57]. Obecně  klinické  randomizované  studie prokázaly význam Coriolusu především ve  schopnosti  imunostimulace  oslabených onkologických pacientů a zlepšení jejich  přežití  a  kvality života.  Ve  studiích  se  však  volily  vysoké  denní  dávky  –  minimálně 3 000 mg i více. Výhodou je podobně  jako  u  extraktů  z  Reishi  možnost dlouhodobého  podávání  jak  během  léčby, tak i po ní (tab. 2).

Závěr

Imunosuprese,  která  je  vyvolána  již  samotnou přítomností zhoubného nádoru v  těle,  vede  ke  ztrátě  imunitní  kontroly  nad  onemocněním, urychlení  šíření  nádoru  a  zhoršení  prognózy  a  přežití  pacientů  [27,28].  Tento  stav  oslabení  imunity je pak ještě více vystupňován vlivem onkologické léčby, jako je operace a adjuvantní chemoterapie, a může dokonce přetrvávat i dlouhodobě po vyléčení. To vede  nejen  k  častějším návratům  onemocnění,  ale  skrytě  také  k  výskytu  druhotných  nádor sů  a  k  oslabení  imunity  vůči  řadě  infekcí  [29]. 

Chemoterapie  je  ve  stavu  imunosuprese  onkologických  pacientů  tedy  dvousečná  zbraň,  která  sice v pooperačním období bojuje proti zbytkovým  nádorovým  buňkám,  ale  současně ještě více tlumí již tak oslabený imunitní  systém.  Z  toho  důvodu  jsou  v praxi, zejména pak v pooperačním období,  s  úspěchem  zkoušeny  možnosti  kombinace  standardních  cytotoxických  chemoterapeutik s imunostimulancii  [54]. 

Extrakty  z  hub  Reishi  a  Coriolusu  jsou přírodní produkty, které nejsou pro organizmus  zatěžující  a  již  v  minulosti  opakovaně  prokázaly  stimulující  vliv  na  imunitní  obranyschopnost  jak  proti  infekcím,  tak  i  proti  nádorům

Do  současné  doby  s  nimi  proběhla  řada  klinických  studií,  které  zahrnovaly  mimo  jiné  onkologické  pacienty.  Určitým  limitem  pro jejich zhodnocení může být variabilita  používaných  produktů,  ale  i  přesto  metaanalýzy  těchto  studií  potvrdily  nesporný  účinek  na  zlepšení imunitních  funkcí, snížení rizika recidiv, prodloužení přežití,  zlepšení  kvality  života  a  současnou  bezpečnost  pro  jedince  oslabené  nádorovým onemocněním  a  onkologickou  léčbou. 

V  asijských  zemích,  kde  mají  největší  tradici,  jsou  mezi  lékaři  již  oficiálně  schválené  jako  účinné  a  bezpečné  imunostimulační  produkty pro  onkologické  pacienty,  a  staly  se  u  nich  dokonce  běžným  doplňkem  standardní  léčby.

V ČR i dalších evropských zemích, kde  nemají  takovou  historii,  jsou  sice  také  dostupné,  ale  zatím  jen  jako  doplňky stravy. Klíčovým problémem u nás zůstává  variabilita  na  trhu  nabízených  produktů.  Vždy  je  proto  potřeba  volit  pouze renomované firmy zaručující kvalitu extrakce,  čistotu  produktu  a  dostatečné  procento  v  něm  obsažených  polysacharadidů. U extraktů z Reishi je pro onkologické  pacienty vedle  obsahu  polysacharidů  důležité  také  procento  triterpenů.  K  dosažení  klinického  efektu  jsou  dle  dostupných  studií  u standardizovaných  extraktů  potřeba  denní  dávky  minimálně 3 000 mg a více pro dospělé, u  dětí  pak  poloviční  dle  věku  a  váhy.  Jedná  se tedy  o  mnohem  vyšší  dávky,  než  jsou  používané  pro  prevenci.  Stran možných  interakcí  a  omezení  by  se  Reishi měli vyhnout jedinci s antiagregační léčbou  anebo  vyšším  rizikem  krvácení.  Extrakty  z  Coriolusu  pro  svůj  silnější  imunostimulační účinek zase nejsou vhodné pro pacienty  s  autoimunitními  chorobami,  po  transplantaci  kostní  dřeně  anebo  při  probíhající  imunosupresivní  léčbě.

Celý odborný článek ZDE

NEJÚČINNĚJŠÍ CORIOLUS

s Certfikátem

garance: min. 50% polysacharidů

Betaglucan MaxCell

CERTIFIKÁT

Coriolus: realita 51,3% polysacharidů

Od roku 2015 do roku 2022 nikdo z dalších dovozců - prodejců nezveřejnil Certifikát, ve kterém by bylo garantováno množství účinné látky v extraktu z Coriolusu!

THE  JOURNAL  OF  THE  CZECH  AND  SLOVAK  ONCOLOGICAL  SOCIETIES

 
"KLINICKÁ ONKOLOGIE"
 

Vydává ČLS JEP. ISSN 0862-495X. ISSN 1802-5307 on-line přístup Indexed in MEDLINE/PubMed, EMBASE/Excerpta Medica, EBSCO, SCOPUS, Bibliographia medica čechoslovaca, Index Copernicus THE  JOURNAL  OF  THE  CZECH  AND  SLOVAK  ONCOLOGICAL  SOCIETIES ročník 33 | 2020 |  číslo 6 - ZDE, strana 426-434

© Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Praha 2020

KLINICKÁ ONKOLOGIE - toto číslo 6 vyšlo 15. 12. 2020

Literatura

1. Zhong  L,  Yan  P,  Lam  WC  et  al.  Coriolus  versicolor  and  Ganoderma  lucidum  related  natural  products  as  an  adjunct therapy for cancers: a systematic review and metaanalysis of randomized controlled trials. Front Pharmacol 2019; 13(10): 703. doi: 10.3389/fphar.2019.00703.

2. Gao YH, Sai XH, Chen GL et al. A randomized, placebocontrolled,  multicenter  study  of  Ganoderma  lucidum  (W.  Curt.:  Fr.)  Lloyd  (Aphyllophoromycetideae)  polysaccharides  (Ganopoly)  in  patients  with  advanced  lung  cancer.  Int  J  Med  Mushrooms  2003;  5:  368–581.  doi:  10.1615/InterJMedicMush.v5.i4.40.

3.  Chiu  HF,  Fu  HY,  Lu  YY  et  al.  Triterpenoids  and  polysaccharide  peptides-enriched  Ganoderma  lucidum:  a  ran-domized,  double-blind  placebo-controlled  crossover  study  of  its  antioxidation  and  hepatoprotective  effi  cacy in healthy volunteers. Pharm Biol 2017; 55(1): 1041–1046. doi: 10.1080/13880209.2017.1288750.

4. Shing MK, Leung TF, Chu YL et al. Randomized, double-blind and placebocontrolled study of the immunomodulatory  eff  ects  of  Lingzhi  in  children  with  cancers.  [on-line].  Available  from:  https://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/jco.2008.26.15_suppl.14021.

5.  Henao  SLD,  Urrego  SA,  Cano  AM  et  al.  Randomized  clinical  trial  for  the  evaluation  of  immune  modulation  by  yogurt  enriched  with  -glucans  from  Lingzhi  or  Reishi medicinal mushroom, Ganoderma lucidum (Agarico-mycetes), in children from Medellin, Colombia. Int J Med Mushrooms  2018;  20(8):  705–716.  doi:  10.1615/IntJMed-Mushrooms.2018026986.

6.  Avtonomova  AV,  Krasnopolskaya  LM.  Antiviral  proper-ties  of  basidiomycetes  metabolites.  Antibio  t  Khimioter  2014; 59(7–8): 41–48.

7. Zhu Q, Bang TH, Ohnuki K et al. Inhibition of neuraminidase  by  Ganoderma  triterpenoids  and  implications  for  neuraminidase  inhibitor  design.  Sci  Rep  2015;  5:  13194.  doi: 10.1038/srep13194.

8. Zheng DS, Chen LS. Triterpenoids from Ganoderma lucidum  inhibit  the  activation  of  EBV  antigens  as  telomerase inhibitors. Exp Ther Med 2017; 14(4): 3273–3278. doi: 10.3892/etm.2017.4883.

9. Huh S, Lee S, Choi SJ et al. Quercetin synergistically inhibit  EBVassociated  gastric  carcinoma  with  Ganoderma  lucidum  extracts.  Molecules  2019;  24(21):  3834.  doi: 

10.3390/molecules24213834.10. Niedermeyer TH, Lindequist U, Mentel R et al. Antivi-ral  terpenoid  constituents  of  Ganoderma  pfeiff  eri.  J  Nat  Prod. 2005; 68(12): 1728–1731. doi: 10.1021/np0501886.

11. Hijikata Y, Yamada S, Yasuhara A. Herbal mixtures containing the mushroom Ganoderma lucidum improve recovery  time  in  patients  with  herpes  genitalis  and  labialis.  J  Altern  Complement  Med  2007;  13(9):  985–987.  doi:  10.1089/acm.2006.6297.

12.  Donatini  B.  Control  of  oral  human  papillomavirus  (HPV ) by medicinal mushrooms, Trametes versicolor and Ganoderma lucidum: a preliminary clinical trial. Int J Med Mushrooms  2014;  16(5):  497–498.  doi:  10.1615/intjmed-mushrooms.v16.i5.80.

13.  Sohretoglu  D,  Huang  S.  Ganoderma  lucidum  Polysaccharides  as  An  Anticancer  Agent.  Anticancer  Agent
Med Chem 2018; 18(5): 667–674. doi: 10.2174/1871520617666171113121246.

14. Wachtel-Galor S, Yuen J, Buswell JA et al. Ganoderma lucidum  (Lingzhi  or  Reishi):  A  medicinal  mushroom.  In:  Benzie  IFF,  Wachtel-Galor  S  (eds.).  Herbal  Medicine:  Bio-molecular  and  Clinical  Aspects.  2nd  edition.  Boca  Raton  (FL): CRC Press/Taylor & Francis 2011; Chapter 9.

15.  Wu  GS,  Guo  JJ,  Bao  JL.  Anticancer  properties  of  triterpenoids isolated from Ganoderma lucidum – a review. Expert  Opin  Investig  Drugs  2013;  22(8):  981–992.  doi:  10.1517/13543784.2013.805202.

16.  Neil  JR,  Smith  JE,  Sullivan  R.  Immunomodulatory  activities of mushroom glucans and polysaccharideprotein complexes  in  animals  and  humans  (a  review).  Int  J  Med  Mushrooms  2003;  5:  95–110.  doi:  10.1615/InterJMedic-Mush.v5.i2.10.

17.  Liang  C,  Tian  D,  Liu  Y  et  al.  Review  of  the  molecular  mechanisms of Ganoderma lucidum triterpenoids: Gano-deric acids A, C2, D, F, DM, X and Y. Eur J Med Chem 2019; 174: 130–141. doi: 10.1016/j.ejmech.2019.04.039.

18.  Gao  JJ,  Min  BS,  Ahn  EM  et  al.  New  triterpene  al-dehydes,  lucialdehydes  A-C,  from  Ganoderma  lucidum  and  their  cytotoxicity  against  murine  and  human  tumor  cells.  Chem  Pharm  Bull  2002;  50(6):  837–840.  doi:  10.1248/cpb.50.837.

19.  Sun  Y,  Sun  L.  Cellular  and  molecular  mechanism  of  Ganoderma  (Lingzhi)  against  tumor.  Adv  Exp  Med  Biol  2019; 1182: 79–118. doi: 10.1007/978-981-32-9421-9_3.

20. Sohretoglu D, Huang S. Ganoderma lucidum polysaccharides as an anticancer agent. Anticancer Agents Med Chem  2018;  18(5):  667–674.  doi:  10.2174/1871520617666171113121246.

21. Wang YY, Khoo KH, Chen ST et al. Studies on the immunomodulating  and  antitumor  activities  of  Ganoderma  lucidum  (reishi)  polysaccharides:  functional  and  proteomic  analyses  of  fucose-containing  glycoprotein  fraction  responsible  for  the  activities.  Bioorg  Med  Chem  2002;  10(4):  1057–1062.  doi:  10.1016/s0968-0896(01)00377-7.

22.  Chang  YH,  Yang  JS,  Yang  JL  et  al.  Gandoderma  lucidum  extract  promotes  immune  responses  in  normal  BALB/c mice in vivo. In Vivo 2009; 23(5): 755–759.

23.  Wang  PY,  Zhu  XL,  Lin  ZB.  Antitumor  and  immunomodulatory  eff  ects  of  polysaccharides  from  brokenspore  of  Ganoderma  lucidum.  Front  Pharmacol  2012;  3:  135. doi: 10.3389/fphar.2012.00135.

24. Zhang J, Tang Q, Zimmerman-Kordmann M et al. Ac-tivation of B lymphocytes by GLIS, a bio active proteoglycan  from  Ganoderma  lucidum.  Life  Sci  2002;  71(6):  623–638. doi: 10.1016/s0024-3205(02)01690-9.

25. Kladar NV, Gavarić NS, Božin BN. Ganoderma: insights into anticancer eff  ects. Eur J Cancer Prev 2016; 25(5): 462–471. doi: 10.1097/CEJ.0000000000000204.

26.  Joseph  S,  Sabulal  B,  George  V  et  al.  Antitumor  and  antinfl  ammatory  activities  of  polysaccharides  isolated  from Ganoderma lucidum. Acta Pharm 2011; 61(3): 335–342. doi: 10.2478/v10007-011-0030-6.

27.  Šťastný  M,  Říhová  B.  Únikové  strategie  nádorů  pozornosti imunitního systému. Klin Onkol 2015; 28 (Suppl 4): 28–37. doi: 10.14735/amko20154s28.

28.  Hatina  J.  Imunologie  nádorů  –  současný  stav  a  poznatky  z  1.  mezinárodní  konference  základní  a  klinické imunogenomiky. Část I – Interakce nádoru a imunitního systému. Klin Onkol 2005; 18(4): 119–125.

29. Eckschlager T, Radvanská J, Hladíková M et al. Poruchy imunity jako pozdní následky protinádorové léčby u dětí. In:  2007  XXXI.  Brněnské  onkologické  dny  a  XXI.  Konference  pro  sestry  a  laboranty,  Dětská  onkologie.  Sborník  abstrakt: 82.

30.  Gao  YH,  Zhou  SF,  Jiang  W  et  al.  Eff  ects  of  Ganopoly  (a  Ganoderma  lucidum  polysaccharide  extract)  on  immune  functions  in  advancedstage  cancer  patients.  Im-munol  Invest  2003;  32(3):  201–215.  doi:  10.1081/imm-120022979.

31.  Jin  X;  Ruiz  Beguerie  J;  Sze  DM  et  al.  Ganoderma  lucidum   (Reishi   mushroom)   for   cancer   treatment.   Cochrane  Database  Syst  Rev  2016;  4(4):  CD007731.  doi:  10.1002/14651858.CD007731.pub3.

32.  Sun  LX,  Li  WD,  Lin  ZB  et  al.  Protection  against  lung  cancer patient plasmainduced lymphocyte suppression by Ganoderma lucidum polysaccharides. Cell Physiol Bio-chem 2014;

33(2): 289–299. doi: 10.1159/000356669.33.  Oka  S,  Tanaka  S,  Yoshida  S  et  al.  A  watersoluble  extract from culture medium of Ganoderma lucidum mycelia suppresses the development of colorectal adenomas. Hiroshima J Med Sci 2010; 59(1): 1–6.

34.  Suprasert  P,  Apichartpiyakul  C,  Sakonwasun  C  et  al.  Clinical  characteristics  of  gynecologic  cancer  patients  who  respond  to  salvage  treatment  with  Lingzhi.  Asian  Pac J Cancer Prev 2014; 15(10): 4193–4196. doi: 10.7314/apjcp.2014.15.10.4193.

35. Zhao H, Zhang Q, Zhao L et al. Spore powder of Ganoderma lucidum improves cancerrelated fatigue in breast cancer  patients  undergoing  endocrine  therapy:  a  pilot  clinical trial. Evid Based Complement Alternat Med 2012; 2012: 809614. doi: 10.1155/2012/809614.

36. Collado Mateo D, Pazzi F, Domínguez Muñoz FJ et al. Ganoderma lucidum improves physical fi tness in woman with fi bromyalgia. Nutr Hosp 2015; 32(5): 2126–2135. doi: 10.3305/nh.2015.32.5.9601.

37. Zhang J, Gao X, Pan Y et al. Toxicology and immunology of Ganoderma lucidum polysaccharides in Kunming mice  and  Wistar  rats.  Int  J  Biol  Macromol  2016;  85:  302–310. doi: 10.1016/j.ijbio mac.2015.

38. Dou H, Chang Y, Zhang L. Coriolus versicolor polysaccharopeptide  as  an  immunotherapeutic  in  China.  Prog  Mol  Biol  Transl  Sci  2019;  163:  361–381.  doi:  10.1016/bs.pmbts.2019.03.001.

39.  PDQ  Integrative,  Alternative,  and  Complementary  Therapies  Editorial  Board.  Medicinal  Mushrooms  (PDQ®): Health  Professional  Version.  2019  Oct  25.  In:  PDQ  Cancer  Information  Summaries.  [online].  Available  from:  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27929633/.

40. Maehara Y, Tsujitani S, Saeki H et al. Biological mechanism and clinical eff ect of proteinbound polysaccharide
K (KRESTIN(®)): review of development and future perspectives.  Surg  Today  2012; 42(1):  8–28.  doi:  10.1007/s00595-011-0075-7.

41. Ng TB. A review of research on the protein-bound polysaccharide  (polysaccharopeptide,  PSP)  from  the  mushroom Coriolus versicolor (Basidiomycetes: Polyporaceae). Gen  Pharmacol  1998;  30(1):  1–4.  doi:  10.1016/s0306-3623(97)00076-1.

42. Kono K, Kawaguchi Y, Mizukami Y et al. Proteinbound polysaccharide K partially prevents apoptosis of circulat-ing  T  cells  induced  by  anti-cancer  drug  S-1  in  patients  with  gastric  cancer.  Oncology  2008;  74  (3–4):  143–149.  doi: 10.1159/000151361.

43.  Akagi  J,  Baba  H.  PSK  may  suppress  CD57+  T  cells  to  improve  survival  of  advanced  gastric  cancer  patients.  Int  J  Clin  Oncol  2010;  15(2):  145–152.  PSK  may  suppress  CD57+  T  cells  to  improve  survival  of  advanced  gastric  cancer patients.

44.  Nakazato  H,  Koike  A,  Saji  S  et  al.  Effi  cacy  of  immunochemotherapy  as  adjuvant  treatment  after  curative  resection  of  gastric  cancer.  Study  Group  of  Immuno-chemotherapy  with  PSK  for  Gastric  Cancer.  Lancet  1994;  343(8906):  1122–1126.  doi:  10.1016/s0140-6736(94)90233-x.

45.  Toge  T,  Yamaguchi  Y.  Protein-bound  polysaccharide  increases  survival  in  resected  gastric  cancer  cases  stratified  with  a  preoperative  granulocyte  and  lymphocyte  count.  Oncol  Rep  2000;  7(5):  1157–1161.  doi:  10.3892/or.7.5.1157.

46. Oba K, Teramukai S, Kobayashi M et al. Effi  cacy of adjuvant  immunochemotherapy  with  polysaccharide  K  for  patients  with  curative  resections  of  gastric  cancer.  Cancer  Immunol  Immunother  2007;  56(6):  905–911.  doi:  10.1007/s00262-006-0248-1.

47. Yoshitani S, Takashima S. Effi  cacy of postoperative UFT (Tegafur/Uracil) plus PSK therapies in elderly patients with resected  colorectal  cancer.  Cancer  Biother  Radiopharm  2009; 24(1): 35–40. doi: 10.1089/cbr.2008.0547.

48. Sakai T, Yamashita Y, Maekawa T et al. Immunochemotherapy  with  PSK  and  fl  uoropyrimidines  improves  longterm  prognosis  for  curatively  resected  colorectal  cancer. Cancer Biother Radiopharm 2008; 23(4): 461–467. doi: 10.1089/cbr.2008.0484.

49. Sakamoto J, Morita S, Oba K et al. Meta-analysis group of  the  Japanese  society  for  cancer  of  the  colon  rectum.  Effi    cacy  of  adjuvant  immunochemotherapy  with  polysaccharide  K  for  patients  with  curatively  resected  colo-rectal  cancer:  a  metaanalysis  of  centrally  randomized  controlled  clinical  trials.  Cancer  Immunol  Immunother  2006; 55(4): 404–411. doi: 10.1007/s00262-005-0054-1.

50. Sadahiro S, Suzuki T, Maeda Y et al. Eff ects of preoperative  immunochemoradiotherapy  and  chemoradiother-apy on immune responses in patients with rectal adeno-carcinoma. Anticancer Res 2010; 30(3): 993–999.

51.  Torkelson  CJ,  Sweet  E,  Martzen  MR  et  al.  Phase  1  clinical  trial  of  Trametes  versicolor  in  women  with  breast  cancer.  ISRN  Oncol  2012;  2012:  251632.  doi:  10.5402/2012/251632.

52. Go P, Chung CH. Adjuvant PSK immunotherapy in patients with carcinoma of the nasopharynx. J Int Med Res 1989; 17: 141–149. doi: 10.1177/030006058901700205.

53.  Ogoshi  K,  Satou  H,  Isono  K  et  al.  Immunotherapy  for  esophageal  cancer.  A  randomized  trial  in  combination  with  radiotherapy  and  radiochemotherapy.  Am  J  Clin  Oncol 1995; 18(3): 216–222.

54.  Matsumoto  K,  Nakagami  Y,  Kishimoto  T.  The  prevention  of  recurrence  of  superfi  cical  bladder  tumours  with  immunochemotherapy.  In:  deKernion  JB  (ed.).  International society of urology reports. Immunotherapy of urological  tumours.  Edinburgh:  Churchill  Livingstone  1990:  149–155.

55. Iino Y, Yokoe T, Maemura M et al. Immunochemotherapies  versus  chemotherapy  as  adjuvant  treatment  after  curative  resection  of  operable  breast  cancer.  Anticancer  Res 1995; 15(6B): 2907–2911.

56. Fritz H, Kennedy DA, Ishii M et al. Polysaccharide K and Coriolus  versicolor  extracts  for  lung  cancer:  a  system-atic review. Integr Cancer Ther 2015; 14(3): 201–211. doi: 10.1177/1534735415572883.

57. Motai H. PSK eff ectiveness for cancer pain relief: clinical  study  covering  the  last  11  years.  Biotherapy  1992;  6:  950–956.

 

SUPERIONHERBS

jedinečný pro terapeutické využití

Jedině ochranná známka "Superionherbs" garantuje množství účinných látek v níže uvedených extraktech a samozřejmě u každé šarže.

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max
Reishi (čínsky Ling Zhi) a její užívání, uvádějí staré čínské spisy z doby už před více než 2 400 lety. Tato vzácná houba je také nazývaná latinsky Ganoderma lucidum, v překladu "božská houba...

Cordyceps sinensis

Cordyceps sinensis
Cordyceps je velice specifická cizopasná houba, která roste od nepaměti pouze v horských oblastech Číny a Tibetu. Pro své specifické účinky je v čínské medicíně především Cordyceps sinensis používán...

Sibiřská Čaga

Sibiřská Čaga
Čaga, dřevokazná houba se živí šťávami stromů, především z břízy, jilmu, jeřabiny, jasanu, ale nejvyšší léčivé účinky má houba Čaga rostoucí na břízách. Ideální sběr je na podzim a na jaře, kdy má...

Hericium erinaceus

Hericium erinaceus
Hericium je poměrně vzácná houba, která svým tvarem připomíná mořský korál. Roste paraziticky především na tvrdém dřevě dubů a buků, přičemž roste zejména v jihovýchodní Asii. Na našem území ji...

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)
- na konci stránky: "Klinické studie s Coriolusem u onkologických pacientů" Coriolus versicolor nebo-li čínsky YunzhiYunzhi je druhem dřevokazné houby, která je již celá staletí využívá v tradiční...

Shiitake

Shiitake
Shiitake (lat. Lentinus edodes), česky Houževnatec jedlý je uznávaný přírodní prostředek jako Reishi, Cordyceps, Hericium a Sibiřská Čaga. Jejími hlavními aktivními komponenty jsou polysacharidy...

Hlíva ústřičná

Hlíva ústřičná
V posledních desetiletích se základní výzkum věnuje daleko podrobněji než kdykoli jindy komlexnějšímu složení a biologickým účinkům hlívy ústřičné a jejím jednotlivým složkám. Na základě výsledků...

Agaricus

Agaricus
Agaricus blazei Murill, česky žampion brazilský Agaricus blazei Murrill je jedlá brazilská houba s nízkým obsahem kalorií a velkým množství živin. Pochází z malé brazilské vesnice jménem Piedade...

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)
Beta glukany 1,3/1,6D jsou přírodní polysacharidy nacházející se také v buněčných stěnách kvasinek rodu Saccharomyces cerevisiae a všech medicinálních hub. Obsažené beta-glukany jsou získávány...

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)
Synergická kombinace extraktu z plodů ze stromu Camu Camu a quercetinu s maximální vstřebatelností vitamínu C. Camu Camu Camu Camu je nízký malý strom rostoucí divoce podél řek v oblastech...

Ashwagandha

Ashwagandha
(Ashwagandhá – witánie snodárná – witánie uspávající – Withania somnifera) je polokeř, který dorůstá do výšky 1 - 1,5 metru. Původem je ze severozápadní Indie. Roste také v severní Africe a na...

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent
10 prokázaných zdravotních přínosů kurkuminu Koření známé jako kurkuma je možná nejúčinnějším existujícím doplňkem stravy. Mnoho kvalitních studií ukazuje, že kurkuma má zásadní přínosy pro vaše...

Rdesno mnohokvěté - He shou wu

Rdesno mnohokvěté - He shou wu
Che-šou-wu (He Shou Wu) je v asijské bylinné medicíně jednou z nejpopulárnějších a nejvíce ceněných posilujících bylin. He-šou-wu je zpracovaná kořenová hlíza rostliny Polygonum multiflorum (rdesno...

Graviola - Annona

Graviola - Annona
Extrakt z listí ze stromu Graviola - přirozený zabiják rakovinových buněk – 10.000 krát silnější než chemoterapie A proč to nevíme? Je to proto, protože určité velké korporace chtějí dostat zpět...

Maca

Maca
Maca, přezdívaná jako peruánský ženšen nebo peruánská viagra roste v jihoamerických Andách, vyskytuje se ve výškách kolem 4000 metrů n.m. a odolává až mrazům -20°C, stejně jako žáru slunce. Vzhledem...

Chitomax

Chitomax
Princip působení Chitomaxu: Je známo, že viskózní vláknina a zejména chitosan působí na metabolismus tuků, snižuje vstřebávání cholesterolu ze stravy a váže se na žlučové kyseliny, a tím snižuje...

Fenuprim

Fenuprim
chitomax + bylinky + kyselina alfalipoová FENUPRIM – jedinečná kombinace pěti přírodních látek, synergicky působících, která vám může pomoci při formování vaší postavy. Pro většinu lidí jsou právě...

Dračí krev

Dračí krev
Dračí krev – Dragons blood Když se v amazonské džungli někdo poraní, škrábne nebo je pokousán hmyzem, někdy můžete vidět jak mačetou sekne do jednoho druhu stromu a temně rudou pryskyřici si kápne do...

Danshen Q10 cardio

Danshen Q10 cardio
Danshen Q10 cardio Synergická kombinace extraktů a mikroživin pro normální funkci srdce. Kombinace extraktu z kořene Danshen, koenzymu Q10, vitamínu E a thiaminu je synergická kombinace – působení...

Šafrán

Šafrán
Saffron – Brain and Neuro balancer Přírodní doplněk stravy určený ke zmírnění stresu, zlepšení nálady a zvýšení pocitu pohody. Obsahuje unikátní synergicky působící kombinaci patentovaného extraktu...

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent
Silybin Phytosome® – silibinin s vysokou vstřebatelností - novinka na ochranu a regeneraci jater Jaterní buňky odstraňují mj. z krve trávicího ústrojí baktérie, viry a jiné patogeny. Zdravá játra do...

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent
Boswellia Phytosome® - novinka s vysokou vstřebatelností, s protizánětlivým a protibolestivým účinkem Boswellia serrata, česky kadidlovník pilovitý je středně velký strom z čeledi březulovitých. Jeho...

S-Acetyl-L-Glutathion

S-Acetyl-L-Glutathion
Glutathion je nejsilnější antioxidant, který vytváří tělo, přičemž S-acetyl-L-Glutathion je nejpokročilejší formou biologicky dostupného glutathionu. Jeho účinnost se rovná nitrožilnímu podávání...

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení
Unikátní kombinace vysoce kvalitních extraktů z hub a rostlin, doplněná o betaglukan vysoké čistoty (nad 80%) a vitamíny na podporu imunity. Devět složek synergicky spojených v blahodárný komplex na...

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium
  KOHI-FOCUS SLOŽENÍ: Instantní káva 76,4 % (100% káva Arabica), Ashwagandha extrakt 10 %, Chaga extrakt 8 %, Tulsi extrakt 5 %, Sibiřský ženšen extrakt 0,5 % 100% Arabika, zklidňující...

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

           DUBEN 2024 - 31 článků

                KVĚTEN 2024 - 19 článků

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

  • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
  • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

  • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života