Mobilní sítě 5G z kosmu: Bez záření nezůstane ani centimetr zeměkoule

V listopadu 2018 pověřila Federální komise USA pro telekomunikace (FCC) společnost SpaceX, vyrábějící rakety, vlastněnou podnikatelem Elonem Muskem, vypustit flotilu 7518 satelitů pro završení ambiciózního plánu SpaceX dodávat globální satelitní širokopásmové služby do každého koutu Země.

Satelity budou fungovat ve výšce přibližně 338 kilometrů a budou ozařovat Zemi extrémně vysokými frekvencemi v rozmezí 37,5 až 42 Hz.

Tato flotila bude přírůstkem menší flotily 4425 satelitů společnosti SpaceX, již schválené FCC v průběhu roku, která bude obíhat Zemi ve výšce přibližně 1200 kilometrů a má nás „koupat“ ve frekvencích od 12 do 30 GHz.

Celkový počet satelitů SpaceX má tedy dosáhnout téměř 12000.

V současnosti obíhá kolem Země přibližně dva tisíce plně funkčních satelitů. Některé vysílají dolů komerční GPS (nebo také "satelitní navigaci"), některé zajišťují televizní signál, jiné služby mobilních telefonů a některé odrážejí tam a zpět radar pro vytváření obrazů pro meteorologů a vojenské pozorování. Země je tak již zcela ozařována z venkovního prostoru.

Nové flotily SpaceX však budou znamenat masivní nárůst počtu satelitů na obloze nad námi, a tím i masivní nárůst záření, které z nich dopadá na Zem.

Flotila SpaceX je ale jen jednou z několika, které mají být vypuštěny v příštích několika letech a všechny mají sloužit stejnému účelu: poskytovat globální širokopásmové služby.

Další společnosti, jako jsou Boeing, One Web a Spire Global, vypouštějí své menší flotily, čímž se

celkový počet plánovaných nových širokopásmových satelitů dostává na přibližný počet 20 000

- každý z nich má ozařovat Zem podobnými frekvencemi.

Proč dochází k této náhlé, horečné aktivitě?

Nové satelitní flotily jsou příspěvkem k dohodnutému celosvětovému úsilí o "upgradování" elektromagnetického prostředí Země.

O tomto se běžně hovoří jako o 5G, nebo také o páté generaci bezdrátové sítě. V technických kruzích se stalo zvykem mluvit o zavedení 5G jako o zapojení se do vytváření nového globálního "elektronického ekosystému".

Jedná se geoinženírství v míře, o jakou se dosud nikdo nepokusil. Veřejnosti se to sice podává jako zlepšení kvality streamování videí pro média a zábavu, ale skutečnou hnací silou tohoto je vytvoření podmínek, v nichž si bude elektronická nebo "umělá" inteligence schopná uzurpovat ještě větší přítomnost v našich životech.

Zavedení 5G si vyžádá statisíce nových ministožárů pro mobilní telefony (nazývaných také "základnové stanice") v městských centrech po celém Spojeném království a doslova miliony nových základnových stanic ve zbytku světa, které budou emitovat záření ve frekvencích a hladinách energií daleko vyšších, než jakým jsme vystavováni dnes.

Tyto nové stožáry jsou mnohem menší než ty, které dnes vídáme při našich cestách a na střechách budov. Budou nenápadně připojené k bočním stěnám obchodů či k stožárům veřejného osvětlení.

Těch 20 000 satelitů je nezbytným doplňkem tohoto pozemského úsilí, protože zaručí, že se do nové elektronické infrastruktury začlení i venkovské oblasti, jezera, hory, lesy, oceány a divočina, kde žádné budovy ani stožáry veřejného osvětlení nejsou.

Bez záření nezůstane ani centimetr zeměkoule

Vzhledem k rozsahu projektu je překvapující, jak málo jsou si lidé vědomi toho, co se všude kolem nás právě začíná odvíjet. Jen velmi málo lidí slyšelo o 20 000 nových satelitech, které mají planetu změnit na takzvanou "smart planetu", ozařujících nás ve dne v noci.

V celostátních médiích neslyšíme hlasy zpochybňující moudrost, tím méně etiku geoinženírství nového globálního elektromagnetického prostředí.

Namísto toho zde máme lehkovážný souhlas s tím, že technologie musí pokračovat a nezbytnou součástí tohoto progresu je přítomnost stále "moudřejších" přístrojů a zařízení v našich životech, které se stávají z roku na rok chytřejšími a schopnějšími.

A kdo si nepřeje pokrok? Téměř všichni milují jejich štíhlé a svůdně řešené telefony, klávesnice a virtuálních asistenty a považují je za nenahraditelnou součást svých životů.

Měli bychom si však položit otázku, zda si také přejeme stále vyšší míru vystavení přírodního prostředí a všech živých tvorů, včetně nás, stále většímu množství elektromagnetického záření.

Je pravděpodobné, že se s tím nespojují žádné nepříznivé zdravotní důsledky, jak tvrdí vláda i průmysl? Pokud procházejí elektromagnetické vlny, připojující naše smartphony na internet, přes cihlu, skálu a beton, co se potom děje, když tytéž vlny vstupují do našich těl?

Buďte si jisti, že se od nás jen neodrazí! Vstupují do lidského těla. Míra, v jaké jsou absorbovány, se dá přesně změřit takzvanou specifickou mírou absorpce, vyjádřenou ve wattech na kilogram biologického tkáně.

Když své domácnosti vyřídíme Wi-Fi, ozařujeme naše těla stále. Když držíme u ucha smartphone, elektromagnetické vlny nám ozařují mozek. Opravdu věříme tomu, že by to mohlo být zcela neškodné?

Vlny a frekvence

V současnosti mobilní telefony, tablety, většina Wi-Fi a tak dále fungují v oblasti pod 3 GHz, v takzvané "mikrovlnné" oblasti elektromagnetického spektra.

Kdybyste mohli vidět a změřit jejich vlnové délky, zjistili byste, že mají délku mnoha centimetrů. Například smartphone, fungující při 800 MHz, vysílá a přijímá signály o vlnových délkách 37,5 centimetru.

U toho, který funguje při 1,9 GHz, jsou vlnové délky 16 centimetrů. Wi-Fi využívá frekvenční pásmo 2,4 GHz s vlnovými délkami 12 centimetrů.

Zavedení 5G bude znamenat používání značně vyšších frekvencí, než jsou tyto, s příslušně kratšími vlnovými délkami. Vlnové délky při frekvencích nad 30 GHz mají namísto centimetrů jen milimetry.

O milimetrovém vlnovém pásmu (od 30 do 300 GHz) se hovoří jako o extrémně vysoké frekvenci a jeho vlnové délky jsou v rozmezí deseti až jednoho milimetru.

Až dosud se elektromagnetické záření extrémně vysoké frekvence velmi nepropaguje a jeho zavedení znamená výraznou skokovou změnu druhu elektromagnetické energie, která bude přítomna v přírodním prostředí .

Důvodem, proč mají být pro 5G používané milimetrové vlny, je ten, že u extrémně vysokých frekvencí jsou k dispozici mnohem větší pásma spektra než na nižších frekvencích.

To znamená, že tam může být mnohem větší "šířka pásma". Větší šířka pásma znamená možnost přenosu většího množství dat a výrazně vyšší bude i rychlost jejich přenosu.

Jedním z dopadů toho je, že to snižuje takzvanou "latenci", tedy časová prodleva systému, čímž se zlepšuje kvalita streamování videí.

Zároveň to však umožňuje i vyšší spojitost mezi daty, dostupnými z virtuálních zdrojů a našimi Vnímání objektů v reálném světě, jaká se vyžaduje, například, v aplikacích rozšířené reality.

Větší spojitost znamená, že s menším úsilím obýváme přírodní a elektronický svět, jakoby byly jednou realitou.

Jak bude tato nová 5G síť fungovat

Jeden 5G vysílač / přijímač bude mít množství maličkých antén, seskupených v jedné jednotce.

Jedním z technických problémů využívání frekvencí v milimetrové oblasti spektra je - protože vlny nesoucí údaje jsou takové drobné, že mají délku jen pár milimetrů - že jsou méně schopné procházet fyzickými bariérami jako delší vlny nižších frekvencí.

Právě proto je nezbytné mít tolik nových telefonních stožárů nebo "základnových stanic". V městech budou muset být rozmístěny 100 metrů od sebe, neboť nad tuto vzdálenost signál slábne a je tedy méně schopen pronikat budovami a spojovat se se zařízeními v jejich nitru.

Kromě toho, že budou tak hustě rozmístěny, budou základnové stanice 5G fungovat na mnohem vyšší energii než současné telefonní stožáry, aby se zajistila dostatečná síla signálů.

A jelikož vlnové délky jsou o tolik menší, budou mnohem menší než současné telefonní stožáry a elektronická zařízení i antény, které je vysílají a přijímají.

Jeden 5G vysílač / přijímač bude mít celou řadu maličkých antén seskupených do jedné jednotky.

Soubor něco přes tisíc takových antén má rozměr jen deset centimetrů čtverečních, snadno se tedy vejde do malé základnové stanice na stožáru veřejného osvětlení, zatímco smartphone ve vaší kapse bude mít ty čtverečních centimetrů pravděpodobně čtyřicet.

Jako 5G satelity, tak i pozemní 5G stožáry budou využívat systém zvaný "sfázované soustavy". Ve etapách soustavě jsou skupiny antén koordinovaných tak, aby vysílaly pulzy konkrétním směrem a v konkrétní časové sekvenci.

To umožňuje koncenrovanému paprsku rádiových vln zaměřit se přesně na určené cíle, umožnit odesílání nebo příjem signálů. Jelikož jsou paprsky takto koncentrované, zvyšuje se tím jejich síla, což znamená, že dokáží snáze pronikat budovami.

To však také znamená, že jakýkoli živý tvor, který se takovému koncentrovanému paprsku dostane do cesty, bude vystaven silné dávce zářící elektřiny extrémně vysoké frekvence.

Studie, publikovaná počátkem tohoto roku, demonstrovala, že obzvláště zranitelné milimetrovými vlnami vyšších frekvencí - které mají být využívány 5G - jsou kvůli své malé velikosti jisté druhy hmyzu.

Jiné studie ukázaly, že zranitelné jsou i bakterie a rostliny, jakož i (jak se dalo čekat) kůže a oči zvířat, včetně lidských bytostí.

Kromě své schopnosti koncentrovat energii do soustředěných paprsků má technologie etapách soustavy i další komplikujícím faktorem.

Po stranách hlavního svazku se časové intervaly mezi pulzy liší od časových intervalů mezi těmi v hlavním loučí, mohou se však překrývat takovým způsobem, že vytvářejí extrémně rychlé změny v elektromagnetickém poli.

Toto může mít obzvláště škodlivý účinek na živé organismy, protože místo toho, aby se záření po svém absorbování do živého tkáně rozpadlo, může být v těle znovu vyzařované.

Zobrazení absorpce rádiových frekvencí elektromagnetického záření ve včele. Současně používané frekvence 2 - 6 GHz. Při 24 GHz se však vlnová délka přibližuje velikosti včely a záření proniká dále

Pohybující se elektrické náboje proudící do těla se účinně stávají anténami, které opětovně vyzařují elektromagnetické pole a posílají ho hlouběji do organismu.

Tyto opětovně vyzářené vlny jsou známé jako Brillouinove prekurzory. Byly pojmenovány podle Leona Brillouina, který je jako první popsal v roce 1914. Výzkum naznačuje, že mohou mít významný a velmi škodlivý vliv na živé bunky.

Neuspokojivé ujištění vlády a průmyslu

Vládní orgány, které mají chránit zdraví veřejnosti, nás informují, že neexistuje žádný přesvědčivý důkaz o tom, že by záření rádiové frekvence (kterou využívá rádio, televize, mobilní telefony, smartphony a 5G) mělo nějaké nepříznivé zdravotní účinky na dospělé či děti.

Tato řada vychází z doporučení údajně nezávislého orgánu zvaného AGNIR (Poradní skupiny pro neionizující záření), který v roce 2012 sestavil zprávu o bezpečnosti záření rádiové frekvence.

Zpráva uváděla, že pro jakékoliv nepříznivé zdravotní účinky není dostatek "přesvědčivých" a "nevratných" důkazů.  Bylo to jako dát telekomunikačnímu průmyslu nevypsaný šek k přechodu na vyšší frekvence bez jakéhokoliv ohlížení se na důsledky.

Ukazuje se, že AGNIR není nezávislý ani zdaleka. Má vysoký podíl členů s zjevnými konflikty zájmů a jejich správa překroutila nebo rovnou vynechala závažné důkazy, které by je přiměly dospět k opačnému závěru, než k jakému došli.

Ve forenzní analýze zprávy vysvětluje vědecká pracovnice, Sarah Starkeyová, že tyto vnitřní rozpory a očividná nekompetentnost se dají vysvětlit pouze záměrnou netečností a přehlížením vědeckých důkazů.

A přesto je správa základem současných vládních politik, které umožňují vládám rozjet 5G technologii bez jakéhokoliv ohlížení se na potřebu posoudit předtím zdravotní a bezpečnostní rizika.

Zdraví a bezpečnost všeho živého jednoduše nefiguruje v myšleních vlád, navzdory skutečnosti - doslova tisíců studií dokazujících nepříznivé zdravotní účinky přibývajících tempem zhruba 350 studií za rok, v průměru prakticky jedna denne.

Proč se ignorují důkazy o nebezpečnosti 5G záření?

Jeden z důvodů ignorování těchto důkazů je v co nejrychlejší snaze vytvořit 5G elektronický ekosystém, je přesvědčení ve vládních kruzích, že pokud ho nezavedeme co nejdříve, zůstaneme "pozadu" a ohrozí to náš hospodářský růst a konkurenceschopnost. Na zvažování zdravotních důsledků prostě není čas.

Komise pro národní infrastrukturu (NIC), jejíž zpráva z roku 2016 s názvem Spojená budoucnost, tvoří základ současné vládní politiky, protlačovala tuto panikářskou vizi zaostávání Velké Británie za ostatními národy a nabádala vládu zajistit plné zavedení nové digitální infrastruktury do roku 2025.

Zpráva NIC opakovaně uvádí, že finanční přínosy "spojené budoucnosti" se budou v tržbách počítat v miliardách liber.

Ironií je, že "spojená" budoucnost je taková, v níž se zcela obchází, že závratné zisky mají být dosahovány technologiemi, které nás od skutečného světa stále více odpojují.

Zmíněné nepředstavitelné částky jsou dobře doloženy v nedávném odhadu, že jen průmysl globálních médií se chystá do roku 2025 vydělat na 5G 1,3 bilionu dolarů, v nemalé míře díky tomu, že 5G "odemkne potenciál rozšířené (AR) a virtuální (VR) reality ".

Zmíněné sumy dostatečně vysvětlují, proč se průmysl telekomunikací za uplynulých dvacet pět let snaží všemožně ujišťovat, že výzkum zdravotních účinků bezdrátových technologií přináší negativní nebo neprůkazné výsledky.

Od roku 1993 tento průmysl financuje velké množství studií, čímž vládám šetří velké výdaje a zároveň udržuje vyhovující iluzi, že se stále neví, zda se vystavení rádiové frekvenci záření škodí.

Začátkem tohoto roku uveřejnil The Guardian článek citující výzkum, který dokázal, že zatímco 67% studií, financovaných z nezávislých zdrojů  zjistilo biologický vliv vystavení záření rádiové frekvence, z průmyslem financovaných studií to zjistilo pouze 28%.

Pravděpodobnost zjištění zdravotních účinků u průmyslem financovaných studií je skoro dvaapůlkrát menší, než u nezávislých štúdií.

Autoři článku v The Guardian vysvětlují, že telekomunikační průmysl nepotřebuje ve vědeckém sporu o bezpečnosti zvítězit, stačí mu vést spor do neurčitého vytvářením studií s výsledky, které nelze ověřit, nebo, ještě lépe, které tvrdí opak toho, co výzkum, který nepříznivé zdravotní následky nachází.

Jedna z nejsmutnější známých studií je obrovská, průmyslem financovaná "Studie Interphone", které se podařilo dospět k závěru, že držení mobilního telefonu u hlavy uživatele ve skutečnosti před mozkovými nádory chrání!

Tato studie, která je plná rozporů a trpí politováníhodnými chybami, se často cituje jako dosud nejsměrodatnější, i když ve skutečnosti byla úplně zpochybněná.

Přesto se udržuje dojem, že neexistuje žádný vědecký konsensus, a tak nejsou dostatečné důvody jednat. Samozřejmě, toto vyhovuje stejně vládám jako průmyslu.

Kromě zdravotních účinků je tu i další rovina toho, co vlastně zavedení technologie 5G obnáší. Přečtěte si celý článek Dr. Naydler. (Read Dr. Naydler 's full article.)

Zdroj: collective-evolution.com,

Více:

DUANWOOD RED REISHI - GANODERMA

to je mládí a dlouhověkost

3 nejúčinnější přípravky na trhu:

EXTRAKT, SPÓR A TRITERPEN MAX

Fakta o reishi, mykologie, historie, pěstování, účinné látky

Zkušenosti uživatelů s houbou Reishi

 

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Více úžasný:

MUDr. Henry Bieler

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

ROZHOVOR S MUDr. SOŇOU PEKOVOU, Ph.D. - 8. červenec 2021

Globalisty cenzurované video nově na svobodném kanálu

 

KLINICKÉ TESTY LÉKŮ - PODVOD

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

100% Sibiřská Čaga
Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

 

 

MUDr. Ludmila Eleková: Vakcíny brzdí vývoj. Dříve děti mluvily souvisle od 2 let a dnes? Katastrofa! (1:58:35)

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

  • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama

___________________________________________________

Předpokládané trendy v užívání vitamínů a dalších doplňků stravy v roce 2021 ZDE

 

 

KNIHA

NACISTICKÉ KOŘENY "BRUSELSKÉ EU"

 MUDr. Matthias Rath, Paul Anthony Taylor, Aleksandra Niedzwiecki a August Kowalczyk

v češtině je možno knihu přečíst online zde

Co jste už vždycky chtěli vědět o ‘bruselské EU’ - Ale nikdo se neodvážil vám o tom říci!

 

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

JAREK NOHAVICA

ZADEK JAK ŽOK

A přece nakonec - ÚSPĚŠNÁ LÉČBA

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

 

Jak platné v roce 2020 - 2021

 

PROTESTSONG

V DLOUHÉM ZATMĚNÍ

Ilona Czáková, Roman Horký a KAMELOT

(Oficiální videoklip - Premiéra: 1. 12. 2020)

Do této písně jsme vložili naše srdce a nevymyté mozky