THE JOURNAL OF THE CZECH AND SLOVAK ONCOLOGICAL SOCIETIES

"KLINICKÁ ONKOLOGIE"- ročník 33|2020|číslo 6 - vyšlo 15.12.2020
 

Imunostimulační a protinádorový účinek extraktů z Reishi a Coriolusu na úrovni klinických studií a stav jejich zavedení do praxe

Neuwirthová J., Gál B., Urbánková P., Smilek P. - Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku LF UK a FN sv. Anny v Brně

Souhrn

Východiska:

Houby  Reishi  a  Coriolus  se  dlouhodobě  užívají  v  Asii  k  léčbě  různých  onemocnění,  především respiračních infekcí, plicních onemocnění a v posledních letech navíc i k léčbě nádorů. Za jejich hlavní bio aktivní komponenty se považují polysacharidy a triterpeny. Preklinické i klinické studie  na  lidech  u nich  prokázaly  jak  imunomodulační,  tak  přímý  protinádorový  účinek.  Extrakty  z těchto hub jsou proto v Asii užívány v období po onkologické léčbě anebo i během ní v kombinaci s chemoterapií a radioterapií. Extrakty z Coriolusu jsou již přes 30 let oficiálně schváleny v Japonsku  a  Číně  jako  účinný  a  současně netoxický  imunostimulační  doplněk  léčby,  podávaný  zejména  adjuvantně  po  operaci nádorových  onemocnění

Úvod

Extrakty  z  Reishi  vzbuzují  pozornost  nejen u lidí s častými respiračními infekcemi,  ale  i  u  oslabených  onkologických  pacientů,  kteří  hledají možnosti,  jak  zabránit návratu nádorového onemocnění a  zlepšit  kvalitu  svého  života.  Vedle  Reishi  je  při  podobných  indikacích  vyhledávána také houba Coriolus. Studie s extrakty z Reishi a Coriolusu již postoupily od laboratorních  experimentů  až  po  randomizované  prospektivní dvojitě zaslepené klinické studie na lidech a proběhly i  jejich  metaanalýzy,  které  potvrdily  přínos pro imunitně oslabené onkologické pacienty  [1]. 

Tento  souhrnný  článek  se  proto  po  krátkém  popsání  experimentálních  podkladů  zaměří  především  na  výsledky klinických studií, které mají pro praxi největší význam. Důvodem  zvolení  tohoto  tématu  je  jeho  aktuálnost  a  skutečnost,  že  v  Asii  jsou  některé z  těchto  extraktů  již  oficiálně  schváleny  a  běžně  používány  jako  účinná  a  současně  netoxická  součást  standardní  léčby  onkologických pacientů.  Vedle  prokázaného  imunostimulačního vlivu se projevuje dobrá tolerabilita v pokročilých stadiích onemocnění,  zlepšení  kvality  života, zmírnění  únavy [2] a hepatoprotektivní účinek [3].

Za  výhodu  se  považuje  také  účinnost  a  možnost  použití  u  skupiny  dětských  pacientů  s  nezralou  nebo  nádory  oslabenou imunitou,  a  to  v  prevenci  jak  samotných  nádorů,  tak  i  častých  virových  infekcí dýchacích cest [4,5].

Původ Reishi a experimentální studie jejího imunostimulačního a protinádorového účinku Reishi  vychází  z  japonského  pojmenování  houby,  která je  latinsky  nazývána  Ganoderma  lucidum,  čínsky  pak  Ling  Zhi. Co se týče jejích zdravotních účinků a  vlivu  na  imunitu,  je  mezi  asijskými houbami  rozhodně  nejzajímavějším  zástupcem.  Patří  mezi  nejvíce  v  praxi  užívané  a  v  současné  době  je  u  nás  registrovaná jako doplněk stravy. S oblibou se používá  u  dospělých  i  u  dětí.  Navíc  má  schválené  zdravotní  tvrzení  o  podpoře  přirozené imunity, což se zatím v našich podmínkách  u  ostatních  druhů  houbových extraktů nepodařilo prosadit. Zdravotní  tvrzení  jsou  informace,  které  již mají  dostatečný  podklad ve  vědeckých  studiích  a  současně  musejí  být  schváleny  Evropskou  komisí.  Pokročila  tedy  v rámci studií a zkušeností ze všech asijských hub nejdále.

V  Asii  je  Reishi  známa  pro  použití  v  různých  indikacích  již  přes  4  000  let  a  historicky  je  dokonce  považována  za  klíčový medikament tradiční čínské medicíny.  V  překladu  je  nazývána  „zázračnou  houbou“,  „houbou  nesmrtelnosti“  anebo  „houbou dlouhověkosti“.  Je  o  ní  známo,  že  podporuje  fungování  imunitního  systému,  a  dle  některých  studií  dokáže  bojovat  i  proti  mnoha druhům  virů, mezi které patří respirační viry [6,7], viry  Ebstein-Barrové  [8,9],  herpetické  viry  [10,11],  papilomaviry  [12]  a  další.  Především z  důvodu  jejího  pozitivního  vlivu  na  imunitu  se  v  Evropě  stala  centrem  pozornosti  u  lidí  se  sklonem  k  častým  infekcím  dýchacích  cest, astmatem  anebo chronickou bronchitidou, ale také u onkologických pacientů po léčbě, kteří hledají  přirozené  metody  podpory  imunity a odstranění únavy [13]. V přírodě se Reishi vyskytuje u kořenů listnatých  stromů,  pro  medicínské  účely  se  však  již  mnoho  let  pěstuje  uměle za  dodržení  speciálních  podmínek.  Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  bio logickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.  Reishi  obsahuje řadu  účinných  bio  aktivních  složek,  které  se  dají  získat  různými  metodami  extrakce.  Studie  tvrdí,  že  za  jejím  vlivem  na  imunitu  a protinádorovým potenciálem stojí především v ní obsažené polysacharidy a triterpeny  [13–15],  ale  na  imunomodulačním  účinku  se  může podílet  i  organické  germanium  a  některé  jiné  složky  [16].  Reishi  obsahuje  přes  100  různých  typů  polysacharidů,  z  nichž  jsou  jako biologicky aktivní sledovány zejména beta-D-glukany  [16]. 

Výrobci  doplňků  stravy  by  proto  měli  garantovat  nejen  kvalitu  a  čistotu  extrakce,  ale  udávat  také  procento  obsahu  polysacharidů,  které  ukazuje  na  intenzitu  účinnosti  produktu.  V praxi se procento polysacharidů v dostupných  extraktech  z  Reishi  pohybuje  v  širokém  rozmezí  10–50  %  a  za  ideální  jsou považovány a ve studiích používány produkty s obsahem ≥ 25 %. Navíc se na trhu  objevují  extrakty,  které  kromě  polysacharidů  udávají  také  procento  obsažených  triterpenů,  a  jejich  obsah  se  pohybuje  v  rozmezí  4–20%.  Pro  Reishi  specifické  triterpeny, (pozn. triterpeny jsou přírodním chemoterapeutikem, tedy bez vedlejších účinků) zejména  lanostanového  typu,  prokázaly  v  řadě  studií protizánětlivý i protinádorový účinek  [16–19],  a  proto  jsou  produkty  s  jejich  zvýšeným  obsahem  doporučovány  u chronických zánětlivých nebo nádorových onemocnění. Imunostimulační a protinádorový účinek  Reishi  byl  potvrzen  v  řadě  experimentálních  a  preklinických  studií  [20].  Byl   popsán  imunomodulační   efekt   skrze aktivaci T i B lymfocytů. Vlivem extraktu z Reishi dochází ke zvýšení počtu T  lymfocytů  a  NK  buněk  (natural  killer  cells,  tzv.  přirození  zabíječi)  zodpovědných  za  buněčnou  imunitu  i  k  jejich  aktivizaci  ve  smyslu  zvýšené  sekrece  cytokinů  [21].  Reishi  dle  studií  zvyšuje  cytotoxicitu  NK  buněk  a  schopnost  fagocytózy  makrofágů

Tyto  složky  imunity  hrají  klíčovou  roli  v  obranyschopnosti  nejen  proti  infekcím,  ale  i  proti  nádorovým  buňkám  [22,23].  Glykoproteiny  z  Reishi  vedle  T  lymfocytů  stimulují  i  proliferaci  a  diferenciaci  B  lymfocytů  zodpovědných  za  protilátkovou  imunitní  odpověď.  Byla  popsána  několikanásobně vyšší produkce B lymfocytů ze sleziny, jejich větší objem i schopnost vyšší  produkce  protilátek  [24]. 

Polysacharidy  z  Reishi  však  mohou  mít  vedle  imunostimulačního  efektu  také  přímé  protinádorové  působení.  V  tomto  smyslu proběhla řada experimentálních studií, ve kterých došlo k útlumu růstu různých  druhů  nádorových  buněk,  a  to  až  o  60%  [13,25,26]. V  experimentech byl kromě  inhibice  proliferace  nádorových  buněk  popsán  antimetastatický  a  antiangiogenní  účinek  [13]. 

Stejně  jako  polysacharidy  také  celá  řada  pro  Reishi  specifických  triterpenů  prokázala  schopnost  aktivace  jednotlivých  složek  imunity  i  přímých  protinádorových  mechanizmů  způsobující  zástavu  buněčného  cyklu  a  apoptózu,  tedy  smrt  nádorových buněk [17,18]. Experimentální studie  prokázaly  protinádorový  účinek  na  příkladu  řady  druhů  nádorů  a  delší  přežívání  nemocného  při  nádorovém  onemocnění [14].

Klinické studie s Reishi u onkologických pacientů

Na  základě  předchozích  studií  bylo  zjištěno,  že  v  určitém  stadiu  nádorových  onemocnění  dochází  k  imunosupresi  s oslabením  imunitních  funkcí  [27,28]  a  stav  je  ještě  dále  potenciován  vlivem  chemoterapie  [29],  což  zhoršuje prognózu  a  přežití  pacientů.  Dokonce  i  po  vyléčení  z  nádoru  může  po  chemoterapii přetrvávat dlouhodobý stav oslabení imunity, který pak skrytě napomáhá návratům onemocnění, ale i vzniku sekundárních  malignit  anebo  sklonu  k  opakovaným a  chronickým  infekcím  [29]. 

Extrakty z Reishi pro tyto pacienty představují  díky  svojí  prokázané  účinnosti  na  imunitní  systém  a  dobré  tolerabilitě  i  při  dlouhodobém  podávání  netoxickou  možnost  podpory  přirozené  obranyschopnosti. Většina  klinických  studií  s  extrakty  z  Reishi  proběhla  v  zemích  jako  Čína  anebo  Japonsko,  kde  je  tato  houba  považována  za  standardní  součást  imunomodulační léčby vč. onkologických indikací. 

Např.  v  roce  2003  byla  zveřejněna  studie  s  34  pacienty  s  pokročilými  nádory různých lokalit, kterým byl podáván extrakt  z  Reishi  v  dávce  přes  5  g  denně  (1  800  mg  3×  denně)  nalačno  před  jídlem  po  dobu  12  týdnů.  V  použitém  extraktu  byla standardizovaná  dávka  polysacharidů  25  %.  Buněčná  imunita  se  u 80 % z nich zvýšila ve smyslu aktivace NK  buněk,  zvýšení  počtu  CD56+, IFN-a interleukinu 2. Naopak došlo k poklesu hladin prozánětlivého TNF- [30].

Stejný autor pak vedle toho prezentoval  výsledky  multicentrické  dvojitě  zaslepené klinické studie, která zhodnotila efekt  totožného standardizovaného  extraktu  z  Reishi  u  pacientů  s  pokročilým  karcinomem  plic.  Zahrnuto  bylo  68  pacientů,  kteří  byli  randomizováni  do skupiny  s  extraktem  z  Reishi  a  do  kontrolní  skupiny  s  placebem  bez  onkologické  léčby.  Sledování  probíhalo  12  týdnů  a stabilizace se zastavením růstu nádoru bylo dosaženo u 35 % pacientů léčených Reishi  oproti  22  %  pacientů  v  kontrolní  neléčené  skupině.  Laboratorně byly  vlivem extraktu z Reishi prokázány známky imunostimulace,  konkrétně  zvýšení  celkového  počtu  T  lymfocytů,  NK  buněk,  CD56+  a IFN-.  Navíc  Reishi  v  této  studii  na  základě  zhodnocení  Karnofského  skóre  zlepšila  kvalitu  života  ve  srovnání  s  placebem  a  vedla  k ústupu  vedlejších  příznaků,  jako  byl  kašel,  nespavost  anebo únava [2].

Později  jiný  autor  popsal  v  randomizované  dvojitě  zaslepené  studii  po  6  měsících  perorálního  podávání  extraktu  z  Reishi  zvýšené množství  lymfocytů  u  dětských  imunokompromitovaných  pacientů  ve  srovnání  s  kapslemi  placeba. Jednalo se celkem o 29 onkologických pacientů ve věku 2–18 let s různými druhy malignit (leukémie a solidní nádory) po léčbě chemoterapií. Celková denní  dávka  byla  volena  v závislosti  na  věku  dětských  pacientů  v  rozmezí  1  200–1  800  mg  standardizovaného  extraktu Reishi a doba podávání byla kontinuálně půl roku [4].

Přínos  Reishi  pro  imunitu  dětí  potvrdila  na  jiném  modelu  také  další  dvojitě  zaslepená  studie,  tentokrát  z  Kolumbie,  která se zaměřila na zdravé děti ve věku 2–5 let a prokázala po 12 týdnech podávání  betaglukanů  z  Reishi  zvýšení  celkového  počtu  lymfocytů  (CD3+,  CD4+,  CD8+)  oproti  placebu.  Závěrem  autorů  bylo,  že  Reishi  má  aktivizující  vliv  na  imunitní  buňky  i  u  dětí,  a  může  proto  u této k častým respiračním infekcím náchylné  skupiny  pomoci  tvořit  imunitní  ochranu [5].

Metaanalýza   provedená   v   roce   2012 z proběhlých randomizovaných klinických  studií  došla  k  závěru,  že  přidání  extraktu z  Reishi  ke  standardní  onkologické  léčbě  zvyšuje  léčebnou  odpověď  1,27×, tedy o téměř jednu třetinu. Reishi dle autorů zlepšuje imunitní funkce, prodlužuje  přežití  pacientů  s  pokročilými  nádory  a  má  pro  praxi  přínos  vzhledem  ke  svojí  prokázané  účinnosti, nízké toxicitě  a  možnosti  dlouhodobého  adjuvantního podávání [31].

Později  v  roce  2014  bylo  v  klinické  studii  vlivem  Reishi  potvrzeno  snížení  stupně  imunosuprese,  která  doprovází  růst nádoru. Karcinomy vylučují imunitu tlumící  působky,  které  potlačují  protinádorovou  reaktivitu  organizmu,  čímž  se  vyhýbají přirozené kontrole nad onemocněním. Jak  již  bylo  zmíněno  výše,  tento  pokles  imunitních  funkcí  je  pak  u  onkologických pacientů známkou špatné prognózy.  Celkem  byla  ve studii  odebrána krev  12  pacientům  s  karcinomem  plic  a  laboratorně  sledována  reakce  imunitních buněk na extrakt z Reishi. Reishi dokázala antagonizovat  imunosupresivní  stav,  který  se  u  onkologických  pacientů  projevoval sníženou aktivitou lymfocytů. Závěrem  této  studie  bylo, že  polysacharidy  z  Reishi  se  jeví  jako  atraktivní  imunitní podpora v adjuvantní léčbě oslabených onkologických pacientů [32]. Za přednádorový rizikový  stav  před  vznikem  kolorektálního  karcinomu  je  považována  přítomnost  adenomů. 

V  Japonsku  byl  proto  u  kolonoskopií  diagnostikovaných  kolorektálních  adenomů  123  pacientům  podáván  spórový  extrakt  z  Reishi  a tito  byli  srovnáni  se  102  pacienty bez léčby. Léčba extraktem v dávce 1  500  mg  denně  trvala  po  dobu  12  měsíců  a  na  konci  tohoto období  byla  u  léčené i neléčené skupiny provedena kontrolní kolonoskopie ke zhodnocení efektu. Rozdíl  byl  signifikantní.  Velikost  adenomů se  vlivem  Reishi  zmenšila  průměrně  o  1,4  mm,  zatímco  u  skupiny  bez  léčby  došlo  naopak  k  nárůstu  v  průměru  o 1,7 mm. Závěrem této studie proto bylo, že extrakt z Reishi může mimo jiné tlumit vývoj kolorektálních adenomů představujících přednádorový stav ve střevech [33].

U  15  pacientů  s  gynekologickým  karcinomem  byla  zaznamenána  vlivem  léčby  Reishi  stabilizace  onemocnění.  Jednalo se o celkem 21 pacientek, které se  nacházely  v  pokročilém  stadiu  gynekologického  karcinomu  s  progresí  onemocnění  i  přes  minimálně  2  série chemoterapie.  Randomizace  u  nich  proběhla  do  skupiny  s  vodným  extraktem  z  Reishi,  do  skupiny  se  spóry  z  Reishi  a  do  skupiny  s placebem  bez  jakékoliv  další  léčby.  Obě  formy  extraktu  z Reishi prokázaly klinický efekt ve srovnání  s  placebem.  Z  celkového  počtu  15 léčených  došlo  u  5,  tj.  u  33  %  pacientek  k  zastavení  růstu  nádoru,  tedy  ke  stabilizaci  onemocnění,  a  to  bez významnějších  nežádoucích  účinků.  Neléčená  kontrolní  skupina  vykazovala  ve  všech  případech  naopak  zhoršení  stavu  s progresí nádoru. V této studii byly použity  vysoké  dávky  3  000  mg  extraktu  2×  denně po dobu 12 týdnů [34].

U  onkologických  pacientů  je  kromě  oslabené  imunity  častým  problémem  i  únava,  kterou  dle  předchozích  zkušeností  může  Reishi  také zmírnit.  Studie  z roku 2012 popsala ústup únavy a zlepšení kvality života při probíhající onkologické  léčbě.  Jednalo  se  celkem  o  48  pacientek s  karcinomem  prsu,  které  byly  v rámci zaslepené studie randomizovány do skupiny s extraktem z Reishi v dávce 1  000  mg  3×  denně  po  dobu 4  týdnů  a do kontrolní skupiny s placebem. Skupina  s  Reishi  brzy  po  užívání  zaznamenala  více  fyzické  a  psychické  výkon-nosti,  aktivity, zlepšení  spánku  a  pokles  úzkostí  a  depresí.  Tolerance  Reishi  byla  velmi  dobrá  a  dle  krevních  odběrů  se  nezhoršily  ani  jaterní  a ledvinné  funkce  ve srovnání s kontrolní skupinou. V souhlase s ostatními studiemi byl vlivem Reishi  zaznamenán  pokles  prozánětlivého  cytokinu TNF- v krevním séru. Závěrem autorů bylo podpoření hypotézy, že Reishi  pomáhá  odstranit  únavu  i  depresivní stavy onkologických pacientů [35]. Vedle  toho  Reishi  prokazuje  na  základě experimentálních a klinických studií  také  antioxidační  a hepatoprotektivní  účinek

Léčba  jaterních  poškození  je  proto  jednou  z  dalších  indikací  Reishi  v  Asii.  Randomizovaná  klinická  studie  42  zdravých  jedinců  prokázala vlivem  extraktu  z  Reishi  snížení  jaterních  enzymů  a  zvýšení  antioxidační  kapacity  v krevní plazmě ve srovnání se skupinou, která dostala pouze placebo [3]. V  jiné  randomizované  kontrolované  klinické  studii  byl  popsán  účinek  na  ústup  fibromyalgie  [36],  což  by  mohlo představovat další příznivý efekt pro onkologické pacienty.

Reishi se historicky používá v Asii také pro  léčbu  virových  respiračních  a  herpetických  infekcí.  Odhalen  byl  však  i  ústup  papilomavirových infekcí,  které  jak  známo  zasahují  do  procesu  kancerogeneze.  V  klinické  studii  byl  popsán  efekt  kombinace  Reishi  a  Coriolu  na  vymizení HPV  infekce  dutiny  ústní  o  88  %  oproti pouhým 5 % v kontrolní skupině. Za  pomoci  PCR  ze  stěru  byly  u  61  z  celkem  472  pacientů  s chronickými  zánětlivými  změnami  v  dutině  ústní  identifikovány  papilomaviry  rizikových  typů  16  a  18,  které  jsou  původci  karcinomů.  U pozitivních  případů  byla  následně  provedena randomizace do 2 skupin tak, aby  se  od  sebe  vzájemně  nelišily  podílem  jednotlivých  rizikových typů  HPV  ani jinými faktory, které by mohly zkreslit  výsledky.  U  36  pacientů  (36/41),  tedy  u  88  %  případů,  které  byly  léčeny pomocí  kombinace  extraktu  z  Reishi  a  Coriolusu po dobu 2 měsíců, došlo k vymizení infekce.  V  kontrolní  skupině  zůstali  naopak téměř všichni pozitivní kromě 1 pacienta (1/20), tedy kromě 5 % [12].

Obecně již s extrakty z Reishi proběhla řada  klinických  randomizovaných  dvojitě  zaslepených  studií,  které  potvrdily  přínos  pro  onkologické pacienty.  Jejich  výhodou je dobrá tolerabilita a možnost dlouhodobého  podávání  během  léčby  i po ní (tab. 1). Vedlejší účinky a možné interakce Reishi Reishi  není  mutagenní  a  považuje  se  za  bezpečný  doplněk  stravy  [37].  Řada  klinických  studií  na  zdravých  i  onkologických pacientech  a  jejich  metaanalýz  prokazuje,  že  extrakty  z  Reishi  jsou  nejen bezpečné, ale i velmi dobře tolerované [20]. Nepopisuje se u nich vyvolání autoimunitních  onemocnění,  jak  tomu  býváme  svědky  u  jednostranně  působících  imunostimulačních  léků.  Reishi  je  pacienty  s některými  atoimunitními  chorobami  dokonce  i  vyhledávána  jako  doplněk  stravy.  Podobně  jako  u  ostatních doplňků stravy anebo léků se ale na světě vyskytují jedinci popisující alergickou  kožní  reakci,  jako  je  vyrážka  a  svědění, i když u Reishi jsou to pouze vzácné případy.Ve vyšších dávkách však může mít, podobně  jako  ostatní  extrakty  z  asijských  druhů  hub,  určité  antiagregační  působení.  Toto  může být  na  straně  jedné  žádoucím  efektem  v  rámci  prevence  kardiovaskulárních  chorob  a  ischemických  příhod,  ale  na  straně  druhé  může interagovat  se  současnou  antiagregační  léčbou,  jejíž  účinky  tak  zvyšuje. 

Ze  stejného  důvodu  se  doporučuje  extrakty  z   asijských   hub   vysazovat   alespoň   týden  před  plánovaným  chirurgickým  zákrokem. Reishi má  kromě  toho  i  určité  antidiabetické  a  antihypertenzivní  působení.  Snížení  krevního  cukru  a  krevního tlaku pak může být na straně jedné pro  mnoho  jedinců  výhodou,  na  straně  druhé  pro  jiné  představovat  nežádoucí  efekt.  Je  proto  třeba  i  toto  brát  v potaz  při jejím doporučení konkrétnímu pacientovi [13].

Závěr

Imunosuprese,  která  je  vyvolána  již  samotnou přítomností zhoubného nádoru v  těle,  vede  ke  ztrátě  imunitní  kontroly  nad  onemocněním, urychlení  šíření  nádoru  a  zhoršení  prognózy  a  přežití  pacientů  [27,28].  Tento  stav  oslabení  imunity je pak ještě více vystupňován vlivem onkologické léčby, jako je operace a adjuvantní chemoterapie, a může dokonce přetrvávat i dlouhodobě po vyléčení. To vede  nejen  k  častějším návratům  onemocnění,  ale  skrytě  také  k  výskytu  druhotných  nádorrů  a  k  oslabení  imunity  vůči  řadě  infekcí  [29]. 

Chemoterapie  je  ve  stavu  imunosuprese  onkologických  pacientů  tedy  dvousečná  zbraň,  která  sice v pooperačním období bojuje proti zbytkovým  nádorovým  buňkám,  ale  současně ještě více tlumí již tak oslabený imunitní  systém.  Z  toho  důvodu  jsou  v praxi, zejména pak v pooperačním období,  s  úspěchem  zkoušeny  možnosti  kombinace  standardních  cytotoxických  chemoterapeutik s imunostimulancii  [54]. 

Extrakty  z  hub  Reishi  a  Coriolusu  jsou přírodní produkty, které nejsou pro organizmus  zatěžující  a  již  v  minulosti  opakovaně  prokázaly  stimulující  vliv  na  imunitní  obranyschopnost  jak  proti  infekcím,  tak  i  proti  nádorům.

 

Do  současné  doby  s  nimi  proběhla  řada  klinických  studií,  které  zahrnovaly  mimo  jiné  onkologické  pacienty.  Určitým  limitem  pro jejich zhodnocení může být variabilita  používaných  produktů,  ale  i  přesto  metaanalýzy  těchto  studií  potvrdily  nesporný  účinek  na  zlepšení imunitních  funkcí, snížení rizika recidiv, prodloužení přežití,  zlepšení  kvality  života  a  současnou  bezpečnost  pro  jedince  oslabené  nádorovým onemocněním  a  onkologickou  léčbou. 

V  asijských  zemích,  kde  mají  největší  tradici,  jsou  mezi  lékaři  již  oficiálně  schválené  jako  účinné  a  bezpečné  imunostimulační  produkty pro  onkologické  pacienty,  a  staly  se  u  nich  dokonce  běžným  doplňkem  standardní  léčby.

V ČR i dalších evropských zemích, kde  nemají  takovou  historii,  jsou  sice  také  dostupné,  ale  zatím  jen  jako  doplňky stravy. Klíčovým problémem u nás zůstává  variabilita  na  trhu  nabízených  produktů.  Vždy  je  proto  potřeba  volit  pouze renomované firmy zaručující kvalitu extrakce,  čistotu  produktu  a  dostatečné  procento  v  něm  obsažených  polysacharadidů. U extraktů z Reishi je pro onkologické  pacienty vedle  obsahu  polysacharidů  důležité  také  procento  triterpenů.  K  dosažení  klinického  efektu  jsou  dle  dostupných  studií  u standardizovaných  extraktů  potřeba  denní  dávky  minimálně 3 000 mg a více pro dospělé, u  dětí  pak  poloviční  dle  věku  a  váhy.  Jedná  se tedy  o  mnohem  vyšší  dávky,  než  jsou  používané  pro  prevenci.  Stran možných  interakcí  a  omezení  by  se  Reishi měli vyhnout jedinci s antiagregační léčbou  anebo  vyšším  rizikem  krvácení.  Extrakty  z  Coriolusu  pro  svůj  silnější  imunostimulační účinek zase nejsou vhodné pro pacienty  s  autoimunitními  chorobami,  po  transplantaci  kostní  dřeně  anebo  při  probíhající  imunosupresivní  léčbě.

Celý odborný článek ZDE

NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI TRITERPEN

triterpeny - přírodní chemoterapeutika

garance: min. 20% triterpénů

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

CERTIFIKÁT

Reishi triterpen: realita 20,4% triterpenů

MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ ÚČINKŮ REISHI

=

TRITERPEN A SPÓR SPOLEČNĚ

 

NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI EXTRAKT A SPÓR

garance: min. 40% polysacharidů a 4% triterpenů

garance dezintegrace spóru: 98%

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

Reishi extrakt: realita 43,1% polysacharidů a 4,8% triterpenů

Jednička pro terapeutické využití

Reishi spór: realita dezintegrace 98,9%

Od roku 2015 do roku 2022 nikdo z dalších dovozců - prodejců nezveřejnil Certifikát, ve kterém by bylo garantováno množství účinných látek v extraktu z Reishi!

Logicky vyplývá otázka. Co vlastně ostatní v těch kapslích s Reishi nabízí?

Navíc Reishi spór a Reishi triterpen nikdo jiný nedováží

ZDE ROSTE NEJKVALITNĚJŠÍ REISHI NA SVĚTĚ

DUANWOOD RED REISHI

pěstována 10-12 měsíců na dubových kůlech zapuštěných v zemi

zdroj 3 nejúčinnějších extraktů z Reishi pod značkou Superionherbs

 video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

THE  JOURNAL  OF  THE  CZECH  AND  SLOVAK  ONCOLOGICAL  SOCIETIES

 
"KLINICKÁ ONKOLOGIE"
 

Vydává ČLS JEP. ISSN 0862-495X. ISSN 1802-5307 on-line přístup Indexed in MEDLINE/PubMed, EMBASE/Excerpta Medica, EBSCO, SCOPUS, Bibliographia medica čechoslovaca, Index Copernicus THE  JOURNAL  OF  THE  CZECH  AND  SLOVAK  ONCOLOGICAL  SOCIETIES ročník 33 | 2020 |  číslo 6 - ZDEstrana 426-434

© Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Praha 2020

KLINICKÁ ONKOLOGIE - toto číslo 6 vyšlo 15. 12. 2020

Literatura

1. Zhong  L,  Yan  P,  Lam  WC  et  al.  Coriolus  versicolor  and  Ganoderma  lucidum  related  natural  products  as  an  adjunct therapy for cancers: a systematic review and metaanalysis of randomized controlled trials. Front Pharmacol 2019; 13(10): 703. doi: 10.3389/fphar.2019.00703.

2. Gao YH, Sai XH, Chen GL et al. A randomized, placebocontrolled,  multicenter  study  of  Ganoderma  lucidum  (W.  Curt.:  Fr.)  Lloyd  (Aphyllophoromycetideae)  polysaccharides  (Ganopoly)  in  patients  with  advanced  lung  cancer.  Int  J  Med  Mushrooms  2003;  5:  368–581.  doi:  10.1615/InterJMedicMush.v5.i4.40.

3.  Chiu  HF,  Fu  HY,  Lu  YY  et  al.  Triterpenoids  and  polysaccharide  peptides-enriched  Ganoderma  lucidum:  a  ran-domized,  double-blind  placebo-controlled  crossover  study  of  its  antioxidation  and  hepatoprotective  effi  cacy in healthy volunteers. Pharm Biol 2017; 55(1): 1041–1046. doi: 10.1080/13880209.2017.1288750.

4. Shing MK, Leung TF, Chu YL et al. Randomized, double-blind and placebocontrolled study of the immunomodulatory  eff  ects  of  Lingzhi  in  children  with  cancers.  [on-line].  Available  from:  https://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/jco.2008.26.15_suppl.14021.

5.  Henao  SLD,  Urrego  SA,  Cano  AM  et  al.  Randomized  clinical  trial  for  the  evaluation  of  immune  modulation  by  yogurt  enriched  with  -glucans  from  Lingzhi  or  Reishi medicinal mushroom, Ganoderma lucidum (Agarico-mycetes), in children from Medellin, Colombia. Int J Med Mushrooms  2018;  20(8):  705–716.  doi:  10.1615/IntJMed-Mushrooms.2018026986.

6.  Avtonomova  AV,  Krasnopolskaya  LM.  Antiviral  proper-ties  of  basidiomycetes  metabolites.  Antibio  t  Khimioter  2014; 59(7–8): 41–48.

7. Zhu Q, Bang TH, Ohnuki K et al. Inhibition of neuraminidase  by  Ganoderma  triterpenoids  and  implications  for  neuraminidase  inhibitor  design.  Sci  Rep  2015;  5:  13194.  doi: 10.1038/srep13194.

8. Zheng DS, Chen LS. Triterpenoids from Ganoderma lucidum  inhibit  the  activation  of  EBV  antigens  as  telomerase inhibitors. Exp Ther Med 2017; 14(4): 3273–3278. doi: 10.3892/etm.2017.4883.

9. Huh S, Lee S, Choi SJ et al. Quercetin synergistically inhibit  EBVassociated  gastric  carcinoma  with  Ganoderma  lucidum  extracts.  Molecules  2019;  24(21):  3834.  doi: 

10.3390/molecules24213834.10. Niedermeyer TH, Lindequist U, Mentel R et al. Antivi-ral  terpenoid  constituents  of  Ganoderma  pfeiff  eri.  J  Nat  Prod. 2005; 68(12): 1728–1731. doi: 10.1021/np0501886.

11. Hijikata Y, Yamada S, Yasuhara A. Herbal mixtures containing the mushroom Ganoderma lucidum improve recovery  time  in  patients  with  herpes  genitalis  and  labialis.  J  Altern  Complement  Med  2007;  13(9):  985–987.  doi:  10.1089/acm.2006.6297.

12.  Donatini  B.  Control  of  oral  human  papillomavirus  (HPV ) by medicinal mushrooms, Trametes versicolor and Ganoderma lucidum: a preliminary clinical trial. Int J Med Mushrooms  2014;  16(5):  497–498.  doi:  10.1615/intjmed-mushrooms.v16.i5.80.

13.  Sohretoglu  D,  Huang  S.  Ganoderma  lucidum  Polysaccharides  as  An  Anticancer  Agent.  Anticancer  Agent
Med Chem 2018; 18(5): 667–674. doi: 10.2174/1871520617666171113121246.

14. Wachtel-Galor S, Yuen J, Buswell JA et al. Ganoderma lucidum  (Lingzhi  or  Reishi):  A  medicinal  mushroom.  In:  Benzie  IFF,  Wachtel-Galor  S  (eds.).  Herbal  Medicine:  Bio-molecular  and  Clinical  Aspects.  2nd  edition.  Boca  Raton  (FL): CRC Press/Taylor & Francis 2011; Chapter 9.

15.  Wu  GS,  Guo  JJ,  Bao  JL.  Anticancer  properties  of  triterpenoids isolated from Ganoderma lucidum – a review. Expert  Opin  Investig  Drugs  2013;  22(8):  981–992.  doi:  10.1517/13543784.2013.805202.

16.  Neil  JR,  Smith  JE,  Sullivan  R.  Immunomodulatory  activities of mushroom glucans and polysaccharideprotein complexes  in  animals  and  humans  (a  review).  Int  J  Med  Mushrooms  2003;  5:  95–110.  doi:  10.1615/InterJMedic-Mush.v5.i2.10.

17.  Liang  C,  Tian  D,  Liu  Y  et  al.  Review  of  the  molecular  mechanisms of Ganoderma lucidum triterpenoids: Gano-deric acids A, C2, D, F, DM, X and Y. Eur J Med Chem 2019; 174: 130–141. doi: 10.1016/j.ejmech.2019.04.039.

18.  Gao  JJ,  Min  BS,  Ahn  EM  et  al.  New  triterpene  al-dehydes,  lucialdehydes  A-C,  from  Ganoderma  lucidum  and  their  cytotoxicity  against  murine  and  human  tumor  cells.  Chem  Pharm  Bull  2002;  50(6):  837–840.  doi:  10.1248/cpb.50.837.

19.  Sun  Y,  Sun  L.  Cellular  and  molecular  mechanism  of  Ganoderma  (Lingzhi)  against  tumor.  Adv  Exp  Med  Biol  2019; 1182: 79–118. doi: 10.1007/978-981-32-9421-9_3.

20. Sohretoglu D, Huang S. Ganoderma lucidum polysaccharides as an anticancer agent. Anticancer Agents Med Chem  2018;  18(5):  667–674.  doi:  10.2174/1871520617666171113121246.

21. Wang YY, Khoo KH, Chen ST et al. Studies on the immunomodulating  and  antitumor  activities  of  Ganoderma  lucidum  (reishi)  polysaccharides:  functional  and  proteomic  analyses  of  fucose-containing  glycoprotein  fraction  responsible  for  the  activities.  Bioorg  Med  Chem  2002;  10(4):  1057–1062.  doi:  10.1016/s0968-0896(01)00377-7.

22.  Chang  YH,  Yang  JS,  Yang  JL  et  al.  Gandoderma  lucidum  extract  promotes  immune  responses  in  normal  BALB/c mice in vivo. In Vivo 2009; 23(5): 755–759.

23.  Wang  PY,  Zhu  XL,  Lin  ZB.  Antitumor  and  immunomodulatory  eff  ects  of  polysaccharides  from  brokenspore  of  Ganoderma  lucidum.  Front  Pharmacol  2012;  3:  135. doi: 10.3389/fphar.2012.00135.

24. Zhang J, Tang Q, Zimmerman-Kordmann M et al. Ac-tivation of B lymphocytes by GLIS, a bio active proteoglycan  from  Ganoderma  lucidum.  Life  Sci  2002;  71(6):  623–638. doi: 10.1016/s0024-3205(02)01690-9.

25. Kladar NV, Gavarić NS, Božin BN. Ganoderma: insights into anticancer eff  ects. Eur J Cancer Prev 2016; 25(5): 462–471. doi: 10.1097/CEJ.0000000000000204.

26.  Joseph  S,  Sabulal  B,  George  V  et  al.  Antitumor  and  antinfl  ammatory  activities  of  polysaccharides  isolated  from Ganoderma lucidum. Acta Pharm 2011; 61(3): 335–342. doi: 10.2478/v10007-011-0030-6.

27.  Šťastný  M,  Říhová  B.  Únikové  strategie  nádorů  pozornosti imunitního systému. Klin Onkol 2015; 28 (Suppl 4): 28–37. doi: 10.14735/amko20154s28.

28.  Hatina  J.  Imunologie  nádorů  –  současný  stav  a  poznatky  z  1.  mezinárodní  konference  základní  a  klinické imunogenomiky. Část I – Interakce nádoru a imunitního systému. Klin Onkol 2005; 18(4): 119–125.

29. Eckschlager T, Radvanská J, Hladíková M et al. Poruchy imunity jako pozdní následky protinádorové léčby u dětí. In:  2007  XXXI.  Brněnské  onkologické  dny  a  XXI.  Konference  pro  sestry  a  laboranty,  Dětská  onkologie.  Sborník  abstrakt: 82.

30.  Gao  YH,  Zhou  SF,  Jiang  W  et  al.  Eff  ects  of  Ganopoly  (a  Ganoderma  lucidum  polysaccharide  extract)  on  immune  functions  in  advancedstage  cancer  patients.  Im-munol  Invest  2003;  32(3):  201–215.  doi:  10.1081/imm-120022979.

31.  Jin  X;  Ruiz  Beguerie  J;  Sze  DM  et  al.  Ganoderma  lucidum   (Reishi   mushroom)   for   cancer   treatment.   Cochrane  Database  Syst  Rev  2016;  4(4):  CD007731.  doi:  10.1002/14651858.CD007731.pub3.

32.  Sun  LX,  Li  WD,  Lin  ZB  et  al.  Protection  against  lung  cancer patient plasmainduced lymphocyte suppression by Ganoderma lucidum polysaccharides. Cell Physiol Bio-chem 2014;

33(2): 289–299. doi: 10.1159/000356669.33.  Oka  S,  Tanaka  S,  Yoshida  S  et  al.  A  watersoluble  extract from culture medium of Ganoderma lucidum mycelia suppresses the development of colorectal adenomas. Hiroshima J Med Sci 2010; 59(1): 1–6.

34.  Suprasert  P,  Apichartpiyakul  C,  Sakonwasun  C  et  al.  Clinical  characteristics  of  gynecologic  cancer  patients  who  respond  to  salvage  treatment  with  Lingzhi.  Asian  Pac J Cancer Prev 2014; 15(10): 4193–4196. doi: 10.7314/apjcp.2014.15.10.4193.

35. Zhao H, Zhang Q, Zhao L et al. Spore powder of Ganoderma lucidum improves cancerrelated fatigue in breast cancer  patients  undergoing  endocrine  therapy:  a  pilot  clinical trial. Evid Based Complement Alternat Med 2012; 2012: 809614. doi: 10.1155/2012/809614.

36. Collado Mateo D, Pazzi F, Domínguez Muñoz FJ et al. Ganoderma lucidum improves physical fi tness in woman with fi bromyalgia. Nutr Hosp 2015; 32(5): 2126–2135. doi: 10.3305/nh.2015.32.5.9601.

37. Zhang J, Gao X, Pan Y et al. Toxicology and immunology of Ganoderma lucidum polysaccharides in Kunming mice  and  Wistar  rats.  Int  J  Biol  Macromol  2016;  85:  302–310. doi: 10.1016/j.ijbio mac.2015.

38. Dou H, Chang Y, Zhang L. Coriolus versicolor polysaccharopeptide  as  an  immunotherapeutic  in  China.  Prog  Mol  Biol  Transl  Sci  2019;  163:  361–381.  doi:  10.1016/bs.pmbts.2019.03.001.

39.  PDQ  Integrative,  Alternative,  and  Complementary  Therapies  Editorial  Board.  Medicinal  Mushrooms  (PDQ®): Health  Professional  Version.  2019  Oct  25.  In:  PDQ  Cancer  Information  Summaries.  [online].  Available  from:  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27929633/.

40. Maehara Y, Tsujitani S, Saeki H et al. Biological mechanism and clinical eff ect of proteinbound polysaccharide
K (KRESTIN(®)): review of development and future perspectives.  Surg  Today  2012; 42(1):  8–28.  doi:  10.1007/s00595-011-0075-7.

41. Ng TB. A review of research on the protein-bound polysaccharide  (polysaccharopeptide,  PSP)  from  the  mushroom Coriolus versicolor (Basidiomycetes: Polyporaceae). Gen  Pharmacol  1998;  30(1):  1–4.  doi:  10.1016/s0306-3623(97)00076-1.

42. Kono K, Kawaguchi Y, Mizukami Y et al. Proteinbound polysaccharide K partially prevents apoptosis of circulat-ing  T  cells  induced  by  anti-cancer  drug  S-1  in  patients  with  gastric  cancer.  Oncology  2008;  74  (3–4):  143–149.  doi: 10.1159/000151361.

43.  Akagi  J,  Baba  H.  PSK  may  suppress  CD57+  T  cells  to  improve  survival  of  advanced  gastric  cancer  patients.  Int  J  Clin  Oncol  2010;  15(2):  145–152.  PSK  may  suppress  CD57+  T  cells  to  improve  survival  of  advanced  gastric  cancer patients.

44.  Nakazato  H,  Koike  A,  Saji  S  et  al.  Effi  cacy  of  immunochemotherapy  as  adjuvant  treatment  after  curative  resection  of  gastric  cancer.  Study  Group  of  Immuno-chemotherapy  with  PSK  for  Gastric  Cancer.  Lancet  1994;  343(8906):  1122–1126.  doi:  10.1016/s0140-6736(94)90233-x.

45.  Toge  T,  Yamaguchi  Y.  Protein-bound  polysaccharide  increases  survival  in  resected  gastric  cancer  cases  stratified  with  a  preoperative  granulocyte  and  lymphocyte  count.  Oncol  Rep  2000;  7(5):  1157–1161.  doi:  10.3892/or.7.5.1157.

46. Oba K, Teramukai S, Kobayashi M et al. Effi  cacy of adjuvant  immunochemotherapy  with  polysaccharide  K  for  patients  with  curative  resections  of  gastric  cancer.  Cancer  Immunol  Immunother  2007;  56(6):  905–911.  doi:  10.1007/s00262-006-0248-1.

47. Yoshitani S, Takashima S. Effi  cacy of postoperative UFT (Tegafur/Uracil) plus PSK therapies in elderly patients with resected  colorectal  cancer.  Cancer  Biother  Radiopharm  2009; 24(1): 35–40. doi: 10.1089/cbr.2008.0547.

48. Sakai T, Yamashita Y, Maekawa T et al. Immunochemotherapy  with  PSK  and  fl  uoropyrimidines  improves  longterm  prognosis  for  curatively  resected  colorectal  cancer. Cancer Biother Radiopharm 2008; 23(4): 461–467. doi: 10.1089/cbr.2008.0484.

49. Sakamoto J, Morita S, Oba K et al. Meta-analysis group of  the  Japanese  society  for  cancer  of  the  colon  rectum.  Effi    cacy  of  adjuvant  immunochemotherapy  with  polysaccharide  K  for  patients  with  curatively  resected  colo-rectal  cancer:  a  metaanalysis  of  centrally  randomized  controlled  clinical  trials.  Cancer  Immunol  Immunother  2006; 55(4): 404–411. doi: 10.1007/s00262-005-0054-1.

50. Sadahiro S, Suzuki T, Maeda Y et al. Eff ects of preoperative  immunochemoradiotherapy  and  chemoradiother-apy on immune responses in patients with rectal adeno-carcinoma. Anticancer Res 2010; 30(3): 993–999.

51.  Torkelson  CJ,  Sweet  E,  Martzen  MR  et  al.  Phase  1  clinical  trial  of  Trametes  versicolor  in  women  with  breast  cancer.  ISRN  Oncol  2012;  2012:  251632.  doi:  10.5402/2012/251632.

52. Go P, Chung CH. Adjuvant PSK immunotherapy in patients with carcinoma of the nasopharynx. J Int Med Res 1989; 17: 141–149. doi: 10.1177/030006058901700205.

53.  Ogoshi  K,  Satou  H,  Isono  K  et  al.  Immunotherapy  for  esophageal  cancer.  A  randomized  trial  in  combination  with  radiotherapy  and  radiochemotherapy.  Am  J  Clin  Oncol 1995; 18(3): 216–222.

54.  Matsumoto  K,  Nakagami  Y,  Kishimoto  T.  The  prevention  of  recurrence  of  superfi  cical  bladder  tumours  with  immunochemotherapy.  In:  deKernion  JB  (ed.).  International society of urology reports. Immunotherapy of urological  tumours.  Edinburgh:  Churchill  Livingstone  1990:  149–155.

55. Iino Y, Yokoe T, Maemura M et al. Immunochemotherapies  versus  chemotherapy  as  adjuvant  treatment  after  curative  resection  of  operable  breast  cancer.  Anticancer  Res 1995; 15(6B): 2907–2911.

56. Fritz H, Kennedy DA, Ishii M et al. Polysaccharide K and Coriolus  versicolor  extracts  for  lung  cancer:  a  system-atic review. Integr Cancer Ther 2015; 14(3): 201–211. doi: 10.1177/1534735415572883.

57. Motai H. PSK eff ectiveness for cancer pain relief: clinical  study  covering  the  last  11  years.  Biotherapy  1992;  6:  950–956.

PRODUKTY SUPERIONHERBS

jedinečné pro terapeutické využití

Jedině ochranná známka "Superionherbs" garantuje množství účinných látek v níže uvedených extraktech a samozřejmě u každé šarže.

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max
Reishi (čínsky Ling Zhi) a její užívání, uvádějí staré čínské spisy z doby už před více než 2 400 lety. Tato vzácná houba je také nazývaná latinsky Ganoderma lucidum, v překladu "božská houba...

Cordyceps sinensis

Cordyceps sinensis
Cordyceps je velice specifická cizopasná houba, která roste od nepaměti pouze v horských oblastech Číny a Tibetu. Pro své specifické účinky je v čínské medicíně především Cordyceps sinensis používán...

Sibiřská Čaga

Sibiřská Čaga
Čaga, dřevokazná houba se živí šťávami stromů, především z břízy, jilmu, jeřabiny, jasanu, ale nejvyšší léčivé účinky má houba Čaga rostoucí na břízách. Ideální sběr je na podzim a na jaře, kdy má...

Hericium erinaceus

Hericium erinaceus
Hericium je poměrně vzácná houba, která svým tvarem připomíná mořský korál. Roste paraziticky především na tvrdém dřevě dubů a buků, přičemž roste zejména v jihovýchodní Asii. Na našem území ji...

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)
- na konci stránky: "Klinické studie s Coriolusem u onkologických pacientů" Coriolus versicolor nebo-li čínsky YunzhiYunzhi je druhem dřevokazné houby, která je již celá staletí využívá v tradiční...

Shiitake

Shiitake
Shiitake (lat. Lentinus edodes), česky Houževnatec jedlý je uznávaný přírodní prostředek jako Reishi, Cordyceps, Hericium a Sibiřská Čaga. Jejími hlavními aktivními komponenty jsou polysacharidy...

Hlíva ústřičná

Hlíva ústřičná
V posledních desetiletích se základní výzkum věnuje daleko podrobněji než kdykoli jindy komlexnějšímu složení a biologickým účinkům hlívy ústřičné a jejím jednotlivým složkám. Na základě výsledků...

Agaricus

Agaricus
Agaricus blazei Murill, česky žampion brazilský Agaricus blazei Murrill je jedlá brazilská houba s nízkým obsahem kalorií a velkým množství živin. Pochází z malé brazilské vesnice jménem Piedade...

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)
Beta glukany 1,3/1,6D jsou přírodní polysacharidy nacházející se také v buněčných stěnách kvasinek rodu Saccharomyces cerevisiae a všech medicinálních hub. Obsažené beta-glukany jsou získávány...

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)
Synergická kombinace extraktu z plodů ze stromu Camu Camu a quercetinu s maximální vstřebatelností vitamínu C. Camu Camu Camu Camu je nízký malý strom rostoucí divoce podél řek v oblastech...

Ashwagandha

Ashwagandha
(Ashwagandhá – witánie snodárná – witánie uspávající – Withania somnifera) je polokeř, který dorůstá do výšky 1 - 1,5 metru. Původem je ze severozápadní Indie. Roste také v severní Africe a na...

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent
10 prokázaných zdravotních přínosů kurkuminu Koření známé jako kurkuma je možná nejúčinnějším existujícím doplňkem stravy. Mnoho kvalitních studií ukazuje, že kurkuma má zásadní přínosy pro vaše...

Rdesno mnohokvěté - He shou wu

Rdesno mnohokvěté - He shou wu
Che-šou-wu (He Shou Wu) je v asijské bylinné medicíně jednou z nejpopulárnějších a nejvíce ceněných posilujících bylin. He-šou-wu je zpracovaná kořenová hlíza rostliny Polygonum multiflorum (rdesno...

Graviola - Annona

Graviola - Annona
Extrakt z listí ze stromu Graviola - přirozený zabiják rakovinových buněk – 10.000 krát silnější než chemoterapie A proč to nevíme? Je to proto, protože určité velké korporace chtějí dostat zpět...

Maca

Maca
Maca, přezdívaná jako peruánský ženšen nebo peruánská viagra roste v jihoamerických Andách, vyskytuje se ve výškách kolem 4000 metrů n.m. a odolává až mrazům -20°C, stejně jako žáru slunce. Vzhledem...

Chitomax

Chitomax
Princip působení Chitomaxu: Je známo, že viskózní vláknina a zejména chitosan působí na metabolismus tuků, snižuje vstřebávání cholesterolu ze stravy a váže se na žlučové kyseliny, a tím snižuje...

Fenuprim

Fenuprim
chitomax + bylinky + kyselina alfalipoová FENUPRIM – jedinečná kombinace pěti přírodních látek, synergicky působících, která vám může pomoci při formování vaší postavy. Pro většinu lidí jsou právě...

Dračí krev

Dračí krev
Dračí krev – Dragons blood Když se v amazonské džungli někdo poraní, škrábne nebo je pokousán hmyzem, někdy můžete vidět jak mačetou sekne do jednoho druhu stromu a temně rudou pryskyřici si kápne do...

Danshen Q10 cardio

Danshen Q10 cardio
Danshen Q10 cardio Synergická kombinace extraktů a mikroživin pro normální funkci srdce. Kombinace extraktu z kořene Danshen, koenzymu Q10, vitamínu E a thiaminu je synergická kombinace – působení...

Šafrán

Šafrán
Saffron – Brain and Neuro balancer Přírodní doplněk stravy určený ke zmírnění stresu, zlepšení nálady a zvýšení pocitu pohody. Obsahuje unikátní synergicky působící kombinaci patentovaného extraktu...

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent
Silybin Phytosome® – silibinin s vysokou vstřebatelností - novinka na ochranu a regeneraci jater Jaterní buňky odstraňují mj. z krve trávicího ústrojí baktérie, viry a jiné patogeny. Zdravá játra do...

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent
Boswellia Phytosome® - novinka s vysokou vstřebatelností, s protizánětlivým a protibolestivým účinkem Boswellia serrata, česky kadidlovník pilovitý je středně velký strom z čeledi březulovitých. Jeho...

S-Acetyl-L-Glutathion

S-Acetyl-L-Glutathion
Glutathion je nejsilnější antioxidant, který vytváří tělo, přičemž S-acetyl-L-Glutathion je nejpokročilejší formou biologicky dostupného glutathionu. Jeho účinnost se rovná nitrožilnímu podávání...

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení
Unikátní kombinace vysoce kvalitních extraktů z hub a rostlin, doplněná o betaglukan vysoké čistoty (nad 80%) a vitamíny na podporu imunity. Devět složek synergicky spojených v blahodárný komplex na...

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium
  KOHI-FOCUS SLOŽENÍ: Instantní káva 76,4 % (100% káva Arabica), Ashwagandha extrakt 10 %, Chaga extrakt 8 %, Tulsi extrakt 5 %, Sibiřský ženšen extrakt 0,5 % 100% Arabika, zklidňující...

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

           DUBEN 2024 - 31 článků

                KVĚTEN 2024 - 17 článků

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

  • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
  • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

  • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života