Karmická medicína 14 – Reinkarnace a její psychologický přínos

14. 06. 2011

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Předem upozorňuji, že v následujícím textu nepůjde o žádné přesvědčování o tom, že reinkarnace existuje, ani nepůjde o žádné teoretizování na  téma, zda reinkarnace existuje či neexistuje. Navíc některé starší sociologické studie tvrdí, že ani v zemích s převládajícím křesťanstvím samotná víra „v cosi vyššího“ nepřináší společnosti žádný zřetelný užitek, pokud je hodnocena například souvislost víry s kriminalitou či s potratovostí mládeže.

Což je logické, protože samotný fakt víry (tak jak je většinou chápána) bohužel automaticky nemusí vést k žádné dlouhodobé práci na zlepšení stavu psychiky (Duše) ani k charakternějšímu chování vůči okolní společnosti. Mezi vírou a prací na své psychice totiž značná část takzvaně „věřících“ nemívá žádné rovnítko v domnění, že k jakémusi duchovnímu „spasení Duše“ postačí jen číst a citovat nějakou „zaručeně svatou knihu“ a dodržovat nařízené zevní náboženské obřady. A to se týká zřejmě všech „velkých“ náboženství.

Dle mých zkušeností z poradenské činnosti má víra v nějaké vyšší principy smysl jedině tehdy, pokud motivuje svého nositele k tomu, aby více dbal o svůj charakter a o to, jak se chová ke svému okolí. A jedině z tohoto hlediska má pro mne smysl vést nějakou debatu – co může být pro nositele toho či onoho životního postoje užitečnější, zda:

 1. víra materialistická (protože ať se to někomu líbí nebo ne – i materialismus je pouze forma víry v pravém slova smyslu)
 2. nějaká jiná víra = obecně v cosi vyššího co materiální svět významně přesahuje a vnáší do našeho světa i do našeho života nějaký řád a vyšší smysl

Z psychoterapeutického hlediska může mít velmi zajímavý přínos například víra v reinkarnaci a s ní neoddělitelně související karmickou spravedlnost. A opět zdůrazňuji, že nemám žádný zájem přesvědčovat materialisty nějakými důkazy o existenci reinkarnace. To jsou diskuze, které nikam nevedou. Veškeré zkušenosti a zážitky lidí, kteří se s tímto jevem osobně setkali, i celé knihy těchto příběhů, které mají zastánci reinkarnace k dispozici, to vše je pro zavilé odmítače prostě jen „neprůkazný materiál“.

Daleko přínosnější může být úvaha na téma „v čem lze najít UŽITEČNOST víry – například v reinkarnaci. Nebo-li snažím se upozornit na to, co může být pro jedince i pro lidskou společnost efektivnější:

Prosba ke čtenářům tohoto článku – zkuste si sama (sám) zodpovědět na tyto dvě dvojice otázek:

 1. komu se lépe žije:
 1. tomu, kdo věří, že žije jen jednou – a tím je více či méně ohrožen chováním ve stylu „urvi co můžeš“ protože jsi tady jen jednou a až umřeš, už NIKDY NEBUDEŠ A NIKDY UŽ NEUVIDÍŠ TENTO SVĚT…
 2. tomu, kdo věří, že nemusí nikam spěchat a nemusí se bát smrti, protože už teď žije věčný život, mnohonásobně přesahující životnost jedné lidské tělesné schránky??

Poznámka k první dvojici otázek:

Mnozí lidé se hluboko ve svém podvědomí děsí konečnosti své existence a velké množství svých zbytečných aktivit dělají jen proto, aby utekli sami před sebou = před svým strachem, před svou skrytou duševní podstatou, která je u mnoha lidí latentně depresivní.

 1. v jakém společenství lidí by se Vám žilo lépe a bezpečněji:
 1. mezi lidmi, kteří věří, že krást se nemá proto, že jsou tu soudy a policie (s možností, že když je nikdo nenachytá, mohou si dělat, co chtějí a i pak je tu ještě možnost, že je z toho šikovný právník dostane? (což je v podstatě ta společnost, v níž dnes žijeme)
 2. mezi lidmi, kteří věří, že nekrást ani nepáchat jiné zlé skutky je nezbytné proto, že (bez ohledu na to, co stihnou vyřešit světské soudy) dokonalá kosmická spravedlnost nám každý skutek dokonale vrátí…?

Poznámka ke druhé dvojici otázek:

Z psychoterapeutické praxe mám zkušenost, že mnoho inteligentních a citlivých lidí se více či méně trápí tím, že tento svět, tak jak jej oni vidí, je nespravedlivý, plný zlovolnosti a tím pádem že lidé s vysokým morálním kreditem jsou vlastně v nevýhodě a bez šance uspět proti bezcharakterním pragmatikům. Takový pohled na svět je bohužel pro lidskou psychiku velmi demoralizující – a to opět snadněji vede k depresivnímu podvědomí.

Mnozí materialisticky smýšlející lidé se nedokáží pohnout k žádné KVALITNÍ změně osobnosti mimo jiné i s odůvodněním, že vzhledem ke konečnosti a nespravedlivosti života by namáhavá práce na vylepšení své psychiky byla jen zbytečnou dřinou.

Vždyť spolknout nějaké antidepresivum je daleko jednodušší.

Ale na druhou stranu zažil jsem opakovaně, že pokud jsem člověka přesvědčil, proč je dobré věřit v inkarnaci (navíc dokonale spravedlivou), pak on sám si následně začal uvědomovat důvody, proč se mu vyplatí udělat si z celoživotní práce na své osobnosti ten NEJUŽITEČNĚJŠÍ KONÍČEK.

A navíc poměrně dost lidí má podvědomou touhu, jak by bylo krásné, kdyby staré dobré dětské pohádky měli pravdu v tom, že dobro vždycky zvítězí….

Další pragmatické výhody víry v inkarnaci:

Také v případě úmrtí blízké a milované osoby lze ocenit užitek z víry v nesmrtelnou Duši a její opakovaný návrat do života a tím i možnost opětovného shledání.

Ale POZOR:

Naprosto souhlasím s názorem, že ani v rámci víry v reinkarnaci nemá smysl ztrácet čas nadměrným pátráním po svých minulých životech, protože jediný čas, který opravdu žijeme, je PŘÍTOMNOST:

O minulosti můžeme jen zpětně přemýšlet, ale tím nám může unikat daleko efektivnější náplň přítomného okamžiku.

Někdy se ale stává, že hned na začátku psychoterapeutické spolupráce zjišťuji, že klient uvíznul ve slepé uličce a jako v přeskakující gramodesce mu v hlavince stále vrtá  =  „proč právě já – proč právě mne to či ono postihlo“ (s tím, že jaksi automaticky předpokládá, že NESPRAVEDLIVĚ postihlo), nejprve odpovím vždy stejně a jednoduše – protože jste si to zasloužil = neboli Vesmír se k Vám zachoval dokonale spravedlivě vzhledem k Vašim minulým skutkům.

Pokud toto krátké sdělení nepostačuje, teprve pak klientovi pomáhám najít podstatný negativní skutek z jeho minulých inkarnací, který se (v rámci vyšší kosmické spravedlnosti) přenesl do negativních jevů v jeho přítomném životě – a pak už se znovu snažím klienta soustředit k hledání a odstraňování chyb v jeho psychice – s cílem hodnotnějšího života TADY A TEĎ.

Protože žijeme (naštěstí) na území s historicky převládajícím vlivem křesťanství, bývá někdy námitkou, že víra v reinkarnaci je u nás jen jakási módní záležitost zavlečená zvenčí.

To však zřejmě není pravda. Historici mají důkazy, že reinkarnace byla nedílnou součástí původního křesťanství. Byla mocenským zásahem odstraněna na koncilu v Cařihradu v roce 553. Snadno si to ověříte i na internetu, když do vyhledávače Google dáte tato dvě slova současně – „reinkarnace koncil.“ Tak byla původní nauka Mistra Nazaretského opakovaně „upravována“ tak, aby co nejvíce vyhovovala mocenským zájmům lidí, kteří v křesťanské víře objevili výborný prostředek pro zištné světské cíle, nemající nic společného se skutečným smyslem křesťanství.

Z naší internetové poradny

Dobrý den pane doktore,
snažím se v okamžicích, kdy by se mnou chtěla zalomcovat emoce, o pohled sama na sebe ze vzdálenosti 1 – 1,5 m a pozorovat se. Tohle se mi i dost daří – Vaše rada byla dobrá. Co mi nejde, je uvěřit v reinkarnaci. Nevím také, jak se může někdo dobrat ke zjištění, že např. Evropané mají za sebou cca 40 reinkarnací, Asiaté x … atd. Jak se poznám v další reinkarnaci, když si nebudu vůbec nic pamatovat z té své současné a nikdy se nepotkám s těmi, kteří žijí dnes se mnou? Zvířata a rostliny jsou také živé organizmy. Mají i oni reinkarnaci? Kdesi jsem se dočetl, že …“ každému se dostane toho v, co věří tj. materialistovi definitivně nic a končí hmotnou smrtí, věřící žije dál“  – jak, ve vztahu k čemu, když co bylo je pryč a nic si z toho nepamatuje? Můžete mi, prosím, k tomu říci svůj názor?

Odpověď:
Oba se asi shodneme v tom, že pro lidské štěstí (protože štěstí je navýsost důležité) nemá žádný praktický užitek teoretizovat o počtu reinkarnací, co se stane materialistovi a co věřícímu, a zabývat se podobnými detaily okolo. Podobně nemá velký užitek dumat nad tím, zda reinkarnaci mají i živočichové a rostliny.

Jak už jsem Vám psal dříve, doporučuji držet se jen holého psychologického faktu, že s vírou v reinkarnaci lidské duše se prostě dá lépe žít než s vírou, že život člověka vyústí v mrtvou nekonečnou prázdnotu = opakujte si to co nejdéle. Pokud máte vážný zájem víru v reinkarnaci si osvojit, představte si konec svého života = že už nikdy nikdy nikdy nebudete živý. Až Vás ta myšlenka začne skutečně bolet, jste na dobré cestě osvojit si opačný názor – že Váš život nikdy neskončí – a třeba na chvilku a poprvé okusíte úlevu, kterou může přinést víra v nekonečný život Vaší Duše.

Vaše další otázky jsou velmi typickou pochybností a vycházejí z většinové představy, jak moc jsou důležité vzpomínky na minulost. Pro jistotu připomenu, že můj následující výklad se týká opravdu jen vzpomínek, nikoliv v minulosti získaných užitečných zkušeností. A jedna z těch užitečných (i když opomíjených) zkušeností lidstva je, že daleko důležitější než trávit čas ve vzpomínkách na minulost, je schopnost stále intenzivně prožívat přítomnost. Prožívat přítomné vztahy a přítomné situace a přitom nezapomínat na přítomné závazky a úkoly. K tomu patří i další prastará zkušenost, že pokud je to opravdu nezbytné, tak zážitky z minulých životů se připomenou.

Takhle úžasně jednoduché to může být, když člověk pracuje na zklidnění mysli a na získání neosobního nadhledu nad světem = protože obojí je součástí jednoho z velkých klenotů lidského života – MOUDROSTI.

 

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

PROTOKOL PRO PREVENCI

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 UNIKÁTNÍ, BEZKONKURENČNÍ EXTRAKTY

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. Jelinek, dr. Wahls

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Nejúčinnější kloubní výživa, MUDr. Ladislav Šafránek

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

Porovnání AMERICKÉ a RUSKÉ vakcíny na Covid -19, mechanismy účinků všech i připravovaných vakcín

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

 

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

 

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

ZDE

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

JAREK NOHAVICA

ZADEK JAK ŽOK

A přece nakonec - ÚSPĚŠNÁ LÉČBA

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 29.4.2023 v souvislosti s "vakcinací"

Ú MRTÍ - 1291

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 1863

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

Stav k 23.11.2022

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

 

 

Standardní verze