Obtíže při chůzi po zakřivené cestě mohou být indikátorem zhoršování kognitivních funkcí

- Pixabay

Barbora Nová

Nová studie zveřejněná 15. března 2024 využívající analýzu chůze zjistila, že potíže s chůzí po zakřivené cestě byly spojeny s časným poklesem kognitivních funkcí.

Asi 20 % světové populace má mírnou kognitivní poruchu (MCI) – stav ovlivňující paměť nebo myšlení člověka (1, 2).

Lidé s mírnou kognitivní poruchou mají zvýšené riziko rozvoje Alzheimerovy choroby (AD) nebo jiných typů demence.

Vědci odhadují, že u 10–15 % lidí s mírnou kognitivní poruchou se vyvine demence. Z tohoto důvodu vědci usilovně pracují na vývoji nových způsobů diagnostiky mírné kognitivní poruchy (3).

Ačkoli v současné době neexistuje žádný lék na mírné kognitivní poruchy, včasná léčba může pomoci zvládnout příznaky a zpomalit její progresi.

V nové studii, která byla zveřejněna 15. března 2024 v Journal of Alzheimer’s Disease Reports, analyzovali vědci z Florida Atlantic University chůzi – jak člověk stojí a chodí – aby otestovali časný pokles kognitivních funkcí (4, 5).

Jaká je souvislost mezi chůzí a demencí?

Pro tuto studii vědci použili analýzu chůze, aby hledali rozdíly mezi zdravými staršími dospělými a staršími dospělými osobami s mírnou kognitivní poruchou.

Do studie přijali 55 starších dospělých osob, z toho 25 s mírnou kognitivní poruchou a 30 bez.

Vedoucí autorka studie dr. Behnaz Ghoraaniová, docentka na katedře elektrotechniky a informatiky a spoluředitelka Centra pro chytré zdraví (Center for SMART Health) na Florida Atlantic University, uvedla, že analýza chůze může významně doplnit kognitivní hodnocení při zjišťování a monitorování kognitivního poklesu tím, že poskytuje objektivní, neinvazivní měření motorických schopností jednotlivců, kteří jsou často takto postiženi na počátku kognitivní poruchy.

"Kognitivní hodnocení se zaměřují na hodnocení různých aspektů kognitivních funkcí, jako je paměť, pozornost a dovednosti při řešení problémů, které jsou klíčové pro diagnostiku stavů, jako je mírná kognitivní porucha a Alzheimerova choroba."

"Nicméně nemusí zachytit všechny rané známky kognitivního poklesu a jejich výkon může být ovlivněn faktory, jako je úzkost z testu nebo stav jedince v době hodnocení."

"Analýza chůze na druhé straně nabízí jedinečné okno do neurologického zdraví jednotlivce kvantifikací změn ve vzorcích chůze, rovnováhy a koordinace."

"Tyto změny mohou předcházet znatelným kognitivním symptomům, čímž poskytují časný indikátor kognitivního poklesu."

     „Integrací analýzy chůze s tradičními kognitivními hodnoceními mohou lékaři získat komplexnější pochopení kognitivního a fyzického zdraví jednotlivce, což umožňuje dřívější detekci kognitivního poklesu, sledování progrese a hodnocení účinnosti intervencí. Tento holistický přístup zvyšuje schopnost identifikovat ohrožené jedince a vyvinout personalizované plány péče, jejichž konečným cílem je zlepšit kvalitu života pacientů a jejich rodin.“

      - dr. Behnaz Ghoraaniová, vedoucí autorka studie

Zakřivená chůze vyžaduje více kognitivních a motorických dovedností

Všichni účastníci studie byli požádáni, aby provedli dva různé testy chůze – jeden z přímé chůze a druhý z chůze po zakřivené cestě.

Přímá chůze je relativně jednoduchý, opakující se pohyb, který primárně zahrnuje lineární pohyb s minimální potřebou změn směru nebo složité prostorové navigace.

Je to rytmická aktivita, která se silně opírá o zavedené motorické vzorce a po zahájení vyžaduje méně kognitivních vstupů.

Na druhé straně zakřivená chůze přináší vyšší úroveň složitosti kvůli potřebě neustálého přizpůsobování rovnováhy, směru a rychlosti.

„Navigace po zakřivené dráze vyžaduje větší kognitivní a motorickou koordinaci, protože zahrnuje změnu orientace těla a úpravu parametrů chůze pro udržení stability při zatáčení. To vyžaduje integraci vizuálních, vestibulárních a proprioceptivních informací, aby bylo možné úspěšně překonat zatáčky, což klade vyšší nároky na kognitivní zdroje a mechanismy kontroly rovnováhy“ (6, 7).

Vzorce chůze se u lidí s kognitivní poruchou změnily

Vědci použili hloubkovou kameru k detekci a sledování 25 kloubů pohybu těla během těchto testů, což jim dalo celkem 50 markerů chůze pro každý test.

Na základě analýzy výzkumný tým zjistil, že u skupiny s mírnou kognitivní poruchou se při změně testu z přímé chůze na chůzi do zatáček zvýšila hodnota 31 z 50 markerů chůze, tj. 62 %.

Vědci uvedli, že 13 z těchto markerů vykazovalo významné rozdíly mezi oběma skupinami účastníků studie.

"Zjistili jsme, že jedinci s mírnou kognitivní poruchou vykazovali výrazné změny ve vzorcích chůze ve srovnání se zdravými lidmi," uvedla dr. Ghoraaniová.

"Je pozoruhodné, že během zakřivené chůze měli lidé s mírnou kognitivní poruchou tendenci mít kratší průměrnou délku kroku a sníženou rychlost chůze. To ukazuje, že navigace v zatáčce pro ně byla náročnější, pravděpodobně kvůli zvýšené poptávce po rovnováze a koordinaci, kterou zakřivené cesty vyžadují.“

"Navíc jsme pozorovali, že účastníci s mírnou kognitivní poruchou trávili více času s oběma nohama na zemi při chůzi v zatáčkách, což je fáze známá jako ‚dvojnásobná doba podpory‘."

„Tento prodloužený čas ukazuje na potřebu větší stability, což odráží potenciální potíže s udržením rovnováhy. Zaznamenali jsme také zvýšenou variabilitu jejich parametrů chůze při chůzi v zatáčkách. Tato variabilita – což znamená, že jejich vzorce chůze byly méně konzistentní – poukazuje na problémy při provádění složitých motorických úkolů potřebných pro chůzi v zatáčkách.

Včasné odhalení kognitivní poruchy je klíčové

Dr. Ghoraaniová vysvětlila důležitost vývoje nových způsobů, jak detekovat kognitivní pokles.

Detekce kognitivní poruchy, zejména v jejích raných fázích, spočívá v kritickém okně, které poskytuje pro včasnou intervenci a léčbu.

"Stávající diagnostické metody pro kognitivní pokles, včetně časné Alzheimerovy choroby a jejího prekurzoru, mírné kognitivní poruchy, často zahrnují invazivní postupy, jsou nákladné a nemusí adekvátně odhalit raná stádia kognitivního poklesu".

"Tato omezení představují významné problémy při včasném zahájení intervencí, které by mohly potenciálně zpomalit progresi onemocnění a zlepšit kvalitu života postižených."

Včasné odhalení je klíčové, protože otevírá dveře intervencím, které mohou oddálit nebo zmírnit progresi k závažnějším kognitivním poruchám.

„Intervence mohou zahrnovat farmakologickou léčbu, změny životního stylu, kognitivní terapii a plánování budoucích potřeb péče. Včasná detekce navíc může významně ovlivnit emocionální pohodu pacientů a jejich rodin, což umožní lepší zvládnutí stavu a přípravu na změny, které přináší“ (8).

Je zapotřebí více výzkumu chůze na poznávání

Po přezkoumání této studie dr. C lifford Segil, neurolog z Providence Saint John's Health Center v Santa Monice v Kalifornii, uvedl, že byl překvapen, když viděl studii využívající poruchu chůze jako diagnostický nástroj pro poruchu ztráty paměti, jako je spíše mírná kognitivní porucha a nikoli jako diagnostický nástroj pro pohybovou poruchu, jako je Parkinsonova choroba.

"Zdravý rozum říká, že starší pacienti s poruchou hybnosti budou mít více problémů s chůzí než starší pacienti se ztrátou paměti," uvedl dr. Segil.

"Anormality chůze lékaři nikdy nepoužívali k diagnostice poruchy paměti, jako je Alzheimerova demence."

K předmětné studii Ryan Glatt, MS, CPT, NBC-HWC, trenér pro zdraví mozku a ředitel programu FitBrain na Pacific Neuroscience Institute v Santa Monice v Kalifornii, uvedl, že tato studie je velmi zajímavým pokrokem ve vývoji funkčních hodnocení, která berou v úvahu jak fyzickou mobilitu, tak kognitivní schopnosti.

"Existují již dřívější hodnocení chůze, která korelují s kognitivními schopnostmi u osob s mírnou kognitivní poruchou a demencí, jako je Gronin gen Meander Walking test a Tim ed Up and Go Dual-Task assessment, a je zapotřebí dalšího výzkumu, abychom lépe pochopili rozdíly a hodnoty těchto typů hodnocení" (8, 9).

     - Ryan Glatt, trenér pro zdraví mozku

Dr. Karen D. Sullivanová, certifikovaná neuropsycholožka, majitelka společnosti I CARE FOR YOUR BRAIN a Reid Healthcare Transformation Fellow ve FirstHealth of the Carolinas v Pinehurstu v Severní Karolíně, po prostudování tohoto výzkumu uvedla, že se jí líbí celkový přístup této studie, protože autoři zdůrazňují, že posouzení chůze je vynikajícím doplňkem podrobného neuropsychologického hodnocení.

"Podtypy demence jsou nejčastěji spojovány s kognitivními změnami, ale musíme se více posouvat k holistickému chápání, které zahrnuje fyzické, smyslové změny a změny nálady/chování."

"Podtypy demence jsou nejčastěji spojovány s kognitivními změnami, ale je třeba se více přiblížit komplexnímu chápání, které zahrnuje fyzické, smyslové změny a změny nálady/chování."

"Tento diagnostický nástroj by byl skvělou součástí multidisciplinárního týmu pro posouzení celé osoby při diagnostice demence."

Závěr

Asi 20 % světové populace má mírnou kognitivní poruchu (MCI), u 10 %–15 % z nich se rozvine demence.

V současné době neexistuje žádný lék na MCI, ale včasná diagnostika a intervence mohou pomoci zpomalit progresi.

Nová studie vyvinula způsob, jak využít analýzu chůze k testování raného kognitivního poklesu.

Vědci zjistili, že potíže s chůzí po zakřivené cestě byly spojeny s časným kognitivním poklesem.

Nový výzkum ukazuje, že jednoduché oční vyšetření může úspěšně odhalit Alzheimerovu chorobu mnoho let před příchodem jejích příznaků

-  Pixabay

J. D. Heyes, 15. července 2016

Nový druh očního testu, který je nenáročný k provádění, by mohl pomoci lékařům primární péče účinně odhalovat Alzheimerovu chorobu - a to mnoho let předtím, než se u pacientů objeví její první známky a příznaky. Toto vyplynulo z výsledků jednoho vědeckého výzkumu a mohlo by to kromě jiného také umožnit nové způsoby testování léků proti této nemoci.

Agentura The United Press International zveřejnila informace o nové metodě, s jejíž pomocí vědci z univerzity v Minnesotě monitorovali změny v odrazivosti světla na sítnici laboratorních myší. Výsledky měření se výrazně měnily v souvislosti s postupující Alzheimerovou chorobou. To přivedlo vědce na myšlenku, že tuto nemoc by mohlo být možné detekovat i dlouho před tím, než se dostaví její první příznaky.

V současnosti zatím není k dispozici žádná metoda k určování této nemoci. Její diagnóza se stanovuje až na základě příznaků, které již nastaly a v průběhu času se neustále zhoršují.

Vědci stále ještě nedokáží přesně popsat příčiny Alzheimerovy choroby, avšak současný výzkum naznačuje, že nemoc souvisí s nárůstem povlaku z amyloidu v mozku. Jeho množství může být měřeno s pomocí speciálního vybavení a souvisí s poklesem duševních, mentálních a rozlišovacích schopností při progresu choroby.

Vědci z centra pro vývoj nových léků, které je součástí the University of Minnesota popsali jako první podobnost chorobných změn, které se při Alzheimerově chorobě odehrávají na sítnici a v mozku. Tyto tkáně jsou propojené a obě jsou součástí centrálního nervového systému. Protože je ale oční sítnice snadno dostupná pro přístrojová vyšetření, její změny je mnohem snadnější detekovat.

„Pozorovali jsme změny na sítnicích u myší s Alzheimerovou chorobou již v období, kdy ještě nešlo zjistit žádné neurologické známky této nemoci,“ sdělil v tiskovém prohlášení Dr. Swati More, který v centru pracuje jako profesor-asistent. „Takovéto výsledky se blíží tomu nejlepšímu scénáři, který jsme od tohoto projektu očekávali.“

Po dobu realizace této studie, která byla publikována v časopise the journal Investigative Ophthalmology and Visual Science, se vědcům podařilo sestrojit speciální zobrazovací systém, který využívali pro snímací kameru. Prostřednictvím ladění vlnových délek v tomto systému měřili odrazivost světla na sítnicích pokusných myší.

Když pak porovnávali odrazivost světla u myší s Alzheimerovou chorobou s volně žijícími zdravými jedinci, vyšlo najevo, že u nemocných myší dochází k redukcím množství odraženého světla ze sítnice.

A právě tyto naměřené změny odrazivosti indikují nárůst povlaku amyloidu na sítnici a s tím současně i na mozku. S použitím tohoto postupu je tedy možné detekovat nemoc ještě dlouho předtím, než začnou být pozorovatelné úbytky rozlišovacích a paměťových schopností.

V nejbližší budoucnosti vědci plánují začátek 1.fáze klinických pokusů, kdy bude jejich zobrazovací systém sítnice testován u lidí. Předpokládá se, že bude možné sestavit nenákladnou diagnostickou metodu, která by mohla vést k účinnému a včasnému léčení choroby, aby později nebylo nutné pouze léčit její trvalé příznaky.

Dr. Robert Vince - ředitel centra pro vývoj nových léků k tomu říká: „Abychom dokázali skutečně léčit Alzheimerovu chorobu, potřebujeme u pacientů zahájit terapii ještě předtím, než se objeví její první příznaky. Až dosud jsme ale neměli k dispozici způsob, jak testovat efektivnost léčby, protože jsme neznali žádný diagnostický nástroj, který by to dokázal.“

„Dosud používané metody jsou využitelné až v okamžiku, kdy se v mozku vytvoří dostatečně silný povlak z amyloidu. Naše nová technologie je neinvazivní cestou, jak určit Alzheimerovu chorobu ještě dřív, než je tento povlak vytvořen.“

Bez ohledu na to, jak je tato choroba diagnostikována, mnoho jiných odborníků na medicínu preferuje její léčbu přírodními cestami - a to je předmětem nadcházejícího summitu o Alzheimerově chorobě a demenci.

Originál: https://www.naturalnews.com/054670_Alzheimers_eye_test_amyloid_plaque_detection.htm

Posilujte svou mysl a zabraňte vzniku Alzheimerovy choroby s pomocí účinných strategií

- Pixabay

Paul Fassa, 21. října 2011

Jakmile začnete zápasit s upamatováním se na jména nebo tituly, které jste si u lidí kolem vás dříve vybavovali celkem snadno, zřejmě už i vám nastal čas, abyste se ohlíželi po preventivních opatřeních, která by vám mohla pomoci.

Neobvyklé výživové stimulátory pro mozek

Acetylcholin je tzv. neurotransmiter, který s věkem v těle ubývá a je potřeba se od středního věku starat o jeho přísun. Toho lze dosáhnout především volbou správné výživy. I kdyby u mozkových buněk dosud ještě nenastal významný úbytek, při nedostatku acetylcholinu se může vybavování vzpomínek stát i bezvýsledným.

Máme však k dispozici potravinové doplňky, které mohou tento stav napravit. Podle zjištění, ke kterým došel Dr. Ray Sahelian, MD, mohou tyto užitečné doplňky u zlepšování paměti přinášet rychlé výsledky.

Jedná se především o tyto zdroje:

  • ginkgo biloba
  • ženšen
  • semena konopí
  • semena lnu
  • nebo šalvěje španělské

L-arginin je zdrojem NO – plynu, který podporuje krevní zásobení mozku a dalších orgánů. Tyto jeho účinky jsou ale popisovány jako sekundární, neboť má pomáhat hlavně proti infarktům a mrtvicím.

U oxidu dusnatého byly zjištěny přínosy při léčbě zpomalující stárnutí a zhoršování mozkových funkcí při vyšším věku. U pacientů s poraněním mozku se dokonce jako první pomoc využívá inhalace tohoto plynu.

Další přístupy kromě výživy

S věkem u člověka klesá produkce mnoha hormonů, ale netýká se to kortizolu. Jak popsal Dr. Al Sears, produkce tohoto hormonu se s věkem dokonce zvyšuje a bývá hlavní příčinou mentálního nebo mozkového zhoršení. Jde o hormon, který se vylučuje především při zvýšeném stresu, aby se mohla odehrát odezva „bojuj nebo utíkej“. Z toho tedy vyplývá, že minimalizací stresové zátěže lze dosáhnout i potlačení nadměrné produkce kortizolu.

Prokázanou metodou pro snižování stresu je meditace. Také tzv. pozice mrtvoly, prováděná při józe, může vyvolávat stav hluboké relaxace a eliminovat každé zbytečné napětí. Pokud jsou obě tyto metody praktikovány každodenně, může to vést i ke změnám v chování, kdy v případě běžných stresových faktorů už nedochází k tak velké stresové zátěži.

Hluboká relaxace vedoucí k uvolnění všech stažených svalů je účinným opatřením, vedoucím k omezení produkce kortizolu.

Pomáhá i cvičení – a nemusí být přitom nijak náročné. Rychlejší chůze na vzdálenost kolem jedné míle několikrát týdně má prokazatelné účinky na zlepšování paměti a duševní svěžesti. Platí to především u jedinců středního a vyššího věku.

Nedávno se prokázalo, že už jen jednoduché tříminutové cvičení může zabránit zastřenému myšlení a přinést duševní svěžest. Podívejte se např. na video, které je v odkazech na konci článku.

Pokud používáte svou mysl k činnostem, které vás zajímají, je to prozíravé. Také zde totiž platí zásada „Využívejte ji – jinak ji ztratíte“. Než abyste se připravovali na penzi, při které bude váš život naprosto ležérní, zvykejte si raději na nějakou pravidelnou aktivitu, která je pro vás zajímavá a vyžaduje si i zapojení hlavy.

Originál: www.naturalnews.com/033930_Alzheimers_prevention.html

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ EXTRAKTY

S CERTIFIKÁTY

Níže uvedené nejúčinnější přírodní přípravky s ochrannou známkou Superionherbs sice mohou velice dobře účinkovat, nicméně je vhodné souběžně začít u sebe, protože chronické obtíže mají zpravidla tyto společné jmenovatele:

Jedině ochranná známka "Superionherbs" garantuje množství účinných látek v níže uvedených extraktech a samozřejmě u každé šarže.

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max
Reishi (čínsky Ling Zhi) a její užívání, uvádějí staré čínské spisy z doby už před více než 2 400 lety. Tato vzácná houba je také nazývaná latinsky Ganoderma lucidum, v překladu "božská houba...

Cordyceps sinensis

Cordyceps sinensis
Cordyceps je velice specifická cizopasná houba, která roste od nepaměti pouze v horských oblastech Číny a Tibetu. Pro své specifické účinky je v čínské medicíně především Cordyceps sinensis používán...

Sibiřská Čaga

Sibiřská Čaga
Čaga, dřevokazná houba se živí šťávami stromů, především z břízy, jilmu, jeřabiny, jasanu, ale nejvyšší léčivé účinky má houba Čaga rostoucí na břízách. Ideální sběr je na podzim a na jaře, kdy má...

Hericium erinaceus

Hericium erinaceus
Hericium je poměrně vzácná houba, která svým tvarem připomíná mořský korál. Roste paraziticky především na tvrdém dřevě dubů a buků, přičemž roste zejména v jihovýchodní Asii. Na našem území ji...

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)
- na konci stránky: "Klinické studie s Coriolusem u onkologických pacientů" Coriolus versicolor nebo-li čínsky YunzhiYunzhi je druhem dřevokazné houby, která je již celá staletí využívá v tradiční...

Shiitake

Shiitake
Shiitake (lat. Lentinus edodes), česky Houževnatec jedlý je uznávaný přírodní prostředek jako Reishi, Cordyceps, Hericium a Sibiřská Čaga. Jejími hlavními aktivními komponenty jsou polysacharidy...

Hlíva ústřičná

Hlíva ústřičná
V posledních desetiletích se základní výzkum věnuje daleko podrobněji než kdykoli jindy komlexnějšímu složení a biologickým účinkům hlívy ústřičné a jejím jednotlivým složkám. Na základě výsledků...

Agaricus

Agaricus
Agaricus blazei Murill, česky žampion brazilský Agaricus blazei Murrill je jedlá brazilská houba s nízkým obsahem kalorií a velkým množství živin. Pochází z malé brazilské vesnice jménem Piedade...

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)
Beta glukany 1,3/1,6D jsou přírodní polysacharidy nacházející se také v buněčných stěnách kvasinek rodu Saccharomyces cerevisiae a všech medicinálních hub. Obsažené beta-glukany jsou získávány...

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)
Synergická kombinace extraktu z plodů ze stromu Camu Camu a quercetinu s maximální vstřebatelností vitamínu C. Camu Camu Camu Camu je nízký malý strom rostoucí divoce podél řek v oblastech...

Ashwagandha

Ashwagandha
(Ashwagandhá – witánie snodárná – witánie uspávající – Withania somnifera) je polokeř, který dorůstá do výšky 1 - 1,5 metru. Původem je ze severozápadní Indie. Roste také v severní Africe a na...

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent
10 prokázaných zdravotních přínosů kurkuminu Koření známé jako kurkuma je možná nejúčinnějším existujícím doplňkem stravy. Mnoho kvalitních studií ukazuje, že kurkuma má zásadní přínosy pro vaše...

Rdesno mnohokvěté - He shou wu

Rdesno mnohokvěté - He shou wu
Che-šou-wu (He Shou Wu) je v asijské bylinné medicíně jednou z nejpopulárnějších a nejvíce ceněných posilujících bylin. He-šou-wu je zpracovaná kořenová hlíza rostliny Polygonum multiflorum (rdesno...

Graviola - Annona

Graviola - Annona
Extrakt z listí ze stromu Graviola - přirozený zabiják rakovinových buněk – 10.000 krát silnější než chemoterapie A proč to nevíme? Je to proto, protože určité velké korporace chtějí dostat zpět...

Maca

Maca
Maca, přezdívaná jako peruánský ženšen nebo peruánská viagra roste v jihoamerických Andách, vyskytuje se ve výškách kolem 4000 metrů n.m. a odolává až mrazům -20°C, stejně jako žáru slunce. Vzhledem...

Chitomax

Chitomax
Princip působení Chitomaxu: Je známo, že viskózní vláknina a zejména chitosan působí na metabolismus tuků, snižuje vstřebávání cholesterolu ze stravy a váže se na žlučové kyseliny, a tím snižuje...

Fenuprim

Fenuprim
chitomax + bylinky + kyselina alfalipoová FENUPRIM – jedinečná kombinace pěti přírodních látek, synergicky působících, která vám může pomoci při formování vaší postavy. Pro většinu lidí jsou právě...

Dračí krev

Dračí krev
Dračí krev – Dragons blood Když se v amazonské džungli někdo poraní, škrábne nebo je pokousán hmyzem, někdy můžete vidět jak mačetou sekne do jednoho druhu stromu a temně rudou pryskyřici si kápne do...

Danshen Q10 cardio

Danshen Q10 cardio
Danshen Q10 cardio Synergická kombinace extraktů a mikroživin pro normální funkci srdce. Kombinace extraktu z kořene Danshen, koenzymu Q10, vitamínu E a thiaminu je synergická kombinace – působení...

Šafrán

Šafrán
Saffron – Brain and Neuro balancer Přírodní doplněk stravy určený ke zmírnění stresu, zlepšení nálady a zvýšení pocitu pohody. Obsahuje unikátní synergicky působící kombinaci patentovaného extraktu...

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent
Silybin Phytosome® – silibinin s vysokou vstřebatelností - novinka na ochranu a regeneraci jater Jaterní buňky odstraňují mj. z krve trávicího ústrojí baktérie, viry a jiné patogeny. Zdravá játra do...

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent
Boswellia Phytosome® - novinka s vysokou vstřebatelností, s protizánětlivým a protibolestivým účinkem Boswellia serrata, česky kadidlovník pilovitý je středně velký strom z čeledi březulovitých. Jeho...

S-Acetyl-L-Glutathion

S-Acetyl-L-Glutathion
Glutathion je nejsilnější antioxidant, který vytváří tělo, přičemž S-acetyl-L-Glutathion je nejpokročilejší formou biologicky dostupného glutathionu. Jeho účinnost se rovná nitrožilnímu podávání...

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení
Unikátní kombinace vysoce kvalitních extraktů z hub a rostlin, doplněná o betaglukan vysoké čistoty (nad 80%) a vitamíny na podporu imunity. Devět složek synergicky spojených v blahodárný komplex na...

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium
  KOHI-FOCUS SLOŽENÍ: Instantní káva 76,4 % (100% káva Arabica), Ashwagandha extrakt 10 %, Chaga extrakt 8 %, Tulsi extrakt 5 %, Sibiřský ženšen extrakt 0,5 % 100% Arabika, zklidňující...

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

           DUBEN 2024 - 31 článků

                KVĚTEN 2024 - 17 článků

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

  • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
  • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

  • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života