Těžké kovy - hliník a rtuť, insekticidy, pesticidy, herbicidy a glyfosát. Odstranění z těla, preventivní detoxikace toxinů

Dr. Dietrich Klinghardt

Těžké kovy v životním prostředí jsou daní naší moderní doby. Od doby industriali­zace se uvolňuje stále více těžkých kovů ze zemské kůry a vyskytují se částečně ve vzduchu, ve vodě a v po­tra­vinách. Postupem času se usazují v těle a da­jí se jen těžko vyloučit. Dnešní městský člověk je jimi asi 500-1000x silněji zatížen, nežli člověk před dobou industrializace. I při „nepatrném“ zatížení přispívají jedovaté kovy k mnoha civilizačním nemocem.

V roce 2020 provedl dr. Dietrich Klinghardt jednu z největších toxikologických studií na světě na 1200 pacientech a porovnal ji s výsledky, které zjistil před 10 lety.

Výsledek toxikologické studie MUDr. Dietricha Klinghardta

V německé populaci před 10 lety bylo nalezeno v krvi u jednoho člověka v průměru 20 toxinů nad prahem detekce. A v současnosti? Více než 500 toxických látek, což je šokující číslo. Jak konstatuje dr. Klinghardt, je to

exponenciální nárůst v podstatě neslučitelný se životem!

K tomuto výsledku byla použita aferéza, což je metoda, kterou vyvinul německý toxikolog dr. Richard Straube - postup promývání krve, kdy se toxiny odfiltrují z krve a poté je již lze laboratorně analyzovat.

Toxiny

Toxiny mohou být rozpustné ve vodě nebo v tucích. Dva hlavní rozpustné toxiny ve vodě jsou thimerosal (rtuť) - používá se ve vakcínách a známý herbicid, glyfosát (Roundup) od Monsanta (nejnenáviděnější organizace v USA, předzdívaná "MONSATAN"), které již vlastní německý Bayer - MUDr. Klinghardt uvádí, že se tyto toxiny ukládají v ledvinách, plících a kostech.

Toxiny rozpustné v tucích jsou benzenové deriváty, insekticidy, pesticidy a herbicidy. Ty se usazují v tukové tkáni, což z nich činí silné neurotoxiny, protože mozek se skládá převážně z tuku.

Toxiny rozpustné ve vodě a tuku vyžadují různé metody detoxikace.

Jak eliminovat toxiny rozpustné v tucích

Dr. Klinghardt doporučuje pro odstranění těchto toxinů z těla kombinaci infrasauny a absorbentů, jako je chlorella, ecklonia cava (hnědé řasy) a enterální gel. Vzhledem k enormní zátěži toxiny je doporučeno každodenní užívání absorbentu, i dvou.

Když budete provádět infrasaunovou terapii (doporučeno 20 minut denně), uvolněné toxiny jsou pak absorbenty vázány, což umožňuje jejich bezpečnou eliminaci, než aby byly znovu absorbovány ze střeva do těla.

Mozek

V těle můžete mít přes 20 000 chemikálií, ale dvě z nich jsou zvláště nebezpečné pro mozek. Je to glyfosát a hliník.

Glyfosát a hliník

Glyfosát (Roudup) je chelátotvorné činidlo. Když máte glyfosát v potravě, váže na sebe všechny stopové minerály, a proto ty nejsou k dispozici pro absorpci. Existuje však jedna výjimka a tou je hliník. Glyfosát totiž v tomto případě funguje naopak - jako raketoplán pro hliník. Naváže ho na sebe, pronikne s ním přes střevní stěnu do tkání a distribuuje jej v celém těle.

Štítná žláza, neurodegenerativní onemocnění...

Jedním z neuvěřitelně běžných onemocnění souvisejících s toxicitou hliníku je nedostatečně aktivní štítná žláza. Hydroxidy hliníku - například ty, které se vyskytují v antacidech a vakcínách - skutečně narušují střevní absorpci hormonů štítné žlázy. Má také afinitu k nervovému systému a má sklon shromažďovat se v mozku, míše a enterickém nervovém systému, přičemž na všech těchto místech blokuje životně důležité funkce.

Všeobecně je známo, že ženy jsou podstatně citlivější na absorbci toxinů. To je vysvětlení proč tolik žen má podstatně větší potíže se štítnou žlázou než muži, případně jsou již bez ní.

Detoxikace glyfosátu - glycinem

Glyfosát (Roudup) je analogem aminokyseliny glycinu. To znamená, že se uchycuje v místech, kde potřebujete glycin. Při detoxu se glycin spotřebovává a proto jej hodně lidí nemá v těle v potřebném množství pro účinnou detoxikaci.

Abyste eliminovali glyfosát, musíte saturovat své tělo právě glycinem. Dr. Klinghardt doporučuje užívat 1 čajovou lžičku (4 gramy) glycinového prášku dvakrát denně po dobu několika týdnů a poté snížit dávku na jednu čtvrtinu čajové lžičky (1 gram) dvakrát denně. Dojde k uvolnění glyfosátu z vašeho těla a umožní se jeho odstranění močí.

Glycin je levný (kg přes 100,- Kč) a chutná sladce. Ideální je, pokud jej sníte s jídlem, když máte podezření, že je kontaminováno glyfosátem, aby se neuchycoval místo případně chybějícího glycinu v těle.

Hliník nebezpečně zatěžuje tělo

Profesor Chris Exley

Všichni máme nějakou úroveň hliníku v těle. Tkáně jsou nejvíce náchylné ke shromažďování hliníku a hlavně ty tkáně, s pomalým buněčným obratem. Buňky se rychle obnovují na kůži, ale ne už tak rychle v kostech, srdeční tkáni a mozku. Poslední tři jmenované nemají tak rychlý celulární obrat a mají největší sklon uchovávat hliník.

Ano, v mozku se velmi dobře hromadí hliník a jeho velké množství souvisí s chronickým únavovým syndromem, epilepsií, ADD, Alzheimerem, Guilliane-Bare syndromem (běžný vedlejší účinek po očkování) a s dalšími neurologickými poruchami.

Sloučeniny hliníku po aplikaci vakcíny obejdou játra a ledviny a mají sklon zůstat v tkáních s pomalou buněčnou obnovou – kosti, srdeční tkáň a mozek. Dalším zdrojem hliníku je kouření tabáku a marihuany, opalovací krémy a kosmetika.

Všechny očkovací vakcíny obsahují hliník! Říkají nám, že jsou bezpečné…. Dr. Exley se také zmínil o tom, že většina vakcín obsahuje také železo – a železo v kombinaci s hliníkem vytváří biochemicky-reaktivní sloučeninu.

V posledních 100 letech jsme zvýšili velmi značně zatížení našich těl hliníkem. Práh pro toxicitu hliníku se mění, což má za následek neuvěřitelné zvýšení neurologických poruch.

Během tohoto  “Věku hliníku“ a je nezbytně nutné hliník eliminovat z našich těl jak jen je to možné. Proto co nejméně používejte hliníkovou folii alobal. Neolizujte hliníkové zakrytí kelímků např. se smetanou.

Detoxikace hliníku

Hliník je škodlivější než jakýkoliv jiný toxin. V zásadě poškozuje receptory, které máme na buněčné stěně, hormonální receptory, receptory neurotransmiterů, receptory inzulínu. Všechny jsou zmateny hliníkem.

Chcete-li eliminovat hliník, musíte zvýšit příjem oxidu křemičitého. Dr. Klinghardt doporučuje používat byliny bohaté na křemík, jako je přeslička rolní a koriandr. Dr. Yoshiaki Omura před 20 lety ve studii prokázal, že lze velmi rychle snížit obsah hliníku pouhou aplikací výtažku z koriandru.

Rtuť

Co je to amalgám?

Amalgám označuje slitinu kovů se rtutí (latinsky amalgama). Z poloviny se sklá­dá ze rtuti, zbytek se dělí mezi stříbro, cín a měď. Všechny součásti patří k těžkým ko­vům. Amalgám je dnes největší zdroj za­moření těla rtutí. 80 až 90% obyvatel spol­ko­vých zemí Německa má průměrně až 12 zubních výplní z amalgámu. Každý rok se zde na výrobu 53 miliónů amalgámo­vých plomb spotřebuje 20 tun rtuti. Po de­seti letech se v některých plombách nachází už jen polovina původní rtuti. Tím se výplně zmenšují a vznikají okrajové trhliny, v nichž se usazují baktérie. Tak musí být staré výplně čas od času nahrazovány.

Jak se dostává rtuť do těla?

Uvolňování rtuti z amalgámu se děje vli­vem žvý­ká­ní a skřípání zubů, horkých či ky­se­lých jídel a nápojů (cola, limonáda, káva, ocet, kyselé ovoce atd.) a vlivem cuk­­ru a potravy obsahující cukr, který bak­terie bě­hem 5 minut zpracují na ky­se­li­nu. Čiš­tě­ní zubů zubní pastou, obsahují­cí fluo­rid a brusivo k tomu přispívá právě tak jako skutečnost, že v puse máme le­go­­vané zlato a můstky obsahující kovy. Elek­tromagnetické záření obrazovek a mo­bilů k tomu také může přispívat, též by­chom neměli podceňovat kou­ře­ní jako dáv­kovač kyselin. Znáte to jistě ze školy: kyseliny rozpouští kovy.

Rozšíření rtuti v těle

8% rtuti je přijímáno jako pára plícemi a ukládá se v nervové soustavě. 7% se do­stává s jídlem do těla, z toho je vstře­bá­no jen málo, zbytek se vyloučí stolicí. Ioni­zovaná (elektricky vodivá) rtuť je přijímána od 10 do 15%. Dostává se do krve, plic, střeva a ledvin, přičemž ledviny často reagují alergicky až k selhání led­vin, pokud je zatížení vysoké. Těžké kovy patří k nejdůležitějším faktorům, které buň­kám způsobují oxidační stres a spotřebovávají antioxidanty. Vysoká hodno­ta tuku v krvi a zvýšení cholesterolu mů­že být rovněž způsobeno těžkými kovy. Ko­lem usazenin těžkých kovů se v těle tvo­ří místní nádory. Způsobují ostatně emoční nestabilitu a nespokojenost. Z amal­gá­mo­vých plomb se průběžně uvolňuje rtuť jako pára, která se při nade­cho­vání  plí­ce­mi  dostává do krve nebo pří­mo přes či­chové nervy do mozku. Ostat­ní části amal­gámu se korozí roz­pouš­­tě­jí a dostá­va­jí se do střeva. Tam se vyt­váří vlivem střev­ních bakterií jedovatý metyl rtuti, kte­rý se odtud dostává do led­­vin, mozku a jater a většinou způso­bu­je neurologic­ké poruchy.

Proč rtuť škodí tělu?

Jedovatost rtuti je způsobena především dí­ky jejímu sklonu vázat se na síru. Síra je součástí mnoha proteinů v těle, např. cys­­tinu, cysteinu a methioninu. Proteiny jsou zase hlavní části enzymů, které pro­vá­­dějí látkovou výměnu, produkují energii a hor­mony a likvidují nestravitelné zbytky po­­travy. Rtuť se váže na skupiny síry v enzymech a tím je blokuje. Kromě toho mů­že tento těžký kov vytlačit  stopové prv­­ky jako selen a zinek z jejich vazeb v en­­zymech, čímž tyto ztratí svou působ­nost. Vznikne tím nedostatek stopových prv­ků. Díky vazbě na proteiny buněčné mem­­brány brzdí rtuť – ale též hliník, olo­vo a kadmium – transport vápníku, dras­lí­ku a sodíku do buněk, což omezuje jejich funkčnost. Ke vší bídě vytváří ještě v ze­sílené míře volné radikály, které mo­hou všem tkáním a orgánům způsobovat ško­­dy. Účastní se na vzniku nemocí auto­­imunitního systému, urychluje stár­nu­tí, rakovinu, artritidu, nemoci oběho­vé­ho systému a srdce atd.

Novým poznatkem je, že baktérie se za pří­­tomnosti amalgámu stávají rezistentní pro­ti rtuti a současně také nereagují na různá antibiotika.

Rtuť poškozuje imunitní systém

Ve vnějším buněčném obalu se nacházejí mno­­há bílkovinná spojení jako zpro­střed­­kovatelé informací nebo také jako po­znávací známky pro imunitní systém. Rtuť se na ně může vázat a ničit jejich funk­ci, takže např. imunitní systém náhle po­važuje vlastní buňky za nepřátele a po­kouší se je zničit. To může vést k ne­mo­cem autoimunitního systému. Těžký kov může navíc vniknout do imunitních bu­něk a může je zničit.

Poškozování nervových buněk

Rtuť se shromažduje na nervových buň­kách. Usadí se na tubulinu (globulární pro­tein) na místě zprostředkování povelů a překáží jeho schopnosti provádět trans­port. Následkem toho nerv nemůže správ­ně přijímat výživné látky a posílat své příkazy dále, nakonec jej to může usmr­tit. Rtuť je nadto schopna zničit mye­li­novou pochvu, která zahaluje nerv.

Další škody

Přišlo se na to, že rtuť brání v příjmu ami­no­kyselin do mozku a vylučování zplodin me­tabolického procesu a jedů z něj a že vede k zmenšenému příjmu energie a též k pro­pustným místům v kapilárních stě­nách.

Lidé zatížení amalgámem přijímají ve zvý­šené míře také jiné jedy z životního pro­středí, protože tento těžký kov brání buň­kám v tom, aby se izolovaly, a ne­chá­vá těžké kovy, pesticidy a formaldehyd snad­něji vnikat. Takto se mohou jedy hro­madit 30-100x více než u lidí bez amal­gámu a jedovaté účinky se mohou umocnit až 2000x.

Jedovatost rtuti

Otrava nositelů amalgámu probíhá chro­nic­ky. Rtuť je plíživý jed, o němž nikdo ne­ví, kde se přesně usadí a kdy ukáže své účin­ky. Pokud vám zubař například od­stra­ní plomby, musí je odstranit jako zvlášt­ní odpad, aby se nezamořila voda (nositelé amalgámu jako zvláštní od­pad­ní deponie?) Během kousání se z plomb uvol­ňuje 20-100, ojediněle dokonce až 700 mikrogramů rtuti. Předpis týkající se pit­né vody dovoluje 1 mcg na litr vody. Po­kud by naše sliny byly pitnou vodou, ne­směli bychom ji pít. Akumulační or­gá­ny játra, ledviny, plíce a mozek ukládají při­jatou rtuť do svých buněk, kde většinou zůstává doživotně a provozuje své zlořády.

Lidem, kterým je diagnostikována rakovina, je doporučeno mj. odstranit amalgám z úst.

Příklad: Dr. Schreiber informuje: „Zu­ba­­ři. Ti mají nejvyšší přírůstek sebevražd a nej­vyš­ší počet neurologických a psychologických onemocnění. V jedné studii za­měřené na hypofýzu měli zubaři v prů­mě­ru 4x více rtu­ti v hypofýze (důležitá žlá­za regulující hor­mo­ny) než ostatní po­pu­lace a 40x více než li­dé bez amalgá­mo­vých výplní. Lidé, kteří byd­lí nad zu­bař­skou ordinací nebo vedle ní, jsou za­mo­řeni rtutí. Je možné ji s úspěchem vy­vést z těla.“

Ukládání rtuti

Největší díl rtuti uložené v těle se nachází v mozku a nervových tkáních, ledvinách, nad­ledvinkách (chronická únava), plicích, játrech, štítné žláze (studené ruce a no­hy), hypofýze, slinivce břišní, pohlavních or­gánech a v tukové tkáni.

Podíly rtuti v mozku, ledvinách a žlázách zů­stávají prokazatelné po léta, a to v zá­vis­losti na počtu plomb.

Důkaz rtuti

Laboratorními metodami se dá substan­ce do­ká­zat v krvi, stolici nebo ve vlasech. Ve va­zi­vo­vé tkáni se prokazuje pomocí bio­rezonance, elektroakupunktury podle Volla nebo pomocí kineziologického svalo­vé­ho testu. V buňkách se nedá zjistit žádnou metodou.

Nemoci

Podle Dr. Klinghardta je rtuť v mozku zod­povědná za nervová onemocnění jako je Alzheimerova choroba, roztroušená skle­róza, amyotrofická laterální skleróza, Par­kinsonova choroba, poruchy paměti, závratě, deprese, záchvaty vzteku, pla­chost, koktání, poruchy učení, porucha čte­ní (legasthenie), poruchy vidění a slu­chu s tinitem.

Organické nemoci: každý neškodný či zhoub­ný nádor na játrech, ledvinách a kost­ním morku vykazuje vysoké hod­noty rtuti.

Oslabení imunity a současně rezistence pro­ti antibiotikům mohou poukazovat na rtuť.

Problémy s klouby, revma a fibromyalgie (bo­lestivost svalů, ztuhlost, poruchy spán­ku), ale také střevní problémy se zá­cpou a infekcí candida (rod aerobních kva­sinkových dimorfních hub) mohou být za­příčiněny rtutí.

Vznik infekčních nemocí

V současné době se diskutuje o vzniku in­fek­čních nemocí jako reakci těla na za­mo­ření rtu­tí, jako pokus organismu osvo­bo­dit se od toho­to těžkého kovu. Mnoho pů­vodců infekcí vá­žou jedovaté těžké ko­vy a dělají je tak pro tělo neškodnými. K to­mu patří: houby candi­da, stafylokoky (pů­vodci zánětu mandlí, bron­chi­tidy, zá­ně­tu vedlejších nosních dutin, záně­tu mo­čového měchýře a prostaty), strep­to­ko­ky (původci angíny, spály, růže), tyčin­ko­vité baktérie (legionella,  listerie, bore­lie), viry (např. herpes, varicella-zoster, HIV...) a jiní původci infekce. Projevy těch­to nemocí se po vyvedení těžkých ko­vů z těla zásadně zlepší.

Těhotenství

Pro dítě je často nebezpečné již vůbec při­jít na svět. Maminky odevzdávají plodu ne­jen potřebné minerály, nýbrž i těžké ko­vy. Tak maminky odklidí např. 40-60% své­ho zatížení rtutí přes placentu u své­ho prvorozeného dítěte. Později narozené děti potom obdrží méně, ale jen do té doby, než si matka nechá udělat nové plom­by... Pokud má matka  6-10 výplní z amal­gámu, pak dosahují koncentrace rtu­ti u prvorozeného dítěte v mozku hod­no­ty dospělého se 7 až 8 amalgámovými plom­bami. Dochází k zpomalenému růs­tu s malým přírůstkem a k opožděnému vý­voji nejen nervového, ale i imunitního sys­tému. Symptomy chronické otravy rtu­tí u dětí jsou poruchy učení, autismus, de­prese, poruchy čtení, záněty střev, hy­per­aktivita, neurodermitis a jiné.

Terapie a péče o dítě

V těhotenství a v době kojení by měla mat­ka brát 3x denně jednu kapsli chlo­relly a 30 mg zinku, které odchytí cir­ku­lující  rtuť. Po porodu může zkušený te­ra­peut provést u novorozence pročiště­ní pomocí tinktury z medvědího česneku, řas chlorelly a malého množství tinktury z ko­riandru. K tomu omega-3 esenciální mast­nou kyselinu pro látkovou výměnu v moz­ku a další vitální látky podle potřeb dítěte.

Prostředky k vyvedení rtuti z těla

Řasa chlorella pyrenoidosa

Jsou životní formy s nejbohatším ob­sa­hem chlorofylu na Zemi se silně pročiš­ťu­jícími účinky. Jejich buněčná stěna ze tří vrstev se skládá z nestravitelné celu­ló­zy a sporopoleninu. Díky polysacharidům a metylcobalaminu (druh vitamínu B12) odvádí chlorella rtuť z tkáňové vazby do krevního řečiště a přes stěnu střeva do stolice, kde je pevně vázaná na bu­něč­nou stěnu řasy a je vyloučena. Ve sto­lici nacházíme 20x více rtuti než v mo­či (u 12 amalgámových výplní se obje­ví například 50 mikrogramů rtuti na 1 kg stolice).

Chlorella a jiné řasy chelatizují (váží) těžké kovy jako arzén, olovo, měď, rtuť a uran. Mimo to na sebe váží díky ky­se­li­nám v řasách také radioaktivní substan­ce a účinně je vylučují. Organické škodli­vé látky jako PCB (polychlorované bifeny­ly), insekticidy, formaldehyd a jiné se váží prá­vě tak a jsou vylučovány.

Schopnost detoxikace jater od alkoholu je díky řasám nápadně zvýšena, dodávají anti­oxidanty, minerály a enzymy, které tělo potřebuje k detoxikaci.

Chlorella se svým vysokým obsahem chlo­ro­fylu má ještě další kvality. Váže tě­les­né pachy, detoxikuje, reguluje činnost střev, umí brzdit růst nádoru, podporuje ho­jení ran, zachycuje volné radikály, zvyšuje vý­kon srdce, vyrovnává krevní tlak, mírní bo­lesti, působí proti anémii (vitamín B12) a podporuje střevní flóru. Růstový faktor chlo­relly (CGF) zesiluje tělesné obranné síly a vyrovnává výkyvy cukru v krvi. Su­še­ná substance řasy sestává ze 60% bíl­ko­vin, 20% uhlohydrátů, 11% tuků (hlav­ně omega-3 esenciální mastné kyseliny) a 9% vitálních látek (vitamíny, minerály, en­zymy, chlorofyl, balastní látky...). Pří­jem 2,5 g denně kryje denní potřebu vita­mí­nu B12 již z 300%.

V mozku usazené těžké kovy může chlo­rella však mobilizovat jen málo.

Přípravky z řasy chlorelly musí být defragmentované, jinak by prošly tělem bez užitku (nestravitelná celulóza).

Česnek medvědí

V česneku medvědím a v menší míře také v čes­neku jsou obsaženy tzv. sulfhydry­lo­vé skupiny (vazby mezi sírou a vodí­kem), které přijímají rtuť do krve a mohou ji vylučovat přes ledviny. Česnek medvědí má podobné účinky jako syntetický tvůr­ce chelátů DMPS. Nemobilizuje však tak vel­ké množství těžkých kovů, proto od­vod trvá déle, tím je ale šetrnější pro tělo a s menšími projevy detoxikace. Česnek medvědí se může brát ve vysoké dávce, až k čichové hranici. V předjaří se dá při­pra­vit čerstvý jako salát. (Roste na vlh­kých lesních půdách. Pozor: nezaměňo­vat s jedovatými listy konvalinek. Či­cho­vá zkouška: česnek medvědí voní po čes­ne­ku). S trochou olivového oleje se dá z čes­neku medvědího vyrobit pesto (čer­stvé listy, nasekané, naložené v oleji), ji­nak se z něj dá připravit též tinktura. Česnek medvědí se může brát již před a po odstranění plomb. V kombinaci s chlo­rellou je detoxikace ještě silnější.

Česnek medvědí je 3-4x účinnější než klasický česnek, působí preventivně proti ne­mo­cem srdce a krevního oběhu, rakovině, po­siluje zažívací funkce a můžeme ho na­sadit proti parazitům a jiným původ­cům. Česnek medvědí i chlorella mohou ale vyjmout rtuť pouze z tkáňových va­zeb.

Koriandr

Jedině nať koriandru má podle dosavad­ních znalostí efektivní detoxikační účinky na rtuť z úložiště v buňkách a v nervové sou­stavě. Účinná je jedině čerstvá nať, kte­rá pochází z ekologického pěstování, aby dále nepašovala do těla jedy. Deto­xi­kač­ní substance je zřejmě lehce prchavá aro­matická látka, která se rychle dostává do mozku a otevírá iontové kanálky v ner­vových buňkách. Rtuť, která je vá­za­ná na buňky, může být nyní transporto­vá­na ven za předpokladu, že tu je koncen­trač­ní spád, tzn., že tu je více rtuti uvnitř bu­něk nežli venku ve vazivové tkáni. To je ta­ké důvod, proč musí být nejprve uvol­ně­na rtuť z vazivové tkáně pomocí chlo­re­lly a česneku medvědího, dříve než se vy­táhne z buněk.

Důležité: Jelikož kori­andr v nejkratší době posune mnoho rtuti do vazivové tkáně, může dojít při pře­dáv­ko­vání k silným projevům otravy. Proto se musí při použití koriandru použít vždy sou­časně chlorella a česnek medvědí. Po­tom může být mobilizovaný těžký kov „vy­zvednut“ z vazivové tkáně a vyloučen. Koriandr nesmí být nikdy použit za exis­ten­ce amalgámových plomb, jelikož by tělo rtuť posunovalo sem a tam a tělo by pak vykazovalo silné symptomy otravy.

Více než polovina pacientů s nemocemi z amalgámu může s dostatečným pří­jmem koriandru začít až po půl až jed­nom roce po vyvedení rtuti pomocí čes­ne­ku medvědího/chlorelly.

Shrnutí

Existují tedy účinné metody, které po­mo­hou zvítězit nad nemocemi způsobenými amalgámem, při nichž se rtuť v prvním kro­ku vyváže z vazivové tkáně a v dru­hém kroku z buněk a nervů. Nejdříve by měly být všechny amalgámové plomby od­straněny z ústní dutiny při dodržení ochran­ných opatření.

Je to sice zdlouhavá záležitost, ale velmi se vyplatí, protože pomůže získat zno­vu vaše zdraví a radost ze života.

Přirozené samoléčící síly těla

Pokud je organismus dobře zásobený mi­nerály a antioxidačními vitamíny – even­tuelně posílený do­plň­ky stravy – může v omezené míře vylučovat z va­zivové tkáně dokonce i těžké kovy sám. Pokud přijme potravou dostatek ami­nokyselin obsahujících síru (methio­nin a cystein v brokolici, růžičkové ka­pus­tě, špenátu, hrášku…) a aminokyseli­ny glycin a glutamin (v luštěninách, vej­cích, slunečnicových semínkách, mléč­ných produktech, rybách, jehněčím mase, drů­beži…) může z toho za pomoci vita­mí­nu B6 vytvořit svůj vlastní důležitý antioxidant glutathion, který se vytváří v játrech. To pomůže mezi jiným zmen­šit jedovaté účinky těžkých kovů jako je olovo, kadmium a rtuť.

Dostatečná přítomnost selenu, zinku a hoř­číku umožní optimální působení gluta­thionu na detoxikaci.

Glutathion a jeho mnohostranné využití

Glutathion podporuje normální činnost imunitního systému, vitalitu a revitalizaci organismu. Vyjímečné antioxidační účinky glutathionu doplňují další přírodní složky s antioxidačními vlastnostmi.

Glutathion je látka tělu vlastní, je obsažen v každé jeho buňce. Tělo ho získává z některých potravin (např. z určitých druhů zeleniny), z řady látek si ho samo syntetizuje. Mladé buňky těla ho mají dostatek, ale počínaje 30. rokem věku glutationu v buňkách ubývá. Od 50. let věku ho v těle dokonce bývá o 50-70% méně než v buňkách mladých. To s sebou nese předčasné stárnutí organizmu, řadu nemocí a poškození orgánů.

Glutathion vzniká v játrech a uplatňuje se při syntéze a opravě nukleových kyselin v organizmu, při vzniku bílkovin, prostaglandinů, transportu aminokyselin, odstraňování toxinů a karcinogenů, správné funkci imunitního systému, prevenci buněk před oxidačním stresem a při aktivaci řady enzymů v organizmu.

Jeho nízký obsah v těle je spojen s rychlým stárnutím, makulární degenerací, skvrnami na pokožce, diabetem, nemocemi plic a zažívacího ústrojí, křečovitými stavy, Parkinsonovým syndromem a jinými neurodegenerativními poruchami.

Glutathion se používá při Alzheimerově a Parkinsonově chorobě, šedém a zeleném zákalu, při alkoholizmu, prevenci stárnutí, astmatu, nádorových onemocněních, kardiovaskulárních chorobách (ateroskleróze a hypercholesterolemii), žloutenkách a onemocnění jater, snížené imunitě (včetně AIDS a chronickém únavovém syndromu), ztrátě paměti, zánětech pohybového ústrojí a při detoxikaci těžkých kovů a pro snížení toxického účinku některých léčiv (cisplatiny).

Parkinson a účinky Glutathionu, zkušenosti MUDr. Dietricha Klinghardta

výtah z přednášky Těžké kovy a jejich vylučování pro odbornou veřejnost na Spolkové vysoké technické škole v Curychu.

U neurologických onemocnění používáme Glutathion.

Zde je informace o dávkování, působí fantasticky zvláště u Parkinsonovy nemoci. Tehdy jsme začínali s 300 mg denně, toto množství jsme vstřikovali a pomalu jsme zvyšovali dávku až na 1.800 - 2.500 mg denně.

U Parkinsona působí léčivě téměř ve stejném okamžiku

Je to absolutní novinka, ještě neexistuje žádná literatura na toto téma a pacient odchází velmi často normálně z ordinace!

Je to tak, že tento efekt nevydrží příliš dlouho, jen asi 18 - 20 hodin a pak přijde znovu dřívější stav. Pak musíte dát okamžitě další injekci.

Pokud se to ale měsíce opakuje, prodlužuje se odstup mezi injekcemi a nakonec se pacient uzdraví

Je to vzácné tajemství, které Vám zde dávám. Můžeme jej použít i u pacientů s ALS (onemocnění motoneuronu) a MS (roztroušená skleróza) jako podpůrnou metodu.

Glutathion se může podávat orálně (ústy) i aplikovat nitrožilně

Dostatečné množství glutathionu v organizmu má – mimo jiné – tyto účinky:
 • zlepšuje cévní prokrvení všech orgánů, snižuje riziko vzniku trombóz, čímž odstraňuje chorobné důsledky nedostatečného prokrvení
 • zlepšuje činnost a zvyšuje výkon srdce a zabraňuje vzniku řady srdečních chorob
 • potlačuje vznik a rozvoj nemocí trávicího traktu například žaludečních vředů, Crohnovy choroby, onemocnění slinivky...
 • brání vzniku a vývoji diabetu, zlepšuje jeho stav a chrání orgány těla před diabetickým poškozením
 • podporuje zvýšenou činnost ledvin a chrání je před nemocemi, stejné platí i pro činnost jater (chrání je před vznikem cirhózy)
 • zvyšuje imunitu organizmu, zejména protivirovou, a snižuje důsledky onemocnění autoimunitními chorobami
 • zlepšuje metabolismus všech buněk organizmu a zabraňuje tak jejich předčasnému stárnutí a tím i předčasnému stárnutí celého organizmu
 • zlepšuje stav nervového systému, zlepšuje průběh nervových i psychických onemocnění
 • zlepšuje stav arteriosklerotických změn (například mozkových cév)
 • neutralizuje toxické látky jako jsou těžké kovy, nejrůznější toxická farmaka, ale také následky elektromagnetického záření a UV záření
 • potlačuje příčiny některých očních chorob – šedý a zelený zákal
 • v neposlední řadě stojí za zmínku jeho protinádorový účinek

Glutathion v podstatě prodlužuje život a chrání tělo před předčasným stárnutím. Proto je více než vhodné glutathion do těla dodávat. L-Glutathion není toxický ani ve vysokých dávkách. L-Glutathion je nutné užívat pravidelně.

Jakmile je tělo glutathionem dostatečně saturováno, začne jeho blahodárné působení

MUDr. David Perlmutter - Parkinsonova choroba - injekční aplikace 3 000 mg Glutathionu

Pacient: vietnamský veterán, 66 let (expozice agent orange, Parkinson). Stav při chemické ortodoxní léčbě - Mirapex, Sinemet a 30 minut po intravenózní aplikaci Glutathionu 3 000 mg.

S-acetyl-L-Glutathion, novinka na Superionherbs, listopad 2022

Glutathion je velmi silný antioxidant, který se v těle přirozeně tvoří a s věkem ubývá. Nejmodernější formou biologicky dostupného glutathionu je S-acetyl-l-glutathion, který je nejúčinnější. Jeho účinnost je totožná s intravenózním podáváním glutathionu.

K molekule glutathionu byla přidána funkční skupina zvaná acetyl, aby se překonaly běžné potíže se vstřebáváním v trávicím traktu, což umožňuje glutathionu vstupovat přímo do buněk. Podle výzkumů má acetylovaný glutathion větší stabilitu v krevním řečišti a zvyšuje hladinu glutathionu v buňkách účinněji než běžný glutathion. Díky stabilitě molekuly může glutathion překonávat i hematoencefalickou bariéru (působí přímo v mozku).

Z hlediska stability a biologické dostupnosti je acetylovaný glutathion novinkou v suplementaci glutathionu, která se vyrovná intravenóznímu podávání glutathionu. Ve srovnání s intravenózním podáváním glutathionu je však mnohem cenově výhodnější a snadněji se podává. Díky vysoké stabilitě SAG se může udržovat v trávicím traktu bez degradace a zvyšovat množství glutathionu přímo v buňce.

Jak S-acetyl-L-Glutathion tělu prospívá

Skládá se ze tří aminokyselin: kyseliny glutamové, cysteinu a glycinu a je nejsilnějším antioxidantem. Ačkoli je produkován všemi buňkami v těle, glutathion hraje obzvláště důležitou roli v játrech. Díky tomu chrání červené krvinky (v mitochondriích) před oxidačním poškozením tím, že vychytává reaktivní formy kyslíku (volné radikály), které neustále vznikají při metabolismu červených krvinek.

Vyšší hladina glutathionu v buňkách je proto spojena s vyšší produkcí buněčné energie a lepším zdravím buněk. Glutathion hraje také důležitou roli ve funkci imunitního systému a detoxikaci. S přibývajícím věkem se snižuje vlastní produkce glutathionu, stejně jako jeho tvorba vlivem špatné stravy, nadměrné konzumace alkoholu, stresu, infekcí, toxinů a znečištění životního prostředí. V důsledku nedostatku glutathionu v těle jsme náchylnější k infekcím a nemocem, protože nejsme schopni účinné detoxikace.

 

 890,- Kč

Složení v jedné kapsli:

 • S-acetyl-l-glutathion 120 mg
 • Resveratrol 50 mg
 • Acerola  50 mg
 • Quercetin 50 mg

100% čisté extrakty, neobsahuje plnidla ani konzervační látky.
HPMC rostlinné tobolky – vhodné pro vegetariány a vegany.

Balení: 90 kapslí

Dostatečný příjem Glutathionu přispívá nejen ke zdraví jater

Joven Gray

Nedávná studie zjistila, že doplňování glutathionu může pomoci zvrátit poškození jater spojené s nealkoholickým ztukovatěním jater (NAFLD). NAFLD je charakterizována hromaděním nadbytečného tuku v játrech, které pokud se neléčí, může přejít do agresivnější formy jaterního onemocnění nazývaného nealkoholická steatohepatitida (NASH). NASH je doprovázena zánětem, který nakonec poškozuje jaterní buňky a zhoršuje funkci jater. Odhaduje se, že v USA trpí NAFLD přibližně 100 milionů osob, z nichž většina má nadváhu nebo obezitu, je diabetikem a má vysokou hladinu cholesterolu nebo triglyceridů.

Glutathion je antioxidant, který se skládá ze tří neesenciálních aminokyselin, a to glutaminu, glycinu a cysteinu. Pomáhá odstraňovat z jater léky, alkohol a toxiny. Glutathion je také známý tím, že bojuje proti škodlivým volným radikálům, což jsou nestabilní molekuly, které způsobují poškození DNA, lipidů a bílkovin.

Glutathion jako léčba NAFLD

Podle Donalda B. Jumpa, profesora na Oregonské státní univerzitě, je nárůst počtu případů NAFLD v Americe způsoben standardní americkou stravou (SAD), která má vysoký obsah cukru, nezdravých tuků a cholesterolu.

"U mnoha lidí, kteří se stravují běžnou americkou stravou, se rozvíjí rozsáhlá jaterní fibróza neboli jizvení jater, které může snížit jejich schopnost fungovat a někdy vést až k rakovině," varoval.

Nedávná studie provedená japonskými vědci však zjistila, že u pacientů s NAFLD došlo ke zlepšení po užívání 300 mg glutathionu denně po dobu čtyř měsíců. Před zahájením suplementace pacienti podstoupili tříměsíční intervenci zaměřenou na zlepšení stravy a úrovně fyzické aktivity. Srovnání klinických parametrů měřených před léčbou glutathionem a po ní ukázalo, že suplementace významně snížila hladinu triglyceridů, neesterifikovaných mastných kyselin a feritinu u pacientů.

Vysoká hladina triglyceridů souvisí s kornatěním tepen, známým také jako arterioskleróza. Vysoké hladiny neesterifikovaných (volných) mastných kyselin, které se uvolňují z triglyceridů, přispívají k rozvoji metabolických problémů, jako je například jaterní inzulinová rezistence. Mezitím je vysoká hladina feritinu, krevního proteinu obsahujícího železo, spojena se zánětlivými stavy, jako je revmatoidní artritida a onemocnění jater.

Kromě prevence těchto zdravotních problémů studie ukázala, že glutathion u pacientů s NAFLD významně snižuje hladinu alaninaminotransferázy (ALT) - enzymu běžně se vyskytujícího v jaterních buňkách - v krvi. Vysoká hladina ALT je známkou poškození jater.

Další přínosy glutathionu

Několik studií zjistilo souvislost mezi hladinou glutathionu a dobrým zdravotním stavem. Dánská studie například uvádí, že senioři s vysokou hladinou glutathionu jsou zdravější než ti s nízkou hladinou.

Jiné studie ukázaly, že lidé s onemocněním srdce a nízkou hladinou glutathionu mají o 30% vyšší riziko srdečního infarktu než lidé se zdravou hladinou glutathionu. Nízká hladina glutathionu souvisí také s poruchami mozku a dalšími závažnými zdravotními problémy.

Na druhou stranu bylo zjištěno, že doplňování glutathionu pomáhá snižovat oxidační stres, zlepšuje citlivost na inzulín a krevní oběh a zmírňuje příznaky Parkinsonovy choroby a respiračních onemocnění. (Související: Glutathion by se mohl stát významným hráčem v boji proti obezitě a chronickým onemocněním).

Hladina glutathionu se s věkem snižuje a je také ovlivněna mnoha faktory, jako je špatná strava, vystavení se toxinům v životním prostředí a stres. Zprávy potvrzují, že zatímco průměrný Američan potřebuje denně přijmout asi 250 mg glutathionu, většina z nich ho ze stravy získá jen asi 35 mg.

Chcete-li zvýšit příjem glutathionu, zařaďte do svého denního jídelníčku potraviny bohaté na glutathion, jako jsou organické melouny, grapefruity, broskve, chřest, špenát, mango, jahody, vejce a česnek. Potraviny bohaté na síru mohou také zvýšit produkci glutathionu ve vašem těle.

Originál: naturalhealth.news/2021-02-24

Imunita - Glutathion - MUDr. David Frej

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ EXTRAKTY

S CERTIFIKÁTY

Níže uvedené nejúčinnější přírodní přípravky s ochrannou známkou Superionherbs sice mohou velice dobře účinkovat, nicméně je vhodné souběžně začít u sebe, protože chronické obtíže mají zpravidla tyto společné jmenovatele:

Jedině ochranná známka "Superionherbs" garantuje množství účinných látek v níže uvedených extraktech a samozřejmě u každé šarže.

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max
Reishi (čínsky Ling Zhi) a její užívání, uvádějí staré čínské spisy z doby už před více než 2 400 lety. Tato vzácná houba je také nazývaná latinsky Ganoderma lucidum, v překladu "božská houba...

Cordyceps sinensis

Cordyceps sinensis
Cordyceps je velice specifická cizopasná houba, která roste od nepaměti pouze v horských oblastech Číny a Tibetu. Pro své specifické účinky je v čínské medicíně především Cordyceps sinensis používán...

Sibiřská Čaga

Sibiřská Čaga
Čaga, dřevokazná houba se živí šťávami stromů, především z břízy, jilmu, jeřabiny, jasanu, ale nejvyšší léčivé účinky má houba Čaga rostoucí na břízách. Ideální sběr je na podzim a na jaře, kdy má...

Hericium erinaceus

Hericium erinaceus
Hericium je poměrně vzácná houba, která svým tvarem připomíná mořský korál. Roste paraziticky především na tvrdém dřevě dubů a buků, přičemž roste zejména v jihovýchodní Asii. Na našem území ji...

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)
- na konci stránky: "Klinické studie s Coriolusem u onkologických pacientů" Coriolus versicolor nebo-li čínsky YunzhiYunzhi je druhem dřevokazné houby, která je již celá staletí využívá v tradiční...

Shiitake

Shiitake
Shiitake (lat. Lentinus edodes), česky Houževnatec jedlý je uznávaný přírodní prostředek jako Reishi, Cordyceps, Hericium a Sibiřská Čaga. Jejími hlavními aktivními komponenty jsou polysacharidy...

Hlíva ústřičná

Hlíva ústřičná
V posledních desetiletích se základní výzkum věnuje daleko podrobněji než kdykoli jindy komlexnějšímu složení a biologickým účinkům hlívy ústřičné a jejím jednotlivým složkám. Na základě výsledků...

Agaricus

Agaricus
Agaricus blazei Murill, česky žampion brazilský Agaricus blazei Murrill je jedlá brazilská houba s nízkým obsahem kalorií a velkým množství živin. Pochází z malé brazilské vesnice jménem Piedade...

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)
Beta glukany 1,3/1,6D jsou přírodní polysacharidy nacházející se také v buněčných stěnách kvasinek rodu Saccharomyces cerevisiae a všech medicinálních hub. Obsažené beta-glukany jsou získávány...

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)
Synergická kombinace extraktu z plodů ze stromu Camu Camu a quercetinu s maximální vstřebatelností vitamínu C. Camu Camu Camu Camu je nízký malý strom rostoucí divoce podél řek v oblastech...

Ashwagandha

Ashwagandha
(Ashwagandhá – witánie snodárná – witánie uspávající – Withania somnifera) je polokeř, který dorůstá do výšky 1 - 1,5 metru. Původem je ze severozápadní Indie. Roste také v severní Africe a na...

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent
10 prokázaných zdravotních přínosů kurkuminu Koření známé jako kurkuma je možná nejúčinnějším existujícím doplňkem stravy. Mnoho kvalitních studií ukazuje, že kurkuma má zásadní přínosy pro vaše...

Rdesno mnohokvěté - He shou wu

Rdesno mnohokvěté - He shou wu
Che-šou-wu (He Shou Wu) je v asijské bylinné medicíně jednou z nejpopulárnějších a nejvíce ceněných posilujících bylin. He-šou-wu je zpracovaná kořenová hlíza rostliny Polygonum multiflorum (rdesno...

Graviola - Annona

Graviola - Annona
Extrakt z listí ze stromu Graviola - přirozený zabiják rakovinových buněk – 10.000 krát silnější než chemoterapie A proč to nevíme? Je to proto, protože určité velké korporace chtějí dostat zpět...

Maca

Maca
Maca, přezdívaná jako peruánský ženšen nebo peruánská viagra roste v jihoamerických Andách, vyskytuje se ve výškách kolem 4000 metrů n.m. a odolává až mrazům -20°C, stejně jako žáru slunce. Vzhledem...

Chitomax

Chitomax
Princip působení Chitomaxu: Je známo, že viskózní vláknina a zejména chitosan působí na metabolismus tuků, snižuje vstřebávání cholesterolu ze stravy a váže se na žlučové kyseliny, a tím snižuje...

Fenuprim

Fenuprim
chitomax + bylinky + kyselina alfalipoová FENUPRIM – jedinečná kombinace pěti přírodních látek, synergicky působících, která vám může pomoci při formování vaší postavy. Pro většinu lidí jsou právě...

Dračí krev

Dračí krev
Dračí krev – Dragons blood Když se v amazonské džungli někdo poraní, škrábne nebo je pokousán hmyzem, někdy můžete vidět jak mačetou sekne do jednoho druhu stromu a temně rudou pryskyřici si kápne do...

Danshen Q10 cardio

Danshen Q10 cardio
Danshen Q10 cardio Synergická kombinace extraktů a mikroživin pro normální funkci srdce. Kombinace extraktu z kořene Danshen, koenzymu Q10, vitamínu E a thiaminu je synergická kombinace – působení...

Šafrán

Šafrán
Saffron – Brain and Neuro balancer Přírodní doplněk stravy určený ke zmírnění stresu, zlepšení nálady a zvýšení pocitu pohody. Obsahuje unikátní synergicky působící kombinaci patentovaného extraktu...

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent
Silybin Phytosome® – silibinin s vysokou vstřebatelností - novinka na ochranu a regeneraci jater Jaterní buňky odstraňují mj. z krve trávicího ústrojí baktérie, viry a jiné patogeny. Zdravá játra do...

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent
Boswellia Phytosome® - novinka s vysokou vstřebatelností, s protizánětlivým a protibolestivým účinkem Boswellia serrata, česky kadidlovník pilovitý je středně velký strom z čeledi březulovitých. Jeho...

S-Acetyl-L-Glutathion

S-Acetyl-L-Glutathion
Glutathion je nejsilnější antioxidant, který vytváří tělo, přičemž S-acetyl-L-Glutathion je nejpokročilejší formou biologicky dostupného glutathionu. Jeho účinnost se rovná nitrožilnímu podávání...

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení
Unikátní kombinace vysoce kvalitních extraktů z hub a rostlin, doplněná o betaglukan vysoké čistoty (nad 80%) a vitamíny na podporu imunity. Devět složek synergicky spojených v blahodárný komplex na...

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium
  KOHI-FOCUS SLOŽENÍ: Instantní káva 76,4 % (100% káva Arabica), Ashwagandha extrakt 10 %, Chaga extrakt 8 %, Tulsi extrakt 5 %, Sibiřský ženšen extrakt 0,5 % 100% Arabika, zklidňující...

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

           DUBEN 2024 - 31 článků

                KVĚTEN 2024 - 19 článků

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života