Vystavení se těžkým kovům zvyšuje riziko srdečních onemocnění, autismus, prostředky k vyvedení rtuti z těla

- Pixabay

Barbora Nová

Četné studie ukazují rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění, mezi které patří vysoký krevní tlak, vysoká hladina cholesterolu a kouření. Výzkum vlivu toxických kovů na zdraví srdce je však omezený.

Podle vědeckého prohlášení zveřejněného 12. června 2023 v časopise Journal of the American Heart Association, je chronická expozice kontaminujících kovů, které se nacházejí ve výrobcích pro domácnost, vzduchu, vodě, půdě a potravinách, spojena s vyšším rizikem kardiovaskulárních onemocnění (1).

Potenciální nebezpečí těžkých kovů

Zjištěné kovy byly olovo, kadmium a arsen.

I nízká expozice těchto kovů je považována za nebezpečnou. Vědci zjistili souvislost mezi expozicí olova, kadmia a arsenu a ischemickou chorobou srdeční, mozkovou mrtvicí a onemocněním periferních tepen.

"Tyto kovy narušují základní biologické funkce a ovlivňují většinu populace v celosvětovém měřítku," uvedla ve svém prohlášení Ana Nava s-Acienová, doktorka medicíny, místopředsedkyně autorské skupiny pro vypracování vědeckého prohlášení a profesorka environmentálních zdravotních věd na Mailmanově škole veřejného zdraví Kolumbijské univerzity a ředitelka výzkumného programu Superfund na severních pláních Kolumbijské univerzity v New Yorku.

"Po expozici se olovo a kadmium hromadí v těle a zůstávají v kostech a orgánech po celá desetiletí. Podle jedné rozsáhlé studie lze jen ve Spojených státech přičíst expozici olovu více než 450 000 úmrtí ročně."

Zajímavé je, že přestože existují důkazy o těchto škodlivých účincích, mnozí zdravotníci teprve nyní začínají chápat závažnost tohoto problému.

"Nejpřekvapivějším zjištěním je pro mě několik desetiletí trvající nesoulad mezi vědci zabývajícími se veřejným zdravím, kteří znovu a znovu dokazovali, že toxické kovy souvisejí s kardiovaskulárními chorobami, a kardiology, kteří teprve nyní přijímají tuto souvislost a platnost environmentální kardiologie," napsal Gervasio A. Lamas, M.D., FAHA, předseda lékařské komory a primář kardiologického oddělení Kolumbijské univerzity v Mount Sinai Medical Center.

V další fázi výzkumu se bude zjišťovat, zda lék EDTA, který zvyšuje vylučování olova a kadmia z těla, snižuje nebo zabraňuje srdečním příhodám, uvedl dr. Lamas. V roce 2012 jsme v časopise JAMA prokázali, že je to pravda, a to ve studii TACT. Potvrzující studie ukáže výsledky během tohoto roku.

Expozice kontaminujících kovů a kardiovaskulární onemocnění

Odborníci se o vědeckém pozadí této souvislosti stále učí.

"Je to složité a vědecká komunita možná plně nerozumí vědeckým poznatkům o tomto mechanismu," uvedl doktor Garry W inkler, lékař pohotovostní medicíny a lékařský toxikolog z UTHealth Houston. "Těžké kovy, jako je olovo, kadmium a arsen, mohou napodobovat normální kovy, které naše tělo používá, a vést tak k tomu, že enzymy nepracují správně, a některé těžké kovy také narušují funkci DNA/RNA."

Vědecké poznatky a patofyziologie, které stojí za vznikem rakoviny nebo kardiovaskulárních onemocnění, se stále zkoumají. Jedním z mechanismů je například to, že samotný arsen inhibuje syntetázu oxidu dusnatého ve výstelce cév. To vede ke snížení tvorby a biologické dostupnosti oxidu dusnatého, což omezuje dilataci cév. To v konečném důsledku vede k vysokému krevnímu tlaku neboli hypertenzi a ischemické chorobě srdeční.

"Tyto neesenciální kovy spouštějí v našem těle řadu škodlivých procesů, včetně zánětu, které mohou v konečném důsledku způsobit onemocnění, jako je vysoký krevní tlak, vysoká hladina cholesterolu a ateroskleróza (hromadění plaku v tepnách)," uvedl doktor Herb e rt Aronow, lékařský ředitel oddělení srdečních a cévních služeb ve společnosti Henry Ford Health. "V důsledku toho může vystavení těmto kovům vést k infarktu, mrtvici, srdečnímu selhání a ztrátě končetin."

Jak omezit vystavování se toxickým kovům

K hlavnímu způsobu expozice lidí dochází v důsledku kontaminace vzduchu, vody a půdy.

"I když to zní jednoduše, vyhnout se expozici může být pro pacienty obtížné a může to znamenat stěhování. Dekontaminace prostředí je obvykle obtížná," uvedl dr. Winkler. "Pokud se někdo obává toxicity těchto kovů, měl by si nechat otestovat prostředí na přítomnost těžkých kovů. Testování lidí by mělo být prováděno pomocí testů moči, nikoliv vzorků vlasů."

Celosvětově je největší příčinou zvýšených hladin arsenu voda ze studní; expozice z potravin bývá minimální. Expozice olova je nejčastěji způsobena kontaminovanou půdou v okolí domů v důsledku znečištění olovnatou barvou.

V další fázi výzkumu se bude zjišťovat, zda lék EDTA, který zvyšuje vylučování olova a kadmia z těla, snižuje nebo zabraňuje srdečním příhodám, uvedl dr. Lamas. V roce 2012 jsme v časopise JAMA prokázali, že je to pravda, a to ve studii TACT. Potvrzující studie ukáže výsledky během tohoto roku.

Závěr

Podle nového vědeckého prohlášení, které vydala Americká kardiologická asociace (American Heart Association), je chronické vystavení se kontaminujícím kovům, které se nacházejí v domácích výrobcích, vzduchu, vodě, půdě a potravinách, spojeno s vyšším rizikem kardiovaskulárních onemocnění.

Řešení problematiky vystavení se kovům v socioekonomicky slabých oblastech může být strategií, jak snížit rozdíly v kardiovaskulárních onemocněních a podpořit environmentální spravedlnost.

Vliv těžkých kovů je spojen s autismem u dětí... a vakcíny stále obsahují rtuť

Earl Garcia

Podle studie publikované v časopise Biological Trace Element Research  byla u dětí postižených autismem zjištěna vyšší přítomnost několika toxických těžkých kovů - jako je olovo, thalium, cín a také kadmium a rtuť - ve srovnání se zdravějšími vrstevníky .

Na této studii spolupracoval tým vědců z Arizonské státní univerzity, přičemž porovnávali vzorky krve a moči 55 dětí s autismem ve věku od 5 do 16 let se vzorky 44 zdravých dětí stejného věku a pohlaví.

Jaký byl výsledek

Vědecký tým zjistil, že děti s autismem mají v průměru o 41 procent vyšší hladinu olova v krvi a o 74 procent vyšší hladiny hodnot v moči v porovnání se zdravějšími vrstevníky. Vědci také zjistili, že autistická skupina měla o 77% vyšší hladiny thalia a o 44% vyšší hladiny wolframu než ty děti, které byly v kontrolní skupině. Kromě toho měly děti s autismem ve srovnání se zdravými dětmi o 115% vyšší obsah cínu v těle.

Nebezpečnost olova, thalia, cínu a wolframu byla zjištěna již dříve, protože se zjistilo, že tyto kovy prokazatelně poškozují vývoj a funkci mozku a mohou také bránit normálnímu fungování ostatních orgánů a systémů v těle, řekl vedoucí studie James Adams.

Kromě výše uvedeného provedli vědci statistickou analýzu, aby zjistili, zda hladiny toxických kovů jsou úměrné závažnosti autismu u dětí. Proto vědci rozdělili děti do 3 skupin podle závažnosti postižení a následně zjistili, že souvislost mezi výší těžkých kovů a stupněm postižení se pohybuje mezi 38 až 47 procenty. Vědecký tým také poznamenal, že další těžké kovy, jako je rtuť a kadmium, byly také značně spojené se stupněm postižení autismem.

"Předpokládáme, že pozdější kontakt s toxickými kovy může pomoci zmírnit příznaky vzniku autismu a také detoxikace toxických kovů může snížit projevy autismu; tyto hypotézy potřebují další výzkum, "uvedli vědci z Science Daily.

Tuto studii financovaly neziskové organizace Autism Research Institute a Nadace Legacy.

Expozice rtuti očkováním může způsobit vznik autismu

Výsledky výzkumů z poslední doby čím dál více spojují těžké kovy s autismem u dětí. Analýza provedená v rámci University of Northern Iowa ukázala, že 43 z 58 vědeckých zpráv konstatovalo potenciální souvislosti mezi těžkými kovy a vývojem autismu u dětí. Vědecký tým také zaznamenal ve studiích několik statistických chyb a provedl re-analýzu, aby odstranil nesrovnalosti. Re-analýza potvrdila, že děti s autismem měly ve svém těle vyšší hladiny těžkých kovů.

V další studii byli očkováni makakové obdobnou očkovací látkou jako děti v roce 1990, přičemž byla zjištěna dysfunkce amygdaly, ve srovnání s opicemi, které vakcinaci nepodstoupily.

Amygdala je párová mozková struktura obratlovců (včetně člověka), umístěna ve střední části spánkového laloku. Amygdala hraje hlavní roli ve formování a uchování paměťových stop spojených s emočními prožitky s emocionálním zabarvením. Významně ovlivňuje chování při strachu a radosti - Wikipedie.

Předchozí studie také nalezla vazbu mezi dysfunkcí amygdaly a počátkem autismu. Výsledky obou studií byly publikovány v časopise Acta Neurobiologiae Experimentalis.

"Velký nárůst autismu nelze vysvětlit pouze kvalitativními změnami v diagnostických praktikách a poznatcích. Musíme se podívat na to, čemu jsou vystaveny děti a těhotné ženy, co vytvořilo tuto epidemii a okamžitě realizovat opatření k ochraně našich dětí před těmito nebezpečnými látkami ...

Zatímco čekáme na to, že problém vyřeší  vláda, nicméně také veřejnost může podniknout kroky k omezení vlivů toxických látek, které mohou negativně ovlivnit vývoj plodu a kojenců, což vede k vývojovým postižením, jako je autismus. Veřejnost může odmítnout očkovací látky vyrobené pomocí rtuti, může upravit časový plán očkování svých dětí a tím omezit vliv rtuti, "řekl Sallie Bernard, prezident neziskového SafeMinds.

Také dvě studie zveřejněné v časopise Metabolic Brain Disease potvrdily, že rtuť byla spojena s rozvojem autismu. V rámci výzkumu zdravotníci vyšetřili 100 dětí a zjistili, že ty s autismem měli ve srovnání se svými sourozenci a zdravějšími vrstevníky výrazně vyšší hladiny rtuti.

Vědecký tým také zjistil, že děti s nejvyššími úrovněmi rtuti v těle vykazují nejtěžší příznaky autismu

Originál: https://www.naturalnews.com/2019-01-21-exposure-to-heavy-metals-linked-to-autism-in-children.html

Prostředky k vyvedení rtuti a dalších těžkých kovů z těla

Řasa chlorella pyrenoidosa

Jsou životní formy s nejbohatším ob­sa­hem chlorofylu na Zemi se silně pročiš­ťu­jícími účinky. Jejich buněčná stěna ze tří vrstev se skládá z nestravitelné celu­ló­zy a sporopoleninu. Díky polysacharidům a metylcobalaminu (druh vitamínu B12) odvádí chlorella rtuť z tkáňové vazby do krevního řečiště a přes stěnu střeva do stolice, kde je pevně vázaná na bu­něč­nou stěnu řasy a je vyloučena. Ve sto­lici nacházíme 20x více rtuti než v mo­či (u 12 amalgámových výplní se obje­ví například 50 mikrogramů rtuti na 1 kg stolice).

Chlorella a jiné řasy chelatizují (váží) těžké kovy jako arzén, olovo, měď, rtuť a uran. Mimo to na sebe váží díky ky­se­li­nám v řasách také radioaktivní substan­ce a účinně je vylučují. Organické škodli­vé látky jako PCB (polychlorované bifeny­ly), insekticidy, formaldehyd a jiné se váží prá­vě tak a jsou vylučovány.

Schopnost detoxikace jater od alkoholu je díky řasám nápadně zvýšena, dodávají anti­oxidanty, minerály a enzymy, které tělo potřebuje k detoxikaci.

Chlorella se svým vysokým obsahem chlo­ro­fylu má ještě další kvality. Váže tě­les­né pachy, detoxikuje, reguluje činnost střev, umí brzdit růst nádoru, podporuje ho­jení ran, zachycuje volné radikály, zvyšuje vý­kon srdce, vyrovnává krevní tlak, mírní bo­lesti, působí proti anémii (vitamín B12) a podporuje střevní flóru. Růstový faktor chlo­relly (CGF) zesiluje tělesné obranné síly a vyrovnává výkyvy cukru v krvi. Su­še­ná substance řasy sestává ze 60% bíl­ko­vin, 20% uhlohydrátů, 11% tuků (hlav­ně omega-3 esenciální mastné kyseliny) a 9% vitálních látek (vitamíny, minerály, en­zymy, chlorofyl, balastní látky...). Pří­jem 2,5 g denně kryje denní potřebu vita­mí­nu B12 již z 300%.

V mozku usazené těžké kovy může chlo­rella však mobilizovat jen málo.

Přípravky z řasy chlorelly musí být defragmentované, jinak by prošly tělem bez užitku (nestravitelná celulóza).

Česnek medvědí

V česneku medvědím a v menší míře také v čes­neku jsou obsaženy tzv. sulfhydry­lo­vé skupiny (vazby mezi sírou a vodí­kem), které přijímají rtuť do krve a mohou ji vylučovat přes ledviny. Česnek medvědí má podobné účinky jako syntetický tvůr­ce chelátů DMPS. Nemobilizuje však tak vel­ké množství těžkých kovů, proto od­vod trvá déle, tím je ale šetrnější pro tělo a s menšími projevy detoxikace. Česnek medvědí se může brát ve vysoké dávce, až k čichové hranici. V předjaří se dá při­pra­vit čerstvý jako salát. (Roste na vlh­kých lesních půdách. Pozor: nezaměňo­vat s jedovatými listy konvalinek. Či­cho­vá zkouška: česnek medvědí voní po čes­ne­ku). S trochou olivového oleje se dá z čes­neku medvědího vyrobit pesto (čer­stvé listy, nasekané, naložené v oleji), ji­nak se z něj dá připravit též tinktura. Česnek medvědí se může brát již před a po odstranění plomb. V kombinaci s chlo­rellou je detoxikace ještě silnější.

Česnek medvědí je 3-4x účinnější než klasický česnek, působí preventivně proti ne­mo­cem srdce a krevního oběhu, rakovině, po­siluje zažívací funkce a můžeme ho na­sadit proti parazitům a jiným původ­cům. Česnek medvědí i chlorella mohou ale vyjmout rtuť pouze z tkáňových va­zeb.

Koriandr

Jedině nať koriandru má podle dosavad­ních znalostí efektivní detoxikační účinky na rtuť z úložiště v buňkách a v nervové sou­stavě. Účinná je jedině čerstvá nať, kte­rá pochází z ekologického pěstování, aby dále nepašovala do těla jedy. Deto­xi­kač­ní substance je zřejmě lehce prchavá aro­matická látka, která se rychle dostává do mozku a otevírá iontové kanálky v ner­vových buňkách. Rtuť, která je vá­za­ná na buňky, může být nyní transporto­vá­na ven za předpokladu, že tu je koncen­trač­ní spád, tzn., že tu je více rtuti uvnitř bu­něk nežli venku ve vazivové tkáni. To je ta­ké důvod, proč musí být nejprve uvol­ně­na rtuť z vazivové tkáně pomocí chlo­re­lly a česneku medvědího, dříve než se vy­táhne z buněk.

Důležité: Jelikož kori­andr v nejkratší době posune mnoho rtuti do vazivové tkáně, může dojít při pře­dáv­ko­vání k silným projevům otravy. Proto se musí při použití koriandru použít vždy sou­časně chlorella a česnek medvědí. Po­tom může být mobilizovaný těžký kov „vy­zvednut“ z vazivové tkáně a vyloučen. Koriandr nesmí být nikdy použit za exis­ten­ce amalgámových plomb, jelikož by tělo rtuť posunovalo sem a tam a tělo by pak vykazovalo silné symptomy otravy.

Více než polovina pacientů s nemocemi z amalgámu může s dostatečným pří­jmem koriandru začít až po půl až jed­nom roce po vyvedení rtuti pomocí čes­ne­ku medvědího/chlorelly.

Jedině ochranná známka "Superionherbs" garantuje množství účinných látek v níže uvedených extraktech a samozřejmě u každé šarže.

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max
Reishi (čínsky Ling Zhi) a její užívání, uvádějí staré čínské spisy z doby už před více než 2 400 lety. Tato vzácná houba je také nazývaná latinsky Ganoderma lucidum, v překladu "božská houba...

Cordyceps sinensis

Cordyceps sinensis
Cordyceps je velice specifická cizopasná houba, která roste od nepaměti pouze v horských oblastech Číny a Tibetu. Pro své specifické účinky je v čínské medicíně především Cordyceps sinensis používán...

Sibiřská Čaga

Sibiřská Čaga
Čaga, dřevokazná houba se živí šťávami stromů, především z břízy, jilmu, jeřabiny, jasanu, ale nejvyšší léčivé účinky má houba Čaga rostoucí na břízách. Ideální sběr je na podzim a na jaře, kdy má...

Hericium erinaceus

Hericium erinaceus
Hericium je poměrně vzácná houba, která svým tvarem připomíná mořský korál. Roste paraziticky především na tvrdém dřevě dubů a buků, přičemž roste zejména v jihovýchodní Asii. Na našem území ji...

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)
- na konci stránky: "Klinické studie s Coriolusem u onkologických pacientů" Coriolus versicolor nebo-li čínsky YunzhiYunzhi je druhem dřevokazné houby, která je již celá staletí využívá v tradiční...

Shiitake

Shiitake
Shiitake (lat. Lentinus edodes), česky Houževnatec jedlý je uznávaný přírodní prostředek jako Reishi, Cordyceps, Hericium a Sibiřská Čaga. Jejími hlavními aktivními komponenty jsou polysacharidy...

Hlíva ústřičná

Hlíva ústřičná
V posledních desetiletích se základní výzkum věnuje daleko podrobněji než kdykoli jindy komlexnějšímu složení a biologickým účinkům hlívy ústřičné a jejím jednotlivým složkám. Na základě výsledků...

Agaricus

Agaricus
Agaricus blazei Murill, česky žampion brazilský Agaricus blazei Murrill je jedlá brazilská houba s nízkým obsahem kalorií a velkým množství živin. Pochází z malé brazilské vesnice jménem Piedade...

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)
Beta glukany 1,3/1,6D jsou přírodní polysacharidy nacházející se také v buněčných stěnách kvasinek rodu Saccharomyces cerevisiae a všech medicinálních hub. Obsažené beta-glukany jsou získávány...

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)
Synergická kombinace extraktu z plodů ze stromu Camu Camu a quercetinu s maximální vstřebatelností vitamínu C. Camu Camu Camu Camu je nízký malý strom rostoucí divoce podél řek v oblastech...

Ashwagandha

Ashwagandha
(Ashwagandhá – witánie snodárná – witánie uspávající – Withania somnifera) je polokeř, který dorůstá do výšky 1 - 1,5 metru. Původem je ze severozápadní Indie. Roste také v severní Africe a na...

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent
10 prokázaných zdravotních přínosů kurkuminu Koření známé jako kurkuma je možná nejúčinnějším existujícím doplňkem stravy. Mnoho kvalitních studií ukazuje, že kurkuma má zásadní přínosy pro vaše...

Rdesno mnohokvěté - He shou wu

Rdesno mnohokvěté - He shou wu
Che-šou-wu (He Shou Wu) je v asijské bylinné medicíně jednou z nejpopulárnějších a nejvíce ceněných posilujících bylin. He-šou-wu je zpracovaná kořenová hlíza rostliny Polygonum multiflorum (rdesno...

Graviola - Annona

Graviola - Annona
Extrakt z listí ze stromu Graviola - přirozený zabiják rakovinových buněk – 10.000 krát silnější než chemoterapie A proč to nevíme? Je to proto, protože určité velké korporace chtějí dostat zpět...

Maca

Maca
Maca, přezdívaná jako peruánský ženšen nebo peruánská viagra roste v jihoamerických Andách, vyskytuje se ve výškách kolem 4000 metrů n.m. a odolává až mrazům -20°C, stejně jako žáru slunce. Vzhledem...

Chitomax

Chitomax
Princip působení Chitomaxu: Je známo, že viskózní vláknina a zejména chitosan působí na metabolismus tuků, snižuje vstřebávání cholesterolu ze stravy a váže se na žlučové kyseliny, a tím snižuje...

Fenuprim

Fenuprim
chitomax + bylinky + kyselina alfalipoová FENUPRIM – jedinečná kombinace pěti přírodních látek, synergicky působících, která vám může pomoci při formování vaší postavy. Pro většinu lidí jsou právě...

Dračí krev

Dračí krev
Dračí krev – Dragons blood Když se v amazonské džungli někdo poraní, škrábne nebo je pokousán hmyzem, někdy můžete vidět jak mačetou sekne do jednoho druhu stromu a temně rudou pryskyřici si kápne do...

Danshen Q10 cardio

Danshen Q10 cardio
Danshen Q10 cardio Synergická kombinace extraktů a mikroživin pro normální funkci srdce. Kombinace extraktu z kořene Danshen, koenzymu Q10, vitamínu E a thiaminu je synergická kombinace – působení...

Šafrán

Šafrán
Saffron – Brain and Neuro balancer Přírodní doplněk stravy určený ke zmírnění stresu, zlepšení nálady a zvýšení pocitu pohody. Obsahuje unikátní synergicky působící kombinaci patentovaného extraktu...

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent
Silybin Phytosome® – silibinin s vysokou vstřebatelností - novinka na ochranu a regeneraci jater Jaterní buňky odstraňují mj. z krve trávicího ústrojí baktérie, viry a jiné patogeny. Zdravá játra do...

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent
Boswellia Phytosome® - novinka s vysokou vstřebatelností, s protizánětlivým a protibolestivým účinkem Boswellia serrata, česky kadidlovník pilovitý je středně velký strom z čeledi březulovitých. Jeho...

S-Acetyl-L-Glutathion

S-Acetyl-L-Glutathion
Glutathion je nejsilnější antioxidant, který vytváří tělo, přičemž S-acetyl-L-Glutathion je nejpokročilejší formou biologicky dostupného glutathionu. Jeho účinnost se rovná nitrožilnímu podávání...

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení
NOVINKA  Unikátní kombinace vysoce kvalitních extraktů z hub a rostlin, doplněná o betaglukan vysoké čistoty (nad 80%) a vitamíny na podporu imunity. Devět složek synergicky spojených v...

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

           BŘEZEN 2024 -31 článků

           DUBEN 2024 - 20 článků

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

  • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
  • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

  • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života