Doplnili jsme trestní oznámení na ministra Vojtěcha a hlavní hygieničku Svrčinovou: policie by měla zvážit vazbu

          

(Celý text TO zde)

Jak jsme informovali dříve, podali jsme trestní oznámení na ministra Adama Vojtěcha, hlavní hygieničku Pavlu Svrčinovou a další neznámé osoby z podezření ze spáchání úmyslného trestného činu šíření nakažlivé lidské nemoci. Podle posledních informací hodlají uvedené osoby ve svém jednání pokračovat. Proto jsme dnes doplnili naše oznámení a požádali Policii České republiky o zvážení uvalení vazby, jejímž cílem by bylo zabránit dalšímu protiprávnímu jednání. Text doplnění najdete níže:

Oznamovatel podal dne 2. 11. 2021 trestní oznámení na osoby Adama Vojtěcha, t.č. ministra zdravotnictví, Pavlu Svrčinovou, t.č. hlavní hygieničku České republiky, a dále na dosud blíže neurčené osoby z řad zaměstnanců a poradců Ministerstva zdravotnictví, a to pro důvodné podezření, že se uvedené osoby mohly dopustit trestné činnosti spočívající ve spáchání trestného činu šíření nakažlivé lidské nemoci dle § 152 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“).

Oznamovatel tak učinil z důvodu zjevného naplnění znaků skutkové podstaty uvedeného trestného činu, a to jednáním shora uvedených osob při přípravě, schválení a vydání mimořádného opatření č. j.: MZDR 14600/2021-20/MIN/KAN ze dne 27. října 2021, které z povinného testování žáků a studentů na přítomnost viru SARS-CoV-2 výslovně vyňalo osoby očkované proti nemoci covid-19, ačkoliv již před vydáním tohoto mimořádného opatření bylo bezpečně známo (a oznamovatel na to uvedené osoby dne 4. 10. 2021 výslovně písemně upozornil), že i osoby očkované proti nemoci covid-19 mohou být přenašeči této nemoci a nekontrolovaně jí dále v populaci šířit.      

Doplnění skutkového stavu:

Dne 10. 11. 2021 byl na mimořádném zasedání vlády schválen návrh mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, který povinnost pravidelného testování zaměstnanců v léčebnách dlouhodobě nemocných a pobytových zařízeních sociálních služeb od 15. listopadu rozšířil na všechna lůžková zařízení zdravotní a sociální péče, přičemž osoby očkované proti nemoci covid-19 byly z této povinnosti opět zcela bezdůvodně a v příkrém rozporu s objektivní skutečností vyňaty.

K okamžiku podání tohoto doplnění nebylo Ministerstvem zdravotnictví vydáno  úřední  znění mimořádného opatření, avšak o jeho obsahu není s odkazem na oficiální stránky Úřadu vlády a Ministerstva zdravotnictví pochyb.   

Důkazy:

  • Návrhy změn mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví předložený na mimořádném jednání vlády dne 10. 11. 2021

(https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/testovani-v-zarizenich-socialni-pece–cele-zneni-1000.pdf)

  • Tisková zpráva ministerstva zdravotnictví: https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/od-pondeli-budou-studenti-vysokych-skol-nosit-respiratory-i-behem-vyuky-neockovani-pracovnici-nemocnic-se-budou-povinne-jednou-tydne-testovat/

„Od pondělí budou studenti vysokých škol nosit respirátory i během výuky, neočkovaní pracovníci nemocnic se budou povinně jednou týdně testovat

Vytvořeno: 10. 11. 2021 Poslední aktualizace: 10. 11. 2021

V reakci na nepříznivou epidemickou situaci schválila vláda na svém jednání nová protiepidemická opatření. Od 15. listopadu budou studenti vysokých škol povinni nosit respirátory i během výuky. Od stejného data bude také povinné testování neočkovaných pracovníků v nemocnicích a dalších lůžkových zařízeních, a to v jednotýdenních intervalech. Novinka je rovněž u cizinců dlouhodobě pobývajících v ČR, kteří budou mít nově očkování proti onemocnění covid-19 hrazené z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví.

„Aktuální epidemická situace není dobrá a vyvíjí se špatným směrem. Na dnešním jednání vlády jsme proto museli přijmout další protiepidemická opatření. Kromě nově zavedených opatření je ale nutné zejména zodpovědně dodržovat i ta stávající. Jedině díky zodpovědnosti každého z nás a co nejvyšší proočkovanosti dokážeme epidemii nejen efektivně čelit, ale také její dopady minimalizovat,“ objasňuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Od pondělí 15. listopadu budou muset všichni studenti vysokých škol nosit roušky nejen ve společných prostorách, ale také během samotné výuky. Toto opatření bude platné v učebnách, kde se během výuky nachází 50 a více studentů.

Vláda také schválila povinné testování zaměstnanců nemocnic a dalších lůžkových zařízení, a to v týdenních intervalech. První testy je nutné provést nejpozději do 22. listopadu. Výjimku z tohoto opatření, které začne platit 15. listopadu, budou mít osoby s dokončeným očkováním proti onemocnění covid-19.

Poslední novinka se týká cizinců, kteří žijí legálně a dlouhodobě na území České republiky. Tyto osoby budou mít nově hrazené očkování z rozpočtu ministerstva zdravotnictví. Očkování tedy bude pro tyto osoby v zásadě bezplatné a hradit si budou pouze samotnou aplikaci.

Odbor komunikace s veřejností

Mgr. Daniel Köppl, ředitel odboru komunikace s veřejností, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz“

Na tiskové konferenci pořádané po ukončení mimořádného jednání vlády dne 10. 11. 2021 předseda vlády Andrej Babiš i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch k důvodům přijímaných opatření výslovně uvedli, že tyto důvody jsou dány vážností epidemiologické situace v České republice (což m. j. potvrzují i data od Ústavu zdravotnických informací a statistiky a z jiných veřejných zdrojů o vzrůstajícím počtu nově zjištěných případů onemocnění vyžadujících intenzivní nemocniční péči).

Dle oznamovatele je za této vážné situace, kterou sám Adam Vojtěch výslovně přiznává, zákonnou povinností obou shora jmenovaných a dalších osob podílejících se na protiepidemických opatřeních učinit neprodleně vše možné a potřebné pro to, aby byly spolehlivě lokalizovány veškeré zdroje nákazy a bylo zabráněno jejímu dalšímu šíření. Pokud uvedené osoby považují testování neočkovaných osob za účinný nástroj lokalizace zdroje nákazy a ochrany před jejím šířením, pak jím  nepochybně je i testování osob očkovaných. Přijetí předmětného mimořádného opatření by proto mělo být vědecky prokázaným imperativem nejvyšší naléhavosti, neboť pokud toto jednoduché opatření dokáže ve svém důsledku ochránit před nebezpečím nákazy mnoho osob, které jsou hospitalizovány v nemocnicích nebo jsou ubytovány v domovech sociální péče, pak vynětí osob očkovaných z testování naopak tyto osoby přímo ohrožuje na jejich životě a zdraví. Jde přitom o osoby, které jsou ze své podstaty nejvíce ohrožené a kterým v případě přenosu nákazy od osob očkovaných hrozí mimořádné nebezpečí závažných zdravotních následků, včetně smrti.

Pro zavedení tohoto opatření i ve vztahu k očkovaným osobám se za současné situace veřejně zasazují i přední (nejen) české vědecké kapacity, které se na výzkumu a potírání nákazy přímo podílely či podílejí. Epidemiolog a bývalý ministr zdravotnictví prof. Roman Prymula, PhD, CSc, v interview uveřejněném na zpravodajském serveru www.idnes.cz uvedl: „…a to co já bych navrhoval, tak to není jenom testování zdravotnických pracovníků, kteří jsou neočkovaní, ale i těch kteří jsou očkovaní“. Doc. MUDr. Jan Trnka, Ph.D v interview pro Český rozhlas, radiožurnál, hlavní zprávy dne 10. 11. 2021 ve 12.00 hod a násl. uvedl, že testování považuje za potřebné i u očkovaných osob z „citlivých provozů“, kterými nemocnice a domy sociální péče nepochybně jsou.  

Imunoložka RNDr. Zuzana Krátká, Ph.D. k tomuto shrnuje v závěru svého odborného stanoviska ze dne 10. 11. 2021 následovně: „Z předložených informací vyplývá, že jak očkované, tak neočkované osoby se mohou nakazit koronavirem SARS-CoV-2 a mohou ho šířit. Pokud by se z důvodů rostoucího výskytu nákazy zvyšoval počet PCR pozitivních osob ve zdravotnických zařízeních a situace by vyžadovala preventivní testování jejich zaměstnanců, pak je nezbytné testovat jak očkované, tak neočkované osoby současně. Stejně tak při příjmu pacientů do zdravotnických zařízení je za této situace chybou netestovat očkované osoby.

Lze tedy skutkově shrnout, že rozhodnutí netestovat na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 ty osoby, které jsou očkovány proti nemoci covid-19 a jsou zaměstnanci mimořádně citlivých provozů, jakými jsou nemocnice či ústavy sociální péče, je rozhodnutím ryze politické povahy, vědomě zcela nesprávné a je v přímém rozporu s výsledky vědeckých studií, s požadavky předních odborníků a zejména pak s deklarovaným zájmem na ochranu veřejného zdraví. Dle důvodného očekávání hraničícím s jistotou, tak v důsledku tohoto vědomě protiprávního rozhodnutí vedoucích představitelů nejvyšších orgánů ochrany veřejného zdraví dojde v důsledku stále se zhoršující epidemické situace k dalšímu možnému onemocnění celé řady osob, což může mít u osob internovaných ve zdravotnických zařízeních často i fatální následky.  

Důkazy:

Naléhavý procesní návrh:

Jednání popsaná ve shora uvedených skutkových tvrzeních lze označit za pokračování, resp. opakování trestného činu šíření nakažlivé lidské nemoci, jehož znaky jsou uvedeny v § 152 trestního zákoníku. Oznamovatel v této souvislosti důrazně připomíná, že se jedná o jeden z nejzávažnějších trestných činů proti životu a zdraví. S ohledem na to, že samo Ministerstvo zdravotnictví označilo rok a půl trvající výskyt této nemoci za pandemii, která si jen v České republice dle MZ vyžádala více než 30.000 životů a mnoho set tisíc lidí nemocných, z toho část velmi závažně, je zcela namístě předpokládat nejtěžší možný škodlivý následek dle odstavce 4) uvedeného ustanovení.   

Za této situace, kdy již k možnému naplnění skutkové podstaty trestného činu šíření nakažlivé lidské nemoci dle § 152 trestního zákoníku došlo a kdy bezprostředně hrozící škodlivý následek na životě a zdraví může být v případě jejího pokračování zcela enormní a nenapravitelný, oznamovatel s nejvyšší možnou naléhavostí apeluje na orgány činné v trestním řízení, aby bez zbytečného prodlení a za zákonem stanovených podmínek zvážily užití institutu předstižné vazby dle ustanovení § 67 odst. c) trestního řádu, neboť tyto podmínky jsou dle přesvědčení oznamovatele z důvodu pokračujícího protiprávního jednání shora uvedených osob zcela naplněny.    

POLITICI BEZ EMPATIE

Oznámení o podezření ze spáchání trestného činu podle ustanovení § 359 odst. 2 a § 357 odst. 1 trestního zákoníku

(Soubor ke stažení zde)

Policie České republiky

Praha, dne 11. listopadu 2021

Datovou schránkou

Oznamovatel:

 

 

Pro Libertate – Institut práva a občanských svobod z.s. Sídlo: Kozí 916/5, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČO: 10986511 Za Institut: JUDr. Tomáš Nielsen, předseda (dále „oznamovatel“)

Oznámení o podezření ze spáchání trestného činu podle ustanovení § 359 odst. 2 a § 357 odst. 1 trestního zákoníku

  1.  

Hanobení lidských ostatků

V těchto dnech byla zahájena Ministerstvem zdravotnictví ČRreklamní kampaň, která má vést občany, včetně mladých lidí a dětí, k očkování proti onemocnění covid-19. V kampani jsou používány snímky, které  premiér Andrej Babiš1  a ministr zdravotnictví  Adam Vojtěch 2 označili výslovně za brutální či naturalistické. Zobrazuje snímky pacientů, kteří kvůli nemoci covid skončili v nemocnicích, a na některých je zřejmé, že jde o osoby zemřelé.

Uvedená kampaň porušuje veškerá pravidla etiky, morálky a lidské důstojnosti. Pořízení a zveřejnění snímků samotných pak podle našeho názoru naznačuje, že při vytváření a zveřejnění kampaně mohlo dojít k naplnění skutkové podstatu trestného činu hanobení lidských ostatků podle ustanovení § 359 odst.2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů:

(1) Kdo neoprávněně otevře hrob nebo hrobku nebo urnu s lidskými ostatky, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

(2) Stejně bude potrestán, kdo ……..s lidskými ostatky nakládá v rozporu se zákonem.

Považujeme nakládání s lidskými ostatky tím způsobem, že jsou pořízeny fotografie nahých těl, a tyto jsou následně zneužity státní mocí v rámci propagační kampaně pro její politická rozhodnutí, a to dokonce s vysokou mírou pravděpodobnosti bez jakékoli předchozího souhlasu k podobnému jednání ze strany daných osob, tedy bez jakéhokoli souhlasu ke zveřejnění konkrétní fotografie, za trestné podle citovaného ustanovení trestního zákoníku. Na dané situaci nemění nic ani fakt, že mrtví lidé nejsou na fotografiích identifikováni – podstatné je, že se s danými ostatky nakládá v rozporu se zákonem. Žádný zákon neumožňuje nakládat s mrtvými těly tak, že mohou být využívána tímto způsobem; proto jednání považujeme za trestné i v případě, že by nedošlo k identifikaci konkrétních těl.

Pokud jde o nakládání s mrtvými těly, to řeší zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách; dále jen „zákon“) v části upravující nakládání s částmi lidského těla odebranými pacientovi při poskytování zdravotní péče a nakládání s tělem zemřelého a částmi odebranými z těla zemřelého, a to v § 80 a následující zákona.

Podle § 80 odst.2 se Při odběru částí těla a použití těla zemřelého a nakládání s nimise podle účelu použití postupuje podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů upravujících nakládání s lidskými orgány, tkáněmi nebo buňkami.“

Podle § 81 odst. 1

Část těla odebranou pacientovi při poskytování zdravotní péče nebo tělo zemřelého, včetně odebraných částí z těla zemřelého, lze uchovat a použít

a) pro potřeby vědy, výzkumu nebo k výukovým účelům ve zdravotnictví,

b) pro použití při léčbě příjemce lidských tkání a buněk podle zákona o lidských tkáních a buňkách,

c) pro potřeby transplantací podle zákona upravujícího transplantace,

d) k použití pro výrobu léčiv podle zákona o léčivech a podle zákona o lidských tkáních a buňkách,

e) pro potřeby stanovené jiným právním předpisem“.

Podle § 81 odst. 2 písm. b)

Pro potřeby podle

b) odstavce 1 písm. a), b), d) nebo e) lze tělo zemřelého, včetně odebraných částí z těla zemřelého použít, pokud

1.s tím zemřelý za svého života vyslovil podle tohoto zákona prokazatelný souhlas

Fotografování těla zemřelého a využití těchto fotografií pro kampaň Vlády ČR na základě politického rozhodnutí nespadá pod žádný z případů, citovaných v ustanovení § 81 odst. 4 zákona,pro které se souhlas zemřelého nevyžaduje.

Podle § 81 odst. 5 zákona prokazatelným vyslovením souhlasu s uchováním a použitím …… těla zemřelého, včetně odebraných částí z těla zemřelého, se rozumí

a)písemný souhlas pacienta nebo zemřelého vyslovený za jeho života nebo osoby blízké zemřelému s jejich úředně ověřeným podpisem, nebo

b)záznam o souhlasu pacienta vysloveného ve zdravotnickém zařízení; záznam podepíše pacient a zdravotnický pracovník; pokud pacient s ohledem na svůj zdravotní stav nemůže záznam podepsat, stvrdí jeho nepochybný projev vůle svým podpisem zdravotnický pracovník a osoba blízká pacientovi, a není-li přítomna, svědek; v záznamu se uvede způsob, jakým pacient svou vůli projevil a zdravotní důvody bránící podpisu pacienta.

Písemný souhlas nebo záznam o vyslovení souhlasu a záznam o podání informace podle odstavce 2 písm. a) bodu 1 nebo odstavce 2 písm. b) bodu 2 je součástí zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi; součástí souhlasu je určení účelu použití.

Podle § 81 odst. 7

Použití ……. těla zemřelého, …….nemůže být pro nikohozdrojem finanční ani jiné náhrady, popřípadě jiných výhod“.

Zastáváme názor, že pokud došlo k fotografování mrtvých těl pacientů v nemocnici a využití těchto fotografií ke kampani Vlády ČR na základě jejího politického rozhodnutí, jedná se o trestný čin hanobení lidských ostatků, protože podobné nakládání s lidskými ostatky zákon neumožňuje.

Uvedené jednání je naopak v přímém rozporu s aktuální právní úpravou uvedenou v zákoně č. 372/2011 Sb.

Trestného činu se tak mohli dopustit pracovníci zdravotnického zařízení, které podobné nakládání s ostatky pacientů umožnili, osoby, které se zakázaného jednání přímo dopustily (fotografové a zpracovatelé vizuální podoby kampaně) a členové vlády, kteří o podobném druhu kampaně formou zveřejnění rozhodli, k tomuto rozhodnutí se veřejně hlásí a veřejně tento způsob nakládání s ostatky schvalují.

Podobné jednání je podle našeho názoru trestným činem v každém podobném případě; ať by se jednalo o jakékoli nahé tělo, jakoukoli diagnózu a jakoukoli pozici těla, pokud by byly fotografie zneužity popsaným způsobem, který právě realizuje Vláda ČR prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví.

Dále uvádíme, že jako občané žijeme v důvodném očekávání, že orgány státní moci budou dodržovat zákony země, kterou reprezentují. Jako občané očekáváme, že v případě, že zemřeme ve zdravotnickém zařízení, ať už z jakýchkoli důvodů, nebude naše nahé tělo fotografováno a využíváno politiky pro podobné druhy kampaně bez našeho souhlasu. Podobná očekávání má právo mít každý občan naší země. Každé jiné jednání je neetické, nemorální a dle našeho názoru v rozporu s trestním právem.

Přílohou tohoto trestního oznámení jsou fotografie dané kampaně, které byly motivem tohoto oznámení.

  1.  

Šíření poplašné zprávy

Současně je danou kampaní, zobrazující mrtvá těla, vyvoláván úmyslně dojem, že každý, kdo nebude očkován, je vážně ohrožen na životě. Toto tvrzení je nepravdivé, protože průběh nemoci covid-19, stejně jako každé jiné nemoci, je u každého vysoce individuální. Je třeba dále zdůraznit, že má-li být kampaň zaměřena na mladé lidi a děti, právě u nich představuje onemocnění covid-19 zcela minimální riziko. Reklamní kampaň ale zjevně vyznívá zcela opačně.

Máme tedy za to, že uvedené jednání současně naplňuje skutkovou podstatu trestného činu šíření poplašné zprávy ve smyslu ustanovení § 357 odst. 1 trestního zákoníku, které říká, že tohoto trestného činu se dopustí ten, „Kdo úmyslně způsobí nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva nějakého místa tím, že rozšiřuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.“

  1.  

Jako oznamovatel žádáme, aby orgány činné v trestním řízení prověřily, zda se shora uvedené či jiné osoby popsaným jednáním dopustily shora uvedených, příp. i dalších trestných činů, a aby byl oznamovatel v souladu s ustanovením trestního řádu písemně v zákonné lhůtě 30 dnů vyrozuměn o učiněných opatřeních.

Žádáme současně orgány činné v trestním řízení, aby ihned učinily kroky k zabránění dalšímu páchání trestné činnosti, tedy zveřejňování nahých těl zemřelých v kampani vlády, pro jasný rozpor se zákonem.

1 https://cnn.iprima.cz/chystame-brutalni-kampan-k-ockovani-prohlasil-babis-je-inspirovana-obrazky-z-cigaret-50416

2 https://www.novinky.cz/domaci/clanek/je-naturalisticka-ale-ukazuje-realny-stav-haji-vojtech-brutalni-kampan-40377637

Okamžitě tu nechutnou kampaň zastavte, píše rektor ČVUT Vojtěchovi

9. listopadu 2021

Rektor Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) Vojtěch Petráček napsal otevřený dopis ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi (za ANO), ve kterém ho vyzývá k okamžitému zastavení kampaně na podporu očkování proti covidu-19. Podle Petráčka je kampaň „agresivní“, „nechutná“ a „neetická“.

Celý článek: novinky.cz
 
(B)FABIŠOVA BRUTÁLNÍ OČKOVACÍ KAMPAŇ - 1. PLNĚ CHRÁNĚNÝ

 
FLÉGR PO DRUHÉM PFIZERU A PO POSILOVACÍ INJEKCI
 

Více: Novinky.cz

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

           ČERVEN 2024 - 13 článků

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

  • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
  • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

  • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života