Jsem signatář CHARTY 2022 od 11. března 2022

Ing. Zdeněk Rozehnal

Dne 11.5.2022 obdrželi signatáři CHARTY 2022 následující výzvu - KAMPAŇ 1+1:

CHARTA 2022

Vážené signatářky, vážení signatáři,

chtěli bychom Vám všem poděkovat za obrovskou podporu, finanční pomoc a podpisy pod Chartu 2022.

K jejím myšlenkám se již přihlásilo a podpis připojilo více než 50 tisíc občanů nejen České republiky. Je třeba, aby nás bylo ještě více. Jen tak dokážeme politiky i média přesvědčit, že lidí, jimž na demokracii záleží, je opravdu hodně.

Chtěli bychom Vás touto cestou informovat o nejbližších aktivitách Charty 2022. Připravujeme odbornou diskuzi na téma „Svoboda slova a cenzura“. Debatu budeme vysílat živě na Facebooku Charty 2022 https://www.facebook.com/Charta2022 a na kanále youtube. Přesný termín bude v předstihu zveřejněn na Facebooku Charty a našem webu www.charta2022.cz.

Obracejí se na nás občané, kteří nepoužívají internet a chtějí Chartu 2022 také podepsat. Pro ně bychom chtěli zřídit podpisová místa. Máte-li zájem nám s tím pomoci a sbírat pod Chartu 2022 osobní podpisy na podpisové archy, napište na info@charta2022.cz, pošleme Vám všechny potřebné materiály.

Prioritou nejbližších dnů je Kampaň1+1. Zapojte se do ní, protože bez vás to nepůjde!
Pokud každý z nás získá pod Chartu 2022 podpis jednoho člověka, bude nás více než 100 tisíc signatářek a signatářů. Taková masa lidí, odhodlaných bránit nezadatelná a nezrušitelná práva a svobody, už bude slyšet. Jakmile dosáhneme počtu 100 tisíce signatářů, svoláme další Manifestaci za ochranu svobody a pro lidská práva. Na ní vyšleme společně vzkaz vládním politikům, že nedovolíme, aby nastolili totalitu či anarchii a budeme dál podnikat kroky k obnovení vlády práva a návratu ke vzájemnému respektu mezi lidmi.

Zasíláme leták, který si můžete vytisknout a šířit mezi občany, kteří zatím nejsou online. Dále logo Charty 2022 v různých provedeních, které můžete použít jako nálepky, pokud je vytisknete na samolepicí papír nebo k přilepení letáku.

Vaší pomoci si velice vážíme.

S úctou

prof. MUDr. Jiří Beran, CSc., mluvčí Charty 2022
JUDr. Tomáš Nielsen, mluvčí Charty 2022
JUDr. Jindřich Rajchl, mluvčí Charty 2022

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celé znění CHARTY 2022 a další informace najdete na www.charta2022.czI vy se můžete PŘIPOJIT!

Mluvčími Charty 2022 jsou:

  • lékař a epidemiolog Jiří Beran
  • právník a předseda Institutu práva a občanských svobod Pro Libertate Tomáš Nielsen
  • právník a advokát Jindřich Rajchl

Představitelé Charty 2022 se shodují, že od března roku 2020 dochází k soustavnému porušování a omezování práv a svobod českých občanů pod záminkou pandemického ohrožení.

„Ocitli jsme se na rozcestí, na kterém se rozhoduje o budoucím směřování naší společnosti a je tedy pouze na nás, zda se vrátíme zpět k principům demokratického právního státu, nebo se vydáme cestou totality,“ píše se mimo jiné v dokumentu.

CHARTA 2022

In dubio pro Libertate

 

Základní myšlenky

1.

Právo na zachování lidské důstojnosti je nejvýznamnějším právem občana demokratického právního státu.

2.

Vyjádření vlastního názoru může být předmětem kritiky, ale nikdy nesmí být předmětem perzekuce, diskriminace či dehonestace ze strany státní moci či veřejnoprávních médií.

3.

Právo na vzdělání je zásadní podmínkou udržení hodnotového systému naší současné civilizace.

4.

Zásah do tělesné integrity bez souhlasu dotčeného člověka i jakýkoliv nátlak na takový zásah je nepřípustný.

5.

Lidé, kteří se v rámci výkonu veřejné moci stanou původci regulací omezujících práva a svobody občanů této země, musí nést osobní odpovědnost za zneužití své pozice.

6.

Při přezkumu zásahu státní moci se musí vždy uplatnit zásada in dubio pro libertate – v pochybnosti je třeba se přiklonit na stranu občana.

7.

Ochrana soukromí patří k základům humanismu. V demokratickém právním státu je zaručena. Obzvlášť v současném světě vědy, techniky, technologií a informačních médií si právo na soukromí zasluhuje důslednou a účinnou ochranu, a to i ve vztahu k procesu digitalizace veřejné moci. Informační technologie nesmějí být užity v neprospěch práva na soukromí.

8.

Právo svobodně opustit svou zemi a svobodně se do ní navrátit musí být zaručeno.

O Chartě 2022

9.

Charta 2022 je otevřené společenství lidí různých přesvědčení, různé víry a různých profesí, které spojuje vůle zasadit se o respektování lidských i dalších občanských práv v naší zemi i ve světě. Není organizací, nemá stanovy, nemá stálé orgány ani organizačně podmíněné členství. Patří k ní každý, kdo souhlasí s její myšlenkou a podporuje ji, což potvrdí svým podpisem.

10.

Charta 2022 je shrnutím hodnot demokratického právního státu. Její signatáři svým podpisem vyjadřují souhlas s těmito hodnotami.

11.

Signatáři svým podpisem vyjadřují souhlas s tím, že jedinými osobami přímo reprezentujícími Chartu 2022 jsou její mluvčí: prof. MUDr. Jiří Beran CSc., JUDr. Tomáš Nielsen a JUDr. Jindřich Rajchl.

CHARTA 2022 – úplné znění

In dubio pro Libertate

 

Preambule

My, občané České republiky, s obavami sledujeme odklon společnosti od dodržování principů humanismu, demokracie a zákonnosti, které jsou zakotveny v Listině základních práv a svobod a v Ústavě České republiky.

Tendence zapomenout na závazek k budování společnosti založené na zásadách vzájemného respektu a tolerance, ohleduplnosti a solidarity, se počala projevovat v březnu roku 2020, kdy život v naší zemi plně ovládl virus SARS-CoV-2, a přetrvává i nyní, počátkem roku 2022. Pouhé dva roky stačily, aby společnost zapomněla, co musela snášet po dobu padesáti let minulého století, aby dovolila, že praktiky státní moci, které se zdály být pohřbeny na smetišti dějin, znovu spatřují světlo světa.

Listina základních práv a svobod zavazuje každého z nás chránit svobodu jednotlivce jako základní kámen svobodné společnosti, dbát o blaho každého člověka jako o prostředek k dosažení všeobecné spokojenosti a míru.

Majíce na vědomí útrapy, kterými lid této země prošel v minulosti, jsme vázáni povinností dodržovat základní zásady demokratického právního státu, z nichž vyzvedáváme zejména důslednou dělbu státní moci a dodržování zásady autonomie vůle každého člověka. Omezit svobodu myšlení a svobodu rozhodování není ve svobodné společnosti přístupné. Do Listinou zaručených práv a svobod jednotlivců nesmí státní moc zasahovat jinak, než Listina výslovně připouští. Pokud tak činí, musí tak navíc činit krátkodobě, minimalisticky s jasným, vážným, prokazatelným a přezkoumatelným odůvodněním. V pochybnostech státní moc zasáhnout nesmí – In dubio pro libertate (v pochybnostech ve prospěch svobody).

Blaha společnosti nikdy nelze dosáhnout na úkor blaha jednotlivců. Z naší i světové historie víme, že každý pokus o dosažení blaha jednotlivce prostřednictvím principu vyššího dobra skončil neúspěchem. Zdravé společnosti nelze dosáhnout jinak než tím, že ji budou tvořit zdraví lidé. A šťastné společnosti nelze dosáhnout jinak než tím, že ji budou tvořit šťastní lidé. Povinností státní moci není diktovat lidem, jak mají se svým životem a zdravím naložit, povinností státu je vytvořit takové podmínky, aby měl možnost převzít odpovědnost za svůj život a své zdraví každý sám.

V posledních dvou letech jsme byli svědky úkazu, který většina z nás dosud znala pouze ze studia historie. Státní moc uplatňuje politiku jedné pravdy a k upevnění své ideologie zneužívá nástrojů nejhorších – lidského strachu a skryté manipulace. Ty, kteří vyjádří odlišný názor, dehonestuje, nálepkuje a označuje za nepřátele společnosti. Restrikce uplatňuje nikoli proto, aby společnost ochránila, ale proto, aby ji ovládla.

Prožíváme období, kdy státní moc společnost rozděluje, namísto jejího stmelování. Období, kdy státní moc omezuje základní lidská práva a svobody a značná část společnosti to poslušně toleruje nebo dokonce schvaluje. Ocitli jsme se na rozcestí, na kterém se rozhoduje o budoucím směřování naší společnosti, a je pouze na nás, abychom se rozhodli, zda se vrátíme zpět k principům demokratického právního státu, nebo se vydáme cestou totality.

My, níže podepsaní občané České republiky, prohlašujeme, že za jedinou přípustnou cestu považujeme cestu demokracie, kde rozhoduje většina s respektem k právům menšiny a kde jsou důsledně respektovány principy, na nichž je vystavěna Listina základních práv a svobod.

Prohlášení Charty 2022

Od března roku 2020 dochází k soustavnému porušování a omezování práv a svobod občanů České republiky, zaručených Listinou základních práv a svobod. Události posledních dvou let probudily vzpomínky na podobné momenty, jichž byli občané naší země svědky v minulosti. Momenty nástupu totalitní moci. Charta 2022 je osobní deklarací každého, kdo považuje za svou morální povinnost se nástupu totality postavit.

Svobody a práva, které Listina na základě historických zkušeností naší civilizace zaručuje, jsou hodnoty, za které položily život miliony čestných lidí. Jejich důsledná ochrana je mementem těchto obětí boje za demokracii. Jejich uzákonění významně pomohlo rozvoji naší společnosti směrem k humánní pospolitosti lidí.

V nejtemnějších dobách historie naší civilizace se zatím vždy objevil symbol naděje, ať jím byla Magna Charta Libertatum nebo Charta 77. Tyto dokumenty nám dnes s novou naléhavostí připomínají, kolik základních a občanských práv a svobod, za něž obětavě bojovali naši předci, je nám opět odpíráno. K tomuto symbolu naděje se hlásí i Charta 2022.

Lidská důstojnost, náležící každému člověku, představuje nejvyšší hodnotu stojící v základu celého českého právního řádu. Jako hodnota nadřazená ostatním základním právům zasluhuje zvláštní ochranu.

Kriticky uvažující lidé jsou v posledních dvou let vystavováni trvalému nebezpečí, že budou pro své názory perzekuováni, označováni za dezinformátory, antivaxery apod., bez reálné možnosti obhájit svůj názor. Vyjádřením vlastního názoru tak ohrožují své možnosti společenského i pracovního uplatnění. Ohrožují tak nejen sebe, ale i své rodiny. Vyjádření vlastního názoru může být předmětem kritiky, ale nikdy nesmí být předmětem perzekuce, diskriminace či dehonestace ze strany státní moci či veřejnoprávních médií.

Svoboda veřejného projevu je v posledních dvou letech potlačována uniformním a povrchním přístupem všech významných sdělovacích prostředků, včetně sociálních sítí. Žádný politický, filozofický či vědecký názor nebo umělecký projev nesmí být omezován jen proto, že se vymyká úzkému rámci oficiální ideologie. Přesto se tak děje a kritické politické, vědecké, filozofické či umělecké projevy jsou vystavovány cenzuře; je znemožněna veřejná kritika krizových společenských jevů; je vyloučena možnost veřejné obrany proti nepravdivým a urážlivým nařčením oficiální ideologie; lživá obvinění nelze vyvrátit a marný je každý pokus dosáhnout nápravy soudní cestou; v oblasti vědecké polemiky stále je vyloučena otevřená diskuse.

Mnoho vědeckých a kulturních pracovníků i jiných občanů je diskriminováno jen proto, že zveřejňují či otevřeně vyslovují názory, které nekonvenují politické moci. To zcela kategoricky odmítáme.

Právo na vzdělání je zásadní podmínkou udržení hodnotového systému naší současné civilizace. Omezování tohoto práva bylo vždy účinným nástrojem totalitních systémů. V uplynulých dvou letech jsme byli svědky toho, že bylo neočkovaným dětem a mladým lidem upíráno právo na vzdělání jen proto, že uplatnili svobodné rozhodnutí ohledně vlastního života a zdraví. Zneužití epidemie či jakékoliv jiné krizové situace, fiktivní či reálné, pro omezení práva na vzdělání je naprosto nepřijatelné.

Svoboda rozhodnutí o vlastní tělesné integritě je systematicky omezována mocenskou svévolí, oklešťováním práv všech, kteří se ohledně vlastního zdraví a života rozhodli v rozporu s oficiální „covidistickou“ doktrínou, existenčním postihem osob, které toto své rozhodnutí slovem i skutkem projevili. Lidé byli pro toto své rozhodnutí obětí cílené diskriminace. Zásah do tělesné integrity bez souhlasu dotčeného člověka je zcela nepřípustný. Výjimky může stanovit pouze zákon při respektování základních hodnot demokratického právního státu, vyjádřených v této chartě. Nepřípustný je jakýkoli nátlak na podstoupení zásahu do tělesné integrity.

Je nezbytné vytvořit systém osobní odpovědnosti lidí, kteří se v rámci výkonu veřejné moci stanou původci regulací omezujících práva a svobody občanů této země.

V případě nejasnosti o tom, zda je či není zásah státní moci do práv občana oprávněný, musí se uplatnit zásada, že je třeba přiklonit se na stranu občana.

Další občanská práva, včetně práv kulturních a sociálních, jsou povážlivě narušována také tím, že ministerstvo vnitra prostřednictvím digitalizace agend stále více kontroluje život občanů. Znovu se opakuje snaha státního aparátu o budování sítě informátorů z řad obyvatelstva a zneužívání informací shromažďovaných v digitálních systémech. To je třeba odmítnout – právo na soukromí je v právním státu stěžejní hodnotou. Musí být také zaručeno právo svobodně opustit svou zemi a svobodně se do ní navrátit. Pod záminkou „ochrany veřejného zdraví“ bylo a je toto právo vázáno na různé podmínky, což je v demokratickém právním státu zcela nepřípustné. Odpovědnost za dodržování občanských práv a svobod v zemi padá především na politickou a státní moc. Ale nejen na ni. I každý z nás nese svůj díl odpovědnosti za obecné poměry, a tedy i za dodržování základních práv a svobod.

Pocit této spoluodpovědnosti, víra ve smysl občanské angažovanosti a vůle k ní i společná potřeba hledat její nový a účinnější výraz, nás přivedly k myšlence navázat na tradici charty coby výrazu boje za lidská práva a svobody a sepsat Chartu 2022, jejíž vznik dnes veřejně oznamujeme.

Charta 2022 je volné, neformální a otevřené společenství lidí různých přesvědčení, různé víry a různých profesí, které spojuje vůle zasadit se o respektování lidských i dalších občanských práv v naší zemi i ve světě. Těch práv, která člověku přiznává zejména Listina základních práv a svobod, Norimberský kodex, četné další mezinárodní dokumenty proti válkám, násilí a sociálnímu i duchovnímu útisku, která souhrnně vyjadřuje Všeobecná deklarace lidských práv OSN.

Charta 2022 vyrůstá ze zázemí solidarity a přátelství lidí, kteří sdílejí starost o osud ideálů, s nimiž spojili a spojují svůj život a práci.

Charta 2022 není organizací, nemá stanovy, nemá stálé orgány ani organizačně podmíněné členství. Patří k ní každý, kdo souhlasí s její myšlenkou a podporuje ji, což potvrdí svým podpisem.

Charta 2022 chce sloužit obecnému zájmu. Chce vést v oblasti svého působení konstruktivní dialog s politickou a státní mocí, zejména tím, že bude otevřeně upozorňovat na různé konkrétní případy porušování lidských a občanských práv, předkládat návrhy směřující k silnější ochraně těchto práv, působit jako prostředník v případných konfliktních situacích, které může bezpráví vyvolat apod.

Podpisem Charty 2022 souhlasím s tím, že jedinými osobami přímo reprezentujícími Chartu 2022 jsou její mluvčí: prof. MUDr. Jiří Beran CSc., JUDr. Tomáš Nielsen a JUDr. Jindřich Rajchl.

Tito mluvčí zastupují Chartu 2022 před státními a jinými organizacemi i před naší a světovou veřejností a svými podpisy zaručují autenticitu jejích dokumentů.

Další informace najdete na www.charta2022.cz

VYHLÁŠENÍ CHARTY 2022

10. března 2022

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

           DUBEN 2024 - 31 článků

                KVĚTEN 2024 - 19 článků

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

  • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
  • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

  • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života