Někteří pacienti často platí v nemocnicích zbytečně

Mnozí nejchudší pacienti platí v nemocnicích účet za hospitalizaci, i když mají nárok na jeho odpouštění. Jenže o tom nevědí. A když nezaplatí a nepožádají o zákonem stanovené prominutí, stávají se z nich dlužníci vůči nemocnici se vším všudy. Tedy i s mnohatisícovými náklady navíc na právní zastoupení žalobce, jímž je obvykle už firma skupující dluhy, případně ještě exekuce.

Chudí, nemajetní pacienti nevědí, že mohou získat písemný doklad, na základě kterého se potvrdí jejich nárok na odpuštění hospitalizačního poplatku, a nemocnice ho pak už nenárokuje, byť se jedná i o delší a opakované pobyty.

Jedná se o lidi, kterým by po úhradě poplatku zbylo méně než 800 korun na měsíc, respektive jim musí zbývat alespoň 15 procent jejich příjmů. Na to musí mít písemné potvrzení od tzv. sociálky, příslušné podle trvalého bydliště dotyčné osoby, které přiloží při účtování poplatku s tím, že doklad nesmí být starší než třicet dnů.

Na druhou stranu zákon zpřísnil postihy nemocnic, pokud se dostatečně důrazně nesnaží vybrat dlužné účty za hospitalizaci. Jenže mnohdy se jedná jen o pár set korun. Proto je prodávají inkasním společnostem, díky čemuž se původní dluh navýší o tisíce korun, byť nyní ministerstvo spravedlnosti odměny advokátů obecně u všech malých pohledávek redukuje.

Prodeje pohledávek dluh značně zdražují

Z hlediska platných zákonů je principiálně rozporuplné, že se pohledávky z nemocničních poplatků prodávají dále. Regulační poplatek je totiž veřejný zdroj (majetek), jenž ze zákona nemůže spravovat někdo jiný než zdravotnické zařízení. Nemocnice by si poplatky měly vymáhat samy, prostřednictvím svých advokátů.

„To, že nemocnice pohledávky z poplatků prodávají dále, vyvolává neúměrnou zátěž na dlužníka. Přestože se nemocnice obvykle snaží pohledávky upomínat, tak po předání právníkovi či při prodeji této pohledávky už totiž dlužník často nedostane prostor pohledávku mimosoudně uhradit. V případě odprodejů mu není ani odeslána upomínka dlužné částky

Problém je v tom, že mnozí pacienti jsou zaskočeni, když kvůli třem stovkám mají platit platebním rozkazem tisíce navíc. Ministerstvo spravedlnosti proto odměny advokátům za náklady řízení u těchto malých dluhů zkrátilo a připravuje rovněž zavedení povinné předžalobní výzvy na poslední věřiteli známou adresu.

Jde totiž o to, že až teprve opravdu neúspěšné mimosoudní vymáhání má vyústit v soudní řízení, ve kterém by nemocnice měly možnost žalovat vedle dlužného regulačního poplatku i paušální částku nákladů, která by přispěla k pokrytí marně vynaložených nákladů mimosoudního inkasa. Na druhou stranu jsou dlužníci, kteří jsou zjevně nad hranicí existenčního minima, pobírají dávky, užívají jich, ale nemocnici nezaplatí. A pak, i když třeba již zemřeli, se jejich příbuzní diví, že nemocnice chce úhradu v rámci vypořádání dědického řízení.

Postavení nemocnic coby věřitelů ovšem v této situaci, kdy pacient-dlužník zemře, posílí nový občanský zákoník, neboť od roku 2014 budou moci uplatnit bez obav, že by neuspěly, dluh za pacientem, a to dokonce ještě výslovně půl roku po skončení dědického řízení. To jde i dnes žalovat pohledávku za zemřelým po skončení dědického řízení, nově však tuto pozici věřitele vůči příbuzným zemřelého dlužníka ještě nový občanský zákoník jednoznačně zesílí.

Omezení zdravotnických poplatků

Pokud pacient na tzv. regulačních zdravotnických poplatcích zaplatí během roku pět tisíc korun, tak vše ostatní nad tímto limitem mu musí být vráceno zpět zdravotní pojišťovnou. Vše nad tento rámec musí tedy nejprve nemocnici zaplatit, a pak mu to pojišťovna refunduje.

Regulační poplatek se dále například nehradí při narození dítěte ve zdravotnickém zařízení, dále jde-li o preventivní prohlídku, dispenzární péči poskytovanou osobám, hemodialýzu, laboratorní nebo diagnostické vyšetření vyžádané ošetřujícím lékařem, pokud není zároveň provedeno klinické vyšetření, vyšetření lékařem transfúzní služby při odběru krve, plazmy nebo kostní dřeně, neplatí ani děti do dovršení 18 let věku včetně tohoto dne.

Jak se po amputaci nohy v Benešovské nemocnici Rudolfa a Stefanie stal z nezadluženého důchodce dlužník

  • lepší je být zdráv, tzn. starat se o své zdraví, nekouřit, nadměrně nepít alkohol a nepotřebovat ortodoxní medicínu

Dne 4. ledna 2021 odvezla sanita p. Ptačinského do nemocnice Na Homolce z důvodu bolesti nohy, kde mu byl proveden bypass autovenosním štěpem. Zákrok nepomohl, tak následoval transport 8. ledna 2021 do Benešovské nemocnice Rudolfa a Stefanie, kde mu 9. ledna 2021 amputovali v lýtku nohu.

V Benešovské nemocnici byl hospitalizován do 9. září 2021 a poté převezen do rehabilitačního ústavu v Kladrubech, odkud byl 18. října 2021 propuštěn do domácího léčení.

Platba v Benešovské nemocnici

Pan Ptačinský uhradil za dobu pobytu v Benešovské nemocnici 44.000,- Kč za umístění na dvoulůžkovém pokoji, o  který nežádal (200,- Kč za den). Na dvojlůžkový pokoj byl umístěn ihned zpočátku z důvodů plné obsazenosti třílůžkových pokojů.

3 platební rozkazy - Home credit, T-mobil, Telly

  • aneb kapitalisti se s lidmi nemazlí

Zároveň v období hospitalice v Benešovské nemocnici do 9. září 2021 mu byly zaslány do místa bydliště 3 Návrhy na vydání platebního rozkazu, z důvodu neplacení pravidelných měsíčních splátek (několik tisíc korun) v několika desítkách tisíc korun. Jednalo se Home credit, T mobil a Telly. Např. Home credit vystavil v květnu 2021 Návrh na platební rozkaz ve výši 29.857,33 Kč. Pochopitelně ustrašený p. Ptačinský zaplatil, který je odjakživa zvyklý všechny své závazky včas platit.

Vyhrožování platebními rozkazy Benešovskou nemocnicí

Panu Ptačinskému byla v Benešovské nemocnici 9. ledna 2021 dopředu neplánovaně amputována noha. Pochopitelně ležící pacient, který na tom psychicky určitě není dobře.

Za tohoto stavu Benešovská nemocnice vystavuje p. Ptačinskému poprvé fakturu za měsíc únor 2021 (28x200,- Kč) a zasílá ji na poštu jeho trvalého bydliště, aniž by mu cokoliv řekla. Následně po nezaplacení mu zasílají Upomínkové dopisy (za únor až květen) s varováním:

VYHROŽOVÁNÍ NEMOHOUCÍMU

V případě, že uvedená částka nebude zaplacena nejpozději do 10 dnů od doručené této upomínky, bude tato věc předána právnímu zástupci nemocnice a bude přistoupeno k soudnímu vymáhání této pohledávky.

A DALŠÍ MOŽNÉ TISÍCE (DESETITISÍCE) NAVÍC

Stejný postup, který zvolili Home credit, T-mobil a Telly, ale v jejich případě pravidelné splátky neplatil, ke kterým se písemně zavázal. I když je telefonicky informoval o svém zdravotním stavu, stejně zvolili cestu navýšení pohledávek o právníka, úroky...

Tyto upomínky s vyhrožováním z benešovské nemocnice Rudolfa a Stefanie jsou zasílány do jeho místa bydliště 4 měsíce!!! A on nepohyblivý leží na nadstandardním lůžku, o které nežádal prim. chirurgie Bláhu, v Benešovské nemocnici Rudolfa a Stefanie.

1. "Upomínka" benešovské nemocnice z 20.4.2021 (fakturace za únor 2021 - 28 odležených dnů - 5.600,-  Kč) níže.

Platí a platí

Vyhrožování Platebními rozkazy ze strany Home creditu, T-mobile, Telly a Benešovské nemocnice jej donutí zaplatit cca v období duben-září 2021 navíc více než 100.000,- Kč.

Z důchodce bez dluhů se stane důchodce zadlužený.

Dopis ombudsmanovi Benešovské nemocnice (jmenován ředitelem Benešovské nemocnice)

Pan Ptačinský, protože nedal souhlas s nadstandardním lůžkem (dvojlůžkový pokoj) ani písemně, ani ústně (navíc vícekrát žádal prim. chirurgie Bláhu a vrchní sestru o přemístění na třílůžkový pokoj-vždy bylo oběma odpovězeno není volný) se 10. listopadu 2021 obrací na ombudsmana Benešovské nemocnice:

---------

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov

Petr Ballek

nemocniční ombudsman

10.listopadu 2021

Vážený pane,

obracím se na Vás o pomoc. Dne 4.1.2021 jsem byl převezen do nemocnice Na Homolce, kde mně byl 6.1.2021 proveden bypass. 8.1.2021 jsem byl převezen do nemocnice v Benešově a 9.1.2021 mně byla amputována noha.

Následně jsem byl v nemocnici v Benešově do 9. září 2021 a poté převezen do zařízení v Kladrubech. A teď k problému. Podle mých záznamů mně byla měsíčně vystavovaná faktura za pobyt na dvojlůžkovém pokoji á 200,- Kč za den.

V úvodu pobytu mně bylo sděleno, že trojlůžkový pokoj není (bezdoplatkový), takže jsem požádal, jakmile bude volné lůžko, aby mě přestěhovali. Nicméně žádný souhlas jsem nedal, které by znamenalo placení. Na dvoulůžkovém pokoji jsem byl po celou dobu do půlky září, i když jsem několikrát žádal prim. Bláhu a staniční sestru o přemístění. Vždy mně řekli, že není volný.

Každý měsíc mně byla vystavena faktura (v příloze, co jsem zatím dohledal, měsíce II.-VII). Když jsem včas nezaplatil, tak mně byla poslána upomínka (v příloze z 20.4.2021). Já jsem ležel v podstatě nepohyblivý v nemocnici Benešov a ta mně to posílala na poštu bydliště v S...... s vyhrožováním přípočtu úroků z prodlení, advokáta a soudních výloh. Zvláštní...

Znovu opakuji. Nedal jsem žádnou žádost o pobyt na dvojlůžkovém pokoji. Částku souhrně v několika desítkách tisíc po mně nemocnice požadovala neoprávněně, tudíž žádám o její celé vrácení, včetně poštovného. V příloze složenka ze 14.6.2021 o zaplacení měsíčního poplatku. Placeno kamarádem, který za mnou chodil do nemocnice.

Děkuji Vám. Tímto Vám dávám souhlas k nahlížení do zdravotnické dokumentace.

Stanislav Ptačinský

---------

Ombudsman benešovské nemocnice 3.12.2021 odpovídá a hlásí nezaplacených 200,- Kč za poslední den hospitalizace

S přáním všeho dobrého... do dluhů

To, že zaplatil p. Ptačinský jednu fakturu dříve není důkazem, že by s platbami souhlasil, ale ukázkou částečně psychicky narušeného a "poslušného" člověka

JE VIDĚT, ŽE V NEMOCNICI RUDOLFA A STEFANIE V BENEŠOVĚ CHYBÍ NEJEN EMPATIE

PROČ NENÍ NA ZÁPISU PRIM. CHIRURGIE BENEŠOVSKÉ NEMOCNICE MICHALA BLÁHY PODPIS PACIENTA, PANA PTAČINSKÉHO?

JAKOU ČÁST JEHO  PLATU I VRCHNÍ SESTRY TVOŘÍ ODMĚNA ZA OBSAZENOST PLACENÝCH LŮŽEK?

Upomínkový dopis (jeden ze čtyř) Benešovské nemocnice zasílaný do místa bydliště pacienta, dlouhodobě hospitalizovaného v téže nemocnici s amputovanou nohou, z 20. dubna 2021

UPOMÍNKOVÁ ŠIKANA (PAST)

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov

zaslaná do místa bydliště p. Ptačinského - ten leží po amputaci nohy v téže  nemocnici

v případě nevyzvednutí zdroj dalších příjmů nemocnice, nebo-li navýšení výdajů pacienta...

73letý důchodce Stanislav Ptačinský, který nevlastní žádný majetek, bydlí v nájemním bytě, žije z důchodu z měsíce na měsíc, přičemž nebyl zadlužený a zvyklý platby včas platit, "požádá" v Nemocnici Rudolfa a Stefanie prim. chirurgie Michala Bláhu o nadstandardní lůžko a zadluží se o 44.000,- Kč.

Nezní to p. Ballek, ombudsmane v nemocnici Rudolfa a Stefanie v Benešově a navíc předsedo Asociace ombudsmanů ve zdravotnictví ČR, věrohodně.

Jinak hodnotí p. Ptačinský situaci v Rehabilitačním ústavu v Kladrubech, kam byl převezen 9. září 2021 z benešovské nemocnice. Vrchní sestra se jej při příjmu zeptala, zda má zájem o nadstandardní pokoj. A žádný problém nenastal.

NOVÝ DŮCHODCE - DLUŽNÍK, 73LETÝ STANISLAV PTAČINSKÝ

Malé úspory, které Stanislav Ptačinský před 4. lednem 2021 měl už nemá a v prosinci 2021 dluží 60.000,-Kč. Takže bude splácet kamarádům rok 5.000,- Kč měsíčně, tedy to, co přibližně měsíčně dostane z Úřadu práce jako Příspěvek na péči a Příspěvek na mobilitu jako tělesně postižený.

ŽIJTE ZDRAVĚ!

MEMENTO MORI!

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ STRÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

         ČERVENEC 2024 - 23 článků

 

Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

  • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
  • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

  • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života